San Juan 20

1Cha timingu cha ñaa ca, cu María ñaha Magdala cuan chaha̱n ña nu ñaña. Ta nyehe̱ ña tyi ñahri ca yuu nyasɨ́ yuhu ñaña cuan. 2Tyicuan ta chinó vavaha ña cuahan ña nu nyaá ra Simón Pedro ta inga ra chica̱ noo chihin ra Jesús, ra cha cuñí xaan ra Jesús chi. Ta catyí ña chi ra: ―Quehe̱n ñáyɨvɨ coño ñuhu Sutu Mañi yo chichi ñaña, ta ña chitó yo nya chinyaca̱ ñu ―catyí cu María chi ra Pedro ta chi inga ra cuan. 3Tyicuan ta ra Pedro ta inga ra cuan cuahan coyo ra nu ñaña. 4Nɨnduvi ra ɨɨn ri cuahan coyo ra cachino ra. Soco chino ca inga ra cuan ican saha ra Pedro, ta xihna ca ra chaa̱ nu ñaña. 5Quichaha̱ nyehe ñihñi ra chichi ñaña, ta nyehe̱ ra sahma cuɨñɨ cha yɨhɨ̱ coño ñuhu ra Jesús, catuví cuan. Soco ña quɨhvɨ̱ ra chichi ñaña. 6Yaha̱ cuan ta chaa̱ ra Simón Pedro chata ra, ta quɨhvɨ̱ ra chichi ñaña cuan. Suri nyehe̱ tucu ra cuan sahma cuan catuví. 7Ta suri nyehe̱ tucu ra vatyi sahma cha sɨquɨ̱ noo xiñi ra Jesús, ña ɨɨn ri cayucú chihin inga sahma cuan, soco catuví sɨɨn. 8Tyicuan ta quɨhvɨ̱ tucu inga ra chica̱ noo chihin ra Jesús cuan, ra cha chaa̱ cha xihna ri nu ñaña cuan. Ta nyehe̱ ra cha cuvi̱ cuan, ta chino̱ iñi ra. 9Vatyi cha cuvi̱ maa ta cutuñi ca iñi ra cha catyí nu tutu Nyoo, vatyi ra Jesús cuñí chi cha nandoto ra cha yaha̱ chihi ra. 10Tyicuan ta ra cachica̱ noo chihin ra Jesús cuanuhu coyo ra nya vehe. 11Soco cu María ndoo̱ ña chata yatyin ri yuhu ñaña, chacú chaa ña. Cha nɨri ca cha chacú ña, nyehé ñihñi ña chichi ñaña. 12Ta nyehe̱ ña uvi tahan ángel ñihnó ra sahma cuichin, nyicú ra nu catuvi̱ coño ñuhu ra Jesús. Noo ra nyaá ityi nu catuvi̱ xiñi ra, ta nonga ra ityi nu catuvi̱ chaha ra. 13Ta ángel cuan ndaca̱ tuhun ra chi ña ta catyí ra: ―Maha, ¿ñáá tuhun chacú chaun? Ta catyí ña: ―Vatyi quehe̱n ñu chi Sutu Mañi yuhu, ta ña chité nya tyihi̱ ñu chi ra ―catyí ña chi ángel cuan. 14Ni cahán ña tuhun ihya ta nanyocava̱ ña ta nanyehe̱ ña chi ra Jesús yucuan. Soco ña chitó ña cha ra Jesús cuví ra. 15Tyicuan ta ra Jesús ndaca̱ tuhun ra chi ña: ―¿Ñáá tuhun chacún? ¿Yóó chi nanducún? ―catyí ra chi ña. Cuñí maa ña vatyi ra sahá cumi chacu cuan cuví ra. Ta catyí ña: ―Tata, tatu yoho quehu̱n chi ra Jesús, ca̱tyi chii nya sandou̱n chi ra, vatyi naquehin chi ra ―catyí ña chi ra. 16Tyicuan ta catyí ra Jesús chi ña: ―¡María! ―catyí ra chi ña. Maa ña nanyehe̱ ña ta caha̱n ña chihin ra chihin sahan hebreo, ta catyí ña: ―¡Raboni! ―Ta cuñí chi catyí: “Maestro”. 