San Marcos 5

1Chaa̱ coyo ra yuhu miñi, inga chiyo nu nyaá ñuu Gadara. 2Ta quita̱ ri ra Jesús chichi canoa, ta quita̱ noo ra nu ñaña cuan ta chaa̱ ra nu nanyaá ra Jesús. Ta yɨhɨ́ noo tatyi ña vaha añima ra. 3Ta nu ñaña cuan iyó maa ra cuan. Ta yori maa cuví chasaha chi ra, nɨ ri chihin cadena. 4Cuaha xaan chaha chahñi̱ ñu chaha ra ta ndaha ra chihin cadena, soco chahnya̱ ra. Yɨquɨn maa sacuvi ra. Ta yori maa cuví chasaha chi ra. 5Ñicahñu ta cha cuaa chicá noo ra canachaá ra nya nu yucu ta nya nu ñaña. Ta sañicuehé ra suri chi maa ra chihin yuu. 6Soco cañi ca nanyehe̱ ra chi ra Jesús, ta chino vavaha ra chaa ra. Ta chicuiñi chɨtɨ ra nuu ra. 7Ta cana̱ chaa ra ta catyí ra: ―¿Ñáá tuhun cha tyihún chuun chihin yuhu, yoho Jesús, Sehe Nyoo ra cuví nuu? Chacú ndahvi nuun chihin sɨvɨ Nyoo, ma sanyehun tɨndoho chii. 8Catyí tatyi cuan tyehe caa vatyi ra Jesús cha catyi̱ ra chi ra: ―¡Sa̱ña chi ra chiña, yoho tatyi ña vaha! ―catyi̱ ra. 9Ta ra Jesús ndaca̱ tuhun ra chi ra, ta catyí ra: ―¿Ñáá nañún? Ta nacaha̱n tatyi ña vaha cuan: ―Legión nañí, vatyi cuaha xaan ndi ―catyí chi chi ra Jesús. 10Ta chacu̱ ndahvi tatyi ña vaha cuan nuu ra Jesús tacuhva cha ma tachi ra chi chi nu cañi. 11Ta yatyin ri yucu cuan nyicú cuaha xaan quɨnɨ cachachí tɨ. 12Yucuan chaha catyí tatyi ña vaha cuan chi ra Jesús tyehe caa: ―Ta̱chi chi ndi na quɨhvɨ ndi quɨnɨ cuan ―catyí tatyi cuan. 13Tyicuan ta chaha̱ ra Jesús, ta tatyi cuan quita̱ coyo chi ra cuan, ta quɨhvɨ̱ chi quɨnɨ cuan. Ta cha uvi mil quɨnɨ nyicú cuan, cachino̱ tɨ, ta canacoyo̱ tɨ chichi noo xahva yuhu miñi cuan, ta cachihi̱ tɨ chichi ndutya cuan. 14Tyicuan ta ra sahá cumi quɨnɨ cuan, chino̱ xaan ra chihin cha yuhví ra, ta chinacatyi̱ ra chi ñáyɨvɨ ñuu cuan ta ñu ñohó nu chiqui. Ta quichi̱ coyo ñáyɨvɨ, quichi̱ nyehe ñu ñáá cha cuvi̱. 15Cuhva cha chaa̱ coyo ñu nu nyaá ra Jesús, nanyehe̱ ñu chi ra cha yɨhɨ̱ tatyi ña vaha cuan chi. Ta vityin nyaá ra ñihnó ra sahma, ta cachi vaha iyó xiñi ra. Ta yuhví xaan ñu cuví. 16Ta ñu cha nyehe̱ cha cuvi̱ chi ra cuan ta chi quɨnɨ cuan, canacatyi̱ ñu chi tandɨhɨ ca ñu. 17Tyicuan ta quichaha̱ chacu ndahvi ñu nuu ra Jesús, na quita ra ñuu ñu. 18Ta cuhva cha cua quɨhvɨ ra Jesús chichi canoa, ra cha yɨhɨ̱ tatyi ña vaha cuan chi chacu̱ ndahvi ra nuu ra Jesús na cuhva ra cuhun ra chihin ra. 19Soco ra Jesús ña chaha̱ ra cuhun ra, ta catyí ra chi ra: ―Cua̱nuhu nya vehun, nu nyaá ñáyɨvɨ chuun, ta na̱catyun chi ñu tandɨhɨ cha sacuvi̱ Sutu yo Nyoo chuhun, ta yoso caa cundahvi̱ cuñi ra nyehe ra chuun. 20Ta ra cuan cuahan ra ta quichaha nacatyi ra chi ñáyɨvɨ tandɨhɨ ñuu Decápolis tandɨhɨ cha sacuvi̱ ra Jesús chihin ra. Ta tandɨhɨ ñu, iyo cuñí ñu. 21Ta cuhva cha nachaa̱ ra Jesús chihin canoa nya inga chiyo miñi cuan, chaa̱ coyo cuaha ñáyɨvɨ nu nyaá ra. Ta ndoo̱ ra yuhu miñi cuan. 22Tyicuan ta chaa̱ noo ra cuví nuu vