San Lucas 16

1Tyicuan ta quichaha catyí ra Jesús chi ra cachicá noo chihin ra: ―Iyó noo ra tyayɨɨ vavaha ra. Ta iyó noo ra yɨndaha tandɨhɨ tyiño sahá ra. Ta chaha̱n coyo musu ra canacatyi ra chi ra tyayɨɨ cuan, vatyi ra yɨhɨ́ ndaha tyiño cuan, sanaa ra tandɨhɨ cha iyó chi ra. 2Tyicuan ta cana̱ ra tyayɨɨ cuan chi ra yɨndaha tyiño cuan, ta catyí ra chi ra: “Cha cuaha xaan cuatyi chahún quichi nu nyaí. Na̱cuhva cuendon tandɨhɨ tyiño cha sacuvu̱n chii. Vatyi ma saha tyiño con chihin”, catyí ra chi ra. 3Tyicuan ta ra yɨndaha tyiño cuan ndichi xiñi ra: “¿Yoso caa cunyacuvi vityin? Chitohi ña cuñí ca ra cha sahá tyiñe chihin ra. Ta ñahri fuerza iyó chii cha saha tyiñe nu ñuhú. Ta cahán nui caye chichi ñuu. 4Soco cha chité yoso caa cunyacuvi vityin, ta vaha coo ñáyɨvɨ chihin quɨvɨ cha ma coo ca tyiño sahi, ta vaha chai vehe ñu”, ndichi xiñi ra. 5Tyicuan ta cana̱ ra chi noo noo ra yosoyɨcá chi chitoho ra. Ta quichaha catyí ra chi noo ra cuan: “¿Yoso yosoyɨcón chi chitohi?” catyí ra. 6Tyicuan ta nacaha̱n ra cuan ta catyí ra: “Yuhu yosoyɨqué noo cumi mil litru aceitye.” Tyicuan ta ra yɨndaha tyiño cuan catyí ra chi ra: “Que̱hen nonga tutu ihya. Ta na̱tyaa uvi mil ri. Ta sa̱cuiton tutu chahnu cuan”, catyí ra. Tyicuan caa sacuvi̱ ra. Ta cuahan ra. 7Tyicuan ta chaa̱ inga ra. Ta quichaha ndaca tuhun tucu ra chi ra cuan ta catyí ra: “¿Yoso yosoyɨcá yoho chi chitohi?” Ta nacaha̱n ra cuan ta catyí ra: “Yosoyɨqué noo mil arroba trigu”, catyí ra. Tyicuan ta quichaha catyí ra yɨndaha tyiño cuan: “Que̱hen inga tutu, ta na̱tyaun uña cientu ri arroba. Ta sa̱cuita tutu chahnu chiña”, catyí ra. 8Tyicuan ta chitó chitoho ra cha ña vaha cha chinyacuvi̱ ra. Ta iyo xaan cuñí ra vatyi yatyi xaan saha̱ ra cuan chi ra ―catyí ra Jesús. Ta quichaha catyi tucu ra chi ra cachicá noo chihin ra: ―Ñáyɨvɨ ña vaha añima yatyi xaan ca sahá ñu chi ñu ican saha ñáyɨvɨ vaha añima. 9’Ta catyí chi ndo, vatyi co̱tyiño ndo cha tyayɨɨ cha iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya, ta sa̱ha ganaa ndo amigo. Ta quɨvɨ cha ndɨhɨ cha tyayɨɨ cuan, cuñihi ndo nu cunyicu ndo nya nu nyaá Nyoo tyicuan ri maa. 10’Tatu chitó ndo cotyiño ndo chiin cha iyó chi ndo cha cuenda cha vaha, tyicuan caa coto tucu ndo cotyiño ndo tatu cuaha iyó chi ndo. Soco tatu ña chitó ndo cotyiño ndo chiin cha iyó chi ndo, tyicuan caa ma coto tucu ndo cotyiño ndo tatu cuaha coo chi ndo. 11Ta catyí chi ndo, tatu ña sahá ndo tumañi iñi chihin cha iyó chi ndo sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya, Nyoo ma cuhva ra noo cha tyayɨɨ cha ndicha chi ndo. 12Tandɨhɨ cha iyó chi ndo maa Nyoo chaha̱ noo chi ndo. Soco tatu ña sahá ndo tumañi iñi chihin cuan, ma cuhva ra cha tahán chi chi ndo. 13’Noo musu ma cuvi coo uvi tahan chitoho ra. Vatyi musu cuan cuñí ca ra chi noo ra, ta ñima ca chi inga ra. O chi noo ra, vaha quichahá ra tuhun cahán ra, ta chi inga ra, ma quichaha ra cha cahán ra. Ma cuvi cuñi ndo chi Nyoo ta suri cuhva cuan cuñi tucu ndo cha tyayɨɨ ―catyí ra Jesús. 14Tyicuan ta cha chiñi̱ ra fariseo tandɨhɨ tuhun cahán ra Jesús. Tyicuan ta quichaha chacu cuehe ra nyehe ra chi ra. Vatyi maa ra fariseo cuan cuñí xaan ra chi xuhun. 15Tyicuan ta quichaha catyí ra Jesús chi ra: ―Vaha xaan sahá ndo chi ndo nuu ñáyɨvɨ. Soco chitó Nyoo vatyi añima ndo ña vaha. Ta tandɨhɨ cha catyí ñáyɨvɨ vatyi cahnu xaan ihya sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱, Nyoo ña cuñí nyehe ra. 16’Ley cha tachi̱ Nyoo chi ra Moisés vatyi tyaa ra, ta tuhun cha tyaa̱ ra profeta Nyoo ta cha naha, ican chi cuvi cha saquehe̱n ityi chi ñáyɨvɨ nyacua nya quɨvɨ chaa̱ ra Juan. Ta maa ra Juan quichaha cahan ra tuhun vaha vatyi cha cuñí quichi Nyoo vatyi cunyaca ñaha ra. Ta tandɨhɨ ñáyɨvɨ cha nducú cuhva yoso caa cunyaca ñaha Nyoo añima ñu, ican ñu quɨhvɨ ndaha ra. 17’Soco catyí chi ndo, vasɨ cunaa andɨvɨ ta ñuhu ñayɨvɨ̱, soco cha cuví ley Nyoo cha tyaa̱ ra Moisés, ma naa nyacua nya cha yaha̱ cuvi tandɨhɨ. 18’Tatu noo rayɨɨ iyó ñasɨhɨ ra, ta sanandoo ra chi ña, ta tandaha ra chihin inga ña, iyó cuatyi ra nuu Nyoo. Ta tatu tandaha noo rayɨɨ chihin noo ñaha cha sandoo yɨɨ chii, coo tucu cuatyi ra nuu Nyoo. 19’Chiyo̱ noo ra tyayɨɨ. Ta vaha ñihnó ra. Ta tandɨhɨ quɨvɨ iyó ra vico ta chachí vaha ra. 20Ta chiyo̱ tucu noo ra ndahvi cha nañí Lázaro. Ta cuaha xaan ndɨhyɨ iñi ra. Ta nyaá ra yuvehe ra tyayɨɨ cuan. 21Ta ra ndahvi cuan, cuñí ra cachi ra, vasɨ cha canacoyo nu mesa ra tyayɨɨ cuan. Ta nyacua nya ina ta chaa̱ tɨ nu nyaá ra, ta yuyaá tɨ nu cahvi chi ra. 22Ta noo quɨvɨ cuan chihi̱ ra ndahvi cuan. Ta ángel Nyoo quehe̱n ra chi ra ta cua nyaca ra chi ra nya nu nyaá ra Abraham gloria. Tyicuan ta chihi̱ tucu ra tyayɨɨ cuan. Ta chicuchi̱ ñu chi ra. 23Tyicuan ta ra tyayɨɨ cuan nyehé xaan ra tundoho nu ñohó ra anyaya. Ta nanyehe̱ ra nu cañi. Ta nanyehe̱ ra chi ra Abraham chihin ra Lázaro, nyaá ra chihin ra yucuan. 24Tyicuan ta canachaa̱ ra ta catyí ra: “Tata Abraham, cu̱ndahvi cuñi chii. Ta̱chi chi ra Lázaro na satyii ra chiin nundaha ra. Ta na satoo ra ɨɨn tɨtɨ ndutya nu yai. Vatyi nyehé xain tundoho nu cayú ñuhu̱ ihya”, catyí ra. 25Soco ra Abraham catyí ra chi ra: “Nɨ̱cohon iñun vatyi vaha chiyo̱n ñuhu ñayɨvɨ̱. Ta ra Lázaro, ña vaha chiyo̱ ra. Vityin vaha iyó ra ihya, ta yoho nyehún tundoho. 26Ta sɨɨn ri, mahñu ihya cono xaan. Ta ma cuvi yaha ra iyó tyehe cuhun ra chiña. Ta ma cuvi yaha ra iyó chiña, quichi ra tyehe”, catyí ra Abraham chi ra. 27Tyicuan ta quichaha catyí ra tyayɨɨ cuan: “Tata Abraham, sa̱hun tumañi iñi chii. Ta ta̱chun chi ra Lázaro nya vehe suti. 28Vatyi iyó ohon tahan yañi. Ta cuñí vatyi nacatyi ra chi ra yoso caa iyé ihya nu nyehí tundoho, coto quichi coyo tucu ra cuan ihya”, catyí ra. 29Tyicuan ta quichaha catyí ra Abraham: “Iyó ley cha tyaa̱ ra Moisés. Ta iyó tuhun cha tyaa̱ ra profeta Nyoo ta cha naha. Na quichaha ra tu cuñí ra”, catyí ra Abraham. 30Tyicuan ta quichaha catyí ra tyayɨɨ cuan: “Tata Abraham. Ma quichaha ra. Soco tatu yóó cha nandoto, ta cuhun cucahan chihin ra, yucuan ta tyasoho ra ta nasama ra cuhva iyó ra”, catyí ra cuan. 31Soco ra Abraham catyí ra: “Tatu ña cuñí ra quichaha ra tuhun tyaa̱ ra Moisés ta tuhun cha tyaa̱ ra profeta Nyoo ta cha naha, ma chino iñi ra tuhun cahan noo ndɨyɨ tatu nandoto ra ta cahan ra chihin ra.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\