Judas 1

1Yuhu ra Judas cuví noo ra sacuví tyiño nuu ra Jesucristo. Ta yañi ra Jacobo cuví chii. Tyaí noo carta ihya chi ndo cha cuví ndo ñáyɨvɨ cha nacana̱ Nyoo Sutu yo. Ta naquehén vaha ra chi ndo vatyi cuví ndo ñáyɨvɨ cuenda ra. Ta vityin cumí vaha ra chi ndo cha cuenda cha ɨɨn ri cuví ndo chihin ra Jesucristo. 2Nyoo na nyehe ndahvi ra chi ndo. Ta na cutuñi ca iñi ndo yoso caa cha cuñí ra chi yo. Ta na coo cuaha ca cha taxi ri cuñi añima ndo, saha ra. 3Cha naha xaan yɨhɨ́ iñi tyai noo carta chi nyoho yañi, vatyi cuñí cahin chiin sɨquɨ yoso caa sacacu̱ Nyoo añima yo. Soco vityin cuñí chi cha tyaí tutu ihya chi ndo vatyi sanɨñi chi ndo cunɨɨ iñi ndo chihin tandɨhɨ fuerza ndo ta cuhun ndo ityi nuu ca chihin cha chinó iñi ndo tuhun vaha cha chaha̱ Nyoo chi yo. Vatyi noo ri chaha chaha̱ ra ta ɨɨn caña ri chaha̱ ra tandɨhɨ cha tahán chi chi yo vatyi chinó iñi yo cha cuví yo ñu yɨhɨ́ cuenda ra. 4Vatyi yɨhɨ́ ra quɨhvɨ́ xehe ra nu nyicu ndo. Ta cuñí ra sandavi ñaha ra chi ndo. Catyí ra vatyi cha yaha̱ saha Nyoo tɨcahnu iñi chi yo ta yucuan chaha cuvi sacuvi yo yoso cuhva quichi cuvi iñi coño ñuhu yo. Soco ra canyacuví tyicuan caa, cuví ra noo ra cucunaa. Vatyi tyicuan caa catyi̱ Nyoo nya tyembu chahnu, vatyi canyacuví ra cha quiñi caa cha ña tahán chi sacuvi ra. Vatyi ña caquichahá ra chi Nyoo ta ña chinó iñi ra cha Nyoo cuví noo ra cahnu ca, ra nyacá ñaha chi yo. Ta nɨ ri ra Jesucristo Sutu Mañi yo, ña cahnu xaan cuví ra, cacatyí ra. 5Vasɨ cha chitó ndo cha sacuvi̱ Nyoo ta cha naha, soco cuñí sanɨcohín iñi ndo vatyi Sutu yo Nyoo tava̱ ra chi sutu chahnu yo ñu Israel ñuu Egipto, sacacu̱ ra chi ñu ndaha ñáyɨvɨ ñuu Egipto cuan. Soco yaha̱ cuan sanaa̱ ra tandɨhɨ maa ñu cha ña chinó iñi chi ra. 6Ta tyicuan caa tucu ángel. Ii ra. Ñahri cuatyi ra. Soco suhva ra caquita̱ ra nu cuatyaa̱ Nyoo chi ra cha cuenda cha ña quichahá ra chi ra. Yucuan chaha Nyoo cumí ra chi ángel cuan, nuhñí ra chihin cadena nu ñaa iñi. Nyatú ra cha sacutuñi Nyoo chi ra na chaa chi quɨvɨ cahnu. 7Tyicuan caa tucu ñáyɨvɨ ñuu Sodoma ta ñuu Gomorra, ta ñu ñuu cuatyaa cha chiyo̱ nicachico ñuu cuan. Sanaa̱ Nyoo chi ñu cha cuenda cha quiñi caa cha chinyacuvi̱ ñu. Ca chiyó ri maa ra chihin ñusɨhɨ. Ta ñusɨhɨ ca chiyó ri maa ñu chihin noo ra ta chihin inga ra. Ta cuaha ca cha quiñi caa chinyacuvi̱ ñu vatyi rayɨɨ ca chiyó ra chihin tahan yɨɨ ra ñandɨhɨ. Soco cha cuenda cuan, nyehe̱ ñu tɨndoho nu cayu̱ ñu, quɨvɨ chahmi̱ Nyoo ñuu ñu. Ta yucuan sañahá chi chi yo vatyi