San Juan 7

1Cha yaha̱ tuhun ihya, ta ra Jesús chicá noo ra ityi Galilea. Ña cuñí ra cuhun ra Judea vatyi ra cacuví nuu chi ñu Israel cuan cacuñí ra cacahñi ra chi ra. 2Ta cha nyañaa quɨvɨ vico cha sanducahnu ñu Israel ndɨ cuiya ri. Ta nañí chi vico Tabernáculo. 3Yucuan chaha yañi ra Jesús cacatyí ra chi ra: ―Ma ndoun ihya. Cua̱han Judea tacuhva vatyi ñu naquehén tuhun cahún cha nyicú yucuan nyehe ñu tyiño cha sacuvún. 4Vatyi tatu cuñí yo cha cohon nuu ñáyɨvɨ chi yo, ma xehe ri sacuví yo cha sacuví yo. Ta yoho tatu ndicha cha sacuvún tuhun ihya, sa̱cuvi nuu tandɨhɨ ñáyɨvɨ ―cacatyí yañi ra chi ra. 5Tyicuan caa cacatyí ra vatyi ni yañi ra ta ña chinó iñi ra chi ra. 6Tyicuan ta ra Jesús catyí ra chi ra: ―Ta chaa ca cuhva cha cuhun yuhu. Soco nyoho savahri quɨvɨ cuví cuhun ndo. 7Vatyi ñáyɨvɨ ña cutasɨ cuñí ñu nyehé ñu chi ndo, soco chi yuhu tasɨ cuñí ñu nyehé ñu cha cuenda vatyi cachi ri catyi chi ñu vatyi ña vaha cha nyacuví ñu. 8Cua̱han nyoho vico cuan. Yuhu ma cuhin vatyi ta chaa ca cuhva cha tahán chi cuhin ―catyí ra. 9Yaha̱ cuan ta ndoo̱ ra nya Galilea. 10Cha yaha̱ cuahan coyo yañi ra Jesús, cuahan tucu maa ra vico cuan, soco xehe ri. 11Ta ra cacuví nuu chi ñu Israel cananducú ra chi ra vico cuan, ta cacatyí ra chi ra tahan ra: ―¿Nya nyaá ra cuan? ―catyí ra. 12Ta ñáyɨvɨ ñohó vico cuan cacahán ñu tuhun ra. Ta yɨhɨ́ ñu catyí ñu: “Noo ra vaha cuví ra.” Ta inga ñu catyí ñu: “Ña vaha ra, sandaví ñaha ra chi ñáyɨvɨ”, catyí ñu. 13Soco yori cahán ndichin tuhun ra cha cuenda cha yuhví ñu chi ra cacuví nuu cuan. 14Cha cusava iyó vico ta quɨhvɨ̱ ra Jesús chichi vehe ñuhu cahnu quichaha̱ cahan ra nuu ñáyɨvɨ. 15Ta ra cacuví nuu cuan iyó cacuñí ra ta cacatyí ra chi ra tahan ra: ―¿Yoso caa chitó ra ihya ta ña sacuaha̱ ra? ―catyí ra. 16Ta nacaha̱n ra Jesús ta catyí ra: ―Tuhun cha sañahí, ñima cha cuenda mai cuví, soco cuenda ra cha tachi̱ chii cuví. 17Tatu yɨhɨ́ nyoho cha cuñí ndo sacuvi ndo cuhva cuñí Nyoo, cua coto ndo vatyi cuenda Nyoo sacote ta ñima cha cuenda mai. 18Ra cha cahán cuenda maa, cahán ra na sacahnu ñáyɨvɨ chi ra. Soco ra nanducú cha sacahnu ñu chi Nyoo, ra cha tachi̱ chi ra, ican ra cuan cahán cha ndicha. Ta ñahri cha sandaví ñaha ra. 19’¿Atu ña ndicha vatyi ra Moisés chaha̱ ley chi ndo? Soco ni noo nyoho ña quichahá ndo ley cuan. ¿Ñáá tuhun cuñí ndo cahñi ndo chii? ―catyí ra. 20Ta nacaha̱n ñáyɨvɨ ta catyí ñu chi ra: ―Noo tatyi ña vaha yɨhɨ́ chi yoho. Yori cuñí cahñi chuun ―catyí ñu chi ra. 21Ta catyí ra Jesús: ―Cha catyi noo milagru cha sacuvi̱ quɨvɨ nyitatu yo, iyo xaan cuñí nyoho. 