San Lucas 24

1Cundichin timingu quɨvɨ nu quichaha vitya. Ta ñaha cuiri cuahan coyo ñusɨhɨ cuan nya nu ñaña ra Jesús. Ta nyisó ñu ndutya vixi chahán cha sanduvaha̱ ñu. 2Ta cuhva cha chaa̱ coyo ñu, nanyehe̱ ñu vatyi ña nyasɨ́ ca yavi yuu cuan tari cuhva chinyasɨ̱ maa. 3Ta quɨhvɨ̱ ñu chichi, soco ña nañihi̱ ñu coño ñuhu Sutu Mañi yo Jesús. 4Ta yucuan tayucú ñu chihin cha yuhví ñu. Ta ña chitó ñu ñáá cunyacuvi ñu. Ta tuvi̱ uvi tahan rayɨɨ nuu ñu. Ta xiño vavaha sahma cañihnó ra. 5Ta chihin cha yuhví ñu, ta chicuiñi̱ chɨtɨ ñu chihin nuu ñu nya nu ñuhú. Tyicuan ta quichaha cacatyi ra cuan chi ñu: ―¿Ñáá tuhun nanducú ndo chi ra Jesús ihya nu ñohó ndɨyɨ? 6Yori ra ñohó ihya, vatyi cha nandoto̱ ra. Nɨ̱cohon iñi ndo tuhun cha caha̱n ra chihin ndo quɨvɨ chicá noo ra Galilea. 7Catyi̱ ra vatyi tahán chi cucuhva cuenda ñu chi ra ndaha ra iyó cuatyi. Vatyi cuví ra Rayɨɨ cha quichi̱ nya gloria. Ta tahán chi cucahñi ra chi ra nu cruzi. Soco nu cu uñi quɨvɨ cunandoto ra. Tyicuan caa catyi̱ ra chi ndo ―catyí ángel cuan chi ñu. 8Tyicuan ta nɨcoho̱n iñi ñu tuhun caha̱n ra Jesús quɨvɨ cuan. 9Ta cuanuhu coyo ñu. Ta nacatyi̱ ñu chi ndɨ uchi ɨɨn tahan ra apóstol ra Jesús chihin tandɨhɨ ca ñáyɨvɨ. 10Ta ñu sacoto̱ tuhun cuan chi ra cuan cuví ñu cu María, ñaha Magdala, ta cu Juana, ta cu María sɨhɨ ra Jacobo, ta suhva ca ñusɨhɨ. 11Soco ra cachica̱ noo chihin ra Jesús cuñí maa ra vatyi cahán ri maa ñu. Ta ña chinó iñi ra tuhun cahán ñu. 12Soco ra Pedro nducuita̱ ra ta chino̱ vavaha ra cuahan ra cuanyehe ra nya chichi ñaña ra Jesús tatu ndicha. Ta nanyehe̱ ra chichi yavi yuu cuan tyi sahma ri cayucú ɨnchiyo xiin. Tyicuan ta cuanuhu ra nya vehe. Ta iyo cuñí ra vatyi ñahri ca coño ñuhu ra Jesús catuví chichi ñaña cuan. 13Suri maa quɨvɨ cuan, uvi tahan ra chicá noo chihin ra Jesús cuahan coyo ra nya ñuu cha nañí Emaús, tari noo cha uchi ɨɨn kilómetro cha quita yo Jerusalén. 14Ta cuahan coyo ra ta ndatuhún ra tuhun ñáá ndɨhɨ cha cuvi̱. 15Ta cha nɨ ri ca cha candatuhún ra, ta ra Jesús nataha̱n ra chi ra nu cuahan coyo ra. 16Soco nɨ ri maa nyehé ra chi ra Jesús, ña canɨcohon nuu ra chi ra. Vatyi tari cha iyó noo cha chasɨ nuu ra tacuhva cha ma canɨcohon nuu ra chi ra Jesús. 17Tyicuan ta quichaha ndaca̱ tuhun ra Jesús chi ra: ―¿Ñáá tuhun ndatuhún xaan ndo? ¿Ñáá tuhun cha cuihya xaan iñi ndo? ―catyí ra chi ra. 18Ta ra cha nañí Cleofas, nacaha̱n ra. Ta catyí ra: ―¿Atu ñima nya Jerusalén quichi yoho? ¿Atu ra inga ñuu cuvún? ¿Atu ña chitón cha cuvi̱ ñuu cuan? ―catyí ra. 19Tyicuan ta catyí ra Jesús chi ra: ―¿Ñáá cha cuvi̱? Ta quichaha canacatyi̱ ra chi ra: ―Tuhun ra Jesús ra ñuu Nazaret. Vatyi cuvi̱ ra noo ra profeta Nyoo. Ta chihin tunyee iñi cahnu Nyoo sacuvi̱ ra cha vaha nuu Nyoo ta nuu ñáyɨvɨ. 