San Lucas 11

1Cuví noo chaha cha chicán tahvi ra Jesús. Ta cuhva cha ndɨhɨ̱ chican tahvi ra, ta quichaha catyí noo ra chicá noo chihin ra chi ra: ―Sa̱ñaha chi ndi yoso caa cacan tahvi ndi chi Nyoo. Tari sañaha̱ ra Juan chi ra chica̱ noo chihin ra ―catyí ra. 2Tyicuan ta catyí ra Jesús chi ra: ―Cua cuhve cuhva chi ndo yoso caa. Tyehe caa ca̱can tahvi ndo: Sutu Mañi yuhu, yoho cha nyaun andɨvɨ. Sacahnu xaan ndi chuun. Na quichi quɨvɨ cha nyaca ñahun ihya sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. Na sacuvi ñáyɨvɨ ihya sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ tandɨhɨ cuhva cuñí maun, tari cuhva cuví gloria. 3Cu̱hva cha cachi ndi tacuhva yoso cuhva yaha ndi noo noo quɨvɨ. 4Sa̱ha tucahnu iñi chi ndi. Tari maa ndi sahá ndi tucahnu iñi chi ñu tasɨ iñi chi ndi. Ma cuhvon cha nducu nyehe ra ña vaha chi ndi, soco sacacu chi ndi tacuhva ma sacuvi ndi cuatyi nuun. Tyicuan caa cacan tahvi ndo ―catyí ra Jesús. 5Ta catyí tucu ra ñandɨhɨ: ―Sa̱ha yo tuhun tyi nyoho iyó noo amigon, ta chaa ra vehun cha ñuu ta catyí ra chuun: “Xaa, sa̱ha tumañi iñi chii, cu̱hva noo uñi tahan pan chii. 6Vatyi noo ra tahin nɨchaa̱ ra vehi. Ta cañi xaan quichi ra. Ta ñahri maa cha iyó chii cuhve chi ra.” 7Ta yoho cunacahun ta catyun chi ra: “Ma sayangon chii, ndee. Vatyi nyasɨ́ yuvehi. Ta nɨquixi chihin sehi. Ta ña cuvi nducuite ta cuhve cha cuhve chuun cha vityin.” Tyicuan caa cucatyun chi ra. 8Ta catyí yuhu chuun. Vasɨ ra tahun cuví chi ra, ma nducuiton ta cuhvon chi ra cha numi ri. Soco tatu ndoo̱ ra yucuan, ta ma cundihñi ra cacan ra chuun, sacachan ra yuvehun ta cana chaa ra chuun tacuhva cha ma cuvi cusun, ta cundihñun cha sacachan ra yuvehun, tyicuan ta nducuiton ta cuhvon chi ra, tacuhva cha ma sayanga ca ra chuun. 9Ta tyicuan caa tucu nyoho, ca̱can ndo chi Nyoo. Ta cuhva ra chi ndo. Na̱nducu ndo ta ñihi ndo. Sa̱cachan ndo yuvehe ta nuña. 10Vatyi tatu chican ndo, ñihi ndo. Tatu nducu ndo, ñihi ndo. Ta tatu sacachan ndo yuvehe, nuña yuvehe. 11’Tyicuan caa tucu nyoho cha iyó sehe ndo. Chahá ndo cha vaha chi sehe ndo. Ña tuhvá ndo chahá noo yuu chi sehe ndo tatu chican ndotyin pan. Ta ña tuhvá ndo chaha ndo noo coo chi sehe ndo, tatu chicán ndotyin tiyaca. 12Ta ña tuhvá ndo chaha ndo noo tɨsuhma chi sehe ndo tatu chicán ndotyin ndɨvɨ cachi ndotyin. 