San Lucas 3

1Nu ndɨhɨ chahun cuiya cha cuví ra Tiberio rey cahnu ñuu Roma, ta ityi Judea nyacá ñaha ra Poncio Pilato. Ta ra Herodes nyacá ñaha ra Galilea. Ta yañi ra, ra Felipe nyacá ñaha ra Iturea chihin Traconite. Ta ra Lisanias nyacá ñaha ra Abilinia quɨvɨ cuan. 2Ta ra Anás chihin ra Caifás, ican ra cuví ra ra cacuví nuu chi tandɨhɨ tata sutu. Ta quɨvɨ cuan cahán Nyoo chihin ra Juan sehe ra Zacarías noo nu chiqui ndɨɨ. 3Ta ra Juan chicá noo ra tandɨhɨ ñuu cha nyaá yatyin ri nu nyaá noo yuvi cahnu cha nañí Jordán cahán ra tuhun Nyoo chihin ñáyɨvɨ. Ta catyí ra chi ñu na ndu uvi iñi ñu cuatyi ñu ta na condutya ñu. Tyicuan caa ta Nyoo saha ra tucahnu iñi chi ñu, catyí ra. 4Tyehe caa cuvi tari cuhva catyí nu libru cha tyaa̱ ra Isaías profeta Nyoo ta cha naha. Ta catyí ra: Chiñí yo cha caná chaa noo ra noo nu chiqui ndɨɨ, ta catyí ra: “Tari sanduvahá ndo noo ityi, tyicuan caa sa̱nduvaha ndo añima ndo vatyi cuaquichi Sutu Mañi yo. Nu̱ña ndo noo ityi ndoo chi ra na quɨhvɨ ra añima ndo. 5Tari cha sanandutú ndo noo tɨcoho, ta tari sandundaá ndo noo yucu cahnu, ta tari sandundoó ndo cha yacua, ta tari sanduvií ndo nu quiñi caa, tyicuan caa na̱sama ndo cuhva iyó ndo. 6Tyicuan caa ta tandɨhɨ ñáyɨvɨ ta nyehe ñu vatyi Nyoo chaha ra cha cacú añima ñu.” 7Ta tyicuan caa cahán ra Juan chihin ñáyɨvɨ. Yucuan ta cuhva cha chiñí ñu tuhun cahán ra, ta catyí ñu chi ra vatyi na sacondutya ra chi ñu. Yucuan ta quichaha catyi ra chi ñu: ―¡Nyoho tari noo tata coo xaan cuví ndo! ¿Yóó cha sañaha̱ chi ndo vatyi chihin cha condutya ri ndo ta ma tachi tuñi ca Nyoo chi ndo? 8Na̱sama ndo cuhva iyó ndo, na nyehe ñáyɨvɨ vatyi cha ndu uvi iñi ndo cuatyi ndo. Ta ma catyi ndo vatyi tata ra Abraham vachi ndo. Vatyi nyacua nya noo yuu ihya, Nyoo cuví sananduvi ra noo ñáyɨvɨ chi ra Abraham. 9Tari yutun cha ña chahá chɨtɨ, tyicuan caa cuvi ndo. Vatyi ña sacuví ndo tari cuhva cuñí Nyoo. Ta yutun cha ña chaha chɨtɨ, cahnya ñáyɨvɨ chi tun. Ta cahmi ñu chi tun. Tyicuan caa tucu nyoho cha cuñí cuiri cuhun ndo nu cayu ñuhu ―catyí ra Juan. 10Yucuan ta quichaha ndaca tuhun ñáyɨvɨ chi ra: ―¿Yoso caa sacuvi ndi, cuñí yoho? ―catyí ñu. 11Ta nacaha̱n ra Juan, ta catyí ra: ―Yóó ra cha iyó uvi tahan camisa, tahán chi cuhva ra noo chi ra cha ñahri chi. Ta yóó ñu cha iyó cha cachi, tahán chi cuhva ñu cha cachi ñu ñahri chi ―catyí ra. 12Ta chaa̱ coyo tucu suhva ra catavá xuhun cuenda gobiernu Roma, ta cuñí ra condutya ra. Ta candaca̱ tuhun ra chi ra Juan: ―Maestro, ¿yoso caa sacuvi tucu nyuhu? ―catyí ra. 13Ta catyí ra Juan chi ra: ―Tari cuhva catyí ley ta̱va ndo