San Marcos 13

1Cuhva cha cua quita ra Jesús chichi vehe ñuhu cahnu cuan, noo ra chicá noo chihin ra catyi ra chi ra: ―¡Maestro, nye̱he ñana cha tyaquɨ yuu yɨhɨ́ vehe ihya! ¡Ñana cha nahnu vehe ihya! ―catyí ra chi ra Jesús. 2Soco nacaha̱n ra Jesús, ta catyí ra chi ra: ―¿Atu nyehún vehe nahnu ihya? Soco catyí chuun vatyi ma ndoo ni noo yuu coso sɨquɨ tahan, vatyi tandɨhɨ cutanɨ ―catyí ra Jesús. 3Tyicuan ta cuahan coyo ra nya yucu yutun Olivo cha nyaá inga chiyo xahva ityi nuu vehe ñuhu cahnu. Ta cuhva cha nyaá ra Jesús yucuan, ra Pedro, ra Jacobo, ra Juan, ta ra Andrés candaca tuhun xehe ra chi ra: 4―Cuñí ndi cha ca̱tyun chi ndi ama cucuvi tandɨhɨ tuhun cha cahu̱n tuhun. ¿Ñáá seña cucuvi tatu cha cua cuvi? ―cacatyí ra. 5Nacaha̱n ra Jesús ta catyí ra: ―Sa̱ha ndo cuenda chi ndo tacuhva yori sandavi ñaha chi ndo. 6Vatyi cuaha xaan ra cuquichi coyo ra, ta cucotyiño ra sɨvi ta cucatyi ra: “Yuhu cuví ra Cristo.” Ta cusandavi ñaha ra chi cuaha xaan ñáyɨvɨ. 7’Soco tatu chiñí ndo tuhun tyi iyó cuatyi ta cañí tahan ñáyɨvɨ, ma nayuhvi ndo. Vatyi tyicuan caa tahán chi cucuvi, soco ta chaa ca quɨvɨ cunaa ñayɨvɨ̱. 8Vatyi noo ñuu cucañi tahan chi chihin inga ñuu, ta ñáyɨvɨ cuenda noo gobiernu cucañi tahan ñu chihin ñáyɨvɨ cuenda inga gobiernu. Ta cucoo cha taan nahnu cuaha ri ityi. Ta cucoo tama. Ta cunaquɨquɨ ñáyɨvɨ. Ta tyehe caa cua quichaha cha nyehe ñáyɨvɨ tɨndoho. 9Soco sa̱ha ndo cuenda chi ndo. Vatyi cucuhva cuenda ñu chi ndo chi ra cacuví tyiño. Ta cucañi ñu chi ndo chichi vehe ñuhu. Cucuhva cuenda ñu chi ndo nuu gobernador ta nuu rey cha cuenda yuhu. Ta tyicuan caa cuví cahan ndo tuhin nuu ra. 10Vatyi cha ni cumañi ca naa ñayɨvɨ̱, cuñí chi cucutya tuhun Nyoo yoso caa sacacú ra añima ñáyɨvɨ tandɨhɨ ñuu. 11Ta cuhva cha cunyaca ñu chi ndo nuu ra cacuví tyiño, ma caca xiñi ndo ñáá tuhun cucahan ndo, ni ma ndichi xiñi ndo. Ca̱han ndo cha catyi Nyoo chi ndo cha cahan ndo cuhva cuan. Vatyi ñima nyoho cucahan, soco maa Tatyi Ii Nyoo. 12Yɨhɨ́ ra cunacuhva cuenda ra nyacua nya chi yañi maa maa ra. Ta sacuvi ra na cacahñi ñu chi ra. Ta yɨhɨ́ ñáyɨvɨ cunacuhva cuenda ñu chi sehe ñu. Ta yɨhɨ́ ñu cunaquɨquɨ ñu sɨquɨ sutu ñu ta sɨhɨ ñu. Ta cunacuhva cuenda ñu chi ñu na cahñi ra chi ñu. 13Tandɨhɨ ñáyɨvɨ cutasɨ cuñi nyehe ñu chi ndo cha cuenda yuhu. Soco tatu cunyee iñi ndo nyacua nya nu ndɨhɨ, cucacu ndo. 14’Ra Daniel, ra profeta Nyoo ta cha naha, tyaa̱ ra yoso caa cuahan tuhun noo cha cusacaquiñi nu ii xaan. Ta cusatɨvɨ chi tandɨhɨ. Tatu nyehé ndo nanyaá yucuan nu ña tahán chi cuinanyaa, (nyoho cha sacuahá ndo ihya na cutuñi iñi ndo) cuñí chi cha cono tandɨhɨ ñu iyó Judea nya ityi yucu. 15Ta ñu ñohó xiñi vehe quɨvɨ cuan, noo ñu, soco ma quɨhvɨ ñu chichi vehe ñu tava ñu ñáá cha tava ñu. 16Ta ñu ñohó nu chiqui, ma cunuhu ñu nya vehe ñu cha cunaquehen ñu sahma ñu. 17¡Ndahvi ñusɨhɨ cha cañohó sehe quɨvɨ cuan! ¡Ndahvi tucu cuvi ñusɨhɨ cha chaxín sehe quɨvɨ cuan! 18Ca̱can ndo chi Nyoo tacuhva cha ma tahan chi caca cono ndo quɨvɨ vichin. 