San Juan 2

1Yaha̱ uñi quɨvɨ ta chicoo̱ noo vico tandaha ñuu Caná ityi Galilea. Ta sɨhɨ ra Jesús ñohó ña yucuan. 2Ta suri canacatyi̱ tuhun ñu chi ra Jesús ta chi ra cachicá noo chihin ra cha cuhun coyo ra vico tandaha cuan. 3Tyicuan ta cuahan coyo ra. Ta nyicú ñu vico, ta ndɨhɨ̱ vinu. Tyicuan ta catyi̱ sɨhɨ ra Jesús chi ra: ―Ñahri ca vinu ñu ―catyí ña. 4Ta catyí ra Jesús chi ña: ―¿Ñáá cha cuñún cha sacuvi yuhu, Maha? Ta chaa ca cuhva cha sañahi chi ndo yóó ra cuví yuhu ―catyí ra chi ña. 5Soco sɨhɨ ra catyi̱ ña chi ra cha catyinyeé vico cuan: ―Sa̱cuvi ndo tandɨhɨ cha catyi ra chi ndo ―catyí ña chi ra. 6Ta tayucú iñu tahan quɨsɨ yuu nahnu cha quɨhɨ ndutya cha catuhvá ra Israel chotyiñó nu tuhvá ra canacatyá xaan ra ndaha ra tari cuhva costumbre cha ca iyó maa ra. Ta tahan tahan quɨsɨ cuan chitahan tari uvi xico uchi o uñi xico uchi litru ndutya. 7Tyicuan ta catyí ra Jesús chi ra cha catyinyeé vico cuan: ―Sa̱cutu ndo quɨsɨ ihya chihin ndutya ―catyí ra chi ra. Tyicuan ta sacuvi̱ ra tari cuhva catyi̱ ra. 8Tyicuan ta catyí ra Jesús chi ra: ―Vityin ta̱va ndo suhva ta cu̱nyaca ndo chi ra cuví nuu cuenda vico ihya ―catyí ra Jesús chi ra. Ta tyicuan caa casacuvi̱ ra. 9Ra cuví nuu cuenda vico cuan chihi̱ ra ndutya cha nanduvi̱ vinu cuan. Soco ña chitó ra nya quichi. Maa ri maa ra catyinyee vico cuan cachitó ra, vatyi maa ra catava̱ ndutya cuan. Tyicuan ta ra cuví nuu cuenda vico cuan cana̱ ra chi ra cha tandaha cuan. 10Ta catyí ra chi ra: ―Tandɨhɨ ñáyɨvɨ, xihna ca vinu vaha tuhvá ñu tava. Yaha cuan ta tatu cha cachihi̱ xaan ñu, tyicuan ta tava ñu vinu pehe ca. Soco yoho chicumi̱ vahun vinu vaha. Ta nya vityin tavo̱n ―catyí ra chi ra. 11Cha sacuvi̱ ra Jesús ñuu Caná ityi Galilea, ican cuan cuví milagru cha xihna ri savaha̱ ra vatyi sañaha̱ ra cha cahnu cuví ra. Ta ra cachicá noo chihin ra cachino̱ iñi ra chi ra vatyi ican ra cuví ra cha tachi̱ Nyoo. 12Cha yaha̱ cuan ta cuahan ra ñuu Capernaum. Ta cuahan sɨhɨ ra, yañi ra ta ra cachicá noo chihin ra. Ta yucuan chinyicu̱ ñu suhva quɨvɨ. 13Cha cuñí chaa quɨvɨ vico cha nañí pascua cha sanducahnú ñu Israel. Yucuan chaha cuahan ra Jesús ñuu Jerusalén. 14Ta chaa̱ ra ñuu cuan, ta quɨhvɨ̱ ra nuquehe vehe ñuhu cahnu cuan, ta nanyehe̱ ra chi ra caxicó sɨndɨquɨ, mbee, ta paloma. Ta na nyehe̱ tucu ra chi ñu nyicú nasama xuhun chi ñáyɨvɨ. 15Ta cha nyehe̱ ra Jesús cha tyicuan caa, savaha̱ ra noo yoho. Ta chihin yoho cuan tava̱ ñehe ra chi tandɨhɨ ñu nuquehe vehe ñuhu ɨɨn ri chihin mbee ta chihin sɨndɨquɨ sana ñu. Ta ñu nasamá xuhun cuan, sacuita̱ ra xuhun ñu nu ñuhu ta sanduva̱ ra mesa ñu. 16Ta catyí ra chi ñu xicó paloma cuan: ―¡Ta̱va ndo paloma chiña ihya! ¡Ma nasaha ndo vehe Suti tari noo nuyahvi! ―catyí ra chi ñu. 17Tyicuan ta ra cachicá noo chihin ra, canɨcoho̱n iñi ra cha catyí nu tutu Nyoo tyehe caa: “Cuiño xain chihin vehun”, catyí chi, nɨcoho̱n iñi ra. 18Tyicuan ta quichaha candaca̱ tuhun ra cacuví nuu chi ñu Israel chi ra: ―¿Ñáá seña cuhvon chi ndi ta sañahun vatyi chaha̱ Nyoo ityi chuun cha sacuvun tyehe caa? ―catyí ra chi ra. 19Ta nacaha̱n ra Jesús ta catyí ra: ―Sa̱tanɨ ndo vehe ñuhu ihya, ta chichi cha uñi quɨvɨ, yuhu cusanandai inga chaha ―catyí ra chi ra. 20Tyicuan ta quichaha cacatyí ra cuan chi ra: ―Uvi xico iñu cuiya cañoho̱ ra casavaha̱ ra vehe ñuhu ihya. Ta yoho catyún tyi chichi cha uñi quɨvɨ cusanandaun inga chaha ―catyí ra chi ra. 21Soco vehe ñuhu cha caha̱n ra Jesús tuhun, ican cuví coño ñuhu ra. 22Yucuan chaha ra cachicá noo chihin ra canɨcoho̱n iñi ra tuhun ihya quɨvɨ nandoto̱ ra Jesús. Ta cutuñi̱ iñi ra vatyi tuhun cha nyaá nuu tutu Nyoo cahán chi cuenda ra Jesús. Ta canachino̱ iñi ra tuhun caha̱n ra Jesús ta tuhun cha nyaá nu tutu Nyoo. 23Quɨvɨ cha ñohó ra Jesús Jerusalén, quɨvɨ vico pascua cuan, cuaha xaan ñu nachino iñi ñu chi ra cha cuenda cha cuaha xaan milagru sacuvi̱ ra. 24Soco ra Jesús ña cunɨɨ iñi ra nyehé ra chi ñu vatyi chitó ra cha caá añima tandɨhɨ ñu. 25Ña chiñuhú ri cha nacatyi yo chi ra yoso caa ñáyɨvɨ, vatyi maa ra chitó ra ñáá cha caá chichi añima ñu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\