San Marcos 12

1Tyicuan ta chihin cuhva ihya quichaha cahan ra Jesús chihin ra, ta catyí ra chi ra: ―Chiyo̱ noo ra cha tachi̱ ra yoho tɨchaha ndɨvɨ. Ta chasɨ̱ ra chaha. Ta savaha̱ ra noo nu cuhñi ra tɨchaha ndɨvɨ. Ta savaha̱ ra noo vehe sucun tacuhva vatyi cuví saha ra cuenda tandɨhɨ. ’Yaha̱ cuan ta chaha̱ noo ra ñuhú cuan chi suhva ra casahá tyiño. Ta cuahan ra inga ñuu. 2Ta cha chaa̱ quɨvɨ iyó chɨtɨ yoho cuan, chitoho ñuhú cuan tachi̱ ra noo musu nu nyicú ra casahá tyiño cuan vatyi cacan ra suhva chɨtɨ cha tahán chi chi ra. 3Soco catɨɨ̱n ra chi ra. Ta cacañi̱ ra chi ra. Ta canatachi̱ ra chi ra chihin nu ndaha nu ndɨɨ ra. 4Tyicuan ta chitoho ñuhú cuan tachi̱ ra chi inga musu, soco chi ra ihya catuchi̱ ra yuu chi ra, catahvi̱ ra xiñi ra, ta cacahan uhvi ra chi ra. 5Ta inga tucu musu tachi̱ chitoho ñuhú cuan. Ta chi ra cuan cachahñi̱ ra. Yaha̱ cuan ta tachi̱ ra cuaha ca ra. Soco cacañi̱ ra chi suhva ra. Ta chi suhva ca ra cachahñi̱ ra. 6Ta ndoo noo ri ca ra cha cuví tachi chitoho ñuhú cuan. Ican cuví sehe ra cha cuñí xaan ra. Ta nu ndɨhɨ tachi̱ ra chi sehe ra vatyi cuñí maa ra chicá xiñi ra: “Cucasaha ra ñáyɨvɨ chi sehi”, cuñí ra chicá xiñi ra. 7Soco nu chaa̱ sehe ra, ra casahá tyiño cuan catyi̱ ra chi tahan ra: “Ican ra ihya cundoo chihin tandɨhɨ ihya. Na cahñi yo chi ra, ta ndoo maa yo chihin”, catyí ra. 8Ta tyicuan caa catɨɨ̱n ra chi ra ta cachahñi̱ ra chi ra. Tyicuan ta cachituchi̱ ra coño ñuhu ra ityi chata chacu cuan ―tyicuan caa cuhva cahan ra Jesús chihin ra cuan. 9Tyicuan ta ndaca̱ tuhun ra Jesús chi ra ta catyí ra: ―¿Ñáá cha cusacuvi ra cuví chitoho ñuhú cuan? Cuquichi ra ta cucahñi ra chi ra casahá tyiño cuan. Ta cuhva ra ñuhú cuan chi inga ra. 10¿Atu ta sacuaha ca nyoho nu tutu Nyoo nu catyí chi tyehe caa? Yuu cha ña cacuñi̱ ra casavaha vehe cotyiño ra, ican cuan cuví yuu cha nɨñɨ ca. 11Ican ihya cuví cha sacuvi̱ Sutu yo Nyoo. Ta tyaquɨ xaan tuhun cha cuenda chi yo, catyí chi nu tutu Nyoo ―catyí ra Jesús chi ra cacuví nuu chi tata sutu cuan. 12Tyicuan ta canducu ra cuhva cha tyihi ra chi ra Jesús vehe caa vatyi cachitó ra vatyi caha̱n ra cuhva ihya soco cha cuenda maa ra. Soco vatyi cayuhví ra chi ñáyɨvɨ, casandoo̱ ra chi ra, ta cuahan coyo ra. 13Tyicuan ta catachi̱ ra suhva ra cuenda ra Herodes ta suhva ra fariseo nu nyaá ra Jesús vatyi casacahan ra chi ra ta coo cuatyi catyaa ra sɨquɨ ra. 14Chaa̱ coyo ra ihya ta quichaha catyí ra chi ra Jesús: ―Maestro, chitó ndi vatyi cahún cha ndicha, ta ña quichahún cha cahán ñáyɨvɨ, ta ña natɨɨ́n cuendon cuhva caa ri ñu. Ta ndicha sañahún ityi Nyoo. Yucuan chaha cuñí ndi coto ndi, ¿atu vaha cha tyiyahvi yo cha chicán gobiernu ñuu Roma chi yo, o ña vaha? ¿Atu tahán chi cha tyiyahvi yo, o ña tahán chi? ―cacatyí ra chi ra Jesús. 