ñu sacuví cha quiñi caa, cucayu ñu chihin ñuhu̱ cha ma ndahva ca maa. 8Ta tyicuan caa tucu ra cacuñí satɨvɨ chi ndo. Vasɨ cha chitó vaha ra cha sacuvi̱ Nyoo ta ityi chata ca, soco maa ra chicá iñi ra vatyi tyaquɨ xaan cuacoo ra nu cuahan ca chi chihin cha nyacuví ra tyicuan caa. Soco ndahvi ra vatyi tari quɨvɨ cha tahán ra noo ñumahna tyaquɨ cuví cuan. Satɨvɨ́ ra coño ñuhu ra ta ña cuñí ra cha cunyaca ñaha Sutu Mañi yo chi ra. Ta cahán ña vaha ra sɨquɨ ra nahnu ca cha nuu maa ra, cuví ri sɨquɨ ángel, cuví ri sɨquɨ tatyi ña vaha, cuví ri sɨquɨ Nyoo. 9Soco ángel Miguel cha cuví ra noo ra cahnu nuu Nyoo, ta ña caña̱ iñi ra sacuvi̱ ra tyicuan caa. Vatyi quɨvɨ cañi̱ tahan ra chihin ra ña vaha cha cuenda coño ñuhu ra Moisés, ña caña̱ iñi ra caha̱n ña vaha ra sɨquɨ ra ña vaha. Noo ri cha catyi̱ ra chi ra: “Maa Sutu Mañi yo na tachi tuñi ra chuun cuenda cha ña vaha cha nyacuvún”, catyi̱ ángel Miguel cuan chi ra. 10Soco ra cha sayangá chi ndo cuan, cahán cuehe ra vatyi ña chitó ra. Ta sacuví ra tari sacuví quɨtɨ. Vatyi quɨtɨ ña cutuñí iñi tɨ. Nyacuví ri maa tɨ cha cuñí coño ñuhu tɨ. Ta tyicuan caa tucu ra cuan. Chihin cha quiñi caa nyacuví ra, satɨvɨ́ ra chi ra. 11¡Ndahvi ra ndahvi cuan! Vatyi quehe̱n ra cha caa ra Caín. Ta cha cuenda cha cuñí ra saha ganaa ra xuhun, quitá caxiin ra tari quita̱ caxiin ra Balaam. Ta cucunaa ra tari cuanaa ra Coré, vatyi chihi̱ ra cuan cha cuenda cha nacahnu̱ ra nu cahán ra cuví nuu chi ra. 12Ra cha sayangá chi ndo chahá ra tɨcahan nuu chi ndo nu ndu ɨɨ́n ri ndo. Vatyi chachí ra ta chihí ra, chihin cha sɨɨ cuñí ra. Ta ña cahán nuu ra cha ña sahá ra ñáyɨvɨ chi Nyoo. Ta noo ri maa ra sacuvahá ra chi ra. Cuví ra tari noo vico cha tyandahá tatyi chi, ta cuñí maa yo tyi cua coon savi, ta ña coón ra. Cuví ra tari noo yutun cha ña chaha chɨtɨ. Vatyi noo yutun cha ña chahá chɨtɨ cuví tun tari noo yutun chihi̱ vasɨ nyitó tun. Ta sɨɨn maa cha cucúvi vaha tun vatyi cucahnya ñáyɨvɨ chi tun. Tari cha uvi chaha chihi̱ tun cuví cuan. Ta tyicuan caa maa ra, tari cha uvi chaha chihi̱ ra vatyi chitó ra tuhun vaha ta ña cuñí ra sacuvi. 13Tari ndutya yuhu tyañuhu tatu cha nduxaan chi, iyo xaan nɨcuinanyaa chi. Soco ɨɨn yaha ri tyicuan ta ndoo maa ri maa tɨñɨ ta mihin nu niyɨtɨ cuan. Tyicuan caa maa ra, sandoó ra cha quiñi caa añima ñáyɨvɨ. Ta cuví ra tari tiñoo andɨvɨ cha cuanaa̱. Soco cha nyaá maa cha cundoo ra nu ñaa iñi cahnu tyicuan ri maa. 14Tuhun maa ra cuan caha̱n ra Enoc ta cha naha. Ra Enoc tata cu ucha