San Juan 21

1Cha yaha̱ cuan ta tuvi̱ tucu ra Jesús nuu ra cachica̱ noo chihin ra inga chaha. Tyehe caa tuvi̱ ra yuhu miñi Tiberias. 2Ɨɨn ri nyicú ra Simón Pedro ta ra Tomás cha catyi ñu: “ra tɨnɨhɨ” chi, ta ra Natanael, ra ñuu Caná nu cuví Galilea. Nyicú tucu sehe ra Zebedeo ta uvi ca ra cachica̱ noo chihin ra Jesús. 3Ta catyí ra Simón Pedro chi ra: ―Cuahin cuatɨin tiyaca ―catyí ra. Ta cacatyí ra chi ra: ―Cuhun tucu nyuhu chuhun ―cacatyí ra. Cuahan coyo ra ta quɨhvɨ̱ coyo ra chichi noo canoa, soco cha cuaa cuan ni noo tiyaca ña catɨɨ̱n ra. 4Cha vachi cundichin cuan tuvi̱ ra Jesús nu ñɨtɨ yuhu miñi cuan. Soco ra cachica̱ noo chihin ra, ña canɨcohón nuu ra chi ra. 5Tyicuan ta catyí ra chi ra: ―Yoho ra tahan yo, ¿atu ta ñihi ca ndo tiyaca? Ta canacaha̱n ra ta catyí ra: ―Ta ñihi ca ndi. 6Tyicuan ta nacaha̱n ra Jesús ta catyí ra: ―Tyi̱hi ndo tarraya chiyo vaha canoa chiña, ta ñihi ndo ―catyí ra Jesús chi ra. Tyicuan caa casacuvi̱ ra, ta yaha cuan ta nyacua ña cuvi̱ tava ra tarraya cuan nu ndutya chaha cha cuaha tiyaca yɨhɨ́. 7Ta ra cha cuñí xaan ra Jesús chii catyí ra chi ra Pedro: ―¡Sutu Mañi yo cuví! ―catyí ra chi ra Pedro. Cha chiñi̱ ra Simón Pedro vatyi Sutu Mañi yo cuví, ndɨhvɨ̱ noo ra sahma ra, vatyi tava̱ ra cha cuatɨɨn ra tiyaca, ta quiñi ra cuahan ra chichi ndutya cuan. 8Ta inga ra cachica̱ noo chihin ra Jesús chaa̱ coyo ra nya yuhu miñi cuan chihin canoa, caxitá ra tarraya cuan tyitú yɨhɨ́ tiyaca, vatyi yatyin ri yuhu miñi cuan cañohó ra ta cha noo cientu metru ri. 9Cuhva cha canoó ra nu ñuhú, cananyehe̱ ra noo nu caá tɨtɨ ñuhu̱. Ta catuví noo tiyaca sɨquɨ tɨtɨ ñuhu̱ cuan, ta pan ñandɨhɨ. 10Ta ra Jesús catyí ra chi ra: ―Nya̱ca ndo suhva tiyaca cha ni tɨɨ̱n ndo ―catyí ra Jesús chi ra. 11Ta ra Simón Pedro ndaa̱ ra nu canoa ta quichaha̱ xita quiñoho ra tarraya tyitú yɨhɨ́ tiyaca nahnu. Cientu uvi xico uchi uñi tahan tɨ ñohó. Ta vasɨ cuaha tɨ, ña tahnya̱ tarraya cuan. 12Tyicuan ta catyí ra Jesús chi ra: ―Ña̱ha ndo ta curumusa ndo ―catyí ra Jesús chi ra. Ta ni noo ra cachica̱ noo chihin ra ña cacaña̱ iñi ra candaca tuhun ra yóó ra cuví ra vatyi cachitó ra vatyi Sutu Mañi yo cuví ra. 13Tyicuan ta tuhva̱ ra Jesús ta quehe̱n ra pan, ta chaha̱ ra chi ra. Ta suri tyicuan caa sacuvi̱ ra chihin tiyaca. 14Ican ihya cuví chaha cu uñi cha tuvi̱ ra Jesús nuu ra cachica̱ noo chihin ra cha yaha̱ cha nandoto̱ ra. 15Cha yaha̱ cha curumusa ra Jesús, ndaca̱ tuhun ra chi ra Simón Pedro: ―Simón, sehe ra Jonás, ¿atu cuñí con chii ican saha ra ihya? Ta nacaha̱n ra Pedro ta catyí ra: ―Ay, Sutu Mañi yuhu, maun chitón tyi cuñí chuun ―catyí ra Pedro. Ta catyí ra Jesús chi ra: ―Cu̱hva cha cachi mbee nyihi sane ―catyí ra Jesús chi ra Pedro. 