22Soco ra Moisés catyí ra chi ndo vatyi sacuvi ndo costumbre circuncisión. Vasɨ ñima ra quichaha̱ chihin tuhun cuan, soco ñáyɨvɨ chi ra ityi chata, casacuvi tyicuan caa. Yucuan chaha nyoho sacuví ndo costumbre cuan vasɨ tahán chi quɨvɨ nyitatu yo. 23Ta vityin, vaha tatu cha cuenda cha ña cuñí ndo nacahnu ndo ley ra Moisés sacuvi ndo tyicuan caa vasɨ quɨvɨ nyitatu yo tahán chi. Soco tatu tyicuan caa sacuvi ndo, ¿ñáá tuhun cha cuxaan ndo chii cha cuenda vatyi sanduvahi̱ nanɨɨ coño ñuhu noo ra cuan quɨvɨ nyitatu yo? 24Ma tyaa ndo cuatyi sɨquɨ ñáyɨvɨ tatu ña chitó vaha ndo ñáá cha sacuvi ñu. Cua̱tu ndo nya nyehe vaha ndo, tyicuan ta cucoto ndo yoso caa sacutuñi ndo chihin cha ndaa ta chihin cha ndicha vaha. 25Tyicuan ta suhva ñu iyó Jerusalén, quichaha̱ ndaca tuhun ñu: ―¿Atu ñima chi ra ihya canducu ra cha cahñi ra? 26Ta maa ra nanyaá cuan cahán ra nuu ñáyɨvɨ. Ta yori maa catyi ñáá cha catyí chi ra. ¿O vasɨ ca chinó tucu iñi ra cacuví nuu vatyi ra ihya ra Cristo ra cuvi rey cha saquichi Nyoo cuví ra? 27Soco yoó chitó yo nya quita̱ ra ihya. Soco quɨvɨ quichi ra Cristo yori coto nya ityi quichi ra cuan ―catyí ñu. 28Chitó ra Jesús tuhun cha ndatuhún ñu ihya cuhva cha sañahá ra chichi vehe ñuhu. Ta ñihi cahán ra ta catyí ra: ―¡An ñohó nuu ndo chii ta chitó ndo nya ityi quichi, cuñi maa ndo! Soco yuhu vachí soco ñima cuenda mai. Vachí cuenda ra cha tachi̱ chii, ra cha cuví cha ndicha. Ta nyoho ña ñohó nuu ndo chi ra. 29Yuhu ñohó nui chi ra vatyi cuenda ra vachi, ta maa ra tachi̱ chii ―catyí ra Jesús. 30Tyicuan ta cuñí ñu tyihi ñu chi ra chichi vehe caa. Soco ni noo ñu ña tɨɨ̱n ñu chi ra cha cuenda vatyi ta chaa ca quɨvɨ cha tahán chi tɨɨn ra chi ra. 31Soco cuaha xaan ñu chinó iñi chi ra. Ta catyí ñu: ―Ican ra ihya cuví Cristo. ¿Atu cuaha ca milagru sacuvi inga ra tatu quichi ra? ―catyi ñu. 32Cha chiñi̱ ra fariseo cha cahán ñáyɨvɨ tuhun ra Jesús, maa ra ta ra cacuví nuu chi tata sutu catachi̱ ra chi policía cuenda vehe ñuhu cuan cuquehen ra chi ra tyi cohon ra vehe caa. 33Tyicuan ta ra Jesús catyí ra: ―Cunyai chihin ndo suhva ri ca quɨvɨ. Yaha̱ cuan ta cunuhi nu nyaá ra cha tachi̱ chii. 34Nyoho cunanducu ndo chii. Soco ma nañihi ndo chii. Vatyi ma cuvi cuhun ndo nu cuacunyai ―catyí ra Jesús. 