San Juan 8

1Soco ra Jesús cuahan ra yucu cha nañi Olivo. 2Ta cha inga quɨvɨ cuhva cha vachi cundichin, cuahan tucu ra inga chaha vehe ñuhu cahnu. Ta tandɨhɨ ñáyɨvɨ tuhva̱ ñu nu nyaá ra. Ta maa ra chicunyaa̱ ra ta quichaha cahan ra nuu ñu. 3Tyicuan ta ra sacuahá cuenda ley ta ra cuví fariseo chaa̱ coyo ra chihin noo ñaha iyó yɨɨ vatyi natɨɨ̱n ra chi ña nu cuatyi ña chihin inga rayɨɨ. Ta cuatyaa ra chi ña mahñu ñáyɨvɨ nyicú cuan. 4Ta quichaha cacatyí ra chi ra Jesús: ―Maestro, ñaha sɨhɨ ihya natɨɨ̱n ndi chi ña nu cuatyi ña chihin inga rayɨɨ. 5Ta ley cha tyaa̱ ra Moisés catyí chi vatyi nacahñi yo chihin yuu chi ñusɨhɨ cha sacuví tyehe caa. ¿Ta yoho, yoso caa catyun vityin? ―catyí ra chi ra. 6Cacatyi̱ ra tuhun ihya chi ra Jesús cha cuenda cha nducú nyehe ra chi ra tacuhva tyaa ra noo cuatyi sɨquɨ ra. Tyicuan ta ra Jesús chicunyaa̱ tyayɨɨ ra nu ñuhú ta quichaha̱ tyaa ra letra nu ñuhú chihin nundaha ra. 7Soco vatyi candacá tuhun ca ra chi ra, tyicuan ta nicuinanyaa̱ ra ta catyí ra chi ra: ―Xihna ca nyoho cha ñahri cuatyi ndo que̱hen ndo yuu ta ca̱ñi ndo chi ña ―catyí ra chi ra. 8Ta nicunyaa̱ tucu ra ta quichaha sañihi ra tyaa ra letra nu ñuhú. 9Soco maa ra cha cachiñi̱ ra tuhun ihya, tuvi̱ iñi ra tyi iyó tucu cuatyi maa ra. Ta quichaha quita coyo tahan tahan ri ra, quichaha xihna ca ra chahnu. Ta cuhva cha ndɨhɨ ra quita̱ coyo ta ndoo̱ noo tuhun ca maa ra Jesús chihin ñaha sɨhɨ cuan mahñu nu nyicu ñáyɨvɨ. 10Tyicuan ta nicuinanyaa̱ ra Jesús ta nyehe ra tyi cha cuahan coyo ra cuan ta ndoo̱ noo tuhun ri ca ñaha. Tyicuan ta catyí ra chi ña: ―¿Nya nyaá ra tyaa̱ cuatyi sɨcun vityin? ¿Yori ni minoo ca ra cuñí cahñi chuun? ―catyí ra chi ña. 11Ta nacaha̱n ña ta catyí ña: ―Ni nonga ra, Tata. Tyicuan ta ra Jesús catyí ra chi ña: ―Ni yuhu ta ma cahñi chuun. Cua̱han vityin. Ta ma sacuvi con cuatyi ―catyí ra chi ña. 12Tyicuan ta caha̱n tucu ra Jesús nuu ñáyɨvɨ inga chaha, ta catyí ra chi ñu: ―Yuhu cuví ra cha sandichin añima ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. Yóó cha nyicón chii, coo ñu noo ñayɨvɨ̱ chaa nu ndichin. Ta ma caca noo maa ñu nu ñaa iñi ―catyí ra Jesús chi ñu. 13Tyicuan ta ra cacuví fariseo cacatyí ra chi ra: ―Yoho, cahún tumañi iñi cuenda maun. Ta yucuan ña ndicha ―catyí ra chi ra. 14Nacaha̱n ra Jesús ta catyí ra: ―Vasɨ suri mai cahín tumañi iñi cuende, soco ndicha cha cahin vatyi yuhu chité nya ityi quichi̱ ta nya ityi cuahín. Soco nyoho ña chitó ndo nya ityi quichi̱ ni nya ityi cuahín. 