San Juan 3

1Chiyo̱ noo ra fariseo cha nañí Nicodemo. Ta cuví ra noo ra cuví nuu chi ra ñuu Israel. 2Ra Nicodemo ihya, chaha̱n ra nu nyaá ra Jesús noo cha cuaa. Ta catyí ra chi ra: ―Maestro, chitó ndi vatyi Nyoo tachi̱ chuun quichi sañahun chi ndi. Vatyi yori ñáyɨvɨ cuvi sacuvi milagru tahan cha sacuvún, tatu yori Nyoo nyaá chihin ñu ―catyí ra chi ra Jesús. 3Tyicuan ta catyí ra Jesús chi ra: ―Cha ndicha catyí chuun vatyi tatu ma nacacu chaa ñáyɨvɨ inga chaha, ma cuvi nyehe ñu nu nyacá ñaha Nyoo ―catyí ra. 4Tyicuan ta ndaca̱ tuhun ra Nicodemo ta catyí ra: ―¿Yoso caa cuví cacu noo rayɨɨ inga chaha tatu cha chahnu ra? ¿Atu cuvi ndɨhvɨ ra chichi sɨhɨ ra ta nacacu chaa ra inga chaha? ―catyí ra. 5Nacaha̱n ra Jesús ta catyí ra: ―Cha ndicha catyí chuun vatyi ñima chihin cha cacu ri ñáyɨvɨ chihin coño ñuhu ñu ta cuví quɨhvɨ ñu nu nyacá ñaha Nyoo. Soco nɨñɨ tucu cuñí chi cha nacacu ñu chihin Tatyi Ii Nyoo. 6Vatyi ñáyɨvɨ cha cacu̱ chihin coño ñuhu, coño ñuhu ri nyisó ñu. Ta ñu cha nacacu̱ chaa chihin Tatyi Ii Nyoo, iyó Tatyi Ii Nyoo añima ñu. 7Ma iyo cuñun cha catyí chuun tuhun ihya vatyi tandɨhɨ ñu, cuñí chi nacacu chaa ñu. 8Tari caá tatyi tandɨhɨ ri ityi nu cuñí chi ta chiñún cayú chi, soco ña chitón nya ityi quichi chi, ni nya ityi cuahan chi; ta tyicuan caa tandɨhɨ ñu nacacu̱ chihin Tatyi Ii Nyoo ―catyí ra Jesús chi ra. 9Tyicuan ta ndaca̱ tuhun tucu ra Nicodemo inga chaha chi ra: ―¿Yoso caa cuahan tuhun ihya? ―catyí ra chi ra. 10Nacaha̱n ra Jesús ta catyí ra: ―Yoho cha cuvún noo ra sacuaha cuenda ñu Israel, tahán chi coton tuhun ihya. 11Cha ndicha catyí chuun vatyi cahín cha chité ta cuví cha ndaa cha nyehi̱. Soco nyoho ña chinó iñi ndo cha catyí chi ndo. 12Tatu ña chinó iñi ndo chii nu cahín tuhun ñayɨvɨ̱ ihya chihin ndo, ¿yoso caa chino iñi ndo tu cahin tuhun andɨvɨ chihin ndo? 13’Yori chaha̱n andɨvɨ chinyehe̱ yoso caa iyó. Noo ri yuhu Rayɨɨ cha quichi̱ nya gloria nyehí, vatyi yucuan iyé. 14Tari nacatacaa̱ ra Moisés noo coo cha chino chihin caa nu noo chiqui ndɨɨ, tyicuan caa cunacatacaa tucu ñu chi yuhu Rayɨɨ cha quichi nya gloria, 15tacuhva vatyi tandɨhɨ ñu cha chinó iñi chii, ma cunaa ñu. Soco coo ñu ñayɨvɨ̱ cha ma naa ca maa. 16’Vatyi Nyoo cuñí xaan ra chi tandɨhɨ ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. Yucuan cuenda chaha̱ ra vatyi cúvi Sehe mañi ra nu cruzi cha cuenda ñu. Tacuhva vatyi tandɨhɨ ñu cha chinó iñi chi Sehe ra, ma cunaa ñu, soco coo ñu noo ñayɨvɨ̱ cha ma naa ca maa. 17Nyoo ña tachi̱ ra chi Sehe ra sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ vatyi sacunaa ra chi ñáyɨvɨ, soco tachi̱ ra chi ra na sacacu ra añima ñu tacuhva ma cuhun ñu anyaya cha catyi cuatyi ñu. 18’Vatyi ñu chinó iñi chi Sehe Nyoo ma cunaa ñu, soco ñu ña chinó iñi chi ra, cha cuanaa ñu cha cuenda cha ña chinó iñi ñu chi noo