San Lucas 22

1Ta cha nyañaa yatyin quɨvɨ cha coo vico pascua vico nu tuhva ñu chachi pan cha ñahri yuchan iya yɨhɨ́ chihin. 2Ta ra cacuví nuu chi tata sutu chihin ra casacuahá cuenda ley vehe ñuhu, nducú xaan ra cuhva yoso caa ta cacahñi ra chi ra Jesús. Soco cayuhví ra chi ñáyɨvɨ. 3Tyicuan ta quɨhvɨ̱ cuihna chi ra Judas cha catyí ñáyɨvɨ Iscariote chi. Ta maa ra cuvi noo ra cha uchi uvi tahan ra cha nacachi̱ ra Jesús. 4Ta ra cuan, chaha̱n ra chi cahan ra chihin ra cuví nuu chi tata sutu, ta chihin ra cuví nuu chi ra sahá cuenda vehe ñuhu cahnu. Ta candatuhu̱n tahan ra yoso caa cunacuhva cuenda ra chi ra Jesús. 5Ta ra cuan sɨɨ xaan cacuví chi ra. Ta tyaa̱ ra cuhva vatyi cuhva ra xuhun chi ra Judas. 6Ta ra Judas ndoo ra vaha. Ta quichaha nducu ra cuhva yoso caa cuhva cuenda ra chi ra Jesús chi tata sutu cuan, cuhva cha yori ñáyɨvɨ nyicú chihin ra. 7Ta chaa̱ quɨvɨ cha cuví vico nu chachí ñu pan cha ñahri yuchan iya yɨhɨ́. Ta suri quɨvɨ cuan tuhvá ñu chahñi ñu noo mbee luhlu cha vico pascua cuan. Vatyi cachi ñu chi tɨ. 8Ta ra Jesús tachi̱ ra chi ra Pedro chihin ra Juan, ta catyí ra chi ra: ―Cua̱han ndo cua sanduvaha ndo mbee cha cuxiñi yo ―catyí ra. 9Tyicuan ta quichaha ndaca tuhun ra chi ra: ―¿Nya cuñún cha sanduvaha ndi cha cuxiñi yo? ―cacatyí ra. 10Tyicuan ta catyí ra Jesús chi ra: ―Cua̱han ndo chichi ñuu. Ta yucuan cunañihi ndo chi noo ra nyisó noo quɨyɨ ndutya. Ta cua̱han ndo chata ra nyacua nya nu quɨhvɨ ra chichi vehe. 11Ta ca̱tyi ndo chi chitoho vehe cuan: “Ra Sacuaha, cuñí ra coto ra nya nyaá cuartu nu sanduvaha ra cha cuxiñi ra chihin ra cachicá noo chihin ra, vatyi casanducahnu ra vico pascua.” Tyicuan caa ca̱tyi ndo chi ra. 12Tyicuan ta maa ra cuan cusañaha ra cuartu cahnu ityi sɨquɨ nu cu uvi piso chi ndo. Ta cha yaha̱ nduvii. Ta yucuan sa̱nduvaha ndo cha cuxiñi yo ―catyí ra chi ra. 13Tyicuan ta cuahan coyo ra. Ta nañihi̱ ra tandɨhɨ tari cuhva catyi̱ ra Jesús. Tyicuan ta casanduvaha̱ ra cha cuxiñi ra cha vico pascua cuan. 14Yucuan ta cha chaa̱ cuhva cha cuxiñi ra Jesús ta tandɨhɨ apóstol ra, cachicunyicu̱ ra yuhu mesa. 15Tyicuan ta ra Jesús quichaha catyí ra: ―Cuñí xain cuxiñi ɨn caa ri chihin ndo cuenda vico pascua ihya cha nɨ ri ca cha cumañi ca cunyehi tundoho ta cúvi. 16Vatyi nya ri ca ihya cua cachi ta cucúvi. Yucuan ta cachi tiqui soco nya nu nyacá ñaha Nyoo ―catyí ra. 17Tyicuan ta quehe̱n ra noo vasu vinu. Ta nacuhva̱ ra tyiyahvi nyoo chi Nyoo, ta sayaha̱ ra chi tandɨhɨ ra nyicú chihin ra. Ta quichaha catyi ra: ―Que̱hen ndo ihya. Ta co̱ho ndo suhva suhva. 