San Marcos 2

1Suhva quɨvɨ yaha̱ ta quɨhvɨ̱ ra Jesús inga chaha chichi ñuu Capernaum. Ta cachito̱ ñáyɨvɨ tyi nyaá ra vehe. 2Ta numi ri candu ɨɨ̱n ri cuaha ñáyɨvɨ. Ta nyacua ña chitaha̱n ñu, ni yuvehe. Ta maa ra Jesús caha̱n ra tuhun Nyoo chihin ñu. 3Tyicuan ta cumi tahan ra canyisó chi noo ra cuhví cha ña cuví nacanda, caquichí nyaca ra chi ra nu nyaá ra Jesús. 4Soco ña cuví caquɨhvɨ ra nya nu nyaá ra Jesús cha cuenda vatyi tuvi xaan ñáyɨvɨ. Tyicuan ta candaa̱ ra ityi xiñi vehe. Ta sacuachiyo̱ ra suhva tyiyo. Ta sanoo̱ ra chi ra cuhví cuan chihin chito. 5Nyehe̱ ra Jesús vatyi cachinó xaan iñi ra cuan. Ta catyí ra chi ra cuhví cuan: ―Cha ndachi̱ cuatyun, suti ―catyí ra Jesús chi ra. 6Soco suhva ra sacuahá cuenda ley vehe ñuhu nyicú ra cuan, ta cachicá xiñi ra tyehe caa: 7“¿Ñáá tuhun cha cañá iñi ra ihya cahan ra tyehe caa? Chicoo̱ cuatyi ra nuu Nyoo chihin tuhun caha̱n ra vatyi yori cuví sandachi cuatyi, noo tuhun ri maa Nyoo cuví sandachi ra cuatyi”, cachicá xiñi ra. 8Soco ra Jesús chitó ra cha cachicá xiñi ra. Ta catyi ra chi ra: ―¿Ñáá tuhun cha chicá xiñi nyoho tyicuan caa? 9¿Ñáá cha yɨɨ ca, cha catyi yo chi ra cuhví ihya vatyi cuatyi ra cha yaha̱ ndachi, o cha catyi yo chi ra vatyi nducuita ra ta naquehen ra chito ra ta caca ra? 10Vaha, vityin chihin cha sanduvahi chi ra ihya, cusañahi chi ndo vatyi yuhu ra cuví Rayɨɨ cha quichi̱ nya gloria, iyó ityi chii cha sandachi cuatyi ñáyɨvɨ ―catyí ra Jesús chi ra. Tyicuan ta quichaha catyí ra chi ra cuhví cuan: 11―Catyí chi yoho, ndɨ̱cuita, na̱quehen chiton, ta cua̱nuhu nya vehun ―catyí ra Jesús chi ra. 12Ta ra cuhví cuan ndɨcuita̱ ra. Naquehe̱n ra chito ra, ta cuanuhu ra. Ta tandɨhɨ ñu nyehe̱ ñu, ta iyo cuñí ñu, ta sacahnú ñu chi Nyoo, ta catyí ñu: ―Ni noo chaha ta nyehe ca yo cha tyehe caa ―catyí ñu. 13Yaha̱ cuan ta cuahan tucu ra Jesús inga chaha yuhu miñi cuan. Ta cuhva cha nataca̱ ñáyɨvɨ nu nyaá ra, quichaha cahan ra nuu ñu. 14Tyicuan ta cuahan ra ta nu yaha̱ ra nanyehe̱ ra chi ra Leví sehe ra Alfeo, nyaá ra nu sahá tyiño ra, tavá ra xuhun cuenda gobiernu ñuu Roma. Ta catyí ra Jesús chi ra: ―Co̱ho chihin. Tyicuan ta nducuita̱ ra Leví, ta cuahan ra chihin ra. 15Yaha̱ cuan ta taha̱n chi nyaá ra Jesús chihin ra cachicá noo chihin ra cachachí ra nu mesa vehe ra Leví. Ta nyicú tucu cuaha ra catavá xuhun chihin inga ñáyɨvɨ iyó cuatyi. Vatyi cuaha xaan ñu nyicón chi ra. 16Soco ra casacuahá cuenda ley vehe ñuhu, ta ra cacuví fariseo, ra cha quichahá xaan ley vehe ñuhu, cha canyehe̱ ra vatyi chachí ra Jesús chihin ra catavá xuhun, ta ñu iyó cuatyi, ta cacatyi̱ ra chi ra cachicá noo chihin ra Jesús: ―¿Yoso caa cha ra sacuaha chi nyoho chachí ra ta chihí ra chihin ra catavá xuhun ta ñu iyó cuatyi? 