San Juan 6

1Cha yaha̱ cuan, ra Jesús cuahan ra inga chiyo miñi cahnu cha nañí Tyañuhu Galilea. Ta suri miñi cuan nañí chi Miñi Tiberias. 2Cuaha xaan ñáyɨvɨ cuahan nyicon chi ra cha cuenda vatyi nyehé ñu milagru cha sacuví ra vatyi sanduvahá ra chi ñu cuhví. 3Tyicuan ta ra Jesús ndaa̱ ra noo yucu ta chicunyaa̱ ra yucuan chihin ra cachicá noo chihin ra. 4Ta cha nyañaa quɨvɨ vico cha nañí pascua cha sanducahnú ñu Israel. 5Cha nanyehe̱ ra Jesús vatyi cuaha ñáyɨvɨ nyicón chi ra, ta quichaha̱ catyí ra chi ra Felipe: ―¿Yoso caa cusata yo cha cachi tandɨhɨ ñáyɨvɨ cuaha ihya? ―catyí ra chi ra. 6Soco catyi̱ ri maa ra chi ra Felipe cha nducú nyehe ra chi ra ñáá catyi ra, vatyi ra Jesús chitó vaha ra ñáá cha cuasacuvi ra. 7Tyicuan ta nacaha̱n ra Felipe ta catyi̱ ra: ―Yahvi cha quehen yo cha saha̱ tyiño yo ucha tahan yoo ta ma ñihi sata yo cha cachi ñu chiin chiin ―catyí ra Felipe. 8Ta ra Andrés nonga ra nyicón chi ra Jesús, ta yañi ra Simón Pedro cuví chi ra, catyí ra chi ra Jesús: 9―Ihya nyaá noo ra cuehe luhlu nyisó cue ohon tahan pan cebada ta uvi tahan tiyaca. Soco ¿nyata cuví ihya ta cuaha ñáyɨvɨ ihya? ―catyí ra Andrés. 10Tyicuan ta ra Jesús catyí ra chi ra: ―Ca̱tyi ndo chi tandɨhɨ ñu na cunyicu ñu ―catyí ra. Iyó vavaha cuhu yucuan ta chicunyicu̱ ñu ta cha ohon mil rayɨɨ, ta sɨɨn ri ñusɨhɨ chihin ra cuatyaa. 11Tyicuan ta quehe̱n ra Jesús pan cuan ta cha yaha̱ nacuhva ra tyahvi nyoo chi Nyoo, chaha̱ ra chi ra cachicá noo chihin ra. Ta ra cachicá noo chihin ra casacha̱ ra chi tandɨhɨ ñu canyicú cuan. Suri tyicuan caa sacuvi̱ tucu ra chihin tiyaca cuan, chaha̱ ra cachi ñu nyacua nya cha chitu chi ñu. 12Ta cuhva cha ndaha iñi ñu, ra Jesús catyí ra chi ra cachicá noo chihin ra: ―Na̱coñehe ndo yɨquɨn cha ndoo tacuhva vatyi ñahri cha tɨvɨ ―catyí ra chi ra. 13Canacoñehe̱ ra, ta casacutu̱ ra uchi uvi tahan tica chihin yɨquɨn cha ndoo cuan cha cuenda ohon tahan pan cuan. 14Tyicuan ta cha yaha̱ nyehe ñáyɨvɨ cuan milagru cha savaha̱ ra Jesús, ta catyí ñu: ―Ican ndicha cuii ra ihya cuví profeta, ra chahá cuenda tuhun cahan Nyoo cha nyaá cha quichi sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya ―catyí ñu. 15Soco tuvi̱ iñi ra Jesús vatyi cuñí ñu quehen ñu chi ra chihin fuerza vatyi sacuvi ñu rey chi ra. Ta cuahan ri ra nu sucun yucu cuan inga chaha vatyi cunyaa notuhun maa ra. 16Ta cha cuaa, ta noo̱ coyo ra cachicá noo chihin ra Jesús yuhu miñi cuan. 17Ta quɨhvɨ̱ coyo ra chichi canoa ta cuayaha sava ra mahñu miñi cuan vatyi cuchaa ra Capernaum. Cha cuñaa ta ra Jesús suri cha ta ndichi ca ra. 18Tyicuan ta chaa̱ noo tatyi ñihi. Ta iyo ndɨcuita̱ ndutya miñi cuan. 19Tyicuan ta cha cayaha̱ ra chihin canoa