San Juan 19

1Tyicuan ta quehe̱n ra Pilato chi ra Jesús ta tachi̱ ra na cucañi sɨndaro chi ra. 2Ta sɨndaro savaha̱ ra noo corona chihin iñu ta catyihi̱ ra xiñi ra Jesús. Ta sacuihno̱ ra chi ra chihin noo sahma tyacu nyaa tari cha tuhvá rey cañihnó. 3Tyicuan ta catuhva̱ ra nu nanyaá ra ta chacú nyaa ra chi ra, ta cacatyí ra: ―¡Nocumi chuun yoho Rey cuenda ñu Israel! ―cacatyí ra, ta cacatu̱ ra chi ra. 4Tyicuan ta quita̱ tucu ra Pilato inga chaha ta catyí ra chi ra: ―Nye̱he ndo cuatave chi ra ityi nuu ndo tacuhva nanyehe ndo vatyi ni noo cuatyi ra ña nañihi̱ ―catyí ra Pilato chi ra. 5Ta quita̱ ra Jesús yɨhɨ́ corona iñu cuan xiñi ra, ta ñihnó ra sahma tyacu nyaa cuan. Tyicuan ta ra Pilato catyí ra chi ra: ―¡Ma ra ihya! ―catyí ra chi ra. 6Cuhva cha cananyehe ra cacuví nuu chi tata sutu ta policía chi ra, quichaha̱ cacana chaa ra ta catyí ra: ―¡Ca̱hñi chi ra nu cruzi! ¡Ca̱hñi chi ra nu cruzi! ―cacatyí ra. Soco ra Pilato catyí ra chi ra: ―Que̱hen maa ndo chi ra ta ca̱hñi maa ndo chi ra nu cruzi. Vatyi yuhu ni noo cuatyi ra ña nañihí. 7Soco nacaha̱n ra Israel cuan ta cacatyí ra: ―Iyó noo ley chi ndi, ta cuhva catyí ley ndi, cuñí chi cha cúvi ra vatyi nasahá ra Sehe Nyoo chi ra ―cacatyí ra. 8Cha chiñi̱ ra Pilato tuhun ihya, nayuhví ca ra. 9Ta ndɨhvɨ̱ tucu ra inga chaha chichi vehe tyiño, ta ndaca̱ tuhun ra chi ra Jesús: ―¿Nya quita̱ yoho? ―catyí ra chi ra. Soco ra Jesús ñahri cha nacaha̱n ra. 10Tyicuan ta ra Pilato catyí ra chi ra: ―¿Ñáá tuhun ña nacahún nu cahán yuhu? ¿Atu ña chitón vatyi ra cuví tyiño cuví ta iyó ityi chii cha tyai chuun nu cruzi, ta iyó tucu ityi chii cha sañe chuun? ―catyí ra Pilato chi ra Jesús. 11Ta nacaha̱n ra Jesús ta catyí ra: ―Tyehe ta ña chaha̱ Nyoo tyiño cuan chuun, ñahri ityi iyó chuun cha tachi tuñun chii. Yucuan chaha, ra cha cachaha̱ cuenda chii chuun, cahnu ca cuatyi ra ican saha yoho ―catyí ra Jesús chi ra Pilato. 12Nya cuhva cuan ta nducu̱ ra Pilato cuhva saña ra chi ra Jesús, soco ra Israel cacana̱ chaa ra sɨquɨ ra, ta catyí ra: ―¡Tatu sañon chi ra, ñima amigo rey cahnu cuví chuun! Vatyi tandɨhɨ ri ra cha catyí tyi rey cuví ra, ra xaan iñi chi rey cahnu cuví ra ―cacatyí ra. 13Tyicuan ta cha chiñi̱ ra Pilato tuhun ihya, tachi̱ ra na quita ra Jesús ityi chata vehe. Ta chicunyaa̱ ra Pilato nu tyayu ra nu tuhvá ra sandaa cuatyi ñáyɨvɨ nu nañí chi Gabata chihin sahan hebreo, ta cuñí chi catyí: “Nu yɨhɨ́ yuu”. 14Ta cuví chi noo quɨvɨ cha ni cumañi ca vico pascua, ñáá cuhva ora. Tyicuan ta ra Pilato catyí ra chi ra Israel cuan: ―¡Ma rey ndo chiña! 