San Lucas 5

1Noo quɨvɨ nyaá ra Jesús yuhu miñi nu cuví Genesaret. Ta chaa̱ coyo cuaha xaan ñáyɨvɨ, vatyi cuñí ñu cuɨñɨ ñu tuhun Nyoo. Ta tɨhɨn xaan ñohó ra Jesús mahñu ñu. 2Ta nanyehé ra uvi tahan canoa yatyin ri yuhu miñi cuan. Yori ñohó chichi. Vatyi cha quita̱ coyo ra catɨɨ́n tiyaca cuan. Ta cha quichaha canacatya ra yuhva ra. 3Yucuan ta quɨhvɨ̱ ra Jesús chichi noo canoa cuan. Ta canoa cuan chi ra Simón cuví. Ta catyí ra chi ra vatyi na tyandaha ra suhva ca cuhun nya mahñu ca cuan. Tyicuan ta chicunyaa̱ ra Jesús chichi canoa cuan. Ta quichaha sañaha ra chi ñáyɨvɨ. 4Cuhva cha ndɨhɨ̱ cahan ra, catyí ra chi ra Simón: ―Sa̱cuhun canoa nya nu cama ca ndutya cuan. Ta tu̱chi ndo yuhva vatyi tɨɨn ndo tiyaca ―catyí ra Jesús chi ra. 5Ta nacaha̱n ra Simón ta catyí ra: ―Maestro, cha saha̱ tyiño xaan ndi ñiyaca maa ta ni noo tiyaca ña ñihi̱ ndi. Soco tatu maun catyi, cuatuchi tucu ndi yuhva ―catyí ra Simón. 6Cuhva cha cacañi̱ ra yuhva cuan, cuaha xaan tiyaca ñihi̱ ra. Ta nyacua tahnya̱ yuhva ra chihin cha vee tɨ. 7Tyicuan ta cachaha̱ ra seña chi ra tahan ra, ra cha canyicú chichi inga canoa cuan, na quichi coyo ra ta tyinyee ra chi ra. Yucuan ta chaa̱ coyo ra cuan. Ta casacutu̱ ra nɨnduvi canoa cuan chihin tiyaca. Ta nyacua cuñí nyee canoa cuan cha tyitu yɨhɨ́ tiyaca. 8Cha nanyehe̱ ra Simón Pedro cha tyicuan caa, ta chicuɨñɨ chɨtɨ ra nuu ra Jesús. Ta catyí ra chi ra: ―Cua̱chiyo chuun nui, Sutu Mañi yuhu, vatyi yuhu ra iyó cuatyi cuví ―catyí ra. 9Vatyi ra Simón iyo xaan cuñi ra chihin tandɨhɨ ra canyicu chihin ra. Vatyi cuaha xaan tiyaca catɨɨ̱n ra. 10Tyicuan caa tucu ra tahan ra Simón: ra Jacobo chihin ra Juan, sehe ra Zebedeo, iyo xaan cacuñí ra. Ta catyí ra Jesús chi ra Simón: ―Ma iyo xaan cuñun. Vatyi vityin ta nu cuahan ca chi quɨvɨ, ma tɨɨn con tiyaca. Soco cunducun ñáyɨvɨ, tavon chi ñu nu quiñi caa na quɨhvɨ ñu cuenda Nyoo ―catyí ra Jesús chi ra Simón. 11Yucuan ta casacunuhu ra canoa nya ñuhu ityi. Ta casandoo̱ ra tandɨhɨ cha iyó chi ra nyacua nya tiyaca cha tɨɨ̱n ra. Ta cuahan ra chihin ra Jesús. 12Noo quɨvɨ ñohó ra Jesús noo ñuu nu iyo noo ra cuhví. Ta tyahyu xaan coño ra. Ta cha nanyehe ra chi ra Jesús, ta chicuɨñɨ chɨtɨ ra nuu ra. Ta nacañinoo ra xiñi ra nya nu ñuhu. Ta chacu ndahvi ra nuu ra, ta catyí ra: ―Sutu Mañi yuhu, tu yoho ta cuñún, cuví sanduvahun chii ―catyí ra. 13Tyicuan ta tyiso̱ ra Jesús ndaha ra sɨquɨ ra. Ta catyí ra: ―Cuñí sanduvahi chuun. Ta na nduvahun vityin ri ―catyí ra