San Juan 9

1Cuhva cha yaha̱ ra Jesús noo nu yaha̱ ra, nyehe̱ ra chi noo ra cha cuaa nyata cacu. 2Ta quichahá ndaca tuhun ra cachicá noo chihin ra Jesús chi ra: ―Maestro, ¿ñáá tuhun cha cacu cuaa ra ihya? ¿Atu cha cuenda cuatyi sɨhɨ ra ta sutu ra, o cha cuenda cuatyi maa ra? ―cacatyí ra chi ra. 3Ta ra Jesús nacaha̱n ra ta catyí ra: ―Ñima cuatyi maa ra, ta ni ñima cuatyi sɨhɨ ra ta sutu ra. Soco cha cuenda vatyi cuví sañaha Nyoo tunyee iñi ra chihin ra. 4Cha nɨ ri ca cha ñicahñu, cuñí chi cha sacuvi tyiño ra cha tachi̱ chii. Vatyi vachi cha cuaa cha ma cuvi ca saha tyiño yo. 5Cha nɨ ri ca cha nyaí sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya, ñuhu̱ ndichin cuenda ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ cuví. 6Cha yaha̱ cha catyí ra Jesús tuhun ihya, ta tyicu̱ sɨɨ ra nu ñuhú. Ta savaha̱ ra chiin nyahyu chihin sɨɨ ra ta tyaa̱ ra chɨtɨ nuu ra cuaa cuan. 7Tyicuan ta catyí ra chi ra: ―Cua̱han cuanacatya nuun nya tanque Siloé cuan. ―Sɨvɨ cuan cuñí chi catyí: “Tachi̱ Chuun.” Tyicuan caa ta ra cuaa cuan chaha̱n ra chinacatya̱ ra nuu ra. Ta cuhva cha nachaa̱ ra, cha nyehe ra. 8Tyicuan ta ñu nyicú yatyin yuvehe ra, ta ñu cha nyehe̱ chi ra cha cucuaa̱ ra ta caya̱ ra, catyí ñu: ―¿Atu ñima ra ihya cuví cha tuhva chinyaa chican caridaa? ―catyí ñu. 9Yɨhɨ́ ñu catyí ñu: ―Ican ra. Inga ñu catyí ñu: ―Ñima ra cuví ra, soco ndacú xaan ra chi ra. Soco maa ra catyí ra: ―Ican yuhu cuví ―catyí ra. 10Tyicuan ta quichaha candaca tuhun ñu chi ra: ―¿Ta yoso caa cha cuví nyehun vityin? ―catyí ñu. 11Ta catyí ra: ―Ra cha nañí Jesús cuan, ican savaha̱ nyahyu ta tyaa̱ ra chɨtɨ nui ta catyí ra chii: “Cua̱han nya tanque Siloé ta nacatyon nuun.” Tyicuan ta chahi̱n. Ta cha yaha̱ nacatye nui ta nanyehi̱ ―catyí ra chi ñu. 12Tyicuan ta quichahá ndaca tuhun ñu chi ra: ―¿Nya nyaá ra cuan vityin? Ta maa ra catyí ra: ―Ña chité ―catyí ra chi ñu. 13Tyicuan ta chinyaca̱ ñu chi ra cha cucuaa̱ cuan nuu ra cuví fariseo. 14Vatyi quɨvɨ cha savaha̱ ra Jesús nyahyu ta sanduvaha̱ ra chi ra cha cucuaa̱ cuan, quɨvɨ nyitatú yo cuvi̱. 15Yucuan chaha ra fariseo candaca̱ tuhun tucu ra chi ra yoso caa cha vatyi nanyehé ra. Ta maa ra catyí ra: ―Tyaa̱ ra nyahyu chɨtɨ nui, ta nacatye̱ ta vityin ndichin nyehí ―catyí ra chi ra. 16Tyicuan ta suhva ra fariseo cacatyí ra: ―Ra cha sacuvi̱ tyehe caa ñima ra cuenda Nyoo cuví ra, vatyi ña sahá ra ñáyɨvɨ quɨvɨ nyitatú yo ―cacatyí ra. Soco inga ra cacatyí ra: ―¿Yoso caa cha cuví sacuvi ra milagru ihya tatu ra iyó cuatyi cuví ra? ―catyí ra. Ta sɨɨn sɨɨn cha cacahan ra. Ta cacusɨɨ̱n ra. 17Ta candaca̱ tuhun tucu ra inga chaha chi ra cha cucuaa̱ cuan, ta catyí ra chi ra: ―¿Ta yoho, ñáá catyún cuenda ra cha sanduvaha̱ chɨtɨ nuun? ―catyí ra. Ta nacaha̱n ra ta catyí ra: ―Yuhu catyí vatyi noo profeta cuenda Nyoo cuví ra ―catyí ra. 18Soco ra cacuví nuu chi ñu Israel ña cuñí ra chino iñi ra cha cucuaa̱ ra cuan ta vityin nyehé ra. Ta nyacua nya cha cacana̱ ra chi sɨhɨ ra ta chi sutu ra cha nduvaha̱ cuan. 19Ta candaca̱ tuhun ra chi ñu, ta catyí ra: ―¿Atu ican ra ihya cha cuví sehe ndo cha catyí ndo tyi cuaá ra ta cacu̱ ra? ¿Yoso caa cha cuví nyehe ra vityin? ―catyí ra. 20Ta nacaha̱n sutu ra ta sɨhɨ ra ta catyí ñu: ―Chitó ndi vatyi ican ra ihya cuví sehe ndi. Ta cuaá ra nyata cacu̱ ra. 21Soco ña chitó ndi ñáá tuhun cha cuví nyehe ra vityin. Ta ni ña chitó ndi yóó cha sanduvaha̱ chɨtɨ nuu ra. Nda̱ca tuhun ndo chi maa ra. Cha iyó cuiya ra. Ta cuví nacatyi maa ra chi ndo ―catyí ñu chi ra. 22Sutu ra sɨhɨ ra catyí ñu tyehe caa cha cuenda cha yuhví ñu chi ra cacuví nuu chi ñu Israel, vatyi cha catyihi̱ tahan ra tuhun vatyi cutava ñehe ra chi ñu vehe ñuhu, yóó ri ñu cha catyí vatyi ra Jesús cuví Cristo. 