15Soco maa ra Israel canachaa̱ ra ta cacatyí ra: ―¡Na cúvi ra! ¡Na cúvi ra! ¡Ca̱hñi chi ra nu cruzi! ―cacatyí ra. Ta ra Pilato catyí ra chi ra: ―¿Atu cahñi nu cruzi chi rey ndo? Soco ra cacuví nuu chi tata sutu cacatyí ra: ―Yori ca rey iyó. Noo tuhun ri ra César, cha cuví rey cahnu ―catyí ra. 16Tyicuan ta ra Pilato chaha̱ cuenda ra chi ra Jesús chi ra na cunyaa ra nu cruzi. Ta quehe̱n sɨndaro chi ra, ta cuahan ra chihin ra. 17Ta nyisó ra Jesús cruzi ra, cuahan ra noo nu nañí: “Yɨquɨ Xiñi Ndɨyɨ”. Ta chihin sahan hebreo nañí chi Gólgota. 18Ta yucuan catyaa̱ ra chi ra nu cruzi chihin clavu. Ta ɨɨn ri chihin ra catyaa̱ ra uvi ca ra. Noo ra tacaá ra noo nu cruzi ɨnchiyo xiin ra ta inga ra inga chiyo xiin ra. Ta ra Jesús tacaá ra mahñu. 19Ta ra Pilato tachi̱ ra tyiño na cunyaa letra xiñi cruzi cuan. Ta catyí chi tyehe caa: “Ra Jesús ra ñuu Nazaret, Rey cuenda ñu ñuu Israel.” 20Ta cuaha ñu Israel sacuaha̱ ñu tuhun cuan, vatyi yatyin ri ñuu ñu cuví nu chinanyaa̱ ra cruzi ra Jesús. Ta letra cuan nyaá chihin sahan hebreo, ta sahan griego, ta sahan latín. 21Yucuan chaha ra cacuví nuu chi tata sutu cacatyi̱ ra chi ra Pilato: ―Ma tyaun: “Rey cuenda ñu ñuu Israel”, vaha ca tyaun: “Ican ra ihya cha catyí vatyi rey cuenda ñu ñuu Israel cuví ra” ―cacatyí ra. 22Soco ra Pilato catyí ra: ―Noo cha yaha̱ tyai̱, nandoo maa tyicuan caa ―catyí ra chi ra. 23Cha yaha̱ cha catyaa̱ sɨndaro cuan chi ra Jesús nu cruzi, canaquehe̱n ra sahma ra ta cha cumi tahan ra quehe̱n ra noo noo sahma ra. Ta ndoo̱ nonga sahma ra cha ña quicu̱ ñu. Noo ri savaha̱ ñu nyacua nya sɨquɨ ta nya yuvi. 24Ta sɨndaro cuan cacatyí ra chi ra tahan ra: ―Ma cahnya yo. Cu̱hun yo noo sɨhva, nyehe yo yóó chi tahán chi sahma cuan ―cacatyí ra. Tyicuan caa cuvi̱ tari cuhva catyí nu tutu Nyoo nu catyí chi tyehe caa: “Casacha̱ ra sahme ta chaha̱n ra noo sɨhva chihin chi, nyehe̱ ra yóó ra saha canaa.” Ta ican ihya casacuvi̱ sɨndaro cuan. 25Ta chaha cruzi ra Jesús nanyaá sɨhɨ ra. Ta nanyaá tucu cuhu ña, ta cu María ñasɨhɨ ra Cleofas, ta cu María ñaha Magdala. 26Ta nanyehe̱ ra Jesús chi sɨhɨ ra, nanyaá ña yatyin ri. Ta nanyehe̱ tucu ra chi ra cha chica̱ noo chihin ra, ra cha cuñí xaan ra chi. Ta catyí ra chi sɨhɨ ra: ―Ma sehun nanyaá chiña ―catyí ra. 27Tyicuan ta catyí ra chi ra cha cuñí xaan ra chi: ―Ma sɨhun nanyaá chiña ―catyí ra chi ra. Ta nya quɨvɨ cuan ta naquehe̱n cuenda ra chi ña cuanuhu ña vehe ra. 28Cha yaha̱ tuhun ihya, cha nyehe̱ ra Jesús vatyi cha ndɨhɨ̱ tyiño saha ra. Tyicuan ta catyí ra: ―Ityi ndutya ―catyí ra. Ta chihin tuhun cuan nachino cava tuhun cha nyaá nu tutu Nyoo. 29Ta yucuan nanyaá noo quɨyɨ tyitú chihin