18Vatyi catyí chi ndo vatyi ma coho que vinu tɨchaha ndɨvɨ nyacua nya quichi cha nyacá ñaha Nyoo ñayɨvɨ̱ ihya ―catyí ra. 19Ta yaha̱ cuan ta quehe̱n ra pan. Ta nacuhva̱ ra tyahvi nyoo chi Nyoo. Ta tahvi̱ sava ra. Ta chaha̱ ra chi ra cachicá noo chihin ra. Ta quichaha catyí ra: ―Ican ihya cuví coñe. Vatyi cha catyi ndo ta cua cuhva cuende chii ta cúvi. Tyicuan ri nɨ̱cohon iñi ndo chii ta cu̱xiñi ndo tyehe caa ―catyí ra. 20Ta cha yaha̱ cuxiñi ra, tyicuan ta quehe̱n tucu ra vaso vinu tɨchaha ndɨvɨ, ta quichaha catyí ra: ―Chihin ihya natyihí tahan Nyoo tuhun chaa chihin ndo vityin. Vatyi vinu cha yɨhɨ́ chichi vaso ihya, tari nɨñi cuví. Ta cha catyi nyoho ta cucatɨ nɨñi. Vatyi cucúvi cha catyi ndo. 21’Soco vityin, ra cha cua nacuhva cuenda chii chi ra xaan iñi chii, ɨɨn ri yoso ndaha ra chihin ndahi nu mesa ihya. 22Vatyi yuhu Rayɨɨ cha quichi nya gloria cua cuvi chii tari cuhva cha nyaá maa tyi cuvi chii. Soco ¡ndahvi ra ndahvi, ra cha cunacuhva cuenda chii! ―catyí ra Jesús. 23Tyicuan ta ra cachicá noo chihin ra Jesús quichaha candaca tuhun ra chi tahan ra, nya ra cuví ra cua nacuhva cuenda chi ra chi ra xaan iñi chi ra. 24Yaha̱ cuan ta quichaha candatuhun ra cachicá noo chihin ra Jesús nya ra cahnu ca cuví. 25Soco ra Jesús catyí ra: ―Chitó nyoho vatyi ra nyacá ñaha chi ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱, ñihi xaan yosó ra sɨquɨ ñu. Ta cacuñí ra vatyi catyí ñáyɨvɨ tyi tyinyee ra chi ñu. 26Soco nyoho ña tahán chi sacuvi ndo tari sacuví ra cuan. Vatyi tatu cuñí ndo cuvi ndo ra cuví nuu, tahán chi sacuvi ndo tyiño nuu ñáyɨvɨ. Vatyi tatu sacuví ndo tyiño nuu ñáyɨvɨ, ican ndo cuví ra cuví nuu. 27Vatyi ihya sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ra cuví nuu cuví ra cha ña sahá tyiño. Ta nyaá ra yuhu mesa ta musu ra sacuví ra tyiño nuu ra. Soco yuhu ra cuví nuu cuví, ta sacuví tyiño nuu ndo. 28’Soco nyoho tyicuan ri ndɨhɨ ndo chihin, tandɨhɨ chaha cha nyehí tundoho. 29Yucuan chaha, yuhu chahí noo nu cunyaca ñaha ndo tari cha chaha̱ Suti chii cha cunyaca ñahi. 30Vatyi cucachi ndo cucoho ndo yuhu mesa chihin nya nu nyacá ñahi. Ta yucuan cunyaa ndo nu tyayu tyaquɨ. Ta cunyaca ñaha ndo chi ndɨ uchi uvi tahan ityi ñáyɨvɨ vachi tata ra Israel. 