San Lucas 9

1Sandu ɨɨn ri ra Jesús ndɨ uchi uvi tahan ra cachicá noo chihin ra. Ta chaha̱ ra tunyee iñi chi ra vatyi cuví tava ra tatyi ña vaha, ta cuví sanduvaha ra chi ñu cuhví. 2Ta tachi̱ ra tyiño chi ra vatyi na sanduvaha ra chi ñu cuhví, ta cahan ra tuhun Nyoo yoso caa nyacá ñaha ra añima ñáyɨvɨ. 3Ta catyí ra chi tandɨhɨ ra cuan: ―Ñahri cha cuison ndo ityi cuhun ndo, ni yutun ma tuvi ndo. Ni yɨtɨn, ta nɨ ri cha cachi ndo ta ma cuison ndo. Ta nɨ ri xuhun ta ma cuison ndo. Tacuhva ñihnó ri ndo cu̱hun ndo. 4Ta savaha ri vehe cha chaa ndo, cu̱nyaa ndo yucuan nyacua nya cha chaa quɨvɨ cha cuhun ndo inga ñuu. 5Ta nu ña cuñí ñu cuɨñɨ ñu tuhun cahan ndo, qui̱ta ndo ñuu cuan. Ta na̱quɨsɨ ndo ñiyaca chaha ndo. Tyehe caa sa̱cuvi ndo na cuvi chi tari minoo seña chi ñu, vatyi ña cuñí ñu tyasoho ñu tuhun Nyoo ―catyí ra Jesús chi tandɨhɨ ra cuan. 6Tyicuan ta cuahan coyo ra tandɨhɨ cuii maa ñuu. Ta cahán ra tuhun vaha Nyoo ta yoso caa cuñí chi ta cacu ñu. Ta sanduvaha̱ ra chi ñu cuhvi̱. 7Ra Herodes ra cuví ra nyacá ñaha nɨcahnu ityi Galilea, ñihi̱ ra tuhun cha sacuví ra Jesús. Ta ña ñihi̱ vaha ra cuhva yóó ra cuví ra. Vatyi yɨhɨ́ ñu catyí ñu vatyi ra Juan, ican ra nandoto̱. 8Ta yɨhɨ́ ñu catyí ñu vatyi ra Elías, ican ra nandoto̱. Ta yɨhɨ́ ñu catyí ñu vatyi inga ra profeta Nyoo ta cha naha, ican nandoto̱. 9Soco catyí ra Herodes: ―Maa mai tyihi̱ tyiño chicahnya sucun ra Juan. ¿Tu tyicuan caa, yóó ra chiñí xain tuhun ihya? ―catyí ra. Ta ra Herodes cuan nducú xaan ra cuhva yoso caa nyehe ra chi ra cha chicá noo cuan. 10Ta cuhva cha nachaa̱ coyo ra chicá tyiño nuu ra Jesús, canacatyi̱ ra chi ra Jesús tandɨhɨ cuii maa cha cuvi̱ nu chaha̱n coyo ra. Tyicuan ta tava̱ sɨɨn ra Jesús chi ra ta cuahan coyo ra yatyin ri noo ñuu cha nañí Betsaida. 11Soco cuhva cha ñihi̱ ñáyɨvɨ tuhun vatyi cuahan ra Jesús nyicuan, ta cuahan coyo vavaha ñu nya nu nyaá ra. Tyicuan ta quichaha cahan ra chihin ñu tuhun yoso caa nyacá ñaha Nyoo añima ñáyɨvɨ. Ta sanduvaha̱ ra chi ñu cuhví. 12Ta cuhva cha cua iñi xaan, ndɨ uchi uvi tahan ra chicá noo chihin ra quichaha catyí ra chi ra: ―Ca̱tyi chi ñáyɨvɨ ihya na cunuhu ñu cunyitatu ñu, ta na cunducu ñu noo cha cachi ñu noo ñuu cha nyaá yatyin ri cuan. Vatyi ihya ñahri maa cha cachi yo iyó ―catyí ra. 13Tyicuan ta quichaha catyí ra Jesús chi ndɨ uchi uvi tahan ra cuan: ―Cu̱hva ndo cha cachi ñu ―catyí ra. Tyicuan ta quichaha catyi ra chicá noo chihin ra chi ra tahan ra: ―Ñahri maa cha iyó ihya. Ohon tahan ri pan, ta uvi tahan ri tiyaca iyó. Soco ma ñihi cha cachi tandɨhɨ ñáyɨvɨ ihya. Nɨ ri cusata ndi soco ma ñihi ―catyí ra. 14Vatyi ohon mil rayɨɨ nyicú yucuan. (Ta sɨɨn ri nyicú ñusɨhɨ chihin sehe ñu.) Yucuan ta ra Jesús catyí ra chi ra cachicá noo chihin ra: ―Na cunyicu ñáyɨvɨ cha uvi xico uchi tahan ñu noo noo nu cunyicu ñu. 15Tyicuan ta chicunyicu̱ tandɨhɨ ñu. 16Tyicuan ta quehe̱n ra Jesús ohon tahan pan cuan chihin uvi tahan tiyaca cuan. Ta nanyehe̱ ndaa ra andɨvɨ, ta nacuhva̱ ra tyahvi nyoo chi Nyoo. Tyicuan ta tahvi̱ sava ra pan ta tiyaca cuan. Ta chaha̱ ra chi ra cachicá noo chihin ra na casacha ra chi ñáyɨvɨ. 17Tyicuan ta tandɨhɨ ñu chachi̱ ñu. Ta chitu chichi ñu. Yaha̱ cuan ta ndoo̱ ca yɨquɨn ta sacutu̱ ra uchi uvi tahan tica chihin yɨquɨn cuan. 18Noo quɨvɨ quita̱ sɨɨn ra Jesús chihin ra cachicá noo chihin ra. Ta quichaha chicán tahvi ra chi Nyoo. Ta nu ndɨhɨ chicán tahvi ra, ta quichaha ndaca tuhun ra chi ra chicá noo chihin ra ta catyí ra: ―¿Ñáá catyí ñáyɨvɨ, yóó ra cuví yuhu? 19Tyicuan ta nacaha̱n ra cachicá noo chihin ra, ta catyí ra: ―Yɨhɨ́ ñu catyí ñu vatyi ra Juan ra sacondutya̱ chi ñáyɨvɨ cuvún. Ta yɨhɨ́ ñu catyí ñu vatyi ra Elías cuvún. Ta yɨhɨ́ ñu catyí ñu vatyi inga ra profeta Nyoo ta cha naha cuvún ―catyí ra. 20Tyicuan ta ndaca̱ tuhun ra Jesús chi tandɨhɨ ra, ta catyí ra: ―Ta nyoho, ¿yóó ra cuví yuhu, cuhva cha cuñi nyoho? Tyicuan ta nacaha̱n ra Pedro, ta catyí ra: ―Yoho cuví ra Cristo ra cha quita̱ nu nyaá Nyoo. 21Ta catyí ra Jesús chi ra cachicá noo chihin ra vatyi yori maa chihin cahan ra tuhun cuan. 22Tyicuan ta catyí tucu ra chi ra: ―Yuhu Rayɨɨ cha quichi̱ nya gloria cuví. Ta tahán chi vatyi cuaha xaan tundoho cunyehi. Ta ra cacuví mandoñi ta ra cacuví nuu chi tata sutu chihin ra casacuaha cuenda ley, ma chino iñi ra chii. Ta cucahñi ra chii. Soco nu cu uñi quɨvɨ cunandote ―catyí ra. 23Tyicuan ta quichaha catyí tucu ra chi tandɨhɨ ra: ―Tatu nya nyoho cuñí ndo cunyicon ndo chii, ca̱hnya iñi ndo cha cuñí maa ndo sacuvi ndo, tacuhva cuví sacuvi ndo cha cuñí Nyoo. Ma ndu uvi iñi ndo cha yɨhɨ́ ndo cuende vasɨ ndɨquɨvɨ nyehe ndo tundoho. Vatyi yucuan cuví cruzi cha tahán chi cuiso ndo. 24Ta nya ndo ña cuñí ndo nyehe ndo tundoho cha catyi yuhu, cunyehe ndo tundoho anyaya. Soco nya ndo cuhva ndo ñayɨvɨ̱ ndo cha catyi yuhu, cucacu añima ndo. 25¿Ñáá cuenda quita chi ndo cha saha ganaa ndo tandɨhɨ cha iyó ñayɨvɨ̱, tatu cuhun añima ndo anyaya? 