cuan tari noo cha ohon o iñu kilómetro, ta cananyehe̱ ra chi ra Jesús suri chicá ra nu ndutya cuan cuachaa ra nu nyaá canoa cuan, ta canayuhvi̱ ra. 20Soco ra Jesús catyí ra chi ra: ―¡Yuhu cuví, ma yuhvi ndo! 21Tyicuan ta chihin cha casɨɨ cuñi ra caquehen cuenda ra chi ra Jesús chichi canoa. Tyicuan ta tañi ri ta cachaa̱ ra yuhu miñi nu cuahan coyo ra. 22Tuvi inga quɨvɨ cuan cha ñaha cuiri chitó ñáyɨvɨ cha ndoo̱ inga chiyo miñi cuan vatyi ra cachicá noo chihin ra Jesús cuahan coyo ra chihin noo canoa cha iyó cuan. Vatyi noo ri maa iyó. Ta chitó ñu tyi ña cuahan ra Jesús chihin ra. 23Soco chaa̱ coyo ca canoa cha quita̱ coyo ñuu Tiberias. Chaa̱ chi yatyin ri ityi nu cachachi̱ ñu pan, yaha̱ cha nacuhva̱ Sutu Mañi yo tyahvi nyoo chi Nyoo. 24Tyicuan ta cha nanyehe̱ ñu tyi yori ra Jesús yucuan ta nɨ ra cachicá noo chihin ra, quɨhvɨ̱ coyo ñu chichi inga canoa cuan ta cuahan ñu nya Capernaum cuananducu ñu chi ra. 25Cha chaa̱ coyo ñu inga chiyo miñi cuan, nañihi̱ ñu chi ra Jesús. Ta ndaca̱ tuhun ñu chi ra: ―Maestro, ¿ama chau̱n ihya? ―catyí ñu chi ra. 26Soco ra Jesús catyí ra chi ñu: ―Cha ndicha catyí chi ndo vatyi nyoho nanducú ndo chii soco cha cuenda vatyi chachi̱ ndo nyacua nya cha chitu̱ chi ndo. Soco ñima vatyi nyehe̱ ndo milagru cha sacuvi̱. 27Ma saha tyiño ndo cuenda nyayu cha ndɨhɨ, soco sa̱ha tyiño ndo cuenda nyayu cha ña ndɨhɨ́ ta chahá chi noo ñayɨvɨ̱ chaa cha ma naa ca maa coo ndo. Ican ihya cuví nyayu cha cucuhve chi ndo vatyi Nyoo Suti tyaa̱ tyiño cuan chii vatyi yuhu cuví Rayɨɨ cha quichi nya gloria ―catyí ra Jesús. 28Tyicuan ta quichaha̱ ndaca tuhun ñu chi ra ta catyí ñu: ―¿Ñáá cha cuví sacuvi ndi tacuhva sacuvi ndi cuhva cuñí Nyoo? ―catyí ñu. 29Tyicuan ta ra Jesús catyí ra chi ñu: ―Cha cuñí Nyoo cha sacuvi ndo ican cuví ihya: Cha chi̱no iñi ndo chi yuhu, ra cha tachi̱ ra chi ―catyí ra Jesús chi ñu. 30Ta candaca̱ tuhun tucu ñu chi ra, ta catyí ñu: ―¿Ñáá seña cuhvon chi ndi tacuhva vatyi nyehe ndi ta chino iñi ndi chuun? ¿Ñáá cha cuasacuvun? 31Sutu chahnu ndi chachi̱ ñu maná chiqui ndɨɨ nu yori ñáyɨvɨ iyó quɨvɨ cuan, tari catyí tuhun Nyoo: “Nyoo chaha̱ ra pan cha quichi̱ ityi andɨvɨ cachi ñu” ―catyí ñu chi ra Jesús. 32Ta ra Jesús nacaha̱n ra ta catyí ra: ―Cha ndicha catyí chi ndo. Ñima ra Moisés chaha̱ pan cha quichi̱ ityi andɨvɨ cachi ñu, soco Nyoo Suti cuví ra chahá pan cha ndicha vaha cha quichi̱ ityi andɨvɨ. 33Vatyi pan cha chahá Nyoo, ican cuví ra cha noo̱ ityi andɨvɨ. Ta ican cuví ra cha chahá noo ñayɨvɨ̱ chaa coo ñu iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ―catyí ra Jesús. 