13Nyoho cha quiñi iyó ndo, soco chitó ndo yoso caa cuhva ndo cha vaha chi sehe ndo. Ta vihi ca Sutu Mañi yo cha nyaá andɨvɨ, cuaha ca cha vaha cuhva ra chi ndo tatu cacan ndo chi ra. Ta cuhva ra Tatyi Ii ra cunyaa añima ndo. 14Ra Jesús tavá ra tatyi ña vaha cha yɨhɨ́ chi noo ra cha ñɨhɨ sahá cuihna. Ta cuhva cha quita̱ tatyi ña vaha cuan chi ra ñɨhɨ cuan, nacaha̱n ra. Tyicuan ta ñáyɨvɨ, iyo xaan cuñí ñu. 15Ta yɨhɨ́ ñu catyí ñu: ―Ra ihya, tavá ra tatyi ña vaha soco chihin fuerza ra Beelzebú ra cuví nuu chi cuihna ―catyí ñu. 16Ta yɨhɨ́ ñu cuñí ñu nducu nyehe ñu chi ra, ta chica̱n ñu chi ra Jesús na savaha ra noo seña chi ñu chihin tunyee iñi Nyoo. 17Soco ra Jesús chitó ra tuhun chicá xiñi ñu. Ta quichaha catyi ra chi ñu: ―Tatu gobiernu ta cacusɨɨn ra, cuaha ri ityi nanduvi ra, cucañi tahan ra chihin tahan ra, ta cundɨhɨ tuhun cha cunyaca ñaha ra. Tatu noo vehe ta cacusɨɨn ñu chihin tahan ñu, cutɨvɨ nu nyicú ñu. 18Ta tyicuan caa tucu cuihna. Tatu tandɨhɨ ra cacusɨɨn ra chihin tahan ra cundɨhɨ fuerza cha iyó chi ra. Ta ihya catyí chi ndo tyehe caa vatyi nyoho catyí ndo vatyi chihin fuerza ra Beelzebú tavé tatyi ña vaha. 19Soco tyehe ta tavé tatyi ña vaha tari cuhva catyí ndo, nda̱ca tuhun ndo chi ra nyicú chihin ndo yóó chi fuerza tavá maa ra tatyi ña vaha. Maa ra sacoto ra chi ndo cha ndicha vatyi nyoho tondo ri chicá xiñi ndo. 20Soco catyí chi ndo vatyi yuhu tave tatyi ña vaha chihin fuerza Nyoo. Ta cuñí chi catyí cuan vatyi ndicha cuii Nyoo ra nyacá ñaha añima ñáyɨvɨ cha chaa̱ ra nu nyicú ndo. 21’Tatu noo ra iyó vavaha fuerza chi ra ta nyisó ra mityi ra, ta sahá cumi ra vehe ra. Ñohó xehe vaha ndaha tyiño ra chichi vehe ra tacuhva cha ma cuvi tinyaa ra suhu. 22Soco tatu quichi inga ra cha cuaha ca fuerza iyó chi, ta cañi tahan ra chihin ra, ta cuvi chasaha ra chi ra, tyicuan ta tinyaa ra ndaha tyiño ra, ta sacha ra chi ra tahan ra. 23Ñáyɨvɨ ña sahá tyiño chihin, satɨvɨ́ ñu tyiño sahí. Ta ñu ña tyinyeé chii cha cahán ñu tuhun Nyoo chihin ñáyɨvɨ, cuñí chi catyi vatyi ña chahá ñu cha coto ñáyɨvɨ tuhun cahín. 24’Tatu noo tatyi ña vaha quita̱ chi noo ñáyɨvɨ, chicá noo chi noo ñuhu ityi, nanducú chi noo nu nyitatu chi. Soco ña nañihi maa chi nu nyitatu chi, tyicuan ta ndichi xiñi chi: “Cunuhu tiqui nya vehi nu quite̱.” 25Yucuan ta nachaa chi añima nu quita̱ chi. Ta nanyehe̱ chi vatyi ndɨɨ xaan ta vii xaan. 26Tyicuan ta cua naquehen chi ucha ca tahan tatyi ña vaha cha yaha ca cuhva ta ican saha maa chi. Tyicuan ta ɨɨn ri quɨhvɨ tandɨhɨ chi añima ñu cuan. Yucuan chaha yaha ca cuhva nanduvi ñu ican saha cha cuvi̱ maa ñu ―catyí ra Jesús. 27Cha nɨ ri ca cha cahán ra Jesús tuhun cuan, ta cana̱ chaa noo ñaha cha ñohó mahñu ñáyɨvɨ cuan. Ta quichaha catyí ña: ―Ñana cha sɨɨ cuví chi ñaha cha sacacu chuun ñaha cha chaha̱ caxun ―catyí ña. 28Soco ra Jesús catyí ra: ―Sɨɨ ca cuñí ñu cha chiñí tuhun cahán Nyoo ta quichahá ñu ―catyí ra. 29Tyicuan ta chaa̱ coyo ñáyɨvɨ nu nyaá ra Jesús. Ta quichaha catyí ra chi ñu: ―Ñáyɨvɨ cha iyó vityin quiñi xaan iyó ñu. Ta nyiyo iñi ñu. Cuñí ñu nyehe ñu seña ta cha iyo. Soco noo ri cunyehe ñu, tahan cha sacuvi̱ Nyoo chihin ra Jonas. 