San Lucas 23

1Tyicuan ta tandɨhɨ ra nducuita̱ ra. Ta cua nyaca ra chi ra nya nu nyaá ra Pilato, ra cuví gobernador. 2Tyicuan ta quichaha cacatyi ra chi ra Pilato: ―Ra ihya, satɨvɨ́ ra chi ñáyɨvɨ chihin cha cahán ra nuu ñu, ta catyí ra vatyi ña vaha tyiyahvi ndi xuhun chi gobiernu ñuu Roma. Ta sɨɨn ri catyí ra vatyi ra Cristo ra cha saquichi Nyoo vatyi cuvi ra rey cuví ra ―cacatyí ra. 3Tyicuan ta ra Pilato quichaha ndaca tuhun ra chi ra Jesús, ta catyí ra: ―¿Atu ican yoho cuví Rey cuenda ñu Israel? ―catyí ra. Ta nacahan ra Jesús, ta catyí ra: ―Ican, suri maun catyí. 4Tyicuan ta quichaha catyí ra Pilato chi ra cuví nuu chi tata sutu ta chi ñáyɨvɨ: ―Ñahri cuatyi ra ihya ―catyí ra chi ñu. 5Soco xaan ca nanduvi̱ ñu. Ta quichaha cacatyí ñu: ―Cahnu xaan cuatyi ra. Cuaha xaan tɨsɨhɨ chaha̱ ra, vatyi cahán ra nuu ñáyɨvɨ. Cha xihna ri quichaha cahan noo ra nuu ñáyɨvɨ ityi Galilea. Ta nɨcañi maa ityi vachi ra cahán ra chihin ñáyɨvɨ nyacua nya chaa̱ ra Judea ihya ―catyí ñu. 6Cuhva cha chiñi̱ ra Pilato tuhun ihya, quichaha ndaca tuhun ra tatu ra Galilea cuví ra Jesús. 7Ta catyí ñáyɨvɨ chi ra vatyi ican. Tyicuan ta sacuhu̱n ra Pilato chi ra nya nu nyaá ra Herodes. Vatyi ra Herodes cuví ra gobernador nɨcahnu Galilea. Soco quɨvɨ cuan ñohó ra ñuu Jerusalén. 8Ta cuhva cha nanyehe̱ ra Herodes chi ra Jesús, sɨɨ xaan cuví chi ra. Vatyi cha naha xaan cuñí ra nyehe ra chi ra. Vatyi ñihi̱ ra tuhun vatyi cuaha xaan milagru sacuví ra. Ta cuñí xaan ra nyehe ra noo milagru cha sacuví ra Jesús. 9Ta cuaha xaan tuhun ndaca̱ tuhun ra chi ra. Soco ra Jesús ña nacaha̱n maa ra. 10Ta yucuan canyicú tucu ra cuví nuu chi tata sutu ta ra casacuahá ley vehe ñuhu. Ta catyaa̱ xaan ra cuatyi sɨquɨ ra. 11Tyicuan ta ra Herodes chihin sɨndaro cuenda ra chacu̱ nyaa ra chi ra. Ta sandɨhvɨ̱ noo ra noo sahma yahvi ta tyaquɨ chi ra, tari cha tuhvá rey ñihnó. Tyicuan ta natachi̱ ra Herodes chi ra inga chaha nuu ra Pilato. 12Ta quɨvɨ cuan ra Pilato chihin ra Herodes nduvaha iyó ra chihin tahan ra. Vatyi nu quichi chi, ña cuví canyehe ra chi tahan ra. 13Tyicuan ta ra Pilato sandu ɨɨ̱n ri ra chi ra cuví nuu chi tata sutu, ta chi ra cuví tyiño, ta chi ñáyɨvɨ ñandɨhɨ. 14Ta catyí ra chi ñu: ―Nyoho quichi̱ nyaca ndo chi ra ihya chii. Ta catyí ndo vatyi satɨvɨ́ ra chi ñáyɨvɨ. Soco yuhu cha sacutuñi̱ chi ra nuu ndo. Ta ñahri cuatyi ra nañihi̱ tari cuhva catyí ndo. 15Ta nɨ ri ra Herodes ña nañihi̱ ra ni noo cuatyi ra. Yucuan chaha sandichi̱ ra chi ra inga chaha nu nyai. Nye̱he ndo vatyi ñahri cha sacuví ra, ñahri cuatyi ra. Ta ña tahán chi cha cúvi ra. 16Yucuan chaha cua tachi tuñi ri chi ra. Yaha̱ cuan ta sañe chi ra ―catyí ra Pilato. 17Tyicuan caa catyí ra Pilato vatyi cha nɨ ri ca cha iyó vico cuan, tahán chi cha saña ra noo ra ñohó vehe caa, tari cuhva cha tuhva maa ra. 18Soco tandɨhɨ ñu ɨɨn ri nacanachaa ñu, ta catyí ñu: ―Ca̱hñi chi ra Jesús. Ta sa̱ña chi ra Barrabás ―catyí ñu. 19Ta ra Barrabás cuan ñohó ra vehe caa cha cuenda cha cuñí ra nacanda ra sɨquɨ ra cuví tyiño. Ta sɨɨn ri chahñi̱ ra chi ñáyɨvɨ. 