34Tyicuan ta quichaha̱ cacatyí ñu chi ra: ―Tata, cu̱hva pan chiña cachi ndi tyicuan ri maa ―catyí ñu. 35Ta nacaha̱n ra Jesús ta catyí ra chi ñu: ―Yuhu cuví pan cha chahá cha conyito añima ndo. Ñu vachi nu nyaí ma cusoco ca añima ñu, ta ñu chino iñi chii ma cu ityi ca maa añima ñu. 36Soco cha yaha̱ catyi chi ndo vatyi nyoho ña chinó iñi ndo vasɨ cha nyehé ndo chii. 37Tandɨhɨ ñáyɨvɨ cha chaha̱ Nyoo Suti chii, vachi ñu nu nyaí, ta ñu vachi nu nyaí, naquehén cuende chi ñu. 38Vatyi yuhu quichi̱ ityi andɨvɨ soco ñima cha cuenda cha sacuvi cuhva cuñí mai, soco sacuvi cuhva cuñí ra cha tachi̱ chii. 39Ta cuhva cuñí ra cha tachi̱ chii, ican cuví ihya: cha ma sacunai ni noo ñu cha chahá ra chii, tacuhva vatyi sanandote chi ñu nu cuandɨhɨ quɨvɨ. 40Suti, ra cha tachi̱ chii, cuñí ra vatyi tandɨhɨ ñáyɨvɨ cha nyehe chi yuhu ra cha cuví Sehe Nyoo, ta chino iñi ñu chii, coo ñu noo ñayɨvɨ̱ cha ma naa ca maa. Ta suri yuhu cusanandote chi ñu nu cuandɨhɨ quɨvɨ ―catyí ra Jesús chi ñu. 41Cha cuenda cha caha̱n ra Jesús tyehe caa, ñu Israel quichaha cacahan nyaa ñu chi ra vatyi catyí ra: “Yuhu cuví pan cha quichi̱ ityi andɨvɨ”, catyí ra. 42Tyicuan ta quichaha catyí ñu: ―¿Atu ñima ra cuví ra Jesús, sehe ra José vii? Yoó ñohó nuu yo chi sutu ra ta chi sɨhɨ ra. ¿Yoso caa cha catyí ra vatyi ityi andɨvɨ quichi̱ ra? ―catyí ñu. 43Tyicuan ta ra Jesús catyí ra chi ñu: ―Sa̱ndɨhɨ ndo tuhun cha cahan nyaa ndo. 44Yori maa ñu quichi nu nyaí tatu ñima Suti, ra cha tachi̱ chii, cana chi ñu. Ta cusanandote chi ñu nu cuandɨhɨ quɨvɨ. 45Nu libru cha catyaa̱ ra profeta Nyoo ta cha naha catyí chi tyehe caa: “Nyoo cusañaha ra chi tandɨhɨ ñáyɨvɨ.” Yucuan chaha vatyi ñu cha tyasohó tuhun cahan Nyoo Suti ta cutuhvá ñu tuhun cahan ra, ican ñu vachi nu nyaí. 46’Ñima cha cuenda vatyi nyehé ñu chi Nyoo Suti, vatyi yori nyehé chi ra. Soco noo ri mai nyehé chi ra. Ta iquen cuví ra cha quita̱ nu nyaá ra. 47Cha ndicha catyí chi ndo vatyi ñu chinó iñi chii coo ñu noo ñayɨvɨ̱ chaa cha ma naa ca maa. 48Yuhu cuví pan cha chahá cha conyito añima ndo. 49Sutu chahnu ndo chachi̱ ñu maná chiqui ndɨɨ cuan, soco suri cachihi̱ ñu. 50Soco yuhu, tuhun pan cha quichi̱ ityi andɨvɨ cahín chihin ndo, vatyi nya ñu cachi pan cuan, ma cúvi añima ñu. 51Suri mai cuví pan nyitó cha quichi̱ ityi andɨvɨ. Yóó cha cachi pan ihya coo ñu tyicuan ri maa. Pan cha cuhva yuhu, ican cuví coño ñuhi. Ta cuhve ñayɨvi̱ cha cuenda tandɨhɨ ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ―catyí ra Jesús chi ñu. 52Tyicuan ta ra Israel cuan quichaha̱ candatuhun ra chihin tahan ra ta cacatyí ra: ―¿Yoso caa cuhva ra cha cachi yo coño ñuhu ra? 53Ta ra Jesús catyí ra: ―Cha ndicha catyí chi ndo, yuhu cuví Rayɨɨ cha quichi̱ nya gloria, ta tatu nyoho ta ma cachi ndo coño ñuhi, ta tatu ma coho ndo nɨñi, ma cuvi coo ndo ñayɨvɨ̱ chaa. 54Ñu chachí coño ñuhi ta chihí ñu nɨñi, iyó ñu noo ñayɨvɨ̱ chaa cha ma naa ca maa. Ta yuhu cusanandote chi ñu nu cuandɨhɨ quɨvɨ. 