23Yucuan chaha catyi̱ ñu: “Cha ñihi ra. Nda̱ca tuhun ndo chi maa ra.” 24Tyicuan ta canacana̱ tucu ra chi ra cha cucuaa̱ cuan inga chaha. Ta cacatyí ra chi ra: ―Chihin nuu Nyoo ca̱tyi cha ndicha chi ndi. Vatyi nyuhu chitó ndi tyi rayɨɨ cuan, ra iyó cuatyi cuví ra ―cacatyí ra. 25Tyicuan ta nacaha̱n ra cha cucuaa̱ cuan ta catyí ra: ―Yuhu ña chité tatu ra iyó cuatyi cuví ra, o ñima. Soco noo ri cha chité vatyi yuhu cucuai̱, ta vityin ndichin nyehí ―catyí ra. 26Ta candaca tuhu̱n tucu ra chi ra inga chaha ta catyí ra: ―¿Ñáá cha sacuví ra chuun? ¿Yoso caa sacuvi̱ ra ta nanyehún? ―cacatyí ra chi ra. 27Ta catyí ra: ―Cha catyi̱ chi ndo, ta ña quichahá ndo chii. ¿Ñáá tuhun cha cuñí ndo cha catyi inga chaha? ¿Atu cuñí tucu nyoho cunyicon ndo chi ra? 28Tyicuan ta cacaha̱n ra chi ra, ta catyí ra: ―Yoho yɨhún cuenda ra, soco nyuhu cuenda ra Moisés yɨhɨ́ ndi. 29Nyuhu chitó ndi tyi Nyoo caha̱n chihin ra Moisés. Soco ra cuan, ña chitó ndi nya quita̱ ra ―cacatyí ra. 30Tyicuan ta nacaha̱n ra cucuaa̱ cuan ta catyí ra: ―¡Ñana vaha cha cuví ihya! Nyoho ña chitó ndo nya quita̱ ra, ta chi yuhu sananyehe̱ ra. 31Chitó vaha yo vatyi Nyoo ña tyasohó ra nu chicán ra iyó cuatyi. Soco ra cha sacahnú chi ra ta sacuví cuhva cuñí ra, tyasohó Nyoo nu chicán ra cuan. 32Ni noo chaha ta cuɨñɨ ca yo vatyi iyó noo ra sananyehe̱ chi noo ra cuaá nyata cacu̱. 33Tyehe ta ra ihya ta ñima cuenda Nyoo vachí ra, ñahri cha cuví sacuvi ra ―catyí ra chi ra. 34Tyicuan ta cacatyí ra chi ra: ―Yoho ra iyó cuatyi cuvún nyata cacu̱n. ¿Ta cuñún sañahu̱n chi nyuhu? ―cacatyí ra. Ta catava̱ ñehe ra chi ra vehe ñuhu. 35Ra Jesús chitó ra vatyi catava̱ ñehe ra chi ra cucuaa̱ cuan vehe ñuhu. Ta cuhva cha nañihi̱ ra chi ra ta catyí ra chi ra: ―¿Atu chinó iñi yoho chi Rayɨɨ cha quichi nya gloria? ―catyí ra chi ra. 36Ta nacaha̱n ra ta catyí ra: ―Tata, ca̱tyi chii, yóó ra cuví ra vatyi chino iñi chi ra ―catyí ra chi ra. 37Ta ra Jesús catyí ra: ―Cha nyehu̱n chi ra. Ta ican ra ndatuhún chuhun ―catyí ra chi ra. 38Tyicuan ta chicuiñi̱ chɨtɨ ra chaha ra Jesús ta catyí ra chi ra: ―Chinó iñi chuun, Sutu Mañi yuhu ―catyí ra chi ra Jesús. 39Ta ra Jesús catyí ra: ―Yuhu vachí vatyi catyi cha caá añima ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya. Vatyi ñu cuaa, ñu ña chitó tuhun Nyoo cunanyehe ñu vatyi cucava tuhun Nyoo añima ñu. Ta ñu cuñí maa tyi ndichin nyehe tyi catyí ñu tyi chitó ñu tuhun Nyoo, coto ñu tyi cuaa ñu tyi ña chinó iñi ñu chii ―catyí ra Jesús. 40Tyicuan ta suhva ra cuví fariseo cha nyicú yucuan chiñi̱ ra cha caha̱n ra Jesús, ta catyí ra chi ra: ―¿Atu cuaa tucu nyuhu ñandɨhɨ? ―catyí ra. 41Tyicuan ta catyí ra Jesús chi ra: ―Tyehe ta cuaa nyoho, nɨcohón nuu ndo tyi chiñuhú tuhun Nyoo chi ndo, ta ma coo cuatyi ndo. Soco vatyi catyí ndo tyi nyehé ndo ta chitó ndo, yucuan chaha ndoó cuatyi sɨquɨ ndo ―catyí ra chi ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\