San Lucas 21

1Ta nyehe̱ ra Jesús vatyi cuaha xaan ñu tyayɨɨ catyihí ra xuhun chichi caja cha nanyaá chichi vehe ñuhu cahnu. 2Ta nyehe̱ tucu ra noo ñaha ndahvi cha chihi̱ yɨɨ. Ta tyihi̱ ña uvi tahan ri xuhun cuatyi. 3Ta catyí ra Jesús: ―Cha ndicha catyí chi ndo vatyi nuu Nyoo cuaha ca tyihi̱ ñaha ndahvi ihya ta ñima ca tandɨhɨ ñu tyayɨɨ cuan. 4Vatyi cha ndoó ri sɨquɨ chi ñu catyihi̱ ñu. Soco ñaha ihya tyihi̱ ña tandɨhɨ cha iyó chi ña ―catyí ra. 5Tyicuan ta suhva ñu ndatuhún ñu tuhun vehe ñuhu cahnu cuan. Ta catyí ñu vatyi tyaquɨ xaan yuu. Tyaquɨ xaan tacaá cha chaha̱ ñáyɨvɨ. Tyicuan ta quichaha catyí ra Jesús: 6―Coo quɨvɨ ta tandɨhɨ cha nyehé ndo ihya cutanɨ. Ni noo yuu ta ma coso ca sɨquɨ tahan. Vatyi cusanacoyo ra xaan iñi chi ndo. 7Tyicuan ta quichaha candaca tuhun ra chi ra Jesús, ta catyí ra: ―Maestro, ¿ama cucuvi tandɨhɨ tuhun cahun ihya? ¿Yoso caa ta coto ndi tatu cha cuyatyin cha naa ñayɨvɨ̱? ―cacatyí ra. 8Tyicuan ta catyí ra Jesús: ―Sa̱ha vaha ndo cuenda, coto sandavi ñaha ra chi ndo. Vatyi cuaha xaan ra cuquichi, ta cucotyiño ra sɨvi, ta cucatyi ra: “Yuhu cuví Cristo ra cha saquichi̱ Nyoo chi. Cha cuñí cunaa ñayɨvɨ̱”, cucatyi ra. Soco ma cunyicon ndo chi ra. Ta ma chino iñi ndo chi ra. 9Ta quɨvɨ ñihi ndo tuhun tyi iyó cuatyi ta cañí tahan ñáyɨvɨ, ma nayuhvi ndo. Vatyi tandɨhɨ cuan cutahan chi cuvi xihna ca. Soco cumañi ca chaa quɨvɨ cha naa ñayɨvɨ̱. 10Ta catyí tucu ra: ―Ñáyɨvɨ iyó noo ñuu cucañi tahan ñu chihin ñáyɨvɨ inga ñuu. Ta cucoo cuatyi. 11Ta cutaan nahnu. Ta cucoo tama. Ta cucoo cuehe tandɨhɨ ri ityi. Ta cunyehe ñáyɨvɨ cuaha xaan cha yuhví andɨvɨ. Cuaha xaan seña nahnu cha ña tuhvá ñu nyehe cunyehe ñu. 12Soco cha cumañi ca cuvi ihya, cutasɨ iñi ñáyɨvɨ chi ndo. Ta cucacan ñu cuatyi chaha ndo. Vatyi cucutuñi chi ndo ta cucuhva cuenda ñu chi ndo chi tata sutu. Ta cutyihi ñu chi ndo chichi vehe caa. Ta cunyaca ñu chi ndo nuu rey ta nuu ra cacuví tyiño cha catyi yuhu. 13Tyicuan ta cuvi cahan ndo tuhin chihin ñu. 14Soco sa̱ha ndo cuenda ta ma caca xiñi ndo ñáá tuhun cunacahan ndo chihin ra cuví tyiño cuan. 15Vatyi yuhu cucuhve tuhun cunacahan ndo. Ta cucuhve cha chiñi tuñi xiñi ndo. Vatyi ni noo ra xaan iñi chi ndo ta ma cuvi chasaha ra chi ndo chihin tuhun cahán ra. 16Soco ñáyɨvɨ cunacuhva cuenda ñu chi ndo nuu ñu xaan iñi chi ndo. Nyacua nya sutu ndo ta sɨhɨ ndo, yañi ndo, tahan ndo, ta ra tahan ndo cunacuhva cuenda ra chi ndo chi ñu xaan iñi chi ndo. Ta yɨhɨ́ nyoho cucahñi ñu chi ndo. 17Tandɨhɨ ñáyɨvɨ ta cutasɨ cuñí ñu nyehe ñu chi ndo cha catyi yuhu. 18Soco ni noo ixi xiñi ndo ta ma cunaa. 