ra Adán cuvi̱ ra. Ta caha̱n ra tuhun cha chaha̱ maa Nyoo chi ra, ta catyí ra: “Nyehi̱ chi Sutu Mañi yo cha vachí ra chihin cuaha mil ángel cuenda ra 15vatyi nyehe ra cha sacuvi tandɨhɨ ñáyɨvɨ. Ta tachí tuñi ra chi tandɨhɨ ñu quiñi iyó cha cuenda tandɨhɨ cha ña vaha cha chinyacuvi̱ ñu, ta cha cuenda tuhun quiñi caa cha cacahán ñu sɨquɨ ra”, catyi̱ ra Enoc ta cha naha. 16Ra cha sayangá chi ndo, ña ndoó ra vaha chihin cha chahá Nyoo chi ra. Cahán ra chi Nyoo ta chi ñáyɨvɨ ta iyó ra tari cuhva quichi cuví iñi coño ñuhu ra. Cahán ra chihin cha cahnu sahá ra chi ra. Tatu cahan vaha ra chihin noo ñáyɨvɨ soco cha cuenda cha cuñí ra cuvaha ra nuu ñu. 17Soco nyoho yañi, ma quichaha ndo chi ra cuan. Soco nɨ̱cohon iñi ndo tuhun cha caha̱n ra apóstol cuenda Sutu Mañi yo Jesucristo. 18Cacatyi̱ ra chi ndo vatyi nu cuasandɨhɨ ca chi quɨvɨ ta cuacoo ra cucuacu nyaa tuhun Nyoo. Ta coo ra yoso cuhva quichi cuvi iñi maa ra chihin cha quiñi caa ra. 19Ta ican ra ihya cacuví ra cuñí sacusɨɨn chi yo. Vatyi quichahá ra cuhva cuñí coño ñuhu ra ta ñahri Tatyi Ii Nyoo nyaá chihin ra. 20Soco nyoho yañi, cu̱nɨɨ ca iñi ndo chihin cha chinó iñi ndo chi ra Cristo. Ta ca̱can tahvi ndo chi ra chihin tunyee iñi Tatyi Ii maa ra. 21Ta tyicuan ri ñihi cui̱nyañaa ndo chi Nyoo, ta co̱to ndo vatyi cuñí xaan ra chi ndo. Ta cua̱tu tuhva ndo quɨvɨ chaa yo nu coo yo ñayɨvɨ̱ chaa cha ma naa ca maa. Vatyi ican cuví cha cuacuhva Sutu Mañi yo Jesucristo chi yo cha cuenda cha ndahvi cuñí ra nyehé ra chi yo. 22Ta ndahvi cu̱ñi nyehe ndo chi ñu cha ña nɨɨ vaha iñi. 23Ta inga ñu, tyi̱nyee ndo chi ñu tacuhva cacu ñu. Tari quɨvɨ cha tava ndo chi ñu nu cayú ñuhu̱. Ta chi inga ñu cu̱ndahvi cuñi ndo nyehe ndo chi ñu, soco sa̱ha ndo cuenda chi ndo chihin cha quiñi caa cha sacuví ñu, coto sacuvi ndo tari sacuví ñu. Nyacua nya sahma ñihnó ñu ta ña vaha cha cuenda cha sacuví ñu cha quiñi caa. 24Noo ri Nyoo iyó, ta chiñi tuñi xaan ra. Ta ican ra cuví ra cha sacacú chi yo. Ta iyó xaan tunyee iñi chi ra cha sahá cuenda ra chi yo ta sanduvií ra chi yo cha ñahri cuatyi yo coo quɨvɨ cunyaca ra chi yo nu nyaá ra chihin cha cahnu cuví ra. Ta sɨɨ xaan cucuvi chi yo. Na coto yo ñana cha cahnu xaan ca cuví ra. Chi maa ra na sacahnu yo vatyi cahnu xaan ca maa ra. Ta iyó xaan ca tunyee iñi chi ra. Noo tuhun ri maa ra nyacá ñaha tandɨhɨ. Nyacá ñaha ra ta ityi chata ca, vityin. Ta tyicuan ri maa cunyaca ñaha ra. Ta na cuvi chi tyicuan caa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\