16Ta ndaca̱ tuhun ra Jesús chi ra inga chaha: ―Simón sehe ra Jonás, ¿atu cuñún chii? ―catyí ra Jesús chi ra. Ta nacaha̱n ra Pedro ta catyí ra: ―Sutu Mañi yuhu, maun chitón tyi cuñí chuun ―catyí ra Pedro chi ra. Ta catyí ra chi ra: ―Sa̱ha cumi mbee sane ―catyí ra Jesús chi ra Pedro. 17Ta chaha cu uñi ndaca̱ tuhun ra chi ra: ―Simón Pedro, sehe ra Jonás, ¿atu cuñun chii? ―catyí ra Jesús chi ra. Cuhva cha ndaca̱ tuhun ra chi ra cha cu uñi chaha tatu cuñí ra chi ra, ra Pedro nducuihya iñi ra, ta catyí ra chi ra: ―Sutu Mañi yuhu, maun chitón yoso caa añime ta maun chitón tyi cuñí chuun ―catyí ra Pedro. Ta ra Jesús catyí ra chi ra: ―Sa̱ha cuenda mbee sane. 18Cha ndicha catyí chuun vatyi ta tyivaun ndɨhvɨ̱ noun sahmon ta chahu̱n nu cuñún. Soco na cuchahnun, cusanacaun ndahun ta inga ra cusandɨhvɨ noo chuun. Ta cunyaca ra chuun nu ña cuñún cuhun ―catyí ra Jesús chi ra Pedro. 19Cha catyí ra Jesús tuhun ihya cuñí ra catyi ra yoso caa cucúvi ra Pedro ta cusacahnu ra chi Nyoo cha cuenda cuan. Yaha̱ cuan ta catyí ra Jesús chi ra Pedro: ―¡Cu̱nyicon chii! ―catyí ra chi ra. 20Tyicuan ta nyocava̱ ra Pedro ta nanyehe̱ ra vatyi nyicón inga ra cha chica̱ noo chihin ra Jesús, ra cha cuñí xaan ra Jesús chi. Suri maa ra chinyañaa̱ ra chi ra Jesús cha cuxiñi ra quɨvɨ cuan. Ta ndaca̱ tuhun ra ta catyí ra: “Sutu Mañi yuhu, ¿yóó ra cunaxico tuhun chuun?” catyi̱ ra, ndaca̱ tuhun ra quɨvɨ cha ni cumañi cúvi ra Jesús. 21Cuhva cha nanyehe̱ ra Pedro chi ra, ndaca̱ tuhun ra chi ra Jesús: ―Sutu Mañi yuhu, ta ra ihya, ¿ñáá cha cucuvi chi ra? ―catyí ra chi ra. 22Nacaha̱n ra Jesús ta catyí ra: ―Tatu cuñí mai cha coo ra nyacua nya ndichi inga chaha, ¿ñáá cha cuenda yoho? Yoho cu̱nyicon chii ―catyí ra Jesús chi ra Pedro. 23Tyicuan ta chitya̱ tuhun ihya nu canyicú yañi yo vatyi ra cuan, ma cúvi ra. Soco ña catyi̱ ra Jesús cha ma cúvi ra. Catyí ra: “Tatu cuñí yuhu cha coo ra nyacua nya quichi inga chaha, ¿ñáá cha cuenda yoho?” 24Yuhu cuví ra yucuan, ra cha cahán ra Jesús tuhun. Ta nyehi̱ tandɨhɨ cuii maa cha cuvi̱ ta tyai̱ nu libru ihya. Yuhu chite vatyi tandɨhɨ cha tyai̱, ndicha. 25Iyó cuaha ca cha sacuvi̱ ra Jesús. Tyehe ta chicunyaa̱ tahan tahan tuhun cuan nu libru, cahví iñi tyi nanɨɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ma cutahan tandɨhɨ libru cuan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\