15Nyoho yatyin xaan cahan ndo cha caa ñáyɨvɨ. Soco yuhu, yori chi cahin cha caa. 16Soco tatu catyi cha caa ñáyɨvɨ, catyí cha ndicha. Vatyi ñima noo ri mai nyehí, soco Suti ra cha tachi chii, ican ra nyehé chihin. 17Nu ley nyoho nyaá vatyi tatu uvi ra chaha cha ndaa, cuñí chi chinó iñi yo cha ndaa cuan. 18Ta vityin vaha, suri mai cuví cha ndaa cuenda mai. Ta Suti, ra cha tachi̱ chii, cuví inga cha ndaa ―catyí ra Jesús chi ra. 19Tyicuan ta candaca̱ tuhun ra chi ra: ―¿Nya nyaá sutun? Ta ra Jesús catyí ra: ―Nyoho ña ñohó nuu ndo chi yuhu. Ta ni chi Suti ña ñohó nuu ndo. Tyehe ta ñohó nuu ndo chii, cohon nuu ndo chi Suti ―catyí ra. 20Tuhun ihya caha̱n ra Jesús cha nɨ ri ca cha sañahá ra chichi vehe ñuhu cahnu, nu nyaá caja nu tyihí ñáyɨvɨ xuhun. Soco yori tyihi̱ chi ra vehe caa, vatyi ta chaa ca quɨvɨ cha tahán chi cohon ra. 21Ra Jesús catyí ra chi ra cacuvi fariseo inga chaha: ―Yuhu cuhin, ta nyoho cunanducu ndo chii, soco cucúvi ndo ta cundoo cuatyi ndo sɨquɨ ndo. Nu cuahan yuhu, nyoho ma cuvi cuhun ndo ―catyí ra Jesús chi ñu. 22Tyicuan ta ra cacuví nuu chi ñu Israel cacatyí ra: ―¿Atu cucahñi maa ra chi ra? vatyi catyí ra vatyi ma cuvi cuhun yo nu cuahan ra ―cacatyí ra. 23Tyicuan ta ra Jesús catyí ra: ―Nyoho ra cuenda ityi yuvi ihya cuví ndo. Soco yuhu ra cuenda ityi sɨquɨ cuví. Nyoho ñu ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya cuví ndo. Soco yuhu ñima ra ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya cuví. 24Yucuan chaha catyí chi ndo vatyi cucúvi ndo ta cundoo cuatyi ndo sɨquɨ ndo. Vatyi tatu ña chinó iñi ndo cha yuhu cuví ra tinyaá cuatyi ndo, cundoo cuatyi ndo sɨquɨ ndo quɨvɨ cúvi ndo ―catyí ra Jesús chi ra. 25Tyicuan ta quichaha candaca̱ tuhun ra chi ra, ta catyí ra: ―¿Yóó ra cuví yoho? Ta ra Jesús nacaha̱n ra ta catyí ra: ―Cha yaha catyi̱ chi ndo nyata quɨvɨ xihna ri. 26Cuaha xaan ca cha nyaá cha catyi chi ndo, ta cuaha xaan ca nyaá catyi cha caá ndo. Soco tuhun cha catyí yuhu chi ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱, tuhun cha chiñi̱ cha cahán ra cha tachi̱ chii cuví. Ta maa ra cahán ra cha ndicha ―catyí ra. 27Soco maa ra cacuví nuu chi ñu Israel ña cutuñi̱ iñi ra vatyi tuhun Nyoo Sutu yo cahán ra chihin ra. 28Yucuan chaha catyi̱ ra chi ra: ―Cutyaa ndo chi ra cuví Rayɨɨ cha quichi nya gloria nu cruzi. Tyicuan ta cunacoto ndo vatyi yuhu cuví, ta cucoto ndo vatyi tyiño sahí ñima cha cuenda mai sacuví, soco cahín cha sañahá Suti chii. 29Vatyi Suti, ra cha tachi̱ chii, nyaá ra chihin. Ta ña sandoó ra chii cha maa ri mai. Vatyi yuhu tyicuan ri sacuví cuhva cuñí ra ―catyí ra Jesús. 