31Tyicuan ta catyí ra Jesús chi ra Pedro: ―Nye̱he vahun, yoho Simón. Vatyi cuihna, ra nañí Satanás, cha chica̱n ra chi Nyoo na cuhva ra ityi chi ra vatyi quɨsɨ ñihno ra chi ndo tari naquɨsɨ ñihno yo trigu, tacuhva ndu uvi iñi ndo chi Nyoo. 32Soco chicán xain chi Nyoo cha catyun, vatyi ma ndɨhɨ cha chinó iñun chi ra. Ta quɨvɨ ndu uvi iñun cuatyun ta na chino vaha iñun chii cutyinyeun chi ra tahun cha ma sandɨhɨ ra cha cachino iñi ra chii ―catyí ra Jesús chi ra Simón. 33Ta ra Simón catyí ra chi ra: ―Sutu Mañi yuhu, cha iyó vahi vatyi cuhin chuhun vasɨ vehe caa, vasɨ tuhun chihi ―catyí ra. 34Tyicuan ta catyí ra Jesús chi ra: ―Pedro, catyí chuun vatyi vityin cha nɨ ri ca cha cumañi ca cuacu chaa loho, yoho cha uñi tahan chaha cucatyun vatyi ña ñohó nuun chii ―catyí ra Jesús chi ra. 35Tyicuan ta ndaca̱ tuhun ra Jesús chi ra cachicá noo chihin ra, ta catyí ra: ―Nɨ̱cohon iñi ndo quɨvɨ cha tachi̱ chi ndo vatyi cucahan noo ndo nuu ñáyɨvɨ ta ñahri nyiso̱ ndo, nɨ ri cha cachi ndo, nɨ ri xuhun, nɨ ri sahma ndo. ¿Atu chiyo̱ cha cumañi chi ndo quɨvɨ cuan? ―catyí ra Jesús. Tyicuan ta canacaha̱n ra, ta catyí ra: ―Ñahri cha cumañi chi ndi. 36Tyicuan ta quichaha catyí ra Jesús chi ra: ―Soco vityin, tatu iyó cha cachi ndo ta iyó xuhun ndo, cui̱so ndo. Ta tatu ñahri mityi ndo, xi̱co ndo noo sahma ndo ta sa̱ta ndo. 37Vatyi catyí chi ndo, vatyi tandɨhɨ tuhin cha nyaá nu tutu Nyoo cuchino cava vatyi tyehe caa catyí chi: “Sahá ñu tuhun tyi cuví ra noo ra quiñi iyó.” Tyicuan caa catyí tuhin nu tutu Nyoo. Ta tandɨhɨ cuan cuchino cava ―catyí ra. 38Tyicuan ta quichaha catyi ra cachicá noo chihin ra: ―Ihya nyaá uvi tahan mityi ―catyí ra. Tyicuan ta catyí ra Jesús: ―Cha iyó vaha ri ―catyí ra. 39Tyicuan ta quita̱ ra Jesús vehe cuan. Ta cuahan ra nya yucu Olivo. Tari cuhva tuhvá maa ra chahan. Ta ra cachicá noo chihin ra cuahan coyo ra chata ra. 40Ta cuhva cha chaa ra yucuan, quichaha catyi ra chi ra cachicá noo chihin ra: ―Ca̱can tahvi ndo chi Nyoo tacuhva ma cuvi chasaha cuihna chi ndo. 41Tyicuan ta cuahan ra Jesús cha cañi ca, tari cuhva cha chaa noo yuu tatu tuchi yo. Yucuan ta chicuɨñɨ chɨtɨ ra. Ta quichaha cahan ra chihin Nyoo, 42ta catyí ra: ―Sutu Mañi yuhu, tu yoho ta cuñún, cuhva cha ma nyehi tundoho