26Vatyi tatu cahan nuu ndo cha cahán ñayɨvɨ chi ndo cha catyi yuhu, ta cha catyi tuhun cahín, cucahan tucu nuu mai nyehi chi ndo nachaa quɨvɨ quichi inga chaha. Vatyi cuquichi chihin cha cahnu cuví, ta cha cahnu cuví Sutu yo Nyoo ta ángel cuenda ra. Vatyi yuhu cuvi Rayɨɨ cha quichi̱ nya gloria. 27Ta catyí chi ndo vatyi yɨhɨ́ ndo cha nyicú ndo ihya vityin, ma cúvi ndo nyacua nya nyehe ndo yoso caa cuví nu nyacá ñaha Nyoo. 28Uña quɨvɨ yaha̱ cha catyi̱ ra Jesús tuhun cuan. Ta ndaa̱ ra noo yucu vatyi cua cacan tahvi ra chi Nyoo. Ta cuahan ra Pedro, ra Jacobo ta ra Juan chihin ra. 29Ta cha nɨ ri ca cha chicán tahvi ra Jesús, nasama cuhva caá sahma ra ta nuu ra. Tyaquɨ xaan cuichin nanduvi sahma ra. Ta xiño xaan. 30Tyicuan ta tuvi uvi tahan ra candatuhún chihin ra, ra Moisés ta ra Elías. 31Ta ndichin xaan nu tayucú ra. Ta cacahán ra tuhun yoso caa cunyehe ra Jesús tundoho Jerusalén ta cúvi ra. 32Ta vasɨ cuñí xaan ra Pedro chihin ra tahan ra cacusu ra, soco ña quixí ra. Ta nyehé ra cha ndichin xaan cuan nu nanyaá ra Jesús chihin ra cha tayucú chihin ra. 33Cuhva cha cuahan coyo ra tayucú chihin ra Jesús cuan, catyí ra Pedro: ―Maestro, vaha xaan cha nyicú ndi ihya. Na savaha ndi uñi tahan vehe, noo chuun, noo chi ra Moisés, ta noo chi ra Elías ―catyí ra. Soco ña chitó ra Pedro tuhun cahán ra. 34Ta cha nɨ ri ca cha cahán ra ta quichi̱ noo vico sɨquɨ ra. Ta yuhví xaan ra cacuví cha caquɨhvɨ ra chichi vico cuan. 35Tyicuan ta chichi vico cuan chiñi̱ ra noo ndusu cha catyí: ―Ican ra ihya cuví Sehi, ta cuñí xain chi ra. Tya̱soho ndo tuhun cahán ra ―catyí ndusu cuan. 36Ta cha yaha̱ caha̱n ndusu cuan, nanyehe ra Pedro ta ra ndɨhɨ chihin ra vatyi noo ri ca maa ra Jesús nanyaá yucuan. Ta yori maa chihin cacahan ra tuhun cha nyehe̱ ra. 37Ta cha inga quɨvɨ cha noo̱ ra Jesús yucu cuan, cuaha xaan ñáyɨvɨ chisataha̱n chi ra. 38Tyicuan ta chichi cha cuaha ñáyɨvɨ cuan, noo ra cana chaa xaan ra, ta catyí ra: ―Maestro, sa̱ha tumañi iñi chii. Nye̱he ndahvi chi sehi. Vatyi