San Marcos 3

1Quɨhvɨ̱ ra Jesús inga chaha chichi noo vehe ñuhu. Ta yucuan nyaá noo ra na ityi ɨnchiyo ndaha. 2Ta cañañí ra fariseo chi ra Jesús nyehé ra tatu sanduvaha ra chi ra quɨvɨ nyitatú ñu, vatyi tacuhva coo cuatyi tyaa ra sɨquɨ ra. 3Tyicuan ta ra Jesús catyí ra chi ra na ityi ndaha cuan: ―Ndɨ̱cuita ta cui̱nanyaa mahñu ihya. 4Yaha̱ cuan ta ndaca̱ tuhun ra chi inga ñu cha tayucú cuan, ta catyí ra: ―¿Ñáá cha tahán chi sacuvi yo quɨvɨ nyitatu yo? ¿Atu sacuví yo cha vaha o cha ña vaha? ¿Atu tahán chi sanduvaha yo ñáyɨvɨ o cha cahñi yo? ―catyí ra Jesús. Tyicuan ta taxi taxi maa candoo̱ ñu cuan. 5Tyicuan ta xaan nanyehe ra Jesús chi ñu, ta cuihya cuñí ra vatyi ña cuñí ñu cutuñi iñi ñu. Ta catyí ra chi ra cuan: ―Sa̱nacaa ndahun. Ta sanacaa̱ ra, ta nduvaha̱ ndaha ra. 6Tyicuan ta quita̱ coyo ra fariseo, ta quichaha̱ catyihi tahan ra tuhun chihin ra cuenda ra Herodes, yoso caa cacahñi ra chi ra Jesús. 7Soco ra Jesús cuahan ra chihin ra cachicá noo chihin ra yuhu miñi, ta cuaha ñáyɨvɨ ityi Galilea canyicón chi ra. 8Ta cha chito̱ ñáyɨvɨ tuhun nahnu cha sacuví ra, cuaha xaan ñu quichi̱ coyo ñu ñuu Jerusalén ta inga ñuu cha iyó ityi Judea, ta ñuu cha iyó Idumea, ta inga chiyo yuvi cahnu Jordán, ta ñuu Tiro ta ñuu Sidón ñandɨhɨ, vatyi cuñí ñu nyehe ñu chi ra. 9Yucuan chaha catyí ra Jesús chi ra cachicá noo chihin ra na casanduvaha ra noo canoa, tacuhva vatyi tatu ndutɨhɨn xaan chihin ñáyɨvɨ, cuví quɨhvɨ ra chichi canoa cuan. 10Vatyi cuaha xaan ñu cha yaha̱ sanduvaha̱ ra, ta yucuan chaha tandɨhɨ ñu cuhví cuahan ñu nu nyaá ra vatyi cuñí ñu tɨɨn ñu chi ra tacuhva nduvaha ñu. 11Ta ñu yɨhɨ́ tatyi ña vaha añima, chicuiñi chɨtɨ ri ñu nuu ra, ta canachaa tatyi ña vaha cuan, ta catyí chi tyehe caa: ―¡Yoho cuvún Sehe Nyoo! 12Soco ra Jesús chasɨ̱ ra yuhu tatyi cuan vatyi ma catyi ca chi yóó ra cuví ra. 13Yaha̱ cuan ta ndaa̱ ra Jesús noo yucu ta cana̱ ra chi ra cuñí maa ra nacachi ra. Ta quichi̱ coyo ra nu nyaá ra. 14Ta tyiso̱ ra chi uchi uvi tahan ra vatyi cundɨhɨ ra chihin ra, ta vatyi tyatyiño ra chi ra na cucahan ra tuhun Nyoo. 15Ta chaha̱ ra ityi chi ra vatyi sanduvaha ra chi ñu cuhví, ta tava ñehe ra chi tatyi ña vaha. 16Ta ican ra ihya cacuví ndɨ uchi uvi tahan ra: ra Simón cha sacunañi̱ ra Jesús Pedro chi; 17ra Jacobo ta yañi ra ra Juan, sehe ra Zebedeo. Ta Boanerges sacunañi̱ ra chi nɨnduvi tahan ra ta cuñí chi catyi: ra ñihi cahán