20Soco ra cacuví nuu chi tata sutu ta ra cacuví nuu cuenda vehe ñuhu, nacuhva̱ cuenda ra chi ra chi sɨndaro ñuu Roma. Ta cachahñi̱ ra chi ra. Ta chihi̱ ra nu cruzi. 21Ta cha vityin cha iyó uñi quɨvɨ cuvi̱ tuhun cuan. Ta nyuhu cuñí maa ndi vatyi ican ra cuví ra cusacacu chi ñáyɨvɨ Israel. 22Soco vityin iyo xaan cuñí ndi cha nacatyi̱ suhva ñusɨhɨ chi ndi. Vatyi maa ñu, ñaha cuii ri chaha̱n coyo ñu nu ñaña ra. 23Ta nacatyi̱ ñu chi ndi vatyi ñahri ca coño ñuhu ra catuví. Ta nacatyi̱ ñu vatyi nyehe̱ ñu uvi tahan ángel. Ta catyí ángel cuan chi ñu vatyi ra Jesús nyitó ra. 24Yaha̱ cuan ta chaha̱n coyo tucu suhva ra tahan ndi nu ñaña. Ta nyehe̱ ra vatyi cha ndicha cuví tari cuhva catyí ñusɨhɨ cuan. Vatyi ñahri ca coño ñuhu ra Jesús catuví ―catyí ra chi ra. 25Tyicuan ta ra Jesús catyí ra chi ra: ―Chiin xaan cutuñí iñi ndo. Ta cuee xaan chinó iñi ndo tuhun tyaa̱ ra profeta Nyoo ta cha naha. 26¿Atu ña chitó ndo vatyi tahán chi cha cunyehe xihna ra Cristo tundoho? Yaha cuan ta tahán chi cuñihi ra tyiño cha cunyaca ñaha ra ―catyí ra Jesús chi ra. 27Tyicuan ta quichaha nacuhva ra cuenda yoso caa cuahan tuhun ra nu tutu Nyoo. Ta quichaha cahan ra tuhun cha tyaa̱ ra Moisés ta cha naha. Ta yaha̱ cuan ta caha̱n ra tuhun tandɨhɨ libru cha tyaa̱ ra profeta Nyoo. 28Ta cuhva cha chaa̱ ra nya ñuu Emaús cuan nu cuahan coyo ra, ta saha̱ ra Jesús vatyi cañi ca cuahan ra. 29Tyicuan ta cacatyi ra chi ra na ndoo ra chihin ra. Ta catyi ra: ―Ndo̱o chihin ndi vatyi cha cua quee ñanyii ―cacatyí ra. Tyicuan ta cuahan ra Jesús nya vehe nɨnduvi ra cuan. 30Ta cuhva cha chicunyaa̱ ra yuhu mesa chihin ra, quehe̱n ra pan. Ta chaha̱ ra tyahvi nyoo chi Nyoo. Ta chahnu̱ sava ra, ta chaha̱ ra chi ra. 31Ta caa cuhva ri cuan nuña nuu ra canɨcohon nuu ra chi ra Jesús. Soco ra Jesús cuanaa ri ra. 32Tyicuan ta quichaha catyí ra chi ra tahan ra: ―Yucuan chaha vaha xaan cuñí añima yo cuhva cha vachi ra chihin yo, ta nacatyi̱ vaha ra yoso caa cuahan tuhun Nyoo cha nyaa nu tutu chi yo, ta nɨcohon nuu yo chi ra ―cacatyí ra. 33Ñahri ca cha canyatu̱ ra, ta cuanuhu coyo ra nya Jerusalén. Ta yucuan nañihi̱ ra chi ndɨ uchi ɨɨn ra chicá noo chihin ra Jesús, canyicú ra. 34Tyicuan ta quichaha canacatyi ndɨ uchi ɨɨn tahan ra chi ra cha