San Juan 5

1Cha yaha̱ tuhun cuan ta ra Jesús cuahan ra Jerusalén inga chaha vatyi ñu ñuu Israel sanducahnu ñu noo vico. 2Ta ñuu cuan iyó noo yuvehe cha nañí Yuvehe Cuenda Mbee. Ta yatyin ri nyaa noo vehe cahnu. Ta chichi vehe cuan ñohó ndutya. Ta cha chihin sahan hebreo nañí chi Betesda. Ta iyó ohon tahan corredor. 3Ta yucuan cayucu cuaha ñu cuhví: ñu cuaa, ñu coxo, ta ñu ña cuví nacanda. Canyatú ñu ñáá cuhva nacanda ndutya cuan. 4Vatyi ña naha ña naha ri ta noó noo ángel sanacanda ra ndutya cuan. Ta yóó cha quɨhvɨ xihna ca cha yaha nacanda ndutya cuan, nduvaha ñu nɨri maa ñáá ca cuehe ndoho ñu. 5Ta yucuan catuví noo ra cuhví cha iyó oco chahun uñi cuiya cuhví ra. 6Cuhva cha nanyehe̱ ra Jesús chi ra catuví ra yucuan, tuvi̱ iñi ra vatyi cha cañi xaan cuiya caá ra tyicuan caa. Ta ndaca̱ tuhun ra chi ra, ta catyí ra: ―¿Atu cuñún nduvahun? 7Ta ra cuhví cuan nacaha̱n ra ta catyí ra: ―Tata, yori maa tyihi chii chichi tanque tatu cha nacandá ndutya. Vatyi tahan ri cha cuñí quɨhvi, inga ñu quɨhvɨ xihna ca ―catyí ra cuhví cuan chi ra Jesús. 8Tyicuan ta catyí ra Jesús chi ra: ―Ndɨ̱cuita ta na̱quehen yuvun ta ca̱con ―catyí ra chi ra. 9Ta caa cuhva ri cuan nduvaha̱ ra, naquehe̱n ra yuvi ra, ta nacaca ra. Soco vatyi quɨvɨ nyitatu ñu cuví, 10ra cacuví nuu chi ñu Israel catyí ra chi ra cha nduvaha̱ cuan: ―Quɨvɨ nyitatú yo cuví vityin, ña tahán chi cuison yuvun ―catyí ra chi ra. 11Ta ra cha nduvaha̱ cuan nacaha̱n ra ta catyí ra: ―Ra cha sanduvaha̱ chii, ican ra catyi̱ chii: “Na̱quehen yuvun ta ca̱con”, catyí ra chii. 12Tyicuan ta quichaha candaca tuhun ra chi ra, ta catyí ra: ―¿Yóó ra cha catyi̱ chuun vatyi naquehun yuvun ta cacon? 13Soco ra cha nduvaha̱ cuan ña chitó ra yóó cha sanduvaha̱ chi ra. Vatyi cuaha xaan ñáyɨvɨ yucuan, ta ra Jesús yori ca ra vatyi cha cuahan ra. 14Yaha̱ cuan ta nañihi̱ ra Jesús chi ra chichi vehe ñuhu cahnu, ta catyí ra chi ra: ―Nye̱he, vityin cha nduvahu̱n, ma sacuvi con cuatyi, coto ñáá ca cha cahnu ca cuvi chuun ―catyí ra chi ra. 15Tyicuan ta chaha̱n ra chicatyi ra chi ra Israel cuan vatyi ra Jesús cuví ra cha sanduvaha̱ chi ra. 16Ta cha cuenda cha sacuvi̱ ra Jesús tyehe caa quɨvɨ nyitatú ñu, yucuan chaha cuxaa̱n xaan ra cacuví nuu chi ñu Israel chi ra Jesús. Ta cuñí ra cahñi ra chi ra. 17Soco ra Jesús catyí ra chi ra: ―Maa Suti, nya