17Chiñi̱ ra Jesús cha cacaha̱n ra ta catyí ra: ―Ña chiñuhú doctor chi ñu ña cuhví, soco chiñuhú ra chi ñu cuhví. Vachi yuhu soco ñima cha cuenda cha vaha chi ñu vaha, soco cha cuenda cha vaha chi ñu iyó cuatyi ―catyí ra Jesús chi ra. 18Noo chaha, ra canyicón chi ra Juan ta ra canyicón chi ra fariseo, ña chachí ra ta nanducú ra chi Nyoo. Ta suhva ñáyɨvɨ quichi̱ coyo ñu nu nyaá ra Jesús, ta ndaca̱ tuhun ñu chi ra, ta catyí ñu chi ra: ―¿Ñáá tuhun cha ra canyicón chi ra Juan ta ra canyicón chi ra fariseo tuhvá ra savaha ra ayuno, ta ra cachicá noo chuhun ña tuhvá ra? ―catyí ñu. 19Ta nacaha̱n ra Jesús ta catyí ra: ―Noo vico tandaha, ¿atu cuví cha ma cachi ra ñohó vico cha nɨ ri ca cha nyaá ra cha cua tandaha cuan chihin ra? Tatu nyaá ca ra cua tandaha cuan chihin ra, ma cuvi cha ma cachi ra. 20Soco vachi chi quɨvɨ cha cutinyaa ra chi ra tandaha cuan nu nyicú ra tahan ra. Yucuan ndicha quɨvɨ coo cuhva cha ma cachi ra ta nanducu ra chi Nyoo ―catyí ra Jesús chi ñu. 21Catyí ra Jesús: ―Yori naquicu noo sahma chahnu chihin noo sahma chaa, vatyi cha chaa cuan nandɨyɨ ta cahnya chi sahma chahnu, ta nu tahnya cuan cunducahnu ca. 22Ta nɨ ri ña tuhvá yo tyihi yo vinu chaa chichi ñɨɨ chahnu, vatyi vinu chaa chahnyá chi ñɨɨ, ta chatɨ vinu, ta tɨvɨ ñɨɨ. Yucuan chaha cuñí chi cha tyihi yo vinu chaa chichi ñɨɨ chaa ―catyí ra Jesús. 23Noo quɨvɨ cha tuhvá ñáyɨvɨ nyitatu, cuahan ra Jesús chicá ra mahñu nu iyó cha tachi̱ ñáyɨvɨ. Ta ra cachicá noo chihin ra quichaha catohon ra yoco trigo cuan cuhva cha yahá coyo ra. 24Tyicuan ta quichaha cacatyí ra fariseo chi ra Jesús: ―¡Nye̱he xihna! ¿Ñáá tuhun cha sacuví ra cachicá noo chuhun tyiño cha ña tahán chi sacuví yo quɨvɨ nyitatú yo? ―cacatyí ra. 25Soco maa ra Jesús catyí ra chi ra: ―¿Atu ni noo chaha ta sacuaha ca nyoho cha sacuvi̱ ra David chihin ra tahan ra noo quɨvɨ cha cachisoco̱ vavaha ra? 26Quɨvɨ cha cuví ra Abiatar tyiño cha cuví ra nuu chi tata sutu, quɨhvɨ̱ ra David chichi vehe Nyoo. Ta chachí ra pan ii, cha tahán chi cachi maa ri maa ra cuví sutu. Ta chaha̱ tucu ra cachi ra ndɨhɨ chihin ra ―catyí ra Jesús. 27Ta catyí tucu ra Jesús chi ra: ―Chicoo quɨvɨ nyitatú yo, cuenda cha vaha chi ñáyɨvɨ, soco ñáyɨvɨ ña chicoo ñu cha cuenda cha vaha chi quɨvɨ nyitatu yo. 28Yucuan chaha yuhu Rayɨɨ cha quichi̱ nya gloria, iyó ityi chii cha catyi chi noo noo ndo ñáá cha sacuvi ndo quɨvɨ nyitatú yo ―catyí ra Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\