San Marcos 16

1Yaha̱ quɨvɨ nyitatú ñu. Tyicuan ta cu María ñaha Magdala ta cu María sɨhɨ ra Jacobo, ta cu Salomé sata̱ ñu ndutya vixi chahán ta cuahan coyo ñu cua tyihi ñu coño ñuhu ra Jesús. 2Ta timingu cuví, quɨvɨ quichaha vitya, ñaha cuii ri cuhva cha vachi cundichin cuhva cha ni cua caña̱ ñanyii, chaa̱ coyo ñu nu ñaña. 3Ta catyí ñu chi tahan ñu: ―¿Yóó cha cusacanyaha yuu yuhu ñaña cuan? ―catyí ñu chi tahan ñu. 4Soco cuhva cha nanyehe̱ ñu, yuu cahnu cha nyasɨ̱ yuhu ñaña cuan cha cuachiyo̱ chi nya sava. 5Quɨhvɨ̱ coyo ñu chichi ñaña yucuan. Ta nanyehe̱ ñu chi noo ángel tari caa noo ra tyivaa, nyaá ra chiyo vaha. Ta ñihnó ra sahma cañi ta cuichin. Ta canayuhví ñu. 6Soco catyí ra chi ñu: ―Ma yuhvi ndo. Nyoho nanducú ndo chi ra Jesús ra ñuu Nazaret, ra cha chihi̱ nu cruzi. Soco cha nandoto̱ ra. Ña ñohó ca ra ihya. Nye̱he ndo nu chacu̱n ra chi ra. 7Cua̱han ndo cua sacoto ndo chi ra Pedro ta chi inga ra cachica̱ noo chihin ra. Ca̱tyi ndo chi ra vatyi na cuhun coyo ra ityi Galilea vatyi yucuan nyatú ra Jesús chi ra, tari cuhva catyi̱ ra chi ra. Vatyi ra Jesús cha cuahan ra ityi nuu ―tyicuan caa catyí ángel cuan chi ñu. 8Tyicuan ta cuahan coyo vavaha ñu, vatyi suri canɨhɨ́ ñu cha cuenda cha yuhví ñu. Ta yori maa chihin cahán ñu tuhun cha cuenda cha yuhví ñu. 9Cuví chi timingu quɨvɨ quichaha vitya cha nandoto̱ ra Jesús. Yaha̱ cuan ta xihna ca nuu cu María ñaha Magdala tuvi̱ ra. Maa ña cuví ñaha cha tava̱ ñehe ra ucha tahan tatyi ña vaha. 10Ta chaha̱n ña chisacoto ña chi ra cachica̱ noo chihin ra, vatyi canyicú cuihya ra ta cachacú chaa ra. 11Soco cuhva cha cachiñi̱ ra vatyi iyó ra Jesús ta vatyi nyehe̱ ña chi ra, ña cachino̱ iñi ra. 12Cha yaha̱ cuan, ra Jesús tuvi̱ ra nuu uvi tahan ra cha cuahan coyo chica ityi ityi nu chiqui. Soco sɨɨn caa cuhva caá ra cananyehe ra chi ra. 13Ta cuanuhu coyo ra ta sacoto̱ ra chi tandɨhɨ ca ra. Soco suri ña cachino̱ iñi ra cha cacaha̱n ra cuan. 14Ta cuee ca ta tuvi̱ ra Jesús nuu ndɨ uchi ɨɨn ra cha cachica̱ noo chihin ra, cha nɨ ri ca cha canyicú ra nu mesa. Ta caha̱n ra chi ra cha cuenda cha ña cachinó iñi ra, ta cha cuenda cha candava añima ra vatyi ña cachino̱ iñi ra tuhun caha̱n ñu nyehe̱ tyi nandoto̱ ra. 15Ta catyí ra chi ra: ―Cua̱han ndo nɨcacahnu ñuhu ñayɨvɨ̱, ta ca̱han ndo chihin tandɨhɨ ñáyɨvɨ, ta ca̱tyi ndo chi ñu yoso caa sacacú Nyoo añima ñu. 16Ta ñu cha chinó iñi ta condutya ñu, cucacu añima ñu. Soco ñu cha ña chinó iñi cundoo cuatyi ñu sɨquɨ ñu ta cunaa ñu. 17Ta tandɨhɨ seña ihya cusacuvi ñu cha chinó iñi chii: Chihin sɨvi cutava ñehe ñu tatyi ña vaha. Cucahan ñu inga sahan cha ña chitó ñu. 18Cutɨɨn ñu coo, ta tatu coho ñu cha yɨhɨ́ venenu, ma saha cuehe chi ñu. Ta sɨɨn ri cutyiso ñu ndaha ñu sɨquɨ ñu cuhví, ta cunduvaha ñu. 19Nu ndɨhɨ caha̱n Sutu Mañi yo Jesús chihin ra, ta nandaa̱ xica ra andɨvɨ, ta chicunyaa̱ ra chiyo vaha Nyoo. 20Tyicuan ta ra cachica̱ noo chihin ra quita̱ ra ta chaha̱n coyo ra chicaha̱n ra tuhun Nyoo yoso caa sacacú ra añima yo tandɨhɨ ri ityi. Suri maa Sutu Mañi yo tyinyee̱ chi ra vatyi chaha̱ ra cha sacuvi ra cuaha milagru. Ta tyicuan caa nyehé ñáyɨvɨ tyi ndicha tuhun cacahán ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\