San Lucas 14

1Cuví chi noo quɨvɨ nyitatú ñáyɨvɨ. Ta ra Jesús cuahan ra cua cachi ra vehe noo ra cuví nuu chi ra fariseo. Ta suhva ca fariseo cuan cañañi ra chi ra Jesús tatu ñáá cha ña vaha cunyacuvi ra. 2Yucuan ta nuu ra Jesús nyaá noo ra cuhví cha yɨhɨ́ cuiño chii. 3Tyicuan ta quichaha catyi ra Jesús chi ra casacuaha ley vehe ñuhu ta chi ra fariseo: ―¿Atu vaha sanduvaha yo chi ñáyɨvɨ cuhví quɨvɨ nyitatú yo? ―catyí ra. 4Tyicuan ta tandɨhɨ ra cuan, taxi taxi cacuvi ra. Yucuan cuví nu tyiso̱ ra Jesús ndaha ra sɨquɨ ra cuhví cuan. Ta sanduvaha̱ ra chi ra. Ta natachi̱ ra chi ra na cunuhu ra. 5Tyicuan ta quichaha catyi ra Jesús chi ra fariseo: ―Tatu canacava noo burru sana ndo, o nonga quɨtɨ sana ndo chichi noo xahva, ¿atu ma cutava ndo chi tɨ tañi tyehe ri, vasɨ quɨvɨ nyitatú yo cuví? ―catyí ra. 6Tyicuan ta inga chaha tucu taxi cuii ri nɨcunyicu ra fariseo. Vatyi ña ñihi ca ra tuhun nacahan ra. 7Cha nyehe̱ ra Jesús vatyi tandɨhɨ ra canyicú vico cuan nacachí ra tyayu vaha ca cunyaa ra. Tyicuan ta quichaha chaha ra tuhun ihya chi ra: 8―Nya quɨvɨ cuhun ndo vico tandaha, ma nanducu ndo tyayu vaha ca cunyaa ndo. Vatyi coto quichi inga ra cha cahnu ca cuvi ican saha ndo, 9ta coto quichi ra cha nacatyi tuhun ta catyí ra chuun: “Cu̱hva tyayu chiña. Vatyi cunyaa ra ihya.” Tyicuan ta yoho chihin cha cahán nuun, ta cuhvon. Yucuan ta cunyaun nu ndɨhɨ. 10Soco catyí chi ndo, vatyi nya quɨvɨ nacatyi tuhun ra chi ndo, cunyaa ndo noo nu ñima ri tuhun. Vatyi quichi maa ra cha nacatyi̱ tuhun chi ndo ta catyi ra chi ndo: “Ra tahin, ña̱ha, cu̱nyaun nu tyayu vaha tyehe.” Ta tyicuan caa sacucahnu ra chuun nu ñáyɨvɨ nyicú yuhu mesa chuhun. 11Vatyi yóó ra cha cahnu sahá chii, cuquehen ra tɨcahan nuu. Ta yóó ra cha ndahvi sahá chii, cahnu cucuvi ra ―catyí ra Jesús. 12Tyicuan ta quichaha catyi tucu ra chi ra nacatyi̱ tuhun chi ra: ―Nya quɨvɨ coo vico vehun, ma nacatyi tuhun chi ra tahun, nɨ chi yañun, nɨ ri chi ñáyɨvɨ chuun, nɨri chi ñu nyicú yuvehun ñu tyayɨɨ. Vatyi ñu cuan cuví nacatyi tuhun ñu chuun, na coo tucu vico vehe maa ñu. Tyicuan ta nacahnya ñu cuenda cha chaha̱n ñu vico vehun. 13Soco cua catyi chuun vatyi nya quɨvɨ coo vico vehun, nacatyi tuhun chi ñu ndahvi, chi ñu cuhví, chi ñu coxo, ta chi ñu cuaa. 14Tyicuan ta sɨɨ cuví chuun, vatyi ñu cuan ma cuvi natyiyahvi ñu chuun. Soco cuñihun yahvun quɨvɨ cunandoton chihin ñáyɨvɨ vaha. 15Ta chiñi̱ noo ra cha nyaá yuhu mesa cuan tuhun cahán ra Jesús. Ta quichaha catyí ra chi ra: ―Sɨɨ xaan cuvi chi ñu cachi nu nyacá ñaha Nyoo ―catyí ra. 16Tyicuan ta catyí ra Jesús: ―Noo ra cuan savaha̱ ra noo vico cahnu vavaha vehe ra. Ta nacatyi̱ tuhun ra chi cuaha xaan ñáyɨvɨ. 17Tyicuan ta chaa̱ cuhva cha cuxiñi ñu, ta tachi̱ ra chi musu ra nacana ra chi ñu. Vatyi cha chaa̱ cuhva cha cuxiñi ñu. 18Soco tandɨhɨ ñu cuan quichaha catyí ñu vatyi ma cuhun ñu. Ta noo ra cuan catyí ra: “Ni sate̱ noo ñuhú. Ta cuñí chi cuhin cunyehi. Ican tuhun chiquén na saha ra tucahnu iñi chii vatyi ma cuhin.” 19Tyicuan ta inga tucu ra cuan catyí ra: “Ni sata cuiri ohon tahan yunta quɨtɨ. Ta cuhin cunyehi tatu vaha tɨ. Ican tuhun chiquén tumañi iñi chi ra na saha ra tucahnu iñi chii, vatyi ma cuvi cuhin.” 20Tyicuan ta inga tucu ra cuan catyi ra: “Ni ndɨhɨ tandahi, ta ma cuvi cuhin”, catyí ra. 21Tyicuan ta musu ra cuan cuanuhu ra. Ta nacatyi ra tandɨhɨ tuhun cuan chi ra cha tachi̱ chi ra. Cha chiñi̱ ra savaha vico cuan cha tyicuan caa, ta cuxaan xaan ra. Ta catyí ra chi musu ra: “Cua̱han tandɨhɨ maa ityi. Ta quichi nyacon chi ñu ndahvi, chi ñu cuhví, ta chi ñu coxó, ta chi ñu cuaa”, catyí ra. 22Ta cha yaha̱ nachaa̱ musu cuan ta catyi̱ ra chi ra cha tachi̱ chi ra: “Cha sacuvi̱ tandɨhɨ maa cha catyún. Ta nuñá ca chichi vehe”, catyí ra. 23Tyicuan ta chitoho ra catyí ra chi ra: “Cua̱han cua nducu ca chi ñu tandɨhɨ maa ityi. Ta sa̱nɨñun chi ñu na quichi coyo ñu, vatyi na cutu chichi vehi. 24Vatyi catyí chuun vatyi ni minoo ñu cha nacatyi̱ tuhin cha xihna ri, ma cachi ñu chihin” ―catyí ra Jesús. 25Cuaha xaan ñáyɨvɨ nyicón chi ra Jesús. Tyicuan ta nanyehe ra chi ñu, ta quichaha catyí ra: 26―Tandɨhɨ nyoho cha nyicón ndo chii, tatu cuñí ca ndo chi ñáyɨvɨ chi ndo ican saha chi yuhu, ñima cuende yɨhɨ́ ndo. Ta tatu cuñí ca ndo chi maa ndo ican saha chi yuhu, ñima cuende yɨhɨ́ ndo. 27Vatyi nya nyoho cha ña cuñí ndo nyehe ndo tundoho cha cunyicon ndo chii, ña tahán chi cuví ndo ñu cuende, vatyi cha nyehe ndo tɨndoho yucuan cuví cruzi cha tahán chi cuiso ndo. 28Vatyi tatu nya nyoho cuñí ndo savaha ndo noo vehe cahnu, xihna ca cunyaa ndo ta ndichi xiñi ndo tatu caña xuhun ndo cha cananyaa ndo vehe cuan. 29Vatyi tatu quichaha sacacu ndo vehe cuan, ta quichaha ña cuví sandɨhɨ ndo vatyi ñahri ca xuhun ndo, cuacu nyaa ñáyɨvɨ chi ndo. 30Ta cuacatyi ñu: “Ra cuan quichaha savaha ra vehe ra, ta nɨ ña cuví sandɨhɨ ra”, cucatyi ñu. 31O tatu noo rey cha cuñí cañi tahan chihin inga rey ¿atu ña chicunyaa xihna ra ta ndichi xiñi ra tatu ñihi uchi mil sɨndaro cha cuahan chihin ra cua cañi tahan chihin inga rey cha vachi chihin oco mil sɨndaro cuan? 32Tatu chitó ra vatyi ma cuvi chasaha ra chi inga rey cuan, tyicuan ta cañi ca vachi rey cuan, ta tachi ra chi noo musu ra vatyi cucatyi ra chi rey cuan na ndɨhɨ tuhun yucuan ri. 33Ta tyicuan caa cuví chi nyoho. Tatu ma cahnya iñi ndo tandɨhɨ maa cha cuñi ndo ta cha cumi ndo, ma cuvi cunyicon ndo chii. 34’Vaha ñɨɨ vatyi sacu uhva chi cha cachi yo. Soco tatu ndɨhɨ cha uhva chi, ña vaha ca chi. 35Ñahri ca tyiño cuví saha chi. Ta sacuita yo vatyi ña vaha ca. Nya nyoho cha cutuñí iñi ndo, tya̱soho ndo tuhun cahín ―catyí ra Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\