xuhun. Ta ma tava ndo cuaha ca. 14Yucuan ta quichaha candaca̱ tuhun tucu suhva sɨndaro chi ra, ta catyí ra: ―Ta nyuhu tucu, ¿yoso caa sacuvi ndi? ―catyí ra. Ta nacaha̱n ra Juan ta catyí ra: ―Ma tinyaa ca ndo cha chii ñáyɨvɨ. Ta ma tyanaha ndo chi ñu. Ma tyaa ndo cuatyi sɨquɨ ñu tatu ñahri cuatyi ñu. Ta ndo̱o ndo vaha yoso cuhva yahvi ndo ―catyí ra Juan. 15Iyo cuñí ñáyɨvɨ tuhun cahán ra Juan. Ta cuñí ñu tyi ican ra cuví Cristo, ra cha sacacú chi yo. 16Soco ra Juan catyí ra chi tandɨhɨ ñu: ―Cha ndicha vatyi sacondutyé chi ndo chihin ndutya. Soco cha yaha yuhu cuhin cuquichi inga ra cusacondutya chi ndo chihin Tatyi Ii Nyoo ta chihin ñuhu̱. Iyó ca tunyee iñi chi maa ra, ta ñima ca yuhu. Vatyi ña nañé cha cuví musu ra ta nɨri cha ndachi ñɨɨ xityin ndichan ra. 17Tari noo ra cha cuanaquehen vaha nɨñɨ, ta natyihi vaha ra chichi yaca. Ta cahmi ra mihin. Tyicuan caa cuví maa Sutu Mañi yo chihin yo. Tatu chinó iñi yo chi ra, cunaquehen vaha ra chi yo, ta cunyicu yo chihin ra. Soco tatu ña chinó iñi yo chi ra cutyihi ra chi yo anyaya nu cayu ñuhu̱ cha ma ndahva ca maa ―catyí ra Juan. 18Ta tyehe caa caha̱n ra Juan chihin ñu. Ta cuaha xaan ca tuhun cahan ra nuu ñu tyi cuaquichi Sehe Nyoo ta cua sacacu ra chi yo. 19Ta cahán ra Juan chi ra Herodes cha cuenda tandɨhɨ cuii cha ña vaha nyacuví ra. Vatyi naquehe̱n ra chi cu Herodías, ñasɨhɨ ra Felipe yañi ra. Ta cuaha ca cha ña vaha nyacuví ra. 20Soco ra Herodes tahán chi cha tyasoho̱ ra tuhun ihya soco ña cuñí ra. Nu ndɨhɨ tuhun tyihi̱ ndɨhɨ ra chi ra Juan vehe caa. 21Cumañi ca cha cohon ra Juan vehe caa sacondutya̱ ra chi tandɨhɨ ñáyɨvɨ. Ta sacondutya̱ tucu ra chi ra Jesús. Ta cha nɨ ri ca cha chicán tahvi ra Jesús chi Nyoo ta nuña̱ andɨvɨ. 22Ta nyehe̱ ra Tatyi Ii Nyoo quichi̱ sɨquɨ ra tari noo paloma. Ta tyacu̱ noo ndusu andɨvɨ cha catyí tyehe caa: ―Yoho cuvún Sehi cha cuñí. Ta sɨɨ xaan cuñí chuhun ―catyí ndusu cuan. 23Oco uchi cuiya ra Jesús ta quichaha̱ saha tyiño ra tyiño Nyoo. Ta tandɨhɨ ñáyɨvɨ cuñí maa ñu vatyi sehe ra José cuví chi ra. Ta ra José, sehe ra Elí cuví chi ra. 24Ta ra Elí, sehe ra Matat cuví chi ra. Ta ra Matat, sehe ra Leví cuví chi ra. Ta ra Leví, sehe ra Melqui cuví chi ra. Ta ra Melqui, sehe ra Jana cuví chi ra. Ta ra Jana, sehe ra José cuví chi ra. 25Ta ra José, sehe ra Matatías cuví chi ra. Ta ra Matatías, sehe ra Amós cuví chi ra. Ta ra Amós sehe ra Nahum cuví chi ra. Ta ra Nahum, sehe ra Esli cuví chi ra. Ta ra Esli, sehe ra Nagai cuví chi ra. 26Ta ra Nagai, sehe ra Maat cuví chi ra. Ta ra Maat, sehe ra Matatías cuví chi ra. Ta ra Matatías sehe