San Lucas 4

1Ta chitú ra Jesús chihin Tatyi Ii Nyoo cha yaha̱ condutya ra. Yucuan ta quita̱ ra nu cuví yuvi cahnu Jordán ta cuanuhu ra. Ta Tatyi Ii Nyoo chinyaca̱ chi ra noo nu chiqui ndɨɨ. 2Yucuan chinyaa̱ ra uvi xico quɨvɨ. Ta nducú nyehe cuihna chi ra. Ña chachi̱ maa ra quɨvɨ cuan. Yaha̱ cuan ta quichaha chisoco ra. 3Yucuan ta quichaha catyí cuihna chi ra: ―Tatu ndicha cha Sehe Nyoo cuví chuun, ca̱tyi chi yuu cha catuví ihya, na nanduvi pan. 4Ta ra Jesús nacaha̱n ra, ta catyí ra: ―Catyí tuhun Nyoo tyi ñima chihin cha cachi ri ñáyɨvɨ ta conyito ñu. Soco conyitó tucu añima ñu chihin tandɨhɨ tuhun cahán Nyoo ―catyí ra Jesús chi cuihna. 5Yucuan ta quehe̱n cuihna chi ra Jesús. Ta cuahan ra chihin ra noo nu sucun ca. Ta numi ri sañaha̱ ra tandɨhɨ nu nyacá ñaha ñáyɨvɨ sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. 6Ta cuihna catyí ra chi ra Jesús: ―Ndaha yuhu nyaá tandɨhɨ ñayɨvɨ̱ ihya. Vatyi chaha̱ Nyoo cha cunyaca ñahi tandɨhɨ ihya sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ. Ta cuví cuhve yóó chi cuñí mai cuhve. 7Cuhve tandɨhɨ ñayɨvɨ̱ cuan chuun tatu yoho ta cuɨñɨ chɨtun nui, ta sa̱cahnun chii ―catyí cuihna cuan chi ra Jesús. 8Soco ra Jesús catyí ra chi cuihna: ―Ca̱nyaha chuun nui, cuihna. Vatyi nyaá tuhun cahán Nyoo ta catyí chi tyehe caa: “Noo ri chi maa Nyoo sacahnu yo. Ta ɨɨn ri chi maa ra quichaha yo.” 9Yaha̱ cuan ta quehe̱n tucu cuihna cuan chi ra Jesús. Ta chinyaca̱ ra chi ra nya ñuu Jerusalén. Ta sandaa̱ ra chi ra xiñi vehe ñuhu cahnu. Ta quichaha catyí ra chi ra Jesús: ―Tatu ndicha cha Sehe Nyoo cuví chuun, sa̱ndupehla nyacua nya nu ñuhú. 10Vatyi nyaá nu catyí chi nu tutu Nyoo tyehe caa: Nyoo cusaquichi ra ángel, quichi saha cuenda chuun. 11Cunaquehen ra chuun chihin ndaha ra. Ta ma cuhva ra cha taxin chahun chihin yuu ―catyí ra chi ra. 12Tyicuan ta nacaha̱n ra Jesús, ta catyí ra: ―Soco catyí tucu nu tutu Nyoo tyehe caa: “Ma nducu nyehun chi Sutu Mañi yo Nyoo”, ―catyí ra. 13Ta cuihna ña cuvi̱ sandahvi ñaha ra chi ra Jesús. Ta cuahan ra suhva quɨvɨ. 14Cha yaha̱ tuhun cuan, ta nachaa̱ ra ityi Galilea. Ta tyitú ra yɨhɨ́ chihin tunyee iñi Tatyi Ii Nyoo. Ta cahán ñáyɨvɨ tuhun ra tandɨhɨ ri ityi. 15Ta sañahá ra chi ñáyɨvɨ nu cuví vehe ñuhu tandɨhɨ ri ñuu. Ta tandɨhɨ ñu sacahnú ñu chi ra. 16Tyicuan ta nachaa̱ ra Jesús nya Nazaret, ñuu nu chahnu̱ ra. Ta noo quɨvɨ nyitatú ñáyɨvɨ, ta quɨhvɨ̱ ra chichi vehe ñuhu, tari