noo tuhun maa ra iyó chii. 39Ta yɨhɨ́ ndɨhɨ tatyi ña vaha chi ra. Ta sacanachaa chi chi ra. Ta tuchí chi chi ra nyasava. Ta quitá tɨñɨ yuhu ra. Ta quiñi xaan nyacuví chi chihin ra. Ta ña cuñí maa tatyi ña vaha cuan saña chi ra. 40Cha cahi̱n chihin ra cachicá noo chuhun na tava ra tatyi ña vaha cuan, soco ña cuví chi ra ―catyí ra. 41Tyicuan ta nacaha̱n ra Jesús ta catyí ra: ―Nyoho, ñu ña chinó iñi cuví ndo. Ta ni caa ni quiñi iyó ndo. ¿Yoso ca tahan quɨvɨ cunyai chihin ndo ta cunyee iñi tɨsɨhɨ ndo nyacua nya cha cutuhva ndo ta chino iñi ndo chii? Ta catyí ra chi ra cuan: ―Nya̱ca chi sehun. 42Ta cuhva cha cua tuhva ra cuehe cuan nu nyaá ra Jesús, ta tuchi̱ tatyi ña vaha cuan chi cue nya sava. Soco ra Jesús tava̱ ra chi tatyi ña vaha cuan. Ta sanduvaha̱ ra chi cue. Tyicuan ta nacuhva̱ cuenda ra chi cue chi sutu cue. 43Ta tandɨhɨ ñáyɨvɨ, iyo xaan cuñí ñu cha cahnu cha sacuví Nyoo chihin ñu. Cha nɨ ri ca cha iyo cuñí ñáyɨvɨ cha sacuvi̱ ra Jesús, ta quichaha catyí ra chi ra cachicá noo chihin ra: 44―Tya̱soho vaha ndo tuhun cahín. Ta ma naa iñi ndo. Vatyi yuhu Rayɨɨ cha quichi̱ nya gloria, cucuhva cuenda ñu chii ndaha ra xaan iñi chii ―catyí ra Jesús. 45Soco ra cachicá noo chihin ra ña cutuñí iñi ra ñáá tuhun cahán ra. Vatyi Nyoo ña chaha̱ ra cha cacutuñi iñi ra. Ta cayuhví ra ndaca tuhun ra chi ra Jesús ñáá cha cuví cuan. 46Yucuan ta ra cachicá noo chihin ra quichaha cacuvi yuhu ra tuhun nya ra cahnu ca cuví chichi cha uchi uvi tahan ra. 47Tyicuan ta chitó ra Jesús cha chicá xiñi ra, ta quehe̱n ra chi noo ra cuehe luhlu. 48Ta quichaha catyí ra chi tandɨhɨ ra cuan: ―Tatu chihin sɨvi natɨɨ́n cuenda ndo chi noo ñáyɨvɨ ña cahnu sahá chi tari ra cuehe luhlu ihya, chi yuhu natɨɨ́n cuenda ndo. Ta tatu natɨɨ́n cuenda ndo chii, chi maa Nyoo cha saquichi̱ chii, natɨɨ́n cuenda ndo. Vatyi ra cha ñima ri tuhun sahá maa ndo tuhun, ican ra cuví ra cahnu nuu Nyoo ―catyí ra Jesús. 49Yucuan ta ra Juan catyí ra chi ra Jesús: ―Maestro, nyehe̱ ndi chi noo ra cuan. Cahán ra sɨvun ta tavá ra tatyi ña vaha. Soco ña chaha̱ ca ndi. Vatyi ñima chihin yo chicá noo ra ―catyí ra. 50Tyicuan ta catyí ra Jesús chi ra: ―Ma casɨ ndo nu cahan ra. Vatyi yóó ra ña cahán chi yo, tumañi iñi chi yo cuahan ra ―catyí ra. 51Tuvi iñi ra Jesús vatyi cha nyañaa yatyin cha tahán