19Tatu ma ndu uvi iñi ndo chii, cucacu añima ndo. 20’Quɨvɨ nyehe ndo vatyi nicachico yuhu ñuu Jerusalén ihya nyicú sɨndaro, co̱to ndo vatyi cha cuñi chaa quɨvɨ cha sanaa ra ñuu ihya. 21Ta ñáyɨvɨ cha nyicú ityi Judea, na cono ñu ta na tixehe nuu ñu ityi yucu. Ta ñu nyicú ñuu Jerusalén ihya, na quita ñu. Ta ñu nyicú nu chiqui, ma ndichi ñu ñuu ihya. 22Vatyi yucuan quɨvɨ cutachi tuñi Nyoo chi ñáyɨvɨ ñuu ihya. Vatyi cuchino cava tandɨhɨ cuhva catyí maa nu tutu Nyoo. 23Ta ndahvi ñusɨhɨ cha ñohó sehe quɨvɨ cuan. Ta ndahvi ñu cha iyó cha lee sehe cha ni chaxín ca. Vatyi cuaha xaan tɨndoho cunyehe ñu ta tandɨhɨ ñáyɨvɨ. Vatyi cuxaan xaan Nyoo chihin ñáyɨvɨ ñuu Jerusalén ihya. 24Sɨndaro cucahñi ra chi suhva ñáyɨvɨ chihin mityi ra. Ta suhva ñu cutɨɨn ra ta cunyaca ra chi ñu vehe caa inga ñuu. Ta ñáyɨvɨ cha ñima ñu Israel cuví, cucuaca chaha ñu Jerusalén nyacua nya quɨvɨ cha catyí maa Nyoo. 25’Tyicuan ta cuaha cha iyo cunyehe ñáyɨvɨ nu ñanyii, ta nu yoo, ta nu tiñoo. Ta ihya sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ cunayuhvi ñáyɨvɨ chihin cha iyo cunacatyin tyañuhu. 26Ta cucoñaa ñu chihin cha yuhví ñu cha chicá xiñi ñu ñáá ndɨhɨ cha cua cuvi ihya sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. Vatyi nyacua nya cha iyó andɨvɨ cunacanda. 27Tyicuan ta cunyehe ñu chi yuhu Rayɨɨ cha quichi̱ nya gloria vachi chichi noo vico tyaquɨ chihin tunyee iñi Nyoo, ta chihin cha cahnu cuví ra. 28Ta cuhva cha quichaha tuhun ihya, sa̱ndunɨɨ ndo iñi ndo ta cu̱sɨɨ cuñi ndo vatyi numi xaan ta cucacu ndo ―catyí ra. 29Tyicuan ta chaha̱ ra Jesús noo cuhva ihya, ta catyí ra: ―Sa̱ha ndo cuenda noo yutun cha nañí higuera, o ñáá nonga yutun. 30Tatu cha cua cuyatyin cha coon savi cha nduyutya numa tun. 31Ta tyicuan caa tucu nyoho, tatu cha nyehe ndo vatyi cha quichaha tandɨhɨ tuhun cha catyí chi ndo, co̱to ndo vatyi cha cuyatyin quɨvɨ cha cunyaca ñaha Nyoo sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya. 32’Soco catyí chi ndo vatyi tuhun ihya cucuvi cha nɨ ri ca cha iyó ñáyɨvɨ. 33Ta coo quɨvɨ cucunaa andɨvɨ ta ñuhu ñayɨvɨ̱, soco tuhun cahán yuhu, tyicuan ri cucuvi tari cuhva catyí. 34’Ta sa̱ha ndo cuenda chi ndo coto ndundava añima ndo chihin vicio, ta coho xaan ndo ndixi, o caca xaan iñi ndo tuhun tundoho ñayɨvɨ̱ ihya. Ta coto sana iñi ndo ta chaa quɨvɨ quichi yuhu ta quichi tundoho sɨquɨ ndo. 35Vatyi tyicuan caa cucuvi chi tandɨhɨ ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. Sana iñi ñu ta tari noo cha cua nacasɨ Nyoo nu ñohó ñu ta ma cuvi quita ñu. 36Soco nyoho cua̱tu tuhva ri ndo. Ca̱can tahvi ndo chi Nyoo tandɨhɨ quɨvɨ, tacuhva tyinyee ra chi ndo. Ta ma cunaa ndo quɨvɨ cuan, tacuhva cuvi chaa vaha ndo nuu yuhu Rayɨɨ cha quichi nya gloria ―catyí ra Jesús. 37Ta cha ñucahñu sañahá ra Jesús chi tandɨhɨ ñáyɨvɨ chichi vehe ñuhu cahnu. Ta cha cha cuaa chahán ra yucu Olivo. 38Ta tandɨhɨ ñáyɨvɨ chaa̱ coyo ñu chichi vehe ñuhu cahnu ndɨhɨ ñaha ri. Vatyi cuɨñɨ ñu tuhun cahán ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\