tuhva maa ra. Ta chicunanyaa̱ ra vatyi cua sacuaha ra tuhun Nyoo. 17Ta chaha̱ ñu noo libru Nyoo chi ra cha tyaa̱ ra Isaías ra profeta Nyoo ta cha naha. Ta cuhva cha nuña̱ ra, nañihi̱ ra noo nu catyí tyehe caa. Ta quichaha̱ sacuaha ra: 18Nyaá Tatyi Ii Nyoo chihin vatyi maa ra tachi̱ chii. Vatyi nacachi̱ ra chii vatyi sañahi tuhun vaha ra chi tandɨhɨ ñáyɨvɨ ndahvi. Tachi̱ ra chii vatyi sanduvahi chi ñu uhvi añima. Tachi̱ ra chii vatyi sacote tuhun ra chi ñu nyaá ndaha ra ña vaha, vatyi cusacacu Nyoo chi ñu. Tachi̱ ra chii vatyi sanyehi chi ñáyɨvɨ cuaa. Ta sacote chi ñu nyehe tɨndoho vatyi cucacu ñu. 19Ta sacote chi ñu vatyi cha chaa̱ quɨvɨ cha chaha̱ Nyoo tumañi iñi chi ñu. 20Ndɨhɨ̱ sacuaha ra ta nacasɨ̱ ra nu libru cuan. Ta nacuhva̱ ra chi noo ra cha nyaá vehe ñuhu cuan. Ta chicunyaa̱ ra. Yucuan ta tandɨhɨ ñáyɨvɨ cha nyicú cuan ndoo̱ ñu nyehe ñu chi ra. 21Yucuan ta quichaha catyí ra chi ñu: ―Vityin quɨvɨ ihya chino̱ cava tuhun cha nyaá nu libru cha sacuahi̱ nuu ndo ―catyí ra Jesús chi ñu. 22Tandɨhɨ ñu, vaha cahán ñu tuhun ra Jesús. Ta iyo cuñí ñu tuhun cha cahán ra vatyi vaha xaan cha cahán ra. Ta quichaha ndaca tuhun ñu chi tahan ñu: ―¿Atu ñima ra ihya cuví sehe ra José? 23Ta quichaha catyí ra Jesús chi ñu: ―Chité cha nacacá iñi ndo. Vatyi tyehe caa cua catyi ndo chii: “Tatu ra sanduvahá cuvún, sa̱nduvaha xihna ca chi maun. Tandɨhɨ cha chiñi̱ ndi cha sacuvu̱n ñuu Capernaum. Sa̱cuvi tucu ñuu maun vityin.” 24Ta catyí tucu ra Jesús: ―Cha ndicha vatyi ni noo ra profeta Nyoo, ta ña quichaha ñáyɨvɨ ñuu ra chi ra. 25Ta cha ndicha catyí chi ndo vatyi cuaha xaan ñu chihi̱ yɨɨ chiyo̱ Israel ihya cuiya cha chica̱ noo ra Elías. Ta cuiya cuan ña coo̱n savi uñi cuiya sɨsava. Ta cuaha xaan tama chiyo̱. 26Soco ña tachi̱ Nyoo chi ra Elías vatyi tyinyee ra chi ni noo ñu chihi̱ yɨɨ Israel cuan. Soco tachi̱ Nyoo chi ra nu nyaá noo ñaha chihi̱ yɨɨ ñuu Sarepta cha nyaá yatyin ñuu Sidón. 27’Ta tyicuan caa tucu cuaha ra yɨhɨ́ cuehe cha tyahyu coño chi chiyo̱ Israel quɨvɨ chica̱ noo ra Eliseo, profeta Nyoo. Soco ña nduvaha̱ ni noo ra Israel cuiya cuan. Minoo ri ra Naamán ra ñuu Siria nduvaha̱ ―catyí ra Jesús. 28Ta cha chiñi̱ ñáyɨvɨ nyicú vehe ñuhu cuan tuhun cuan, cuxaan xaan tandɨhɨ cuii ñu. 29Ta nducuita ñu. Ta tɨɨ̱n ñu chi ra Jesús. Tava̱ ñu chi ra xiñi noo yucu nya yuhu ñuu, vatyi tuchi ñu chi ra yucuan. 