15Soco ra Jesús chitó ra vatyi ñima cha vaha chicá xiñi ra, ta catyí ra chi ra: ―¿Ñáá tuhun cha cuñí ndo sandavi ñaha ndo chii? Nya̱ca ndo noo xuhun chii, na nyehi ―catyí ra. 16Caquichi̱ nyaca ra chi ra. Ta cuhva cha nanyehe̱ ra ta ndaca̱ tuhun ra chi ra, ta catyí ra: ―¿Yóó chi nuu ihya, ta yóó chi sɨvɨ nyaá ihya? ―catyí ra chi ra. Ta canacaha̱n ra ta cacatyí ra: ―Chi gobiernu. 17Tyicuan ta catyí ra Jesús chi ra: ―Cu̱hva ndo chi gobiernu cha tahán chi chi ra. Ta cu̱hva tucu ndo chi Nyoo cha tahán chi Nyoo ―catyí ra Jesús chi ra. Ta iyo cacuñí ra tuhun cha nacaha̱n ra. 18Tyicuan ta cuahan coyo suhva ra saduceo nu nyaá ra Jesús. Ican ra saduceo ihya catyí ra vatyi ña nandotó ndɨyɨ. Yucuan chaha cacaha̱n ra tyehe caa ta catyí ra chi ra Jesús: 19―Maestro, tyaa̱ ra Moisés tuhun yoso caa tahán chi sacuvi yo tatu noo rayɨɨ ta chihi̱ ra ta ndoo̱ ñasɨhɨ ra soco ña chicoo̱ sehe ra chihin ña. Catyí ra vatyi tahán chi tandaha yañi ra chihin ñaha cha chihi̱ yɨɨ cuan, tacuhva vatyi coo sehe ña cha cuenda ndɨ yañi ra. 20Noo chaha chiyo̱ ucha tahan ra chihin yañi ra. Ra cha xihna ri tandaha̱ ra chihin noo ña, ta yori sehe ra chicoo̱. 21Ta ra cu uvi tandaha ra chihin ñaha cha ndoo̱ cuan. Ta suri chihi̱ ra. Ta suri yori sehe ra chicoo̱. Ta tyicuan caa tucu cuvi̱ chihin ra cu uñi cuan. 22Ta tyicuan caa ndɨ ucha tahan ra tandaha̱ chihin ña. Ta ni noo ra ña cachiyo̱ sehe ra chihin ña. Ta nu ndɨhɨ tuhun, chihi̱ ndɨhɨ maa ña. 23Ta vityin, quɨvɨ cunandoto ñáyɨvɨ, ¿nya ra cucuvi yɨɨ ña? Vatyi ndɨ ucha tahan ra cuan chiyo̱ chihin ña ―cacatyí ra chi ra Jesús. 24Tyicuan ta nacaha̱n ra Jesús ta catyí ra chi ra: ―Nyoho cahán tondo ri maa ndo, vatyi ña chitó ndo cha nyaá nu tutu tuhun Nyoo. Ta ni ña chitó ndo yoso caa tunyee iñi Nyoo. 25Vatyi quɨvɨ cunandoto ndɨyɨ, ni ma tandaha ñu ta ni ma cuhva ñu sehe ñu tandaha, vatyi tari ángel cha nyaá andɨvɨ tyicuan caa cucuvi ñu. 26Ta tuhun cha nandotó ndɨyɨ cuan, ¿atu ta sacuaha ca ndo nu libru ra Moisés yoso caa caha̱n Nyoo chihin ra nu cayú taca iñu cuan? Ta tyehe caa catyi̱ ra chi ra: “Yuhu cuví Nyoo cuenda ra Abraham, ta cuenda ra Isaac, ta cuenda ra Jacob”, catyí Nyoo chi ra Moisés. 27Ta cha catyí Nyoo tyicuan caa cuñí chi catyi vatyi vasɨ cha naha cachihi̱ ra, soco canyitó añima ra vatyi Nyoo ñima Nyoo cuenda ñu ndɨyɨ cuví ra, soco Nyoo cuenda ñu nyitó cuvi ra. Yucuan chaha catyí vatyi nyoho cahán tondo ri ndo ―catyí ra Jesús chi ra. 28Chaa̱ tucu noo ra sacuahá cuenda ley vehe ñuhu cuan, ta chiñi̱ ra cacuví yuhu ra. Ta vatyi chitó ra vatyi ra Jesús vaha nacaha̱n ra nu cacahan ra yucuan, ta ndaca̱ tuhun ra chi ra ta catyí ra: ―Chichi cha tandɨhɨ ley, ¿nya cha nɨñɨ ca sacuvi yo? ―catyí ra. 29Ta nacaha̱n ra Jesús ta catyí ra: ―Cha xihna ca sacuví yo cha nuu tandɨhɨ, ican cuví ihya: “Cuɨ̱ñɨ ndo ñu Israel. Sutu yo Nyoo, noo ri maa ra iyó. 30Cu̱ñun chi Sutu yo Nyoo chihin cha nɨɨ iñun ta chihin cha tandɨhɨ añimon, ta chihin cha tandɨhɨ cha chiñi tuñi xiñun, ta chihin cha tandɨhɨ tunyee iñun.” Ican ihya cuví cha xihna ca cha tahán chi sacuvi yo. 31Ta cha cu uvi catyí chi: “Cu̱ñun chi tahun tari cuñún chi maun.” Ñahri ca tuhun cha nɨñɨ ca ican saha nduvi tahan ihya ―catyí ra Jesús. 