ra Semei cuví chi ra. Ta ra Semei, sehe ra José cuví chi ra. Ta ra José, sehe ra Judá cuví chi ra. 27Ta ra Judá, sehe ra Joana cuví chi ra. Ta ra Joana sehe ra Resa cuví chi ra. Ta ra Resa, sehe ra Zorobabel cuví chi ra. Ta ra Zorobabel, sehe ra Salatiel cuví chi ra. Ta ra Salatiel, sehe ra Neri cuví chi ra. 28Ta ra Neri, sehe ra Melqui cuví chi ra. Ta ra Melqui, sehe ra Adi cuví chi ra. Ta ra Adi, sehe ra Cosam cuví chi ra. Ta ra Cosam, sehe ra Elmodam cuví chi ra. Ta ra Elmodam, sehe ra Er cuví chi ra. 29Ta ra Er, sehe ra Josué, cuví chi ra. Ta ra Josué, sehe ra Eliezer cuví chi ra. Ta ra Eliezer, sehe ra Jorim cuví chi ra. Ta ra Jorim, sehe ra Matat cuví chi ra. 30Ta ra Matat, sehe ra Leví cuví chi ra. Ta ra Leví, sehe ra Simeón cuví chi ra. Ta ra Simeón, sehe ra Judá cuví chi ra. Ta ra Judá, sehe ra José cuví chi ra. Ta ra José sehe ra Jonán cuví chi ra. Ta ra Jonán, sehe ra Eliaquim cuví chi ra. 31Ta ra Eliaquim, sehe ra Melea, cuví chi ra. Ta ra Melea, sehe ra Mainán cuví chi ra. Ta ra Mainán, sehe ra Matata cuvi chi ra. Ta ra Matata, sehe ra Natán cuví chi ra. 32Ta ra Natán, sehe ra David, cuví chi ra. Ta ra David, sehe ra Isaí cuví chi ra. Ta ra Isaí, sehe ra Obed cuví chi ra. Ta ra Obed, sehe ra Booz cuví chi ra. Ta ra Booz, sehe ra Salmón cuví chi ra. Ta ra Salmón, sehe ra Naasón cuví chi ra. 33Ta ra Naasón, sehe ra Aminadab cuví chi ra. Ta ra Aminadab, sehe ra Aram cuví chi ra. Ta ra Aram, sehe ra Esrom cuví chi ra. Ta ra Esrom, sehe ra Fares cuví chi ra. Ta ra Fares, sehe ra Judá cuví chi ra. 34Ta ra Judá, sehe ra Jacob cuví chi ra. Ta ra Jacob, sehe ra Isaac cuví chi ra. Ta ra Isaac, sehe ra Abraham cuví chi ra. Ta ra Abraham sehe ra Taré cuví chi ra. Ta ra Taré, sehe ra Nacor cuví chi ra. 35Ta ra Nacor, sehe ra Serug cuví chi ra. Ta ra Serug, sehe ra Ragau cuví chi ra. Ta ra Ragau, sehe ra Peleg cuví chi ra. Ta ra Peleg, sehe ra Heber cuví chi ra. Ta ra Heber, sehe ra Sala cuví chi ra. 36Ta ra Sala, sehe ra Cainán cuví chi ra. Ta ra Cainán, sehe ra Arfaxad cuví chi ra. Ta ra Arfaxad, sehe ra Sem cuví chi ra. Ta ra Sem, sehe ra Noé cuví chi ra. Ta ra Noé, sehe ra Lamec cuví chi ra. 37Ta ra Lamec, sehe ra Matusalén cuví chi ra. Ta ra Matusalén sehe ra Enoc cuví chi ra. Ta ra Enoc, sehe ra Jared cuví chi ra. Ta ra Jared, sehe ra Mahalaleel cuví chi ra. Ta ra Mahalaleel, sehe ra Cainán cuví chi ra. 38Ta ra Cainán, sehe ra Enós cuví chi ra. Ta ra Enós, sehe ra Set cuví chi ra. Ta ra Set, sehe ra Adán cuví chi ra. Ta ra Adán, sehe Nyoo cuví chi ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\