30Soco ra Jesús yaha̱ ri ra mahñu ñu ta cuahan ra. 31Ta cuahan ra Jesús Capernaum cha nyaa Galilea quɨvɨ nyitatú ñáyɨvɨ. Ta quichaha sañaha ra chi ñáyɨvɨ. 32Ta iyo cuñí ñu tuhun cahán ra. Vatyi ñihi cahán ra tari noo ra iyó vaha ityi chi cha cahán. 33Ta chichi vehe ñuhu cuan nyaá noo ra cha yɨhɨ́ tatyi ña vaha chi. Ta quichaha canachaa ra, ta catyí ra: 34―Sa̱ña chi ndi, yoho Jesús ra ñuu Nazaret. ¿Ñáá tuhun cha tyihun chuun chihin ndi? ¿Atu vachi sanaun chi ndi? Yuhu, ñohó nui chuun. Ta chité vatyi Sehe Nyoo cuví chuun ―catyí tatyi ña vaha cuan sacahan chi chi ra cuan. 35Ta cahan ra Jesús chihin tatyi ña vaha cuan, ta catyí ra: ―Ta̱xi ri. Sa̱ña chi ra ndahvi chiña ―catyí ra. Tyicuan ta tatyi ña vaha cuan sanduva̱ chi ra cuan nu ñuhú. Ta quita̱ tatyi cuan chi ra ta cuahan. Ta ñahri ca sacuvi chi chi ra ndahvi cuan. 36Tandɨhɨ ñáyɨvɨ nayuhvi̱ ñu. Ta quichaha catyí ñu chi tahan ñu: ―¿Ñáá túhun cuví ihya? Ra Jesús ihya chihin cha iyó ityi chi ra ta chihin tunyee iñi ta tachi ra chi tatyi ña vaha cuan na quita. Ta quichaha chi nu cahán ra ―catyí ñu. 37Ta tandɨhɨ ri ityi cahán ñáyɨvɨ tuhun ra Jesús. 38Ta quita̱ ra Jesús chichi vehe ñuhu cuan. Ta chaa̱ ra vehe ra Simón. Ta tyiso ra Simón cuhví ña chihin cahñi. Ta quichaha cahán ñu chihin ra Jesús cha cuenda ña. 39Ta nanyehe noo ra nu catuví ña. Ta quichaha catyí ra chi cahñi cuan vatyi na quita. Ta caa cuhva ri cuan ta quita cahñi cuan chi ña. Ta nducuita ri ña. Ta quichaha tyiñuhu ña chi ra. 40Ta cuhva cha quee ñanyii, tandɨhɨ maa ñu cha cumí chi ñu cuhví tandɨhɨ nuu cuehe, chinyaca̱ ñu chi ra Jesús. Ta tyiso̱ ra ndaha ra sɨquɨ noo noo ñu. Ta tyicuan caa ta sanduvaha̱ ra chi ñu. 41Ta chichi cha tandɨhɨ ñu yɨhɨ́ ñu cha yɨhɨ́ tatyi ña vaha chi, ta quita̱ chi. Ta suri cana chaa chi cuahan coyo chi, ta catyí chi: ―Yoho Sehe Nyoo cuví chuun ―catyí chi. Soco ña chaha̱ ca ra Jesús cha cahan chi. Vatyi chitó chi vatyi ra Cristo, ra cha saquichi̱ Nyoo cuví ra. 42Cundichin cuan ta quita̱ ra Jesús ñuu cuan. Ta cuahan ra noo nu taxi ri iyó. Soco ñáyɨvɨ nanducu̱ ñu chi ra. Ta chaa̱ ñu nya nu ñohó ra. Ta ña cuñí ñu cha cuhun ra. 43Soco catyí ra Jesús chi ñu: ―Cumañi sacote chi ñáyɨvɨ inga ñuu tuhun vaha yoso caa nyacá ñaha Nyoo añima ñu. Vatyi yucuan chaha vachi sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. 44Ta tyicuan caa chicá noo ra Jesús cahán ra tuhun Nyoo vehe ñuhu ityi Galilea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\