17Ta catyí ra Jesús chi ña: ―Ma tɨun chii, vatyi ta nandaa que nu nyaá Suti. Soco cua̱han ta ca̱tyun chi tandɨhɨ yañi vatyi cuahin nu nyaá Suti, ta suri Sutu ndo cuví chi ra. Cuahin nu nyaá Nyoi, ta suri Nyoo ndo cuví chi ra ―catyí ra Jesús chi ña. 18Tyicuan ta chaha̱n cu María ñaha Magdala cuan chisacoto̱ ña chi ra cachica̱ noo chihin ra Jesús vatyi nyehe̱ ña chi ra Jesús ta catyi̱ ra tuhun cuan chi ña. 19Suri maa quɨvɨ cuan cha quichaha vitya, cha cuacuaa ta candu ɨɨ̱n ri ra cachica̱ noo chihin ra Jesús. Ta nyasɨ́ vaha yuvehe nu nyicú ra cha cuenda cha yuhví ra chi ra cacuví nuu chi ñu Israel. Ta ra Jesús tuvi̱ ra ta chicuinanyaa̱ ra mahñu. Ta chaha̱ ra nocumi chi ra, ta catyí ra: ―Na coo cha taxi ri añima ndo ―catyí ra. 20Cha yaha̱ cha catyi̱ ra tuhun ihya ta sañaha̱ ra ndaha ra ta yɨquɨ naha ra. Ta maa ra cacusɨɨ cuñi ra cha nanyehé ra chi Sutu Mañi yo. 21Ta catyí tucu ra Jesús inga chaha chi ra: ―Na coo cha taxi ri añima ndo. Tari tachi̱ Suti tyiño chii, tyicuan caa tachí tyiño chi nyoho ―catyí ra chi ra. 22Tyicuan ta tɨvɨ̱ ra sɨquɨ ra ta catyí ra chi ra: ―Na̱quehen ndo Tatyi Ii Nyoo. 23Ñu cha sahá ndo tucahnu iñi chi, iyó tucahnu iñi chi ñu. Ta ñu cha ña sahá ndo tucahnu iñi chi, ñahri tucahnu iñi iyó chi ñu ―catyí ra Jesús chi ra. 24Soco ra Tomás, noo ra chica̱ noo chihin ra Jesús, ra cha catyí ñu: “ra tɨnɨhɨ”, yori ra nyaá chihin ra cuhva cha quichi̱ ra Jesús. 25Yaha̱ cuan ta canacatyi̱ ra cachica̱ noo chihin ra Jesús chi ra: ―Nyehe̱ ndi chi Sutu Mañi yo ―cacatyí ra chi ra. Soco ra Tomás catyí ra: ―Tatu ma nyehi ndaha ra nu cahví nu yɨhɨ̱ clavu, ta tatu ma tyihi ndahi nu yɨhɨ̱ clavu cuan, ta tatu ma tyihi ndahi yɨquɨ naha ra, ma chino iñi ―catyí ra Tomás. 26Uña quɨvɨ yaha̱ ta canyicú tucu ra cachica̱ noo chihin ra Jesús noo vehe. Ta nyaá ra Tomás chihin ra. Tyicuan ta vasɨ nyasɨ́ vaha yuvehe soco quɨhvɨ̱ ra Jesús ta chicuinanyaa̱ ra mahñu ra. Ta chaha̱ ra nocumi ta catyí ra: ―Na coo cha taxi ri añima ndo. 27Tyicuan ta quichaha catyí ra chi ra Tomás: ―Tyi̱hi nu ndahun nu cahví ndahi. Ta tyi̱hi ndahun yɨquɨ nahi. Ta ma caca uvi iñun, soco chi̱no iñun ―catyí ra Jesús chi ra Tomás. 28Tyicuan ta nacaha̱n ra Tomás ta catyí ra: ―¡Sutu Mañi yuhu! ¡Nyoo Suti cuví chuun! ―catyí ra Tomás. 29Ta catyí ra Jesús chi ra: ―Yoho Tomás, vityin chinó iñun tyi nyehún chi. Sɨɨ ca cuñí ñu cha ña nyehe̱ ta chinó iñi ñu ―catyí ra Jesús chi ra Tomás. 30Ta cuaha ca milagru sacuvi̱ ra Jesús nuu ra cachica̱ noo chihin ra, ta ñahri chicunyaa nu libru ihya. 31Soco chicunyaa̱ tuhun ihya vatyi tacuhva chino iñi ndo vatyi ra Jesús cuví Cristo, ra cuví Sehe Nyoo, ta vatyi coo ndo ñayɨvɨ̱ cha ma naa ca maa tatu chinó iñi ndo chi ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\