35Tyicuan ta quichaha candaca tuhun ra cacuví nuu chi ñu Israel chi ra tahan ra: ―¿Nya cuhun ra ihya cha ma nañihi yo chi ra? ¿O cuhun ra nu nyaa ra Israel cha ca iyó ñuu Grecia vatyi sañaha ra chi ñu iyó yucuan, vaha? 36¿Ñáá cha cuñí chi catyi tuhun cahan ra chihin yo? Vatyi catyi ra: “Cuananducu ndo chii soco ma nañihi ndo chii. Vatyi ma cuvi cuhun ndo nu cucunyai” ―tyicuan caa cacuví yuhu ra tuhun ra. 37Quɨvɨ nu ndɨhɨ chiyo vico, yucuan quɨvɨ cha nɨñɨ ca. Ta quɨvɨ cuan ndɨcuita̱ ra Jesús ta ñihi cahán ra ta catyí ra: ―Tatu nya noo ndo ityi añima ndo tuhun Nyoo, ña̱ha ndo ta na̱chino iñi ndo chii. 38Ñu cha chinó iñi chii, chichi añima ñu cucono tari noo yuvi ndutya cha nyitó, tari cuhva catyí nu tutu Nyoo ―catyí ra Jesús. 39Soco chihin cuan cuñí ra catyi ra vatyi ñu chinó iñi chi ra cunaquehen ñu Tatyi Ii Nyoo, vatyi quɨvɨ cuan ta quichi ca Tatyi Ii Nyoo vatyi ra Jesús, ta cunuhu ca ra nya gloria nu cusacahnu Sutu ra chi ra. 40Suhva ñáyɨvɨ cha chiñi̱ ñu tuhun ihya, catyí ñu: ―Ndicha vatyi ra ihya profeta Nyoo cha nyaá quichi cuví ra ―catyí ñu. 41Ta inga ñu catyí ñu: ―Ican ra cuví Cristo ―catyí ñu. Soco inga ñu catyí ñu: ―¿Yoso caa cha ra Galilea cuví ra Cristo? 42Vatyi nu tutu Nyoo catyí chi vatyi ra Cristo cucuvi ra ñáyɨvɨ vachi tata rey David ta ra ñuu Belén cucuvi ra tari ra David ―catyí ñu. 43Tyicuan ta ñáyɨvɨ cuan canatahvi̱ sava ñu cha cuenda ra Jesús. 44Yɨhɨ́ ñu cuñí ñu quehen ñu chi ra cutyihi ñu chi ra chichi vehe caa. Soco yori tɨɨ̱n chi ra. 45Tyicuan ta policía vehe ñuhu cahnu cuan, cuanuhu coyo ra nu nyicú ra fariseo ta ra cuví nuu chi tata sutu. Ta candaca̱ tuhun ra chi policía cuan ta cacatyí ra: ―¿Ñáá tuhun ña quehe̱n ndo chi ra? 46Ta policía cuan cacatyí ra: ―¡Ni noo chaha ta ni yori tuhva cahan tari cahán ra cuan! ―cacatyí ra. 47Tyicuan ta ra fariseo catyí ra chi policia cuan: ―¿Atu sandaví ñaha ndɨhɨ ra chi nyoho ñandɨhɨ? 48¿Nye̱he ndo vatyi ni noo ra cuví nuu chi ndi cha cuví ndi fariseo ta ña chinó iñi chi ra cuan? 49Soco maa ri ñáyɨvɨ cha ña chitó nyicón chi ra. Soco ña vaha ñu nuu Nyoo ―catyí ra. 50Tyicuan ta ra Nicodemo, ra cha chaha̱n nu nyaá ra Jesús cha cha cuaa, cuví ra noo ra fariseo, ta catyí ra chi ra: 51―Catyí ley vatyi ma cuvi tachi tuñi yo chi noo ra tatu ma cuɨñɨ xihna yo tuhun cahan ra, tacuhva coto yo ñáá cha sacuvi̱ ra ―catyí ra chi ra. 52Tyicuan ta canacaha̱n ra ta cacatyí ra chi ra: ―¿Atu suri ra Galilea cuví tucu yoho? Sa̱cuaha nu tutu Nyoo ta nye̱hun, vatyi ni noo ra chahá cuenda tuhun cahán Nyoo ta ña nyaá chi cha quichi ra ityi Galilea ―cacatyí ra. 53Tyicuan ta tahan tahan ra cuanuhu coyo ra vehe ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\