San Marcos 1

1Tyehe caa quichaha̱ tuhun vaha ra Jesuscristo Sehe Nyoo. 2Ra Isaías profeta Nyoo tyaa̱ ra tuhun ra Cristo ta tuhun ra Juan. Tyehe caa catyí Nyoo chi ra Cristo: Cumañi ca cuhun sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ta cutachi chi noo ra cusacoto chi ñáyɨvɨ vatyi nyaá cuhun nu nyicú ñu, catyí Nyoo chi ra Cristo. 3Chiñí yo ndusu noo ra cha canachaá nu chiqui ndɨɨ, ta catyí ra: “Tari sanduvahá ndo noo ityi, tyicuan caa sa̱nduvaha ndo añima ndo vatyi cua quichi Sutu Mañi yo. Nu̱ña ndo noo ityi ndoo chi ra na quɨhvɨ ra añima ndo.” Tyicuan caa tyaa̱ ra profeta Isaías nu tutu Nyoo ta cha naha. 4Ta tyicuan caa quichi̱ ra Juan sacondutya̱ ra chi ñáyɨvɨ nu chiqui ndɨɨ cuan. Ta catyí ra chi ñu na ndu uvi iñi ñu cuatyi ñu, ta na condutya ñu tari noo seña tyi nasama̱ ñu cuhva iyó ñu, ta tyicuan caa ta Nyoo cusaha ra tɨcahnu iñi cuatyi ñu. 5Ta tandɨhɨ ñáyɨvɨ ityi Judea quichi̱ coyo ñu tyasoho ñu tuhun cahán ra, ta ñu ñuu Jerusalén ñandɨhɨ. Ta cha yaha̱ nahma ñu cuatyi ñu, sacondutya̱ ra Juan chi ñu yuvi cahnu Jordán. 6Ta sahma cha ñihno ra Juan cuan chihin ixi camellu chino̱ chi. Ta ñɨɨ cuví sinchu ra. Ta pinchi tuhvá ra chachí. Ta tyañuñu cuhu tuhvá ra chihí. 7Ta cahán ra tuhun Nyoo ta catyí ra: ―Cha yaha yuhu ta vachi noo ra iyó xaan ca tunyee iñi chi ican saha yuhu. Ta ña nañé ni cha ndachi ñɨɨ xityin ndichan ra. 8Yuhu sacondutyé chi ndo chihin ndutya. Soco maa ra cusacondutya ra chi ndo chihin Tatyi Ii Nyoo ―catyí ra Juan. 9Quɨvɨ cuan quita̱ ra Jesús ñuu Nazaret, cha nyaá ityi Galilea, ta cuahan ra nya yuvi cahnu Jordán. Ta yucuan sacondutya̱ ra Juan chi ra. 10Ta cha yaha̱ condutya ra Jesús, ta cuhva cha cua quita ra chichi ndutya, ta nanyehe̱ ra andɨvɨ cuahan nuña. Ta nyehe̱ ra Tatyi Ii Nyoo tari noo paloma, vachi noó sɨquɨ ra. 11Ta tyacú noo ndusu ityi andɨvɨ ta catyí ndusu cuan tyehe caa: ―Yoho cuvún Sehi ta cuñí xain chuun. Ta sɨɨ xaan cuñí chuhun ―catyí ndusu cuan. 12Yaha̱ cuan ta sacuhu̱n Tatyi Ii Nyoo chi ra Jesús noo nu chiqui ndɨɨ. 13Ta yucuan chinyaa̱ ra uvi xico quɨvɨ nu chiqui ndɨɨ cuan, nu yori ñáyɨvɨ iyó, maa ri quɨtɨ iyó. Ta nducu̱ nyehe cuihna chi ra. Ta yaha̱ cuan ta chaa̱ coyo ángel ta catyiñuhu̱ ra chi ra. 14Cha yaha̱ catyihi̱ ñu chi ra Juan vehe caa, ta ra Jesús cuanuhu ra Galilea ta cahán ra tuhun vaha Nyoo chihin ñáyɨvɨ. 