30Cha cahán ra Jesús tuhun ihya, cuaha ra quichaha chino iñi ra chi ra. 31Tyicuan ta catyí ra Jesús chi ra cacuvi nuu chi ñu Israel cha chinó iñi chi ra: ―Tatu nyoho ta sañihi ca ndo sacuvi ndo cuhva sañahí chi ndo, cuchaa ndo cuví ndo noo ñu yɨhɨ cuende. 32Ta cucoto ndo cha ndicha. Ta chihin cha ndicha cuan cundoo ndo libre ―catyí ra. 33Ta canacahán ra ta catyí ra: ―Nyuhu ñáyɨvɨ vachi tata ra Abraham cuví ndi. Ta ni noo chaha ta cuvi ca ndi musu chi ni noo ñáyɨvɨ. ¿Yoso caa cha catyí yoho tyi ndoo ndi libre? ―catyí ra chi ra. 34Ta ra Jesús catyí ra: ―Cha ndicha catyí chi ndo vatyi tandɨhɨ ñu sacuví cha quiñi caa, musu cuenda cha quiñi caa cuví ñu. 35Noo musu ña nyaá ra vehe chitoho ra tyicuan ri. Soco noo sehe ra cuví chitoho cuan, nyaá ra tyicuan ri chihin sutu ra. 36Yucuan chaha tatu yuhu cha cuví Sehe Nyoo ta tave chi ndo ndaha ra ña vaha, ndicha cuii cucoo ndo libre. 37Cha chité vatyi ñáyɨvɨ chi ra Abraham cuví chi ndo. Soco yɨhɨ́ ndo cuñí ndo cahñi ndo chii, vatyi ña tɨɨ́n cuenda ndo tuhun cahin. 38Yuhu cahín cha sañaha̱ Suti chii. Ta nyoho sacuví ndo cha catyi̱ sutu ndo chi ndo ―catyí ra chi ra. 39Ta canacaha̱n ra ta catyí ra: ―Sutu ndi cuví chi ra Abraham ―catyí ra. Soco ra Jesús catyí ra chi ra: ―Tyehe ta ndicha cha sehe ra Abraham cuví chi ndo, sacuví ndo cha sacuvi̱ ra. 40Soco nyoho, vasɨ catyí chi ndo cha ndicha cha sañaha̱ Nyoo chii, nyoho cuñí ndo cahñi ndo chii. ¡Ra Abraham ña sacuvi̱ ra cha tyicuan caa! 41Nyoho tari sacuví sutu ndo, sacuví ndo ―catyí ra chi ra. Tyicuan ta nacaha̱n ra ta catyí ra: ―Nyuhu ñima sehe ndahvi ñu cuví chi ndi. Iyó noo ri sutu ndi ta ican ra cuví Nyoo ―catyí ñu. 42Tyicuan ta ra Jesús catyí ra: ―Tyehe ta ndicha cha Nyoo cuví sutu ndo, nyoho cuñí ndo chii. Vatyi yuhu quite̱ nu nyaá ra ta chai̱ nyehe. Ña vachí cuenda mai, soco Nyoo tachi̱ chii. 43¿Ñáá tuhun cha ña cutuñí iñi ndo tuhun cha catyí chi ndo? Cha cuenda tyi ña cuñí ndo tyasohó ndo tuhun cahín. 