20Ta ra Pilato cuñí ra saña ra chi ra Jesús. Ta quichaha catyí ra chi ñáyɨvɨ cuan inga chaha vatyi cusaña ra chi ra. 21Soco ñáyɨvɨ chaa ca caná chaa ñu, ta catyí ñu: ―Na cúvi ra nu cruzi. 22Tyicuan ta cha cu uñi chaha catyí ra Pilato chi ñu: ―Soco ¿ñáá cha ña vaha sacuvi̱ ra ihya? Nyehi̱ tyi ña tahán chi cúvi ra. Tacuhva cutachi tuñi ri chi ra, ta sañe chi ra ―catyí ra Pilato. 23Soco ñáyɨvɨ caná chaa ca ñu, ta catyí ñu vatyi tyaa ra chi ra nu cruzi. Ta cuví chasaha ñu. Vatyi maa ñu ta ra cacuví nuu chi tata sutu caná chaa ñu. 24Tyicuan ta sacuvi̱ ra Pilato tari cuhva catyí ñu. 25Ta tari cuhva catyí ñáyɨvɨ, saña̱ ra chi ra Barrabás cha ñohó vehe caa cha cuenda cha cuñí ra nacanda ra sɨquɨ ra cuví tyiño ta cha cuenda cha chahñi̱ ra. Ta sacuvi̱ ra chi ra Jesús tari cuhva catyí ñu. 26Yucuan ta quehe̱n sɨndaro chi ra Jesús. Ta cuahan ra chihin ra. Ta catɨɨ̱n tucu ra chi noo ra Cirene cha nañí Simón. Ra cuan ni cua ndichi ra cha chaha̱n ra nu chiqui. Ta sanɨñɨ sɨndaro chi ra, na cuiso ra cruzi ra Jesús ta cuahan ra chata ra. 27Ta cuaha xaan ñáyɨvɨ cuahan chata ra. Ta cuaha xaan ñusɨhɨ chacú chaa ñu cha cuihya iñi ñu cha catyí ra. 28Soco ra Jesús nanyehe̱ ra chi ñu. Ta quichaha catyi ra chi ñu: ―Tandɨhɨ nyoho ñusɨhɨ ñuu Jerusalén, ma cuacu ndo cha catyi yuhu. Cua̱cu ndo, soco cha catyi maa ndo ta cha catyi sehe ndo. 29Vatyi cuquichi quɨvɨ nu cunyehe xaan ndo tundoho. Ta cucahan ñáyɨvɨ chihin tandɨhɨ ndo cha cuví ndo ñusɨhɨ cha yori sehe ndo iyó. Ta cucatyi ñu chi ndo: “Vaha xaan vatyi yori sehe ndo iyó vatyi cuaha xaan tundoho nyehé yo vityin”, cucatyi ñu chi ndo. 30Vatyi quɨvɨ cuan cucuñí ñu vatyi na canacoyo yucu sɨquɨ ñu tacuhva sahvi chi chi ñu. 31Vatyi tatu tyehe caa sacuvi ñu chihin yuhu cha ñahri cuatyi. Yaha ca cuhva cunyacuvi tucu ñu chihin maa ndo cha iyó cuatyi ndo ―catyí ra Jesús. 32Ta quehe̱n tucu sɨndaro cuan chi uvi tahan ra quiñi iyó, vatyi cahñi ra chi ra ɨɨn ri chihin ra Jesús. 33Tyicuan ta cachaa̱ ra noo nu nañi Nu Cuví Yɨquɨ Xiñi Ndɨyɨ. Ta yucuan chicatacaa̱ ra chi ra Jesús nu cruzi. Ta tyicuan caa tucu chinyacuvi̱ ra chihin nɨnduvi tahan ra iyó cuatyi cuan. Noo ra chitacaá ra nuu cruzi chiyo vaha ra Jesús. Ta nonga ra cuan chitacaá ra nuu cruzi chiyo satyin ra. 34Ta cuhva cha tacaá ra Jesús nu cruzi cuan, quichaha catyi ra: ―Sutu Mañi yuhu, sa̱ha tucahnu iñi chi ra. Vatyi ña chitó ra ñáá cha nyacuví ra chihin ―catyí ra. Tyicuan ta sɨndaro cuan chaha̱n ra noo sɨhva chihin sahma ra Jesús. Nya ra saha ganaa caquehen ra sahma cuan. 35Ta ñáyɨvɨ tayucú ñu nyehé ñu. Ta nyacua nya ra cacuví nuu cuenda vehe ñuhu, ta chacú cuehe ra nyehé ra chi ra Jesús. Ta catyí ra: ―Sacacu̱ ra chi inga ñáyɨvɨ. Soco vityin na sacacu tucu ra chi maa ra, tatu ndicha cha Cristo, ra cha saquichi Nyoo, cuví ra ―cacatyí ra. 36Ta suri cahán cuehe tucu sɨndaro chi ra. Ta catuhva̱ ra chi ra. Ta chaha̱ ra