55Vatyi coño ñuhi ican cuví pan cha ndicha vaha cha tahán chi cachi ndo, ta nɨñi cuví vinu cha ndicha vaha cha tahán chi coho ndo. 56Ñu chachí coño ñuhi ta chihí nɨñi, ɨɨn ri cuví ñu chihin. Ta mai ɨɨn ri cuví chihin ñu. 57Suti ra tachi̱ chii, Nyoo nyitó cuví ra. Ta yuhu iyé chihin tunyee iñi ra. Ta suri tyicuan caa tucu ñu chachí coño ñuhi, coo ñu chihin tunyee iñi iyó chii. 58Tuhun pan cha quichi̱ ityi andɨvɨ cahín. Pan ihya ñima tari maná cha chachi̱ sutu chahnu ndo, vatyi suri chihi̱ ñu. Ñu chachí pan cha cuví coño ñuhi, coo ñu tyicuan ri maa ―catyí ra Jesús. 59Ican tuhun ihya sañaha̱ ra Jesús nu ndu ɨɨn ri ñu chichi vehe ñuhu Capernaum. 60Cuaha xaan ñáyɨvɨ nyicón chi ra Jesús. Ta cuhva cha chiñi̱ ñu tuhun ihya catyí ñu: ―Tuhun cha caha̱n ra ihya, yɨɨ xaan cha natɨɨn cuenda yo. Yori cuví quichaha tuhun cahán ra ―catyí ñu. 61Tyicuan ta tuvi̱ iñi ra Jesús vatyi ña cuñí ñu naquehen ñu tuhun cuan. Ta ndaca̱ tuhun ra chi ñu: ―¿Atu quiñi cuñí ndo cha cahín tuhun ihya? 62Ta ¿yoso caa sacuvi ndo tatu nyehe ndo chi yuhu Rayɨɨ cha quichi nya gloria nandaa xica tiqui inga chaha ityi nu quite quɨvɨ xihna ri? 63Tatyi Ii Nyoo ican cuví cha chahá ñayɨvɨ̱ chaa. Coño ñuhu, ña tyinyeé chi coo yo ñayɨvɨ̱ cuan. Ta tuhun cha cahín chihin ndo, Tatyi Ii Nyoo cuví ta chahá chi cha conyito añima ndo. 64Soco yɨhɨ́ suhva ndo cha ña chinó iñi ndo chii ―tyicuan caa catyí ra Jesús. Vatyi nya quɨvɨ xihna ri ta chitó ra yóó cha ña chinó iñi chi ra ta yóó cha cunaxico tuhun chi ra. 65Ta catyí ra: ―Yucuan chaha catyí chi ndo vatyi yori ñu cuví quichi nu nyaí tatu ñima Nyoo Suti cana chi ñu ―catyí ra Jesús. 66Nya ndaha quɨvɨ cuan cuaha xaan ñu nyico̱n chi ra Jesús sandoo̱ ñu chi ra. Ta ña chicá noo ca ñu chihin ra. 67Tyicuan ta ra Jesús ndaca̱ tuhun ra chi ndɨhɨ uchi uvi tahan ra chicá noo chihin ra, ta catyí ra: ―¿Atu cuñí tucu nyoho cuhun ndo? ―catyí ra chi ra. 68Soco nacahan ra Simón Pedro ta catyí ra: ―Sutu Mañi yuhu, ¿yóó chi cunyicon ndi? Ta noo tuhun yoho cahún tuhun ñayɨvɨ̱ cha ma naa ca maa coo ndi. 69Nyuhu chinó iñi ndi, ta ñoho nuu ndi chuun vatyi yoho cuvún ra cuví Cristo Sehe Nyoo nyitó. 70Ta nacaha̱n ra Jesús ta catyí ra: ―¿Atu ñima yuhu nacachi̱ chi ndɨ uchi uvi nyoho? Ta noo nyoho cuví cuihna ―catyí ra. 71Tuhun cha cahán ra Jesús ihya, tuhun ra Judas Iscariote sehe ra Simón cuví. Vatyi ra Judas cuví ra cucuhva cuenda chi ra Jesús chi ra xaan iñi chi ra, vasɨ noo ra cha uchi uvi cuan cuví ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\