44Cuihna ican ra cuví sutu ndo. Ta sehe ra cuví chi ndo. Ta cuñí ndo sacuvi ndo cuhva cuñí ra. Ra chahñí ñáyɨvɨ cuví cuihna nyata quɨvɨ xihna ri. Ni noo chaha ña sacuví ra cha ndicha. Ta ni noo chaha ña cahán ra cha ndicha. Cuhva cha cahán ra cuendu, cahán ra cuhva caá ra, vatyi cuendu ra. Ta sutu ñu cuendu cuví chi ra. 45Ta yuhu vatyi cahín cha ndicha, ña chinó iñi ndo chii. 46¿Nya noo nyoho cuví catyi ndo vatyi yuhu iyó noo cuatyi? Ni noo ndo. Ta cha tyicuan caa cahín cha ndicha, ¿ñáá tuhun cha ña chinó iñi ndo chii? 47Ñu cuenda Nyoo tyasohó ñu tuhun cahán Nyoo. Soco vatyi nyoho ñima ñu cuenda Nyoo cuví ndo, yucuan chaha ña cuñí ndo tyasoho ndo tuhun cahín ―catyí ra Jesús. 48Tyicuan ta ra cacuvi nuu chi ñu Israel cacatyí ra chi ra: ―¿Atu ña ndicha vatyi yoho ra ñuu Samaria cuvún, ta ñohó noo tatyi ña vaha chuun? ―cacatyí ra chi ra. 49Ta nacaha̱n ra Jesús ta catyí ra: ―Ñahri tatyi ña vaha ñohó chi yuhu. Chi Suti sacahní. Ta nyoho cahán ña vaha ndo sɨqui. 50Yuhu ña nanduquí nu sacahnu ñáyɨvɨ chii, soco iyó noo ra nanducú cha sacahnu ñu chii. Ta maa ra cunyehe ra tatu sacahnú ndo chii. 51Cha ndicha catyí vatyi ñu quichahá tuhun cahín ma chaa tuhun chihi añima ñu ―catyí ra Jesús chi ra. 52Tyicuan ta ra Israel cuan canacaha̱n ra ta catyí ra: ―Vityin chitó vaha ndi vatyi yɨhɨ́ noo tatyi ña vaha chuun. Vatyi ra Abraham ta tandɨhɨ ra cuví profeta Nyoo cachihi̱ ra. Ta yoho catyún vatyi ñu quichahá tuhun cahún ma cúvi maa ñu. 53¿Atu cahnu ca ra cuví yoho ican saha sutu ndi ra Abraham? Maa ra chihi̱ ra ta ra cuví profeta Nyoo ñandɨhɨ. ¿Yóó ra cuví yoho cuñí maun? ―catyí ra chi ra. 54Ta nacaha̱n ra Jesús ta catyí ra: ―Tatu suri mai sacahní chii, ñahri maa vale cuan. Soco ra sacahnú chii, ican cuví Suti. Ta suri maa ra cuví cha catyí nyoho tyi Nyoo cuenda ndo cuví chi ra. 55Soco nyoho ña ñohó nuu ndo chi ra. Yuhu, ñohó nui chi ra. Ta tatu catyí tyi ña ñohó nui chi ra, cuví noo ra cuendu tari nyoho. Soco yuhu ndicha cha ñohó nui chi ra, ta quichahí tuhun cahán ra. 56Ra Abraham sutu chahnu ndo cusɨɨ xaan cuñi̱ ra vatyi cunyehe ra quɨvɨ quichi yuhu sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. Ta nyehe̱ ra ta cusɨɨ xaan cuñí ra ―catyí ra Jesús chi ñu. 57Tyicuan ta ra Israel cuan cacatyí ra chi ra Jesús: ―Ni uvi xico uchi cuiya ta quita con, ta catyún tyi nyehu̱n chi ra Abraham. 58Ta ra Jesús nacaha̱n ra ta catyí ra: ―Cha ndicha catyí chi ndo vatyi nyata ni cumañi coo ra Abraham ta cha iyó yuhu ―catyí ra Jesús chi ra. 59Tyicuan ta quehe̱n ra yuu vatyi cañi ra chi ra Jesús. Soco maa ra quɨhvɨ̱ xehe ra, ta quita̱ ra chichi vehe ñuhu cuan. Ta yaha̱ ra mahñu ra ta cuahan ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\