ihya. Soco ma cuvi tari cuhva cha cuñí mai. Soco na cuvi tari cuhva cha cuñí maun ―catyí ra. 43Tyicuan ta tuvi̱ noo ángel, vatyi cuhva ca ra tunyee iñi chi ra. 44Ta cha nɨ ri ca cha nyehé xaan ra Jesús tundoho vatyi cuihya vavaha iñi ra, ta ñihi ca chicán tahvi ra chi Nyoo. Ta cuaha xaan tyeen ra quitá ta canacoyó nu ñuhú, ta tari caa nɨñɨ caa. 45Yucuan ta nducuita̱ ra cha ndɨhɨ̱ cahan ra chihin Nyoo. Ta cuanuhu ra nu canyicu tandɨhɨ ra cachicá noo chihin ra. Ta nyehe̱ ra vatyi caquixí ra, cha cuenda vatyi cacuihya xaan iñi ra, ña cacunyee̱ ra ñumahna ta caquixi ra. 46Tyicuan ta quichaha catyi ra Jesús chi ra: ―¿Ñáá tuhun cha caquixí ndo? Ndu̱cuita ndo. Ta ca̱can tahvi ndo chi Nyoo, tacuhva cha ma cuvi chasaha cuihna chi ndo. 47Nɨ cahán ca ra Jesús tuhun ihya, ta cuaha xaan ra cachaa̱ coyo. Ta ityi nuu vachi ra Judas, noo ra chicá noo chihin ra Jesús cuví ra. Ta tuhva̱ ra chi ra Jesús vatyi cua tyayuhu ra xɨtɨn ra. 48Tyicuan ta catyí ra Jesús chi ra: ―Judas, ¿atu chihin cha cua tyayuhun chii, nacuhvá cuendon chi yuhu, Rayɨɨ cha quichi nya gloria, chi ra xaan iñi chii? ―catyí ra Jesús. 49Ta ra canyicú chihin ra Jesús quichaha ndaca tuhun ra chi ra: ―Sutu Mañi yuhu, ¿atu sañicuehe ndi chi ra chihin mityi? ―catyí ra. 50Yucuan ta noo ra, chahnya̱ ra soho chiyo vaha noo ra cha cuví musu ra cuví nuu chi tata sutu. 51Soco ra Jesús catyí ra chi ra: ―Sa̱ña ndo. Vaha ri ―catyí ra. Tyicuan ta naquehe̱n ra Jesús soho ra cuan. Ta natyaa̱ ra, ta nduvaha̱. 52Ta ra cacuví nuu chi tata sutu chihin ra cacuví nuu chi ra sahá cuenda vehe ñuhu, chihin ra cacuví mandoñi, ican ra cuví ra quichi coyo vatyi catɨɨn ra chi ra Jesús. Ta quichaha catyí ra Jesús chi ra: ―¿Atu vachi coyo nyoho sɨqui chihin cha xaan ta chihin yutun tari cha vatyi minoo ra suhu cuví yuhu sahá ndo? 53Ndɨquɨvɨ chinyai̱ chichi vehe ñuhu cahnu, ¿ñáá tuhun ña cuví tɨɨn ndo chii? Soco vityin chaa̱ cuhva cha ñaa iñi vatyi ra ña vaha nyacá ñaha. Yucuan chaha vachi tɨɨn ndo chii. 54Tyicuan ta catɨɨn ra chi ra Jesús. Ta cua nyaca ra chi ra nya vehe ra cuví nuu chi tata sutu. Ta ra Pedro nyasava ri cuahan ra chata ra. 55Ta cha chaa̱ coyo ra vehe ra cuví nuu chi tata sutu cuan, casanataha̱n ra ñuhu̱ nuquehe. Ta chicunyicú cutya ra nɨcachico ri nu cayú ñuhu̱ cuan. Ta chicunyaa̱ tucu ra Pedro mahñu ñáyɨvɨ cuan. 56Ta cuhva cha ndundichin