30Tari ra Jonás cuvi̱ ra seña chi ñáyɨvɨ ñuu Nínive ta cha naha, tyicuan caa tucu yuhu Rayɨɨ cha quichi nya gloria, cuví tari noo seña chi ñáyɨvɨ cha iyó vityin. 31Quɨvɨ tachi tuñi Nyoo chi ñáyɨvɨ cunandoto ñaha cuví reina ityi sur ta cha naha, ta cucatyi ña vatyi cuhun ndo anyaya, vatyi maa ña vasɨ cañi ñuu ña, soco quichi̱ ña, quichi̱ tyasoho ña tuhun cha chiñi tuñi caha̱n ra Salomón. Ta ihya cahnu ca cuví ra cha cahán chihin ndo vityin ta ñima ca ra Salomón. 32Ta quɨvɨ cutuñi chi tandɨhɨ ñáyɨvɨ, cunducuita ñu chiyo̱ ñuu Nínive ta cha naha, ta cucatyi ñu vatyi nyoho ñu cha iyó vityin cuhun ndo anyaya, vatyi maa ñu ñu Nínive, canasama̱ ñu cuhva iyó ñu quɨvɨ caha̱n ra Jonás tuhun Nyoo chihin ñu. Ta vityin yuhu ra cahnu ca cahán chihin ndo ta ñima ca ra Jonás. 33’Yori ndo tyaa ndo lámpara ta tyihi xehe ndo, o tyihi ndo chichi noo caja. Vatyi ñuhu̱ cuan tahán chi coso minoo nu sucun. Tacuhva quɨhvɨ ñáyɨvɨ vehe ndo, soco ndichin. 34Chɨtɨ nuu ndo noo cha sandichin chi ndo cuví. Ta tyicuan caa tucu añima ndo, tatu iyó cha ndichin Nyoo añima ndo, vaha ñáyɨvɨ cuví ndo. Tatu ñahri cha ndichin Nyoo nyaá tari noo ra cuaa cuví ndo, ña cuví nyehe ndo ityi vaha cha cuahan nu nyaá Nyoo. 35Yucuan chaha sa̱ha ndo cuenda añima ndo. Tatu nyaá cha ndichin Nyoo chihin ndo, o nyaá cha ñaa iñi. 36Tatu tyitu añima ndo chihin cha ndichin Nyoo ñahri ca maa noo nu ñaa iñi iyó chi ndo, vatyi sandichin chi tandɨhɨ ndo. Tari cha nyaá noo lámpara sacatá chi ñuhu̱ chi ndo cuví cuan ―catyí ra Jesús. 37Cuhva cha ndɨhɨ̱ cahan ra Jesús nuu ñáyɨvɨ, noo ra fariseo, ra quichaha xaan ley vehe ñuhu, catyí ra chi ra Jesús, vatyi na cuhun ra cucachi ra nya vehe ra. Ta chaa̱ ra Jesús vehe ra. Ta quɨhvɨ̱ ra chicunyaa ra mesa. 38Tyicuan ta ra fariseo cuan iyo cuñí ra vatyi ña nacatya̱ ra Jesús ndaha ra, tari cuhva costumbre maa ñu cha cumañi cachi ñu. 39Soco ra Jesús catyí ra chi ra: ―Nyoho, ra cacuví fariseo, tari cha chata ri vaso ta coho sanduvii nyoho. Soco ityi chichi, quiñi caa. Vatyi ña nacatyá ndo. Tyicuan caa nyoho. Vatyi cuñí ñáyɨvɨ vatyi vaha ñáyɨvɨ cuví ndo. Soco xehe ri suhu ndo ta ña sacuví ndo cha vaha. 40Ndava xaan iñi ndo. ¿Atu ña chitó ndo vatyi ra cha savahá ityi chata vaso, suri maa ra savahá ityi chichi? Vatyi tari vaso cuví ndo. 41Tahán chi sahá ndo tumañi iñi chi ñáyɨvɨ, ta tyi̱nyee ndo chi ñu. Sa̱cuvi ndo cha vaha chihin ñu, tyicuan ta nduvii tucu ityi chichi ndo. 42’¡Ndahvi nyoho ra fariseo! Vatyi nyoho vasɨ vaha chaha ndo diesmo chi Nyoo cuenda yucu cha nañí menta ta ruda ta ñáá ndɨhɨ ca yucu cha tachi̱ ndo, soco ña quichahá ndo cuhva cha vaha cha cuñí Nyoo sacuvi yo, ta cha cuñí yo chi ra. Ta ican ihya cuví cha tahán chi sacuvi ndo, soco ma sandɨhɨ ndo cha cuhva ndo diesmo ñandɨhɨ. 