Jesús chi ra. Ta caa cuhva ri cuan ta nduvaha̱ ra cuan. 14Tyicuan ta catyí ra Jesús chi ra: ―Ma nacatyun chi ñáyɨvɨ. Noo ri catyí chuun, cua̱han nu nyaá tata sutu. Ta sa̱ñahun chuun chi ra. Ta cu̱hva cuendon cha tahán chi cuhvon tari cuhva catyí nu ley ra Moisés tacuhva coto ñáyɨvɨ vatyi nduvahu̱n ―catyí ra Jesús chi ra. 15Vasɨ ña cuñí ra cha coto ñáyɨvɨ, soco cuaha ca ñáyɨvɨ ñihi ñu tuhun ra. Ta cuaha xaan ñáyɨvɨ ndu ɨɨn ri ñu, vatyi cuñí ñu cuɨñɨ ñu tuhun cahán ra. Ta cuñí xaan ñu nduvaha ñu. 16Soco ra Jesús, canyaha canyaha ri ra nu iyó ñáyɨvɨ. Ta cuahan ra noo nu yori ñáyɨvɨ iyó. Ta yucuan chica̱n tahvi ra chi Nyoo. 17Noo quɨvɨ sañahá ra Jesús chi ñáyɨvɨ. Ta chicunyicú suhva ra fariseo, ra quichahá xaan ley vehe ñuhu cha tyaa̱ ra Moisés ta cha naha. Ta nyicú tucu suhva ra sacuahá cuenda ley vehe ñuhu cuan. Quichi̱ coyo ra ñuu cha iyó Galilea, ta ñuu Jerusalén, ta tandɨhɨ ca ñuu cha iyó Judea. Ta iyó xaan tunyee iñi Nyoo chi ra Jesús, tacuhva vatyi sanduvaha ra chi ñu cuhví. 18Yucuan ta chaa̱ coyo ra canyisó chihin noo chito chi noo ra ña cuví nacanda. Ta cuñí ra quɨhvɨ ra chichi vehe ta cacun ra chi ra nuu ra Jesús. 19Soco ña cuví quɨhvɨ ra vatyi tuvi xaan ñáyɨvɨ. Tyicuan ta candaa̱ ra ityi xiñi vehe. Ta sacuachiyo̱ ra suhva tyiyo. Tyicuan ta sanoo̱ ra chi ra cuhví cuan maa maa nuu ra Jesús mahñu nu tuvi ñáyɨvɨ cuan. 20Yucuan cuví nu nyehe ra Jesús vatyi cachinó xaan iñi ra chi ra. Ta quichaha catyí ra chi ra cuan: ―Xaa, cha chicoo̱ tɨcahnu iñi tandɨhɨ cuatyun ―catyí ra Jesús. 21Tyicuan ta ra casacuahá cuenda ley vehe ñuhu chihin ra fariseo quichaha nacuaan iñi ra: “¿Yóó ra cuví ra ihya? Vatyi cuñí maa ra vatyi cuví saha ra tɨcahnu iñi cuatyi yo. Noo ri maa Nyoo cuví saha ra tɨcahnu iñi cuatyi yo”, ndichi xiñi ra. 22Soco ra Jesús chitó ra tuhun chicá xiñi ra. Ta quichaha catyí ra chi ra: ―¿Ñáá tuhun chicá xiñi ndo tyehe caa? 23¿Ñáá cha yɨɨ ca catyí yo? ¿Atu yɨɨ ca catyi yo: “Cuatyun cha yaha̱ ndachi”, o yɨɨ ca catyí yo chi noo ñáyɨvɨ: “Ndɨ̱cuita ta ca̱con”? Soco vityin cua sañahi chi ndo vatyi iyó ityi chii cha sahi tɨcahnu iñi cuatyi. Vatyi yuhu Rayɨɨ cha quichi nya gloria cuví. Ta vityin cua sanduvahi chi ra ña cuví caca ihya ―catyí ra Jesús. Tyicuan ta quichaha catyí ra chi ra cha catuví cuan: ―Catyí chuun, ndɨ̱cuita. Na̱quehen chiton ta cua̱nuhu nya vehun. 