32Tyicuan ta ra sacuahá cuenda ley cuan catyí ra chi ra: ―Vaha xaan nacahu̱n, Maestro. Ndicha cha catyún vatyi noo ri Nyoo iyó, ta yori ca Nyoo iyó, noo tuhun ri maa ra. 33Ta cha cuñí yo chi Nyoo chihin cha nɨɨ iñi yo ta chihin cha tandɨhɨ cha chiñi tuñi xiñi yo, ta chihin cha tandɨhɨ añima yo, ta chihin cha tandɨhɨ fuerza yo, ta cu̱ñi yo chi tahan yo tari cha cuñí yo chi maa yo, vale ca cuan ta ñima ca tandɨhɨ quɨtɨ cha chahá yo chi Nyoo cha chahñi̱ yo ta chahmi̱ yo ―catyí ra sacuaha cuenda ley cuan chi ra Jesús. 34Nyehe̱ ra Jesús vatyi vaha nacaha̱n ra chihin cha cachi xiñi ra. Ta catyí ra chi ra: ―Chiin ri ca cuñí chi ta ñihún cuhva yoso caa nacuhvon añimon chi Nyoo na cunyaca ñaha ra ―catyí ra Jesús chi ra. Ta ni noo ca ñu ña cañá ca iñi ñu candaca tuhun ñu ñáá cha ndaca tuhun ñu chi ra Jesús. 35Sañahá ra Jesús chichi vehe ñuhu cahnu, ta catyí ra: ―¿Yoso caa cha cacatyí ra sacuahá cuenda ley vehe ñuhu vatyi ra Cristo vachi ra tata ra David? 36Vatyi suri maa ra David chotyiño̱ Tatyi Ii chi ra ta catyí ra: Caha̱n Suti Nyoo chihin Suti ra Cristo, ta catyí ra: “Cu̱nyaa chiyo vahi nyacua nya cuhve chi ra xaan iñi chuun vatyi cuaca chahun sɨquɨ ra”, catyí Nyoo chihin yuhu ra David ta cha naha. 37¿Yoso caa cha ra vachi tata ra David cuví chi ra Cristo, ta suri maa ra David catyi̱ ra vatyi ra Cristo cuví Sutu ra? ―catyí ra Jesús. Ta cuaha xaan ñáyɨvɨ nyicú yucuan sɨɨ xaan cacuñí ñu chiñí ñu tuhun cahán ra. 38Nu sañahá ra Jesús ta catyí ra tyehe caa: ―Sa̱ha ndo cuenda chi ndo chihin ra casacuahá cuenda ley vehe ñuhu, vatyi tahán iñi ra cacuihno ra sahma nañi ta chicá noo ra nuyahvi tacuhva saha ndo ñáyɨvɨ chi ra, ta cuhva ndo nocumi chi ra. 39Maa ra cananducú ra nu vaha ca cunyicu ra chichi vehe ñuhu. Ta nu vaha ca cacuñí ra cachi ra nyayu nu iyó vico. 40Ta ican ra catinyaá vehe ñu chihi̱ yɨɨ, vatyi ña cuví tyiyahvi ñu ñáá xuhun tava ra sɨquɨ ñu. Ta cuñí ra sacuvaha ra chi ra nuu ñáyɨvɨ. Yucuan chaha naha chicán tahvi ra nu tuvi. Maa ra cuví cha cutachi tuñi ca Nyoo chii ―catyí ra Jesús. 41Noo chaha nyaá ra Jesús chichi vehe ñuhu cahnu yatyin ri nu nyaá chatun nu cumí ñu xuhun cha chaha̱ ñáyɨvɨ chi Nyoo. Ta nyehe̱ ra yoso caa tyihí ñáyɨvɨ xuhun yucuan. Ta cuaha ñu tyayɨɨ chahá ñu cuaha xaan xuhun. 42Tyicuan ta chaa̱ tucu noo ñaha ndahvi chihi̱ yɨɨ, ta tyihi̱ ña uvi tahan xuhun cuatyi cha caha xaan nyaá. 43Tyicuan ta cana̱ ra Jesús chi ra cachicá noo chihin ra, ta catyí ra chi ra: ―Cha ndicha catyí chi ndo vatyi ñaha ndahvi chihi̱ yɨɨ ihya, cuaha ca chaha̱ ña ta ñima ca inga ñu catyihí xuhun chiña. 44Vatyi tandɨhɨ ñu cachaha̱ ñu cha ndoo ri ca chi ñu. Soco maa ña chihin cha ndahvi ña chaha̱ ña tandɨhɨ cha cumí ña ―catyí ra Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\