vityin ta sahá tyiño ra. Ta yuhu tucu sahá tyiñe ―catyí ra. 18Ta cha cuenda cha caha̱n ra tuhun ihya, xaan ca cuñí ra Israel cuan. Ta ñihi ca cuñí ra cahñi ra chi ra vatyi cuñí maa ra vatyi ña sahá ra ñáyɨvɨ quɨvɨ nyitatu ñu, ta sɨɨn rí tyi sahá ra tuhun tyi ɨɨn ri cuví ra chihin Nyoo vatyi catyí ra tyi sutu ra cuví chi Nyoo. 19Tyicuan ta ra Jesús catyí ra chi ra: ―Cha ndicha catyí chi ndo vatyi yuhu, cha cuví Sehe Nyoo, ñahri cha savahí cha maa ri mai. Soco sacuví cha nyehí sacuví Suti. Tandɨhɨ cha sacuví Suti ta sacuvi tucu maí. 20Vatyi cuñí xaan Suti chii, vatyi Sehe ra cuví chii, yucuan chaha sañahá ra tandɨhɨ cha sacuví ra chii. Ta nahnu ca cha cusañaha ra, tacuhva cu iyo cuñi ndo. 21Tari sanandotó Nyoo Suti chi ndɨyɨ, ta chahá ra ñayɨvɨ̱ coo ñu, tyicuan caa tucu yuhu cha cuví Sehe ra, chahí ñayɨvɨ̱ chi ñu cuñí mai cuhve. 22Ta Suti Nyoo ña sandaa ra cuatyi ni noo ñu, soco chi yuhu cha cuví Sehe ra chaha̱ ra ityi na sandai cuatyi ñáyɨvɨ. 23Tyicuan caa sacuví Suti Nyoo vatyi cuñí ra tyi sacahnu ñáyɨvɨ chi Sehe ra tari sacahnú ñu chi maa ra. Ñu ña sacahnú chi yuhu Sehe Nyoo, nɨri chi Suti ta ña sacahnú ñu. Tyi maa ra tachi̱ ra chi yuhu cha cuví Sehe ra. 24’Ta cha ndicha catyí vatyi ñu tyasohó tuhun cahín ta chinó iñi ñu chi ra cha tachi̱ chii, iyó ñu noo ñayɨvɨ̱ chaa cha ma naa ca maa. Ta ma cuhun ca ñu anyaya cha catyi cuatyi ñu vatyi cha sacacu̱ Nyoo añima ñu ndaha tuhun chihi, ta nacuhva̱ ra ñayɨvɨ̱ chaa coo ñu. 25Ñáyɨvɨ tari cha ndɨyɨ cuví ñu soco cha ndicha catyí chi ndo vatyi vachi chi quɨvɨ vatyi cuɨñɨ ñu ndusu Sehe Nyoo. Ta ñu cha quichahá cha cahán ra, cucoo ñu ñayɨvɨ̱ cha ma naa ca maa. Ta vityin cuví quɨvɨ cha cahín tuhun. 26Vatyi Nyoo Suti iyó ra ñayɨvɨ̱ cha ma naa ca maa. Ta chaha̱ tucu ra ityi chi yuhu cha cuví Sehe ra vatyi cuhve ñayɨvɨ̱ coo ñáyɨvɨ. 27Ta Nyoo chaha̱ ra vatyi sandai cuatyi ñáyɨvɨ, vatyi Rayɨɨ cha quichi nya gloria cuví yuhu. 28Ma iyo cuñi ndo tuhun ihya, vatyi cuchaa chi quɨvɨ vatyi ñu ndɨyɨ chichi ñaña cucuɨñɨ ñu ndusu Sehe Nyoo. 29Ta cuquita coyo ñu chichi ñaña. Ta ñu cha sacuvi̱ cha vaha cunandoto ñu vatyi coo ñu noo ñayɨvɨ̱ chaa. Soco ñu ña sacuvi̱ cha vaha cunandoto ñu vatyi cuhun ñu anyaya nu cutachi tuñi Nyoo chi ñu. 30’Yuhu ñima noo tuhun ri mai sacuví ñáá noo cha sacuví. Nyehí cha caá añima ñáyɨvɨ yoso cuhva catyí Suti. Ta vaha cuhva nyehí vatyi ña sacuví cuhva cuñí mai, soco cuhva cuñí Suti, ra cha tachi̱ chii. 31Ta tatu suri mai cuví cha ndaa chi mai, ñahri yahvi nyaá cha ndaa cuan. 32Soco iyó inga ra cuví cha ndaa cuenda yuhu. Ta yuhu chité vatyi cha cahán ra cuende yucuan cuví noo cha ndaa ta cha ndicha. 