19Vatyi quɨvɨ tɨndoho cucuvi. Ta ni noo chaha ta cuvi ca tyicuan caa nyata quɨvɨ chino̱ ñuhu ñayɨvɨ̱ nyacua nya vityin. Ta ni ma coo ca tɨndoho tahán ihya nu cuahan ca chi. 20Tyehe ta ma sanducuɨtɨ Sutu Mañi yo tyembu cuan, yori maa cucacu. Soco cusanducuɨtɨ ra cha cuenda cha cuñí ra chi ñu cuenda ra, ñu cha nacachi̱ maa ra. 21’Tatu yóó cha catyí chi ndo: “Nye̱he ndo, ma ra Cristo ihya” o “Nye̱he, ma ra nyaá yucuan”, ma chino iñi ndo. 22Vatyi cuquichi ra casandaví ñaha, cucatyi ra tyi ra Cristo cuví ra. Ta yɨhɨ́ ra cucatyi ra vatyi profeta Nyoo cacuví ra. Ta cucasavaha ra seña, milagru, vatyi canducú ra cuhva sandavi ñaha ra nyacua nya chi ñu cha nacachi̱ maa Nyoo tatu cuví chi ra. 23Soco sa̱ha vaha ndo cuenda vatyi yuhu cha sacote̱ chi ndo cha ni cumañi ca cuvi tyicuan caa ―catyí ra Jesús. 24Ta catyí tucu ra Jesús tyehe caa: ―Soco quɨvɨ cha yaha tɨndoho, cunduñaa ñanyii. Ma cundichin ca yoo. 25Tiñoo cunacoyo andɨvɨ. Ta nyacua nya tandɨhɨ cha iyó andɨvɨ ta cunacanda. 26Tyicuan ta cunyehe ndo chi yuhu Rayɨɨ cha quichi̱ nya gloria inga chaha, vachi nu vico chihin cha ndicha ñuhu Nyoo, ta chihin cha cahnu cuví ra. 27Tyicuan ta cutachi chi ángel ta cusandu ɨɨn ri chi ñu nacachi̱ nɨcahnu sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱, nyacua nya nu ndɨhɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ta nyacua nya nu ndɨhɨ andɨvɨ. 28’Cu̱tuñi iñi ndo cuhva tu higo ihya: Tatu nduyutya soco tun ta caña numa tun cha chitó ndo vatyi cha cuñí chaa quɨvɨ coo chɨtɨ, cha vachi vico savi. 29Ta suri tyicuan caa tatu cha nyehe ndo tuhun ihya, co̱to ndo tyi cha nyañaa yatyin quɨvɨ quichi tiqui. Cha nyañai yuvehe cuví cuan. 30Cha ndicha catyí chi ndo vatyi tandɨhɨ ihya cucuvi cha nɨ ri ca cha iyó ñáyɨvɨ. 31Tyicuan ta cunaa andɨvɨ ta ñuhu ñayɨvɨ̱ cha iyó cha vityin. Soco tuhun cahín tyicuan ri cucuvi tari cuhva catyí. 32’Soco yori chitó ñáá quɨvɨ ta ñáá cuhva cucuvi tandɨhɨ ihya, ni ángel Nyoo, ni yuhu Sehe Nyoo. Noo tuhun ri maa Nyoo Suti cuví ra chitó. 33’Yucuan chaha co̱nyito vaha ndo, ta sa̱ha ndo cuenda ta ca̱can tahvi ndo, vatyi ña chitó ndo ñáá quɨvɨ cuchaa cuhva. 34Tari noo ra cha cua cuhun nu cañi. Ta cha ni cumañi ca cuhun ra, chaha̱ cuenda ra vehe ra chi musu ra. Ta chaha̱ ra tyiño chi noo noo ra. Ta tachi̱ ra chi ra sahá cumi yuvehe cuan na saha ra cuenda. 35Yucuan chaha nyoho co̱nyito ndo vatyi ña chitó ndo ñáá cuhva cuquichi ra cha cuví tari chitoho vehe cuan, an cha ni cua cuaa, an ñuu, an cuhva cha chacú chaa loho, an cha ñaha ri. 36Co̱nyito ndo coto sana iñi ndo ta quichi ra, ta nañihi ra chi ndo quixí ndo. 37Cha catyi̱ chi nyoho, catyí tiqui chi tandɨhɨ ñáyɨvɨ ñandɨhɨ. Na conyito ñu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\