San Marcos 11

1Cachaa̱ coyo ra yatyin ri ñuu Jerusalén, nu nyaá ñuu Betfagé ta ñuu Betania. Ta yucu yutun Olivo nyaá ityi nuu chiin ca. Tyicuan ta catyí ra Jesús chi uvi ra chicá noo chihin ra: 2―Cua̱han ndo chichi ñuu cha nyaá ityi nuu chiña. Ta nu cua chaa ndo cunañihi ndo noo burru chaa nuhñí tɨ, quɨtɨ ta quɨhɨ ca tyayu cuví tɨ. Nda̱chi ndo chi tɨ, ta qui̱chi nyaca ndo chi tɨ. 3Ta tatu yóó cha ndaca tuhun ñáá tuhun sacuví ndo tyicuan caa, ca̱tyi ndo chi ñu vatyi chiñuhú tɨ chi ra nyacá ñaha, ta numi ri cunanyaca ndo chi tɨ, ca̱tyi ndo chi ñu ―catyí ra Jesús chi ra. 4Tyicuan ta cuahan coyo ra, ta canañihi̱ ra burru cuan nuhñí tɨ ityi cahnu yatyin ri noo yuvehe, ta candachi̱ ra chi tɨ. 5Ta suhva ra canyicú cuan catyí ra chi ra: ―¿Ñáá cha nyacuvi ndo? ¿Ñáá tuhun cha ndachí ndo burru chiña? ―catyí ra chi ra. 6Tyicuan ta canacaha̱n ra tari cuhva cha catyi̱ ra Jesús chi ra. Ta cachaha̱ ra cuhun coyo ra. 7Tyicuan ta caquehe̱n ra burru cuan ta chinyaca̱ ra chi ra Jesús. Ta catyiso̱ ra sahma ra sɨquɨ tɨ, ta ndaa̱ ra Jesús chi tɨ. 8Ta cuaha ñu ndɨca ñu sahma ñu ityi cuahan ra, ta inga ñu chahnu̱ ñu soco numa ta cachacu̱n ñu. 9Tyicuan ta ñu cha cuahan ityi nuu ra ta ñu cha cuahan ityi chata, quichaha̱ cana chaa ñu ta catyí ñu: ―¡Cahnu xaan cuví Nyoo! ¡Na sacahnu yo chi ra vachi cuenda Sutu yo Nyoo! 10¡Sa̱cahnu yo chi ra vachi nyacá ñaha tari chinyaca̱ ñaha sutu chahnu yo ra David! ¡Cahnu xaan ca cuví ra nyaá andɨvɨ! ―catyí ñu. 11Tyicuan ta quɨhvɨ̱ ra Jesús chichi ñuu Jerusalén, ta cuahan ra vehe ñuhu cahnu. Ta cha yaha̱ nanyehe̱ ra ityi cuan ityi ihya, ndaca̱ chata ra ñuu Betania chihin ndɨ uchi uvi ra chicá noo chihin ra vatyi cha iñi. 12Cha inga quɨvɨ quita̱ coyo ra ñuu Betania cuan, ta cha nɨ ri ca cha cuahan ra chicá ityi ra chaa̱ noo soco chi ra Jesús. 13Ta nyasava ri nanyehe̱ ra noo tu higo cha nyaá numa. Ta chaha̱n ra chinyehe̱ ra tatu iñi chɨtɨ nuu tun, soco maa maa ri numa ri iñi, vatyi ta chaa ca quɨvɨ quita chɨtɨ tun. 14Tyicuan ta caha̱n ra Jesús chihin tun, ta catyí ra chi tun tyehe caa: ―Ma coo ca chɨtɨ cachi ñáyɨvɨ nuun ―catyí ra chi tun. Ta ra cachicá noo chihin ra cachiñí ra cha cahán ra. 15Yaha̱ cuan ta nachaa̱ coyo ra Jerusalén. Ta quɨhvɨ̱ tucu ra Jesús chichi vehe ñuhu cahnu. Ta quichaha̱ tava ñehe ra chi ra caxicó ta ra casatá yucuan. Sanduva̱ ra mesa ñu canasamá xuhun chi ñáyɨvɨ. Ta suri tyicuan caa sacuvi̱ ra chihin tyayu ra caxicó paloma. 16Ta ña chaha̱ ca ra ca cuiso ñu ñáá cha cuiso ñu ityi chichi vehe ñuhu cuan. 17Ta quichaha sañaha̱ ra chi ñu, ta catyí ra: ―Nu tutu Nyoo catyí chi: “Vehi, vehe nu chicán tahvi tandɨhɨ ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ cuví”, catyí Nyoo. ¡Soco nyoho nasahá ndo vehe nu nyicú ra suhu! ―catyí ra Jesús. 