San Lucas 13

1Tyicuan ta suri quɨvɨ cuan canyicu suhva ra. Ta quichaha canacatyi ra chi ra Jesús yoso caa cha nyacuvi̱ ra Pilato chihin suhva ra Galilea. Vatyi tyihi ra tyiño na cucahñi sɨndaro chi ra Galilea cha cachaha̱ ofrenda chi Nyoo vehe ñuhu. Ta nasaca̱ ra nɨñɨ ra cuan chihin nɨñɨ quɨtɨ cha cua cuvi ofrenda cuan. 2Ta nacaha̱n ra Jesús ta catyí ra chi ra: ―¿Atu chicá xiñi nyoho vatyi cahnu xaan ca cuatyi ra Galilea cuan cha nuu tandɨhɨ ra ityi ñuu ra. Ta yucuan chaha cachihi̱ ra? 3Ñima. Vatyi tatu nyoho ta ma nasama ndo cuhva iyó ndo, tyicuan caa tucu cunaa nyoho. 4Ta ndɨ chahun uñi ra cachihi̱ cha canacava̱ torre Siloé cuan sɨquɨ ra. ¿Atu cuaha ca cuatyi ra ta ican saha inga ra cha iyó ñuu Jerusalén cuñí maa ndo? 5Ñima. Vatyi tatu nyoho ta ma nasama ndo cuhva iyó ndo, cunaa tucu nyoho. 6Tyicuan ta chaha̱ ra Jesús noo cuhva. Ta catyí ra: ―Noo ra iyó yutun cha nañí higo chi ra. Ta nanyaá tun nu ñuhú ra. Ta chaha̱n ra chinyehe ra tatu iñi chɨtɨ tun. Ta nanyehe ra vatyi ñahri. 7Ta quichaha catyí ra chi ra sahá cuenda chi tun: “Cha uñi cuiya tyito ri quichi nyehi tatu iyó chɨtɨ tun. Ta ñahri maa chɨtɨ tun iñi. Na cahnya yo chi tun. Vatyi ¿ñáá ri tuhun sayangá tun nu ñuhú ihya? Vatyi ñahri chɨtɨ chahá tun”, catyí ra. 8Soco ra cha sahá cuenda ñuhú cuan quichaha catyí ra: “Tata, ma cahnya yo chi tun vityin. Na cuinanyaa maa tun nonga cuiya ihya. Cusanduvite ñuhú chaha tun ta cutyihi ñuhú tyahyu. 9Vasɨ tyicuan caa ta cuhva tun chɨtɨ. Soco tatu ña chaha tun chɨtɨ, tyicuan ta cahnya yo chi tun”, catyí ra. 10Noo quɨvɨ cha nyitatú ñáyɨvɨ sañahá ra Jesús chi ñu chichi vehe ñuhu. 11Ta yucuan nyaá noo ñaha cha yɨhɨ́ tatyi ña vaha chi. Ta cha chahun uñi cuiya cuhví ña cha ndutɨhɨ chata ña. Ta ña cuví ndundoo ña. 12Tyicuan ta nanyehe̱ ra Jesús chi ña. Ta cana̱ ra chi ña. Ta quichaha catyi ra chi ña: ―Cha nduvahu̱n. Ñahri ca cuehe ndohún ―catyí ra chi ña. 13Tyicuan ta tyiso̱ ra ndaha ra sɨquɨ ña. Ta caa cuhva ri cuan ta ndundoo̱ ña. Tyicuan ta quichaha sacahnu ña chi Nyoo. 14Soco ra cuví nuu vehe ñuhu, cuxaan xaan ra. Vatyi quɨvɨ nyitatú ñáyɨvɨ sanduvaha̱ ra Jesús chi ña. Ta quichaha catyí ra chi ñáyɨvɨ canyicú cuan: ―Iyó iñu tahan quɨvɨ tahán chi saha tyiño yo. Yucuan quɨvɨ quichi ndo quichi cuvi tatan chi ndo. Ta ma quichi ndo quɨvɨ nyitatu yo ―catyí ra. 15Tyicuan ta ra Jesús quichaha catyí ra chi ra: ―Nyoho cha sahá ndo tyi vaha ndo. ¿Atu ña ndachi tucu nyoho quɨtɨ sana ndo vatyi sacoho ndo ndutya chi tɨ quɨvɨ nyitatú yo? 16Ta tyicuan caa tucu ñaha ihya, vachi ña tata ra Abraham. Ta cha chahun uñi cuiya nuhñí ña chihin cuehe ihya sahá ra ña vaha. Ta yori ndachi chi ña. ¿Atu ña tahán chi ndachi yo chi ña vasɨ quɨvɨ nyitatu yo? ―catyí ra Jesús. 17Tyicuan ta cuhva cha catyí ra Jesús tuhun cuan, tandɨhɨ maa ra xaan iñi chi ra caha̱n cuvi nuu ra. Soco tandɨhɨ maa ñáyɨvɨ cusɨɨ cuñi ñu chihin cha cahnu cha sacuví ra Jesús. 18Tyicuan ta quichaha catyí ra Jesús: ―¿Ñáá chihin sandɨquɨ tahin cha nyacá ñaha Nyoo añima yo? ¿Ñáá chihin sandu ɨnuu ri yo? 19Tari noo chɨtɨ mostaza, tyicuan caa cuví. Vatyi noo ra tachi̱ ra noo chɨtɨ nu ñuhú, ta chahnu̱ tun. Ta cuví tun noo yutun cahnu vavaha. Tyicuan ta chaá coyo saa nuu yutun cuan. Ta yucuan savahá tɨ taca tɨ. 20Tyicuan ta quichaha catyí ra Jesús inga chaha: ―¿Ñáá ca chihin sandu inuu ri yo yoso caa nyacá ñaha Nyoo añima yo? 21Cuví chi tari noo yuchan iya cha nasaca̱ noo ñaha sɨhɨ chihin uñi cuhva yutyi pan. Vatyi tari ndaa pan cuan chihin yuchan iya cuan, tyicuan caa cuahan nducuaha ca ñu nyacá ñaha Nyoo añima ―catyí ra. 22Ityi cuahan ra Jesús Jerusalén cahán ra tuhun Nyoo chihin ñáyɨvɨ tandɨhɨ ñuu nu yaha̱ ra. 23Ta quichaha ndaca tuhun noo ra chi ra: ―¿Atu ña cuaha maa ñáyɨvɨ cucacu añima? ―catyí ra. Tyicuan ta nacaha̱n ra Jesús, ta catyí ra: 24―Na̱nducu ndo cuhva quɨhvɨ ndo yuvehe tɨhɨn. Vatyi yɨɨ xaan quɨhvɨ ndo nu nyacá ñaha Nyoo. Vatyi cuaha xaan ndo cha cucuñi ndo quɨhvɨ ndo yucuan. Ta ma cuvi. 25Vatyi tari chitoho noo vehe tyicuan caa cuví Nyoo. Ta chitoho vehe cuan cunacasɨ ra yuvehe. Tyicuan ta nyoho cha nyicú ndo ityi chata cusacachan ndo yuvehe, ta cucatyi ndo: “Nu̱ña yuvehe.” Ta ra cuan cucatyi ra chi ndo: “Ña chité nya ityi quichi nyoho.” 26Tyicuan ta nyoho cucatyi ndo: “Nyuhu chachi̱ ndi ta chihi̱ ndi chuhun. Maun sañahu̱n tuhun Nyoo chi ndi ityi nu nyaá vehe ndi”, cucatyi ndo chi ra cuan. 27Soco ra cuan cunacahan ra chihin ndo ta cucatyi ra: “Cha catyi chi ndo vatyi ña chité nya ityi quichi nyoho. Ca̱nyaha ndo nu nyai, tandɨhɨ nyoho ñu nyacuví cha ña vaha”, cucatyi ra chi ndo. 28Yucuan ta cuacu ndo ta sacahñi noho ndo cha nyehe ndo chi ra Abraham ta chi ra Isaac ta chi ra Jacob, ta chi tandɨhɨ ra profeta Nyoo cha chiyo ta cha naha. Vatyi canyicú ra nu nyacá ñaha Nyoo. Ta nyoho ndoo ndo ityi chata. 29Ta cuquichi ñáyɨvɨ ityi tyañuhu, ta ityi norte, ta ityi nu caña ñanyii, ta ityi nu quee ñanyii. Ta cunyicu ñu cachi ñu chihin Nyoo nu nyacá ñaha ra. 30Ta yóó ñu cha cuñí cuhun ityi nuu, ican ñu cuhun nu ndɨhɨ. Ta ñu cuahan nu ndɨhɨ, ican ñu cuhun ityi nuu ―catyí ra. 31Suri maa quɨvɨ cuan chaa̱ coyo suhva ra fariseo. Ta catyí ra chi ra Jesús: ―Qui̱ta ihya vatyi ra Herodes cuñí ra cahñi ra chuun ―catyí ra. 32Soco ra Jesús quichaha catyi ra chi ra: ―Cua̱han ndo ta catyi ndo chi ra ñucuii quiñi iyó cuan, vatyi nyacua nya nu chaa maa chi quɨvɨ cha ndɨhɨ tyiño sahí cha tave tatyi ña vaha ta cha sanduvahi chi ñu cuhví, tyicuan ta cundɨhɨ tyiño sahí. 33Soco nya tahán chi cha ndɨhɨ maa tyiño sahí, tyicuan ta cuhun mai cucúvi nya Jerusalén. Vatyi ma cuvi cha cúvi noo ra profeta Nyoo ityi chata Jerusalén. 34¡Ndahvi nyoho ñáyɨvɨ Jerusalén! vatyi chahñí ndo chi ra profeta ra cachahá cuenda tuhun cahán Nyoo chi ndo. Ta tuchi ndo yuu chi tandɨhɨ ra cha saquichi̱ Nyoo nu nyicú ndo. Ta yuhu cuaha xaan chaha cuñí saha cuende chi ndo tari noo ndɨvɨ cha sahá cuenda tɨ chi sehe tɨ, ta naquehen vaha tɨ chi tɨ chichi ndichin tɨ. Soco maa ndo ña cuñí ndo. 35Nye̱he ndo vityin vatyi cha sandoi̱ chi ndo. Ta catyí chi ndo vatyi ma nyehe ca ndo chii nyacua nya chaa chi quɨvɨ cuacatyi ndo vatyi cahnu xaan ra vachi chihin sɨvɨ Nyoo ―catyi ra Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\