cha cayu ñuhu̱ cuan, tyicuan ta noo ñaha cha cuví musu tata sutu cuan nanyehe̱ ña chi ra. Ta quichaha catyí ña: ―Ra ihya chicá noo ra chihin ra cuan ―catyí ña. 57Soco ra Pedro catyí ra: ―Yuhu ña ñohó nui chi ra cuan. 58Tañi ri cuan ta nyehe̱ tucu inga ra chi ra, ta catyí ra: ―Yoho, ra cuenda ra cuan cuvún ―catyí ra. Ta ra Pedro catyí ra: ―Ñima ―catyí ra. 59Ta cha yaha̱ noo ora, ta nanyehe̱ tucu inga ra chi ra ta catyí ra chi ra tahan ra: ―Cha ndicha cuii vatyi ican ra ihya cuví noo ra cha chicá noo chihin ra cuan. Vatyi suri ra Galilea cuví ra ―catyí ra. 60Tyicuan ta catyí ra Pedro: ―Ña chité ñáá tuhun cahún ―catyí ra. Ta caa cuhva ri cuan, nɨ cahán ca ra Pedro tuhun cuan, ta chacu̱ chaa ri noo loho. 61Tyicuan ta ra Jesús nanyehe̱ ra nuu ra Pedro. Ta ra Pedro nɨcoho̱n iñi ra tuhun cha catyi̱ ra Jesús chi ra: “Cuhva cha nɨ cumañi ca cuacu chaa loho, yoho cha catyun tyi ña ñohó nuun chii uñi tahan chaha.” 62Tyicuan ta quita̱ ra Pedro ityi chata vehe. Ta chacu̱ vavaha ra cha cuihya iñi ra. 63Tyicuan ta ra casahá cuenda chi ra Jesús, quichaha chacu nyaa ra chi ra. Ta cacañí ra chi ra. 64Cachahñi̱ ra sahma nuu ra, ta quichaha cacatu ra nuu ra. Ta cacatyí ra chi ra: ―Na̱coto yóó cha cañí chuun ―cacatyí ra chi ra. 65Ta cuaha vavaha ca cha cacahan ra chi ra. 66Ta cha cundichi̱n inga quɨvɨ cuan. Ta candu ɨɨ̱n ri ra chahnu ñuu cuan chihin ra cuví nuu chi tata sutu, ta ra casacuahá cuenda ley vehe ñuhu. Ta caquehe̱n ra chi ra Jesús. Ta cuahan coyo ra chihin ra nya nu cuví junta cahnu. Ta quichaha candaca tuhun ra chi ra: 67―Ca̱tyi chi ndi ¿atu ra Cristo ra cha saquichi̱ Nyoo cuvún? ―catyí ra chi ra. Ta ra Jesús nacaha̱n ra, ta catyí ra: ―Tatu catyi chi ndo vatyi ican, ma chino iñi ndo. 68O tatu ndaca tuhin ñáá cha ndaca tuhin chi ndo, ma nacahan ndo ni ma saña ndo chii. 69Soco vityin ta ityi nuu ca yuhu Rayɨɨ cha quichi nya gloria cucunyai chiyo vaha Nyoo ra cha iyó tandɨhɨ tunyee iñi chi ―catyí ra. 70Tyicuan ta tandɨhɨ ra quichaha ndaca tuhun ra chi ra: ―Tu tyicuan caa, Sehe Nyoo cuví chuun ―catyí ra. Tyicuan ta nacahan ra Jesús ta catyí ra: ―Suri maa ndo catyí tyi ican cuví. 71Tyicuan ta quichaha cacatyí ra cuan chi ra tahan ra: ―Nyehe nuu. Yuhu maa ra quita̱. Ña nɨñɨ ca cha tava yo cha ndaa. Vatyi suri maa yo chiñi̱ ―cacatyí ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\