18Ta ra cacuví nuu chi tata sutu ta ra casacuahá cuenda ley vehe ñuhu cachiñi̱ ra cha cahán ra, ta quichaha̱ canducu ra cuhva cha cacahñi ra chi ra vatyi cayuhví ra chi ra tyi cha tandɨhɨ ñáyɨvɨ iyo cuñí ñu cha sañahá ra. 19Soco cuhva cha cua cuaa ra Jesús quita̱ ri ra ñuu cuan chihin ra cachicá noo chihin ra. 20Cha ñaha ri cha inga quɨvɨ cuan, nayaha̱ coyo ra nu nanyaá tu higo cuan. Ta cananyehe̱ ra vatyi na ityi nyacua nya yoho tun. 21Tyicuan ta nɨcoho̱n iñi ra Pedro vatyi soco̱ ra Jesús chi tun ta catyí ra chi ra Jesús: ―Maestro, nye̱he tu higo cha soco̱n, cha na ityi tun ―catyí ra. 22Nacaha̱n ra Jesús, ta catyí ra: ―Chi̱no iñi ndo chi Nyoo. 23Vatyi cha ndicha catyí chi ndo vatyi nya nyoho catyi ndo chi yucu ihya, “Na canyaha ta cuhun nu tyañuhu”, ta tatu ña chicá uvi iñi ndo, ta chinó iñi ndo, tuhun cahan ndo cua cuvi. 24Yucuan chaha catyí chi ndo vatyi tandɨhɨ cha chicán tahvi ndo, ta tatu chinó iñi ndo tyi cha naquehe̱n ndo, tyicuan caa cucuvi. 25Ta tatu chicán tahvi ndo chi Nyoo ta cuxaán ndo chi inga ñu, sa̱ha ndo tɨcahnu iñi chi ñu, tacuhva vatyi Sutu ndo, ra nyaá andɨvɨ, saha tucu maa ra tɨcahnu iñi cuatyi ndo. 26Soco tatu ña sahá ndo tɨcahnu iñi chi ñu, nɨ ri Sutu ndo, ra nyaá andɨvɨ, ma saha ra tɨcahnu iñi cuatyi maa ndo. 27Tyicuan ta nachaa̱ coyo ra Jerusalén. Ta cha nɨri ca cha chicá noo ra Jesús chichi vehe ñuhu cahnu cuan, catuhva̱ ra cacuví nuu chi tata sutu, ta ra sacuahá cuenda ley, ta ra cacuví mandoñi nu nyaá ra. 28Ta candaca̱ tuhun ra chi ra. ―¿Yóó cha tyaa̱ tyiño chuun vatyi sacuvun tyehe caa? ¿Yóó cha chaha̱ ityi chuun vatyi sacuvun? ―cacatyí ra. 29Ta nacahan ra Jesús, ta catyí ra: ―Cua ndaca tuhun tucu yuhu noo tuhun chi ndo. ¿Yóó cha tachi̱ chi ra Juan vatyi sacondutya ra chi ñáyɨvɨ? ¿Atu Nyoo tachi̱ chi ra, o ñáyɨvɨ? Tatu catyi ndo chii, tyicuan ta cua catyi tucu yuhu chi ndo yóó cha tyatyiño̱ ihya chii ―catyí ra Jesús chi ra. 31Tyicuan ta quichaha cacuvi yuhu maa ra chihin tahan ra ta cacatyí ra: ―Tatu catyi yo tyi Nyoo tachi̱ chi ra Juan, cucatyi ra chi yo: “Tu tyicuan caa, ¿ñáá tuhun ña chino̱ iñi ndo chi ra?” 32¿Ta yoso caa catyi yo tyi ñáyɨvɨ tachi̱ chi ra? Ma cuvi ―cacatyí ra, vatyi cayuhví ra chi ñáyɨvɨ, vatyi tandɨhɨ ñu cachinó iñi ñu vatyi cha ndicha cuenda Nyoo caha̱n ra Juan. 33Tyicuan ta quichaha cacatyí ra chi ra Jesús: ―Ña chitó ndi. Tyicuan ta ra Jesús catyí ra chi ra: ―Ni yuhu ma catyi chi ndo yóó cha tyaa̱ tyiño chii tyi sacuvi cha sacuví ―catyí ra Jesús chi ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\