vinagre. Tyicuan ta casatyii̱ ra chihin noo xixan ndutya iya cuan. Ta tyaa̱ ra noo nu soco yutun cha nañí hisopo, ta catyañaa̱ ra nya yuhu ra. 30Chihi̱ ra Jesús ndutya cuan ta catyí ra: ―Cha iyó vaha tandɨhɨ vityin ―catyí ra. Tyicuan ta nacañi̱ noo ra xiñi ra ta chihi̱ ra. 31Noo ri ca quɨvɨ cumañi ta cuvi quɨvɨ cahnu ca vico pascua cuan, ta ra cacuví nuu chi ñu Israel ña cuñí ra cha ndoo coño ñuhu cuan nu cruzi quɨvɨ nyitatú ñu, vatyi quɨvɨ nyitatú ñu quɨvɨ ii cuví. Yucuan chaha chica̱n ra tumañi iñi chi ra Pilato na tachi ra na cucahnu sɨndaro sɨhɨn ra cha catacoyo nu cruzi cuan tacuhva na cacúvi ra cha numi ri, ta cañehe ra coño ñuhu ra. 32Tyicuan ta cuahan coyo sɨndaro nu tayucú cruzi cuan. Ta chahnu̱ ra sɨhɨn noo ra cha tacaá yucuan. Tyicuan ta chahnu̱ tucu ra sɨhɨn inga ra cha tacaa xiin ra Jesús. 33Soco cuhva cha cuatuhva ra nu tacaá ra Jesús, cananyehe̱ ra vatyi cha chihi̱ ra. Ta yucuan chaha ña cachahnu̱ ca ra sɨhɨn ra. 34Soco suvita ri noo sɨndaro cuan quiñi̱ ra lanza yɨquɨ naha ra Jesús. Ta quita̱ nɨñɨ ta ndutya. 35Ra cha nacatyí tuhun ihya, noo ra cha nyehe̱ cuví ra. Ta cha ndicha cahán ra, vatyi maa ra chitó ra vatyi cha ndicha cahán ra, tacuhva nachino tucu iñi nyoho. 36Vatyi tuhun ihya cuvi̱ chi tyehe caa tari cuhva catyí tuhun Nyoo nu catyí chi: “Ni noo yɨquɨ ra ta ma tahnu.” 37Ta iyó nonga tucu nu catyí chi nu tutu Nyoo tyehe caa: “Cunyehe ñu chi ra cha quiñi̱ ra lanza chi.” 38Cha yaha̱ tuhun ihya, ra José ra ñuu Arimatea chica̱n ra chi ra Pilato nacuhva ra cha naquehen ra coño ñuhu ra Jesús. Ta ra José cuan cuví ra noo ra yɨhɨ́ cuenda ra Jesús vasɨ xehe ri cha cuenda cha yuhví ra chi ra cacuví nuu chi ñu Israel. Tyicuan ta chaha̱ ra Pilato permisu chi ra, ta ra José chaha̱n ra chinaquehe̱n ra coño ñuhu cuan. 39Chaha̱n tucu ra Nicodemo, ra cha chaha̱n chicaha̱n chihin ra Jesús cha cha cuaa. Chaa̱ ra chihin ndutya vixi chahán. Ta noo ndutya vixi chahán cha nañí mirra nasaca̱ ñu chihin inga cha nañí áloe. Ta quita̱ chi tari noo oco uchi kilu cha tandɨhɨ. 40Yucuan ta ra José ta ra Nicodemo caquehe̱n ra coño ñuhu ra Jesús ta canasɨquɨ̱ noo ra chi ra chihin sahma cuɨñɨ cahyu̱ ra ndutya vixi chahán cuan, tari cuhva noo tuhun cha iyó chi ñu Israel tu cuatyihi ñu noo ndɨyɨ chichi ñuhú. 41Yatyin nu cachahñi̱ ra chi ra Jesús nu cruzi nyaá noo chacu yutun yucu vixi. Ta chichi chacu cuan nyaá noo ñaña chaa nu ta cohon ca ni noo ndɨyɨ. 42Yucuan tyihi̱ ra coño ñuhu ra Jesús vatyi yatyin ri cuan nyaá ñaña cuan ta vatyi cha cua quichaha quɨvɨ nyitatú ñu Israel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\