nɨchaa coyo cuan: ―Ndicha vatyi Sutu Mañi yo, nandoto̱ ra. Vatyi ra Simón nyehe̱ ra chi ra ―cacatyí ra. 35Tyicuan ta ra cha ni nachaa coyo cuan canacatyi̱ tucu ra yoso caa ndatuhu̱n ra Jesús chihin ra ityi cuahan ra ñuu Emaús, ta yoso caa canɨcoho̱n nuu ra chi ra nu chahnu̱ ra pan. 36Nɨ cahán ca ra tuhun cuan ta tuvi̱ ra Jesús nu canyicú ra. Ta chaha̱ ra nocumi, ta catyí ra: ―Na coo cha taxi ri añima ndo. 37Tyicuan ta canayuhví xaan ra. Ta cacuñí maa ra vatyi noo tatyi ri cuví. 38Tyicuan ta catyí ra Jesús chi ra: ―¿Ñáá tuhun cha nayuhvi ndo? ¿Ñáá tuhun cha chicá uvi iñi ndo? 39Nye̱he ndo ndahi. Ta nye̱he ndo chahi. Vatyi suri mai cuví. Tɨ̱ɨn ndo chii ta co̱to ndo. Vatyi tatyi, ñahri coño ñuhu. Ta ñahri yɨquɨ tari cha nyehé ndo tyi yɨhɨ́ chi yuhu ―catyí ra Jesús. 40Ta cuhva cha catyi̱ ra tuhun ihya, sañahá ra ndaha ra ta chaha ra. 41Soco maa ra chaha cha iyo cacuñí ra ta sɨɨ cacuñí ra nyacua ña chinó vaha iñi ra. Tyicuan ta catyí ra Jesús chi ra: ―¿Atu iyo cha cachi? ―catyí ra. 42Tyicuan ta chaha̱ ra chiin yuhu tiyaca tyihyo chihin tyañuñu chi ra. 43Ta quehe̱n ra. Ta quichaha chachi ra. 44Ta catyí ra chi ra: ―Tandɨhɨ cha cuvi̱ chii, ican ihya cuví cha catyi̱ chi ndo quɨvɨ cuan. Ta catyi̱ chi ndo vatyi tyicuan caa cucuvi, tari cuhva nyaá tuhun cha tyaa̱ ra Moisés ta ra profeta Nyoo ta cha nyaá nu libru salmo ―catyí ra chi ra. 45Tyicuan ta chaha̱ ra Jesús vatyi na cutuñi iñi tandɨhɨ ra cuan yoso caa catyí nu tutu Nyoo. 46Tyicuan ta catyí ra Jesús chi ra vatyi tyicuan caa nyaá nu tutu Nyoo vatyi tahán chi cha cúvi ra Cristo. Ta nu cu uñi quɨvɨ nandoto ra. 47Ta tahán chi coto ñáyɨvɨ tuhun sɨvɨ ra Cristo ñuu Jerusalén, ta yaha cuan ta tandɨhɨ ñuu nɨcahnu ñuhu ñayɨvɨ̱. Tacuhva cuvi ndu uvi iñi ñu ta ndachi cuatyi ñu. 48―Ta nyoho cuví ndo cha ndaa tandɨhɨ tuhun ihya. 49Ta cusaquichi mai Tatyi Ii Nyoo sɨquɨ ndo tari catyi̱ Suti tyi cuhva ra chi ndo. Soco cu̱nyicu ndo Jerusalén ihya. Ta ma quita maa ndo nyacua nya quichi tunyee iñi Tatyi Ii Nyoo cuquɨhɨ chi ndo ―catyí ra Jesús. 50Tyicuan ta ra Jesús cuahan ra chihin tandɨhɨ ra cachicá noo chihin ra ityi chata ñuu, nya ñuu Betania. Ta sandaa̱ ra ndaha ra. Ta nasoco̱ ra chi ra. 51Ta cha nɨ ri ca cha nasocó ra chi ra, nandaa̱ xica ra andɨvɨ. 52Tyicuan ta tandɨhɨ ra sacahnú xaan ra chi ra. Ta sɨɨ xaan cacuví chi ra, cuanuhu coyo ra Jerusalén. 53Ta tyicuan ri chinyicú ra chichi vehe ñuhu cahnu cuan, ta sacahnú xaan ra chi Nyoo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\