25Ta caa cuhva ri cuan nducuita̱ ra cha cuhvi̱ cuan, ta naquehe̱n ra chito ra. Ta cuanuhu ra vehe ra, suri sacahnú ra chi Nyoo. 26Tandɨhɨ ñáyɨvɨ iyo xaan cuñí ñu. Ta yuhví xaan ñu. Ta sacahnú ñu chi Nyoo, ta catyí ñu: ―Vityin ndicha nyehé yo minoo tuhun cha iyo caa ―catyí ñu. 27Yaha̱ cuan ta quita̱ ra Jesús vehe cuan. Ta nanyehe̱ ra chi noo ra cha tavá xuhun cuenda gobiernu ñuu Roma. Ta nañí ra Leví. Ta nyaá ra nu tyiyahví ñáyɨvɨ. Ta catyí ra Jesús chi ra: ―Co̱ho chihin ―catyí ra. 28Tyicuan ta nducuita̱ ra Leví. Ta sandoo̱ ra tandɨhɨ cha iyó chi ra. Ta cuahan ra chata ra Jesús. 29Tyicuan ta savaha̱ ra Leví noo vico cahnu vehe ra cuenda ra Jesús. Ta cuaha vavaha ra catavá xuhun cuenda gobiernu ñuu Roma canyicú ra mesa. Ta canyicú tucu inga ñáyɨvɨ. 30Soco ra fariseo chihin ra sacuahá ley vehe ñuhu quichaha cahan nyaa ra chi ra cachicá noo chihin ra Jesús ta catyí ra: ―¿Ñáá tuhun chachí ndo ta chihí ndo chihin ra catavá xuhun ta chihin ra cahnu cuatyi? ―catyí ra. 31Ta ra Jesús nacahan ra, ta catyí ra: ―Ña chiñuhú doctor chi ra iyó vaha. Chi ra cuhví, yucuan ra chiñuhú doctor chi. 32Yuhu ña vachi tyinyei chi ñu vaha sahá chi, soco vachi tyinyei chi ñu chitó vatyi iyó cuatyi, vatyi tacuhva nasama ñu cuhva iyó ñu ―catyí ra Jesús chi ra. 33Tyicuan ta quichaha candaca tuhun ra chi ra Jesús, ta catyí ra: ―Ra canyicón chi ra Juan savahá ra ayuno, ña cachachí ra ta nanducú ra chi Nyoo, ta tyicuan caa tucu ra fariseo. Soco ra cachicá noo chihin yoho, ndɨ quɨvɨ maa chachi ra ta chihi ra. ¿Ñáá tuhun? ―catyí ra. 34Ta nacahan ra Jesús, ta catyí ra: ―¿Atu cuví cha ma cuhva ndo cachi ñu canyicu vico tandaha tatu nyaá ra cha cua tandaha chihin ñu? Ma cuvi. Vatyi sɨɨ cuñí ñu, ta cuñí ñu cachi ñu. 35Soco cuchaa quɨvɨ cuachiyo ra tandaha cuan nu nyicú ñu. Yucuan ndicha quɨvɨ, ta cusaha ñu ayunar. 36Tyicuan ta cahan ra Jesús noo cuhva chihin ñu, ta catyí ra: ―Yori cahnya noo sahma chaa, ta chihin cuan naquicu ñu noo sahma chahnu. Vatyi tatu sacuvi ñu tyicuan caa, cundɨyɨ sahma chaa cuan. Ta sɨɨn ri ma cuhva chi chihin sahma chahnu cuan. 37Ta tyicuan caa tucu ma cuvi tyihi ñáyɨvɨ vinu chaa chichi ñɨɨ chahnu. Vatyi cutahnya ñɨɨ cuan chihin vinu chaa cuan. Ta tɨvɨ vinu cuan ta tɨvɨ ñɨɨ chahnu cuan ñandɨhɨ. 38Yucuan chaha tahán chi tyihi yo vinu chaa chichi ñɨɨ chaa. Vatyi tyicuan ta nɨnduvi ta saha cuenda chi tahan. 39Ta yori ñu chihi vinu chahnu, ta cuñí ñu coho ñu cha chaa. Vatyi catyí ñu, vaha ca vinu chahnu. Cuñí ca ñu vinu chahnu cuan vatyi ican cuan cuví costumbre cha iyó maa ñu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\