43¡Ndahvi nyoho cha cuví ndo fariseo! vatyi cuñí ndo cunyaa ndo nu tyayu vaha ca chichi vehe ñuhu. Ta cuñí ndo cha saha ñáyɨvɨ ñáyɨvɨ chi ndo nuyahvi. 44¡Ndahvi nyoho ra sacuaha cuenda ley, ta nyoho ra fariseo! Vaha sahá ndo chi ndo, soco cuví ndo tari noo ñaña ndɨyɨ cha ña quetuví. Vatyi yahá ñáyɨvɨ sɨquɨ soco ña chitó ñu ñáá cha ñohó chichi ñaña cuan. Vatyi ñahri seña catuví nu yɨhɨ́ ndɨyɨ cuan. Cuñí maa ñu vatyi vaha ndo, soco ña chitó ñu vatyi ña vaha añima ndo ―catyí ra Jesús. 45Tyicuan ta nacaha̱n noo ra sacuahá cuenda ley vehe ñuhu, ta catyí ra: ―Maestro, cha catyún tyehe caa, nañí tucu chiin chi nyuhu ―catyí ra. 46Tyicuan ta quichaha catyí ra Jesús chi ra: ―¡Ndahvi tucu nyoho ra casacuaha cuenda ley vehe ñuhu! Vatyi sanducuaha ca ndo ley cha tachi̱ Nyoo ta cha naha. Ta ña tahán chi. Ta yori ndoyó carga cuan, ta sanɨñɨ ndo na sacuvi ñu ta ni maa ndo nɨ chiin ña tyinyee ndo chi ñáyɨvɨ. 47¡Ndahvi nyoho! Vatyi sanduvahá vaha ndo ñaña nu ñohó yɨquɨ ra profeta Nyoo cha cachahñi̱ sutu chahnu ndo ta cha naha. 48Chihin cuan cuñí chi catyi vatyi ndoó ndo vaha cha sacuvi sutu chahnu ndo ta cha naha. Vatyi sutu ndo cachahñi̱ ra chi ra profeta Nyoo. Ta nyoho sanduvahá ndo ñaña ra. 49Yucuan chaha catyí Nyoo ta cha naha vatyi cutachi ra suhva ra profeta ta ra caca tyiño ra nu nyicú ndo. Ta cucahñi ndo suhva ra ta inga ra cusacono ndo chi ra. 50Ta ndicha tyicuan caa sacuví ndo. Nyoo cutachi tuñi ra chi ndo cha cuenda tandɨhɨ ra profeta ra cachahñi̱ sutu chahnu ndo nyata chino̱ ñuhu ñayɨvɨ̱ ta nyacua nya vityin. 51Nyacua nya nɨñɨ ra Abel cha chatɨ cha chahñi̱ ra Caín yañi ra, ta nyacua nya nɨñɨ ra Zacarías cha cachahñi̱ ñu chichi vehe ñuhu yatyin nu nyaa arta. Yucuan chaha catyí Nyoo vatyi cutachi tuñi ra chi ñáyɨvɨ cha iyó vityin cha catyi cuatyi ñu chiyo̱ ta cha naha. 52¡Ndahvi nyoho ra casacuaha cuenda ley vehe ñuhu! Vatyi tari cha tyihí xehe ndo ndaha tɨcu cuenda yuvehe nu quɨhvɨ ñáyɨvɨ ityi Nyoo. Ta ni maa ndo ña quɨhvɨ ndo nu nyaá Nyoo. Ta nɨ ri ña chahá ndo cha quɨhvɨ inga ñáyɨvɨ cha cuñí quɨhvɨ ―catyí ra Jesús. 53Ndɨhɨ̱ cahan ra Jesús tuhun cuan, ta quita̱ ra. Soco ra casacuaha ley vehe ñuhu chihin ra fariseo, nduxaan xaan ra ta quichaha cuquiñi cuñi ra nyehe ra chi ra Jesús. Ta canducu ra cuhva yoso caa cahan ra Jesús noo tuhun ña vaha, ta tyaa ra cuatyi sɨquɨ ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\