chi cunuhu ra gloria, ta sandunɨɨ ra iñi ra. Ta quehen ra ityi ta cuahan ra Jerusalén nu cucuví ra. 52Ta tachi̱ ra tyiño na cuhun coyo ra cachicá noo chihin ra ityi nuu ca noo ñuu ityi Samaria. Vatyi canducu ra nu nyitatu ra. 53Soco ñu Samaria cuan, ña cuñí ñu cha ndoo ra yucuan, vatyi tuví iñi ñu vatyi Jerusalén cuahan coyo ra, ta ñu Samaria ña cuví nyehe ñu chi ñu Jerusalén. 54Cuhva cha chitó ra Jacobo ta ra Juan cha ña chahá ñu Samaria cuan cha ndoo ra yucuan, cuxaan ra. Ta quichaha catyí ra chi ra Jesús: ―Sutu Mañi yuhu, ¿atu cuñun cha sacuvi yo tari sacuvi̱ ra Elías? cacan yo chi Nyoo na saquichi ra ñuhu̱ andɨvɨ sɨquɨ ñáyɨvɨ Samaria cuan, vatyi cayu ñu vatyi ña cuñí ñu cha ndoo yo ñuu ñu ―cacatyí ra. 55Tyicuan ta nanyehe̱ ra Jesús chi ra. Ta cahan ra chi ra ta catyí ra: ―Taxi ri ndo. Vatyi ña cutuñi iñi ndo ñáá tyiño vachi yuhu. 56Vatyi yuhu Rayɨɨ cha quichi̱ nya gloria, ña vachi vatyi sanai añima ñáyɨvɨ, Soco vachi vatyi sacaqui chi ñu ―catyí ra. Tyicuan ta cuahan coyo ra inga ñuu. 57Ta cuhva cha cachica ityi ra, quita noo ra, ta catyí ra chi ra Jesús: ―Sutu Mañi yuhu, cuñí cunyiquen chuun. Ta cuhin chuhun tandɨhɨ ri ityi cuahun ―catyí ra. 58Yucuan ta catyí ra Jesús chi ra: ―¿Atu ndichon? Vatyi yuhu ñahri maa cha iyó chii. Ñaña iyó vehe tɨ. Ta saa iyó taca tɨ. Soco yuhu Rayɨɨ cha quichi̱ nya gloria ñahri maa nu cava xiñi iyó ―catyí ra chi ra cuan. 59Tyicuan ta catyí ra Jesús chi inga ra: ―Co̱ho chihin. Tyicuan ta nacaha̱n ra cuan ta catyí ra: ―Tata, cua̱tu noo chii, na cuhun xihne cucuchi chi suti ―catyí ra. 60Tyicuan ta ra Jesús nacaha̱n ra ta catyí ra chi ra: ―Sa̱ndoo chi ñu ña ñohó nuu chi Nyoo natyihi maa ñu chi tahan ndɨyɨ ñu chichi ñuhu. Soco yoho cua̱han cua cahan tuhun Nyoo chihin ñáyɨvɨ nacuhva cuenda ñu chi ñu chi Nyoo na cunyaca ñaha ra chi ñu ―catyí ra. 61Tyicuan ta quichaha catyí inga ra chi ra Jesús: ―Tata, cuñí cunyiquen chuun. Soco cuhva xihna na cuhin cucahin chihin ñu vehi ―catyí ra. 62Tyicuan ta ra Jesús catyí ra: ―Tari noo ra tahví ñuhú chihin arado, tatu nanyehe chata ra ña quita vaha yucun nu sahá tyiño ra. Ta tyicuan caa cuví noo ra nyicón chii, tatu yɨhɨ́ iñi ra cha sandoo̱ ra, ña yɨhɨ́ vaha iñi ra cha cuví cunyaca ñaha Nyoo chi ra ―catyí ra Jesús chi ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\