ri Sehe mañi Nyoo. 19Ñu ña chinó iñi, cha cuanaa ñu. Vatyi quɨvɨ quichi̱ ra cuví ñuhu̱ ndichin cha sacundichín sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱, ña natɨɨ̱n cuenda ñu chi ra tyi taha̱n ca iñi ñu nu ñaa iñi vatyi nyacuví ñu cha ña vaha. 20Tandɨhɨ ñu cha nyacuví cha ña vaha, ña tahán iñi ñu ñuhu̱ ndichin, vatyi coto quetuvi cha ña vaha cha nyacuví ñu. 21Soco ñu nyacuví cha ndicha, nanyitá ñu nu ndichin tacuhva na cundichin nyehe ñáyɨvɨ vatyi sacuví ñu cuhva cuñí Nyoo vatyi nyaá ra chihin ñu ―catyí ra Jesús. 22Cha yaha̱ tuhun ihya, ra Jesús chihin ra cachicá noo chihin ra cuahan coyo ra nu cuví Judea. Ta candoo̱ ra suhva quɨvɨ yucuan, vatyi casacondutya ra chi ñáyɨvɨ. 23Tyicuan caa tucu ra Juan cuan ñohó ra sacondutyá ra chi ñáyɨvɨ nu cuví Enón yatyin ri nu cuví Salim, vatyi yucuan ñohó cama ndutya. Ta ñáyɨvɨ chaá coyo ñu ta condutya ñu. 24Tuhun ihya cuvi̱ ta ni cumañi ca catyihi ra chi ra Juan vehe caa. 25Tyicuan ta suhva ra nyicón chi ra Juan quichaha̱ cuvi yuhu ra chihin noo ra ñuu Israel sɨquɨ yoso caa sandundɨɨ ñáyɨvɨ chi ñu nuu Nyoo. 26Tyicuan ta cuahan coyo ra nu nyaá ra Juan. Ta catyí ra chi ra: ―Maestro, ra cha ñoho̱ chuhun inga chiyo yuvi cahnu Jordán, ra cha cahu̱n tuhun chihin ndi, vityin sacondutyá ra ta tandɨhɨ ñu nanyicón ñu chi ra ―catyí ra chi ra. 27Tyicuan ta ra Juan catyí ra chi ra: ―Ni noo yo ta ñahri cha cuví sacuvi yo, tyehe ta ña chahá Nyoo tunyee iñi ra chi yo. 28Suri maa ndo chiñi̱ vaha ndo cha cahi̱n vatyi yuhu ñima ra Cristo cuví. Noo ra cha tachi̱ ri Nyoo ityi nuu ra cuví yuhu. 29Vatyi noo vico tandaha, ra nyaá xiin ñaha tyivaa cuan, ican ra cuan cutandaha chihin ña. Ta ra tahan ra nyaá ra yatyin ri cuan. Ta cusɨɨ cuñí ra chiñí ra tuhun cahán ra cha cuatandaha. Ta tyicuan caa tucu yuhu, sɨɨ cuñí vatyi naquehen ñáyɨvɨ tuhun cahán ra Jesús ta nyicón ñu chi ra. 30Maa ra cahnu ca ra cuacuvi ra. Ta yuhu cunocuee que vatyi tyicuan caa tahán maa chi. 31’Ra cha quichi̱ nya gloria, cahnu ca ra cuví ra cha nuu tandɨhɨ ñáyɨvɨ. Vatyi ra iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱, cuenda ñuhu ñayɨvɨ̱ cuví ra. Ta cahán ra tuhun ñuhu ñayɨvɨ̱. Soco ra quichi̱ nya gloria, cahnu ca ra cuví ra. 32Ta cahán ra cha nyehé ra ta cha chiñí ra, soco yori chinó iñi tuhun cahán ra. 33Soco tatu nya noo yo chinó iñi yo chi ra, cuví yo noo cha ndaa vatyi Nyoo ndicha cha cahán ra. 34Vatyi ra cha tachi̱ Nyoo chii, tuhun Nyoo cahán ra vatyi Nyoo ña tyicuhvá ra Tatyi Ii ra chaha̱ ra chi ra. Chaha̱ ra nanɨɨ Tatyi Ii ra chi ra. 35Nyoo Sutu yo cuñí ra chi Sehe ra. Ta natyaa̱ ra tandɨhɨ ndaha ra. 36Ñu cha chinó iñi chi Sehe Nyoo, iyó ñu noo ñayɨvɨ̱ chaa cha ma naa ca maa. Soco ñu ña cuñí chino iñi chi ra, ma coo ñu ñayɨvɨ̱ cuan. Ta cutachi tuñi Nyoo chi ñu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\