vinu iya coho ra. 37Ta quichaha cacatyi ra chi ra: ―Tatu rey cuenda ñáyɨvɨ Israel cuvún. Sa̱cacu chuun ―cacatyí ra. 38Ta sɨquɨ cruzi ityi xiñi ra nyaá noo nu tyaa̱ ra chihin griego, chihin latín, ta chihin hebreo. Tyehe caa quita cahán letra cuan: “Ican ra ihya cuví Rey cuenda ñu ñuu Israel” ―catyí nu vitu cuan. 39Ta noo ra quiñi iyó cha tacaá xiin ra Jesús, quichaha cahan ra chihin ra, ta catyí ra: ―Tatu ndicha cha Cristo cuvún, sa̱cacu chuun. Ta sa̱cacu chi ndi ñandɨhɨ ―catyí ra. 40Soco inga ra cuan catyí ra chi ra: ―¿Atu ña yuhvún chi Nyoo? Vatyi nyehún suri tundoho cha nyehé maa ra vityin. 41Maa yo nyehé yo tundoho ihya vatyi iyó cuatyi yo. Soco ra ihya ñahri cuatyi ra iyó ―catyí ra. 42Tyicuan ta quichaha catyí ra chi ra Jesús: ―Yoho Jesús, nɨ̱cohon iñun tuhin quɨvɨ cunyaca ñahun ―catyí ra. 43Tyicuan ta ra Jesús catyí ra chi ra: ―Cha ndicha catyí chuun vatyi tañi ri vityin ta cunyaun chihin nya paraíso nu nyaá añima ñu chinó iñi chi Nyoo ―catyí ra Jesús chi ra. 44Tyicuan ta ñáá cuhva ora quichaha nduñaa ñayɨvɨ̱, nyacua nya caa uñi cha cha iñi. 45Vatyi nduñaa ñanyii. Ta sahma cha tacaá chichi vehe ñuhu cahnu cuan, tahnya̱ sava. 46Tyicuan ta quichaha cana chaa ra Jesús: ―Sutu Mañi yuhu, natyaí añime chichi ndahun ―catyí ra. Ta cuhva cha catyi̱ ra tuhun ihya, ta chihi̱ ra. 47Ta ra cuví nuu chi sɨndaro cuan, nyehe̱ ra tandɨhɨ cha cuvi̱ cuan. Ta sacahnú ra chi Nyoo, ta catyí ra: ―Ñahri ndicha cuii cuatyi ra iyó ―catyí ra. 48Ta tandɨhɨ ñáyɨvɨ cha canyicú yucuan canyehe̱ ñu cha cuvi̱ cuan. Ta cuahan coyo ñu ta suri cacañí ñu ndaha ñu yɨquɨ nyica ñu. Vatyi chitó ñu vatyi ña vaha cha chinyacuvi̱ ñu chihin ra Jesús. 49Ta tandɨhɨ ñu cha ñohó nuu chi ra Jesús, ta ñusɨhɨ cha chinyico̱n chi ra nya Galilea, canyicú ñu nya sava ri. Ta nyehe̱ ñu tandɨhɨ cha cuvi̱ yucuan. 50Ta iyó noo ra vaha, nañí ra José. Ta Arimatea ityi Judea cuví ñuu ra. Ta cuví ra noo ra cuví nuu cuenda Junta Cahnu ñu Israel. 51Ta ra José cuan nyatú ra quɨvɨ cha cunyaca ñaha Nyoo. Ta ña ndoo̱ ra vaha chihin cha sacuvi̱ ra tahan ra, ra cacuví nuu cuenda tata sutu cuan. 52Tyicuan ta chaha̱n ra chicacan ra coño ñuhu ra Jesús chi ra Pilato. 53Ta yaha̱ cha sanoo̱ ra José cuan coño ñuhu ra Jesús nu cruzi, ta natyihi̱ ra chichi noo sahma cha cuví lino. Ta cuahan ra cua cuchi ra chi ra chichi noo ñaña chaa cha cuví yavi yuu cha savaha̱ ñu. 54Ta viarni cuví, quɨvɨ cha sanduvahá ñáyɨvɨ cha cachi ñu cha sabaru inga quɨvɨ, quɨvɨ nyitatu ñu. Ta cha cuñí cuví sabaru. 55Ta tandɨhɨ ñusɨhɨ cha quichi chihin ra Jesús nya Galilea, cuahan ñu chata ra. Ta nyehe̱ ñu chichi yavi yuu cuan. Ta nyehe̱ ñu yoso caa chicava coño ñuhu ra. 56Ta cuanuhu coyo ñu nya vehe ñu. Ta sanduvaha̱ ñu ndutya vixi chahán vatyi cutyihi ñu coño ñuhu ra Jesús coto coo xico. Vatyi tyicuan caa cuví costumbre cuiya cuan. Tyicuan ta nyitatú ñu inga quɨvɨ cuan tari cuhva catyí maa tuhun cha tachi̱ Nyoo chi yo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\