tari cahán savi, 18ra Andrés, ra Felipe, ra Bartolomé, ra Mateo, ra Tomás, ra Jacobo sehe ra Alfeo, ra Tadeo, ta inga ra Simón cha yɨhɨ́ cuenda ityi ra cuñí cuhun cuatyi sɨquɨ gobiernu ñuu Roma cha nyacá ñaha chi ñu, 19ta ra Judas Iscariote, ra cha naxico̱ tuhun chi ra Jesús. Yaha̱ cuan ta quɨhvɨ̱ ra Jesus noo vehe chihin ra cachicá noo chihin ra. 20Ta inga chaha nataca̱ cuaha ñáyɨvɨ, ta nyacua ni ña cuví ca cachi ra. 21Cha cachito̱ ñáyɨvɨ chi ra Jesús vatyi nyaá ra yucuan, quichi̱ coyo ñu vatyi cunuhun ra chihin ñu, vatyi catyi̱ ñáyɨvɨ chi ñu tyi nduloco ra. 22Ta suhva ra casacuahá cuenda ley vehe ñuhu Jerusalén cha quichi̱ coyo suri tyicuan caa cacatyí ra: ―Ra ihya, ra Beelzebú ra cuví nuu chi cuihna yɨhɨ́ chi ra. Ta chihin tunyee iñi cuihna tava ñehe ra tatyi ña vaha ―cacatyí ra. 23Tyicuan ta cana̱ ra Jesús chi ra, ta catyí ra chi ra: ―¿Yoso caa, atu tavá ñehe cuihna suri chi ra tahan maa ra? Ma sacuvi cuihna tyicuan caa. 24Tatu noo gobiernu cacusɨɨn ra, ta cacañí tahan ra chihin tahan ra, gobiernu cuan ña naha cuacunyaca ñaha ra. 25O tatu ñáyɨvɨ noo vehe, ña ɨɨn ri cuví ñu chihin tahan ñu ta cañi tahan ñu, cutɨvɨ nu nyicú ñu. 26Ta tatu cuihna cacusɨɨn ra ta canducuita ra sɨquɨ tahan ra, ¿yoso caa cucuvi chi ra? Cundɨhɨ tuhun ra. 27’Yori cuví quɨhvɨ chichi vehe noo ra ñihi tari cuihna ta tinyaa ra cha chii ra, tatu ma cuhñi xihna ra chi ra. Yucuan ndicha ta cuví tinyaa yo cha chii ra. 28’Cha ndicha catyí chi ndo vatyi cuví coo tɨcahnu iñi tandɨhɨ nuu cuatyi ñáyɨvɨ, ta tandɨhɨ cha quiñi caa cha cahán ñu. 29Soco ñu cahán ña vaha sɨquɨ Tatyi Ii Nyoo, ma cuvi maa coo tɨcahnu iñi cuenda cuan, soco tyicuan ri maa coo cuatyi ñu ―catyí ra Jesús. 30Tyicuan caa catyi̱ ra Jesús chi ra casacuahá cuenda ley vehe ñuhu, vatyi maa ra cacatyi ra vatyi ñohó noo tatyi ña vaha chi ra. 31Tyicuan ta chaa̱ coyo sɨhɨ ra Jesús ta yañi ra, soco ndoo̱ ñu ityi chata vehe, ta tachi̱ ñu cucana chi ra. 32Ta ra nyicú nicachico nu nyaá ra Jesús cacatyí ra chi ra: ―Sɨhun ta yañun ta cuhvon nyicú ñu ityi chata vehe, ta nanducú ñu chuun ―catyí ra chi ra. 33Soco maa ra catyí ra: ―¿Yóó ñu cuví sɨhi ta yañi? ―catyí ra. 34Tyicuan ta nanyehe̱ ra chi ñu nyicú nicachico, ta catyí ra: ―Ican ñu ihya cuví sɨhi ta yañi. 35Vatyi savahri ñu sacuví cuhva cuñí Nyoo, ican ñu cuan cuví yañi, ta cuhve, ta sɨhi ―catyí ra Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\