San Juan 4

1Cachitó ra cuví fariseo vatyi cuaha ca ñáyɨvɨ nyicón chi ra Jesús ican saha ra Juan. Ta cuaha ca ñu sacondutya̱ ra ñandɨhɨ. 2Vasɨ ñima maa ra Jesús sacondutyá, soco ra cachicá noo chihin ra, ican casacondutyá. 3Ta quɨvɨ chito̱ ra Jesús vatyi cachito̱ ra tuhun ihya, ta quita̱ ra Judea cuan ta cuanuhu ra nya Galilea. 4Ta ityi cuanuhu ra, tahan chi yaha ra nu cuví Samaria. 5Yucuan ta chaa̱ ra noo ñuu cha nyaá ityi Samaria cha nañí Sicar yatyin nu nyaá ñuhú ra Jacob nu chaha̱ ra chi ra José sehe ra. 6Ta yucuan nyaá noo yavi ndutya cha catyí ñu tyi chi ra Jacob cuví. Ta vatyi chitatú xaan ra Jesús cha chica ityi ra, ta chicunyaa̱ ra yuhu yavi cuan, ñáá cuhva hora cuví. 7Ta ra cachicá noo chihin ra, yori ra canyicú vatyi cuahan coyo ra chichi ñuu, cuasata ra cha cacachi ra. Tyicuan ta chaa̱ noo ñaha Samaria cuatava ña ndutya chichi yavi cuan. Ta quichaha catyí ra Jesús chi ña: ―Cu̱hva chiin ndutya cohi ―catyí ra chi ña. 9Tyicuan ta ñaha Samaria cuan catyí ña chi ra Jesús: ―Yoho cha cuvún noo ra ñuu Israel, ¿yoso caa cha chicón ndutya cohun chi yuhu cha cuví ñaha Samaria? ―catyí ña vatyi ñu Israel ña vaha iyó ñu chihin ñu Samaria. 10Tyicuan ta ra Jesús nacaha̱n ra ta catyí ra: ―Tyehe ta chitón cha chahá Nyoo, ta chitón yóó cha chicán ndutya chuun, maun cucacon ndutya chii. Ta yuhu cuhve ndutya nyitó chuun ―catyí ra chi ña. 11Tyicuan ta catyí ña chi ra: ―Tata, ni ñahri vihi chihin tavon ndutya ihya. Vatyi yavi ihya cono xaan. ¿Nya cuquehun ndutya nyitó cuhvon cohi? 12Vatyi sutu chahnu yo, ra Jacob sandoo̱ ra yavi ihya chi yo. Ta suri ihya chihi̱ tucu maa ra ndutya. Ta suri ihya chihi̱ tucu sehe ra ta quɨtɨ sana ra. ¿Atu cahnu ca ra cuví yoho ican saha ra cuan? ―catyí ña chi ra. 13Tyicuan ta nacaha̱n ra Jesús ta catyí ra chi ña: ―Tandɨhɨ ñu chihí ndutya ihya, cu ityi ca ñu ndutya. 14Soco ñu chihí ndutya cha chahá yuhu, ma cu ityi ca ñu. Vatyi ndutya cha chahí chi ñu cucaña chi tari noo ndohyo chichi añima ñu tacuhva coo ñu ñayɨvɨ̱ cha ma naa ca maa ―catyí ra chi ña. 15Tyicuan ta quichaha catyí ña chi ra: ―Tata, cu̱hva ndutya cuan cohí, tacuhva cha ma cu ityi que ndutya, ta ni ma quichi que quichi tave ndutya chichi yavi ihya ―catyí ña chi ra. 16Tyicuan ta ra Jesús catyí ra chi ña: ―Cua̱han cuacana chi yɨun ta qui̱chun ―catyí ra chi ña. 17Ta nacaha̱n ña ta catyí ña: ―Yori yɨi iyó ―catyí ña. Tyicuan ta catyí ra Jesús chi ña: ―Ndicha cha cahun, vatyi yori yɨun iyó. 18Vatyi cha ohon tahan yɨun chiyo̱, ta ra nyaá chuhun vityin ñima yɨun cuví chi ra. Ndicha tuhun cha cahún ―catyí ra chi ña. 19Cha chiñi̱ ña tuhun caha̱n ra, quichaha catyí ña chi ra: ―Tata, tuví iñi vatyi noo profeta cuenda Nyoo cuvún. 20Sutu chahnu ndi, ra Samaria, sacahnu̱ ra chi Nyoo yucu ihya. Soco nyoho ñu Israel catyí ndo vatyi Jerusalén yucuan tahán chi sacahnu yo chi Nyoo ―catyí ña chi ra. 21Tyicuan ta ra Jesús nacaha̱n ra ta catyí ra chi ña: ―Chi̱no iñun tuhun cahín chuhun. Vatyi vachi cuhva vatyi cusacahnu ndo chi Sutu yo Nyoo. Soco ña chiñuhú ri cha quichi ndo yucu ihya o cuhun ndo nya Jerusalén. 22Nyoho ñu Samaria, ña chitó ndo yóó chi sacahnú ndo. Soco nyuhu chitó ndi yóó chi sacahnú ndi. Vatyi chitó ndi vatyi cuenda noo ra Israel cuasacacu Nyoo chi ñáyɨvɨ. 23Soco chaa chi cuhva ta cuhva cuan nyaa yo vityin vatyi ñáyɨvɨ cha ndicha sacahnú chi Sutu yo Nyoo, cusacahnu ñu chi ra chihin añima ñu ta cha ndicha. Tari cuhva saquehen ityi Tatyi Ii Nyoo chi ñu. Vatyi Sutu yo Nyoo tyicuan caa cuñí ra cha sacuvi ñu cha sacahnú chi ra. 24Vatyi Nyoo Tatyi Ii cuví ra. Ta ñu sacahnú chi ra cuñí chi sacahnú ñu chi ra chihin cha ndicha tari cuhva saquehen ityi Tatyi Ii chi ñu ―catyí ra chi ña. 25Ta nacaha̱n ña ta catyí ña chi ra: ―Yuhu chité vatyi cuquichi ra cuví Mesías, ra Cristo, ra cuvi rey chi yo. Ta quɨvɨ quichi ra, maa ra cunacatyi tandɨhɨ chi yo ―catyí ña chi ra. 26Tyicuan ta nacaha̱n ra Jesús ta catyí ra chi ña: ―Ra cha cahún tuhun cuan, ican ra cahán chuhun ―catyí ra chi ña. 27Tyicuan ta canachaa̱ coyo ra cachicá noo chihin ra ta iyo cacuñí ra cha ndatuhún ra Jesús chihin noo ñaha sɨhɨ. Soco ni noo ra ña cañá iñi ra ndaca tuhun ra ñáá cha cuñí ra o ñáá cuenda ndatuhún ra chihin ñaha cuan. 28Tyicuan ta sandoo̱ ña quɨyɨ ña ta cuanuhu ña chichi ñuu. Ta catyí ña chi ñáyɨvɨ ñuu ña: 29―Ña̱ha ndo cunyehe ndo chi noo ra cha catyi̱ tandɨhɨ cha cai. ¿Atu ñima ra Cristo cuví ra? ―catyí ña chi ñu. 30Tyicuan ta quita̱ coyo ñu ñuu cuan ta cuahan coyo ñu nu nyaá ra Jesús. 31Ta cha nɨri ca cha cumañi chaa ñu nu nyaá ra, ra cachicá noo chihin ra, sanɨñɨ́ ra chi ra na cachi ra chiin. Ta cacatyí ra chi ra: ―Maestro, ca̱chi chiin ―catyí ra. 32Soco catyí ra Jesús chi ra: ―Yuhu iyó noo nyayu cuacachi, ta nyoho ña chitó ndo ―catyí ra chi ra. 33Tyicuan ta ra cachicá noo chihin ra quichaha candaca tuhun ra chi ra tahan ra, ta catyí ra: ―¿O iyó yóó cha quichi̱ nyaca cha cachi ra, vaha? ―cacatyí ra. 34Soco ra Jesús catyí ra chi ra: ―Cha chachí yuhu ican cuví cha sacuví cuhva cuñí ra cha tachi̱ chii ta sacuví tyiño chaha̱ ra chii. 35Nyoho catyí ndo: “Soco cumañi ca cumi yoo ta naquehen yo cha tachi̱ yo.” Soco yuhu catyí chi ndo vatyi nye̱he ndo ta sa̱ha ndo cuenda cha cuaha ñáyɨvɨ cuñí ñu quichi ñu chihin, cuví ñu tari noo itu cha cuaan ta cuñí chi cha cahnu yo nɨñɨ. 36Ra cha naquehén nɨñɨ cuan ñihi ra yahvi ra. Ta nɨñɨ cha naquehen vaha ra cuví ñu cha ñihi noo ñayɨvɨ̱ cha ma naa ca maa. Ta tyicuan caa cuví tacuhva vatyi ra cha tachí, ta ra cha naquehén nɨñɨ cuan ɨɨn ri cacusɨɨ cuñi ra. 37Ta iyó noo tuhun ñayɨvɨ̱ cha catyí vatyi sɨɨn ñu tachí ta sɨɨn ñu naquehén nɨñɨ. Ta ndicha tuhun cuan. 38Yuhu sacuhi̱n chi ndo vatyi cucahnu ndo nɨñɨ cha iyó nu ña saha̱ tyiño ndo. Vatyi inga ra saha̱ tyiño. Ta nyoho nyari cucahnu ndo ta naquehen vaha ndo nɨñɨ cuan ―catyí ra Jesús chi ra. 39Ta cuaha xaan ñu ñuu Samaria cuan canachino̱ iñi ñu chi ra Jesús cha cuenda cha catyi̱ ñaha cuan, vatyi catyí ña: “Catyi̱ ra tandɨhɨ cha cai chii”, catyí ña. 40Ta cuhva cha cachaa̱ coyo ñu Samaria nu nyaá ra Jesús, cha cundahvi̱ ñu nuu ra nandoo ra chihin ñu. Ta ra Jesús ndoo̱ ra yucuan uvi quɨvɨ chihin ñu. 41Ta cuaha ca ñu cachino̱ iñi ñu cha chiñi̱ ñu tuhun cahán maa ra. 42Tyicuan ta quichaha catyí ñu chi ñaha sɨhɨ cuan: ―Vityin chinó iñi ndi, ñima cha cuenda vatyi catyun chi ndi, soco vatyi chiñi̱ maa ndi chihin soho ndi tuhun cahán ra, ta chitó vaha ndi vatyi ican ra cuví Cristo ra sacacú chi ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya ―catyí ñu. 43Cha yaha̱ uvi quɨvɨ ta quita̱ ra Jesús ñuu Samaria cuan ta cuahan ra ityi nu cuví Galilea. 44Vatyi suri maa ra Jesús catyi̱ ra vatyi ñáyɨvɨ ñuu noo ra cuví profeta, ra chahá cuenda tuhun cahán Nyoo, ña sahá ñu ñáyɨvɨ chi ra. 45Tyicuan ta cuhva cha chaa̱ ra Galilea, ñu iyó yucuan vaha tyiñuhu̱ ñu chi ra, vatyi chaha̱n coyo tucu maa ñu Jerusalén vico cuan, ta nyehe̱ ñu cha vaha cha sacuvi̱ ra. 46Tyicuan ta cuanuhu tucu ra Jesús nya ñuu Caná nu cuví Galilea nu sananduvi̱ ra vinu chihin ndutya. Ta iyó noo ra cuví tyiño cuenda rey, ta iyó noo sehe ra cha cuhví ñuu Capernaum. 47Quɨvɨ cha chito̱ ra cuan vatyi nachaa̱ ra Jesús Galilea cha chaha̱n ra Judea, chaha̱n ra chinyehe̱ ra chi ra, ta chica̱n ra tumañi iñi chi ra na cuhun ra vehe ra ta sanduvaha ra chi sehe ra, vatyi cha cuñí cuii ri cúvi sehe ra. 48Tyicuan ta ra Jesús catyí ra chi ra: ―Nyoho ma chino iñi ndo tatu ma nyehe xihna ndo noo milagru ―catyí ra chi ra. 49Soco ra cha vaha cuan catyí ra chi ra Jesús: ―Tata, co̱ho chihin cha numi ri vityin cha ta cúvi ca sehi ―catyí ra chi ra. 50Tyicuan ta ra Jesús catyí ra chi ra: ―Cua̱nuhu nya vehun. Sehun cha nduvaha̱ ra ―catyí ra chi ra. Tyicuan ta ra cha vaha cuan chinó iñi ra tuhun caha̱n ra Jesús ta cuanuhu̱ ra. 51Ta cuhva cha cuanachaa ra nya vehe ra, quita̱ coyo musu ra ta cacatyí ra chi ra: ―¡Cha nduvaha̱ sehun! 52Tyicuan ta quichaha ndaca̱ tuhun ra chi ra ñáá cuhva nduvaha ra. Ta cacatyí ra chi ra: ―Icu cuhva ca ɨɨn cha yaha̱ hora tinyaa̱ cahñi chi ra ―cacatyí ra. 53Tyicuan ta tuví iñi ra cha vaha cuan, vatyi cuhva cuan catyí ra Jesús chi ra, “Cua̱nuhu vatyi sehun cha nduvaha̱ ra.” Ta maa ra ta tandɨhɨ ñáyɨvɨ chi ra nachino̱ iñi ñu chi ra Jesús. 54Ican ihya cuví cha cu uvi milagru cha sacuvi̱ ra Jesús cha nachaa̱ ra Galilea cha chaha̱n ra Judea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\