33Nyoho chindaca̱ tuhun ndo chi ra Juan. Ta tuhun cha caha̱n ra, ndicha vaha. 34Soco yuhu ña chiñuhú cha cuví rayɨɨ cha ndaa cuende. Soco catyí tuhun ihya chi ndo cha cuenda cha vaha chi ndo, tacuhva vatyi chino iñi ndo chii ta cacu añima ndo. 35Ra Juan cuvi̱ ra tari noo lámpara cha cayú ta sacundichín. Ta nyoho taha̱n iñi ndo cusɨɨ iñi ndo nu ndichin ñuhu̱ ra suhva ri quɨvɨ. 36Soco yuhu iyó noo cha ndaa vaha ca cha nuu cha catyi̱ ra Juan. Vatyi tandɨhɨ cha sacuví yuhu, maa Suti catyí chii na sacuvi. Ta ican cuví cha ndaa cha nyehé ndo vatyi ndicha vatyi maa Suti tachi̱ chii. 37Ta tyicuan caa tucu Suti, ra cha tachi̱ chii, cuví ra cha ndaa cuende. Nyoho ta cuɨñɨ ca ndo ndusu ra. Ta ni ta nyehe ca ndo chi ra. 38Ta tuhun ra cha cahín nuu ndo, ña ndoó chi añima ndo vatyi ña chinó iñi ndo vatyi Nyoo tachi̱ ra chii. 39Nyoho chihin cuenda xaan sacuaha ndo nu tutu Nyoo, vatyi cuñí maa ndo vatyi nuu cuan cuanañihi ndo ñayɨvɨ chaa̱ cha ma naa ca maa. Soco nu tutu Nyoo cuan, tuhun yuhu cahán chi. 40Ta nyoho ña cuñí ndo quichi ndo nu nyaí tacuhva vatyi cuhve ñayɨvɨ̱ chaa cuan coo ndo. 41’Yuhu ña nduqui nu cuvahi nuu ñáyɨvɨ. 42Vatyi yuhu ñohó nui chi nyoho ta chité vatyi ña cuñí ndo chi Nyoo. 43Yuhu vachi cuenda Suti ta nyoho ña naquehén ndo tuhun cahín. Soco tatu inga ra vachi ra cuenda maa ra, chi ra cuan nachino iñi ndo. 44Nyoho ña cuví chino iñi ndo chii vatyi cuñí ndo cuvaha ndo nu tahan ndo. Ta ña nducú ndo nu cuvaha ndo nuu Nyoo cha noo tuhun ri maa iyó. 45Ma cuñi ndo vatyi cutyaa yuhu cuatyi chaha ndo nuu Suti. Ra Moisés cuví ra tyaá cuatyi chaha ndo vatyi ña sacuví ndo ley cha tyaa̱ ra. Ta ley ra cuñí maa ndo vatyi cunyaca chi chi ndo andɨvɨ. 46Vatyi tyehe ta chinó iñi ndo tuhun caha̱n ra Moisés, chinó tucu iñi ndo tuhun cahán yuhu. Vatyi tuhun yuhu ican tyaa̱ ra. 47Soco tatu ña chinó iñi ndo tuhun cha tyaa̱ ra, ¿yoso caa cuchino iñi ndo tuhun cahán yuhu? ―catyí ra Jesús chi ra cacuví nuu chi ñu Israel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\