15Ta catyí ra: ―Cha chaa̱ cuhva cha cua cunyaca ñaha Nyoo añima ndo. Yatyin ri nyaá ra chihin ndo. Ndu̱ uvi iñi ndo cuatyi ndo, ta chi̱no iñi ndo tuhun Nyoo cha sacacu añima ndo ―catyí ra Jesús. 16Chicá noo ra Jesús yuhu miñi cha nañí Tyañuhu Galilea. Ta nanyehe̱ ra chi ra Simón ta chi yañi ra, ra Andrés, cacañí ra yuhva ra nu ndutya, vatyi ra catɨɨ́n tiyaca cacuví ra. 17Ta catyí ra Jesús chi ra: ―Cu̱nyicon ndo chii, ta yuhu cusacuvi vatyi tari ñihí ndo tiyaca, tyicuan caa cuñihi ndo añima ñáyɨvɨ, tava ndo chi ñu nu quiñi caa, na quɨhvɨ ñu cuenda Nyoo ―catyí ra Jesús chi ra Simón ta chi ra Andrés cuan. 18Caa cuhva ri cuan casandoo̱ ra yuhva ra, ta cuahan coyo ra chihin ra. 19Yaha̱ cuan ta chiin ri ca chica̱ ra Jesús, ta nanyehe̱ ra chi ra Jacobo, sehe ra Zebedeo, ta chi yañi ra, ra Juan. Cañohó ra chichi noo canoa canaquicú ra yuhva ra. 20Cana̱ ra Jesús chi ra. Ta nɨnduvi tahan ra casandoo̱ ra sutu ra, ra Zebedeo, chichi canoa chihin ra catyinyeé chi ra. Ta cuahan coyo ra chihin ra Jesús. 21Ta chaa̱ coyo ra ñuu Capernaum. Ta cuví chi noo quɨvɨ nyitatú ñáyɨvɨ, ta quɨhvɨ̱ ra Jesús chichi vehe ñuhu, ta quichaha̱ sañaha ra tuhun Nyoo chi ñáyɨvɨ. 22Ta iyo cuñí ñu tuhun cahán ra, vatyi sañahá ra tari noo ra iyó vaha ityi chii cha cahán. Ña cahán ra cuhva cahán ra casacuahá cuenda ley vehe ñuhu. 23Chichi vehe ñuhu cuan ñohó noo ra yɨhɨ́ tatyi ña vaha añima. Ta cana̱ chaa ra ta catyí ra: 24―¿Ñáá tuhun cha tyihún chuun chihin ndi, yoho Jesús ra ñuu Nazaret? ¿Atu vachun vatyi sanaun chi ndi? Yuhu ñohó nui chuun, ta chité vatyi Sehe Ii Nyoo cuví chuun ―catyí ra yɨhɨ́ tatyi ña vaha cuan chi ra Jesús. 25Nacaha̱n ra Jesús ta catyí ra chi tatyi ña vaha cuan: ―¡Taxi ri! ¡Sa̱ña chi ra ndahvi chiña! ―catyí ra. 26Ta tatyi ña vaha cuan, chihi̱ tañi ra cuhví cuan saha̱ chi, ta iyo canachaa̱ tatyi cuan quita̱ chi ra. 27Tandɨhɨ ñáyɨvɨ yuhvi xaan ñu cuvi̱, ta candaca̱ tuhun ñu chi tahan ñu, ta catyí ñu: ―¿Ñáá cha cuví ihya? ¿Ñana vaha tuhun chaa sañahá ra ihya? ¡Vatyi iyo vaha tunyee iñi chi ra, nyacua nya tatyi ña vaha, ta quichahá chi ra! ―catyí ñu. 28Ta numi ri cachito̱ ñáyɨvɨ tandɨhɨ ñuu cha iyó Galilea cuan tuhun ra Jesús. 29Cuhva cha quita̱ coyo ra chichi vehe ñuhu, ta cuahan ra Jesús vehe ra Simón ta ra Andrés. Ta cuahan tucu ra Jacobo ta ra Juan chihin ra. 30Ta maha tyiso ra Simón catuví ña nu chito, cuhví ña chihin cahñi. Ta catyi̱ ñu chi ra Jesús tyi cuhví ña. 31Tyicuan ta tuhva̱ ra Jesús, ta tɨɨ̱n ra ndaha ña. Ta nacoñehe̱ ra chi ña. Ta caa cuhva ri cuan, tinyaa̱ cahñi chi ña. Ta quichaha tyiñuhu ña chi ra. 32Cuhva cha quee̱ ñanyii ta cha cua cuaa, quichi̱ nyaca ñu tandɨhɨ ñu cuhví ta ñu yɨhɨ́ tatyi ña vaha nu nyaá ra Jesús. 33Ta tandɨhɨ ñáyɨvɨ ñuu cuan candu ɨɨ̱n ri ñu yuvehe cuan. 34Ta cuaha ñu cuhví cha sɨɨn sɨɨn cuehe sanduvaha̱ ra. Ta tava̱ ñehe ra chi cuaha tatyi ña vaha, soco ña chaha̱ ra cha cahan tatyi cuan, vatyi chitó cuan yóó ra cuví ra. 35Ta cha inga quɨvɨ cuhva cha ni ñaa ca, ndɨcuita̱ ra Jesús, ta cuahan ra ityi chata ñuu. Cuahan ra noo nu yori sayanga chi ra cua cacan tahvi ra chi Nyoo. 36Ta ra Simón ta ra tahan ra cuahan coyo ra cua nanducu ra chi ra. 37Ta cuhva cha canañihi̱ ra chi ra cacatyí ra chi ra: ―Tandɨhɨ ñáyɨvɨ nanducú ñu chuun ―cacatyí ra chi ra Jesús. 38Soco maa ra catyí ra chi ra: ―Co̱ho ndo inga ñuu cha nyicú yatyin ri ihya, vatyi cahan tiqui tuhun Nyoo yucuan, vatyi yucuan tyiño vachi ―catyí ra Jesús chi ra. 39Yucuan chaha chica̱ noo ra Jesús tandɨhɨ ri ñuu cha iyó Galilea, cahán ra tuhun Nyoo chichi vehe ñuhu tahan tahan ñuu. Ta tava̱ ñehe ra tatyi ña vaha cha yɨhɨ̱ añima ñáyɨvɨ. 40Noo chaha tuhva̱ noo ra cuhví cha tyahyu coño nu nyaá ra Jesús. Ta chicuiñi̱ chɨtɨ ra nuu ra, ta catyí ra chi ra: ―Tatu cuñún, cuví sanduvahun chii ―catyí ra. 41Ta cundahvi cuñí ra Jesús nyehé ra chi ra, ta tyiso̱ ra ndaha ra sɨquɨ ra, ta catyí ra: ―Cuñí sanduvahi chuun. Ta na nduvahun vityin ri ―catyí ra chi ra. 42Caa cuhva ri cha catyi̱ ra tyehe caa, tinyaa̱ cuehe cuan chi ra, ta nduvaha̱ ra. 43Tyicuan ta catyí ra Jesús vatyi cha cuvi cuhun ra, soco catyi̱ xaan ra chi ra na sacuvi ra tyehe caa: 44―Nye̱he. Yori chihin cahun tuhun. Soco cua̱han nu nyaá tata sutu. Ta sa̱ñahun chuun chi ra, ta cu̱hvon cha tahán chi cuhvon na ndundɨun nu Nyoo tari cuhva catyí nu ley cha tyaa̱ ra Moisés, vatyi tacuhva coto tandɨhɨ ñáyɨvɨ tyi cha nduvahu̱n chihin cuehe cuan ―catyí ra Jesús chi ra. 45Soco ra cuan chaha̱n ra, ta quichaha̱ nacatyi ra chi tandɨhɨ ñáyɨvɨ. Yucuan chaha ña cuvi̱ ca quɨhvɨ ndichin ra Jesús chichi ni noo ñuu. Ta ityi chata ri ñuu chicá noo ra nu yori ñáyɨvɨ iyó, soco tandɨhɨ ri ityi quita̱ coyo ñu, quichi̱ nyehe ñu chi ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\