San Lucas 17

1Tyehe caa catyí ra Jesús chi ra cachicá noo chihin ra: ―Tyicuan ri iyó cha quiñi caa cha satɨvɨ́ chi ñáyɨvɨ. Soco ndahvi ra ndahvi ra satɨvɨ́ chi ñáyɨvɨ. 2Vaha taxin ca cuhñi ra noo yuu sucun ra. Ta cutuchi ra chi ra nu tyañuhu. Coto satɨvɨ ra chi ñu ni nasama cuhva iyó ihya. 3’Sa̱ha ndo cuenda chi ndo. Tatu noo ra tahan ndo ta sacuvi ra noo cha ña vaha chihin ndo. Ca̱tyi ndo chi ra vatyi ña vaha cha sacuvi ra. Tatu nasama ra cuhva iyó ra, sa̱ha ndo tucahnu iñi chi ra. 4Ta nɨ ri maa sacuvi ra cha ña vaha chihin ndo ucha tahan chaha cha noo quɨvɨ. Tatu ndɨ ucha tahan chaha ta catyi ra chi ndo vatyi ndu uvi iñi ra cha sacuví ra chi ndo, ndɨ ucha tahan chaha sa̱ha ndo tucahnu iñi chi ra. 5Tyicuan ta quichaha catyí ra cachicá tyiño nuu ra Jesús chi ra: ―Cu̱hva cha chinó ca iñi ndi chuun ―catyí ra. 6Tyicuan ta catyí ra Jesús chi ra: ―Tatu chinó iñi ndo chi yuhu vasɨ chiin ri tari cuhva noo chɨtɨ mostaza luhlu, cuví catyí ndo chi yutun sicómoro cha nanyaá ihya nacoyo tun, ta cucuinanyaa tun nu tyañuhu. Ta cucuvi nu cahan ndo ―catyí ra Jesús. 7Ta catyí ra Jesús: ―Tatu noo nyoho ta iyó noo musu ndo. Ta nachaa ra cha chaha̱n ra nu chiqui chi sahatyiño ra, o chi saha cumi ra quɨtɨ sana ndo, ¿atu catyí ndo chi ra: “Cu̱nyaa ta cachun”? Ña catyí ndo chi ra tyicuan caa. 8Soco tyehe caa catyí ndo chi ra: “Sa̱nduvaha cha cuxiñi. Ta tyi̱hun cha cachi. Cha yaha cha cachi tyicuan ta cachi tucu maun”, catyí ndo chi ra. 9Ni ña tuhvá ndo nacuhva ndo tyahvi nyoo chi ra vatyi sacuvi̱ ra ñáá noo tyiño tava̱ ndo chi ra. 10Tyicuan caa tucu nyoho chihin Nyoo. Quɨvɨ ndɨhɨ sacuvi ndo cha catyí Nyoo chi ndo, tahán chi catyí ndo: “Nyuhu chiin ri cha tachu̱n chi ndi, yucuan ri sacuvi̱ ndi. Ta ña yaha ca.” 11Ityi cuahan ra Jesús ityi ñuu Jerusalén yaha̱ ra nu cuví xahñi Samaria chihin Galilea. 12Nu chaa̱ ra noo ñuu, quita̱ coyo uchi tahan ra cuhví chihin cha tyahyu coño ra. Ta chicuitayucu ra nyasava ri. 13Ta quichaha cacanachaa ra chi ra Jesús, ta catyí ra: ―Yoho, Maestro Jesús, cu̱ndahvi cuñi chi ndi ―catyí ra. 14Tyicuan ta nanyehe̱ ra Jesús chi ra ta catyí ra chi ra: ―Cua̱han ndo. Ta cua sa̱ñaha ndo chi ndo chi tata sutu vatyi cha nduvaha̱ ndo. Tyicuan ta cuahan coyo ra cuan. Ta ityi cuahan coyo ra ta cananyehe̱ ra vatyi nduvaha̱ ra. 15Tyicuan ta cuhva cha nanyehe noo ra cuan vatyi nduvaha̱ ra, cuanuhu chata ra nu nyaá ra Jesús. Ta cana̱ chaa ra, ta sacahnu ra chi Nyoo. 16Ta chicuɨñɨ̱ chɨtɨ ra. Ta nacañi̱ noo ra xiñi ra nya nu ñuhu nuu ra Jesús. Ta nacuhva̱ ra tyahvi nyoo chi ra. Ta ra cuan, ra Samaria cuví ra. 17Tyicuan ta catyí ra Jesús chi ra: ―¿Atu ñima uchi tahan ndo nduvaha̱? ¿Nya nyaá inga ɨɨn tahan ca ra? 18¿Ñáá tuhun cha noo tuhun ri maa ra inga ñuu nandichi chata ra ta sacahnu ra chi Nyoo? ―catyí ra Jesús. 19Tyicuan ta quichaha catyí ra chi ra cuan: ―Ndu̱cuita ta cua̱han. Nduvahu̱n vatyi chinó iñun ―catyí ra Jesús chi ra. 20Candaca̱ tuhun ra fariseo chi ra Jesús, ta catyí ra: ―¿Ama quichi Nyoo cunyaca ñaha ra? Tyicuan ta ra Jesús quichaha catyí ra: ―Cha cunyaca ñaha Nyoo ihya sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱, ñima cha nyehé yo cuví. 21Ma cuvi catyi ñáyɨvɨ: “Ma ra nyaá ihya, o ma ra nyaá ityi cuan.” Vatyi Nyoo cha chaa̱ ra mahñu ndo, ta nyacá ñaha ra añima ñáyɨvɨ cuenda ra ―catyí ra chi ra. 22Yaha̱ cuan ta catyí ra chi ra cachicá noo chihin ra: ―Cuchaa chi quɨvɨ vatyi cucuñi ndo nyehe ndo chi yuhu Rayɨɨ cha quichi̱ nya gloria. Soco ma nyehe ndo chii. 23Cuchaa tucu chi quɨvɨ ta cucatyi ñáyɨvɨ chi ndo: “Ihya nyaá ra”, o “Yucuan nyaá ra.” Soco ma cuhun ndo cunyehe ndo. Ta ma cunyicon ndo chi ra cuan vatyi ñime cuví. 24Vatyi tandɨhɨ ñáyɨvɨ cunyehe chi yuhu Rayɨɨ cha quichi̱ nya gloria quɨvɨ quichi inga chaha. Tari nyehé tandɨhɨ ñáyɨvɨ nu quɨhvɨ tacha nɨcahnu andɨvɨ, tyicuan caa cucuvi. 25Soco cunyehe xihne tundoho. Vatyi ñáyɨvɨ cha iyó cha vityin cua cutasɨ cuñi nyehe ñu chii. 26Tari cuví quɨvɨ ra Noé, tyicuan caa cucuvi quɨvɨ quichi yuhu Rayɨɨ cha quichi nya gloria inga chaha. 27Quɨvɨ ra Noé, chachí ñu. Chihí ñu. Tandahá ñu. Ta chahá ñu sehe ñu tandaha. Nya quɨvɨ quɨhvɨ̱ ra Noé chichi barcu ra, ta coon savi xaan. Ta tandɨhɨ ñu cachihi̱ ñu. 28Tyicuan caa tucu cuvi̱ quɨvɨ ra Lot. Chachí ñu. Chihí ñu. Satá ñu. Xicó ñu. Tachí ñu. Ta savahá ñu vehe ñu. 29Soco quɨvɨ cha quita̱ ra Lot ñuu Sodoma cuan, coo̱n ñuhu̱ chihin azufre andɨvɨ. Ta chihi̱ tandɨhɨ ñáyɨvɨ Sodoma. 30Ta tyicuan caa cucuvi quɨvɨ cha quichi tucu yuhu Rayɨɨ cha quichi nya gloria inga chaha. 31’Ta quɨvɨ cuan tatu nyicú ndo nuquehe ndo, ma ndɨhvɨ ndo chichi vehe ndo vatyi tava ndo ndaha tyiño ndo. O tatu chicá noo ndo nu chiqui, ma cunuhu ndo nya vehe ndo. 32Nɨ̱cohon iñi ndo ñasɨhɨ ra Lot, ñáá cha cuvi̱ chi ña. 33Tandɨhɨ ndo cha cuñí ca ndo cha iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya, cucunaa ndo. Ta tandɨhɨ ndo cha ña quichaha ndo cha iyó ñáyɨvɨ̱ ihya, cucacu ndo. 34’Ta catyí chi ndo vatyi cha cuaa cuan uvi tahan ra cucava noo nu chito. Noo ri ra cunaquehin. Ta nonga ra cundoo ra. 35Ta uvi tahan ñusɨhɨ ɨɨn ri cu nyicó ñu quɨvɨ cuan. Noo ri ña, cunaquehin. Ta nonga ña cundoo ña. 36Ta catyí chi ndo vatyi uvi tahan ra cohon nu chiqui. Noo ra cunaquehin, ta nonga ra cundoo ra ―catyí ra Jesús. 37Cuhva cha chiñi̱ ñu tuhun ihya, quichaha ndaca tuhun ñu chi ra Jesús. ―¿Nya maa maa cucuvi ihya Tata? ―catyí ñu. Tyicuan ta nacaha̱n ra Jesús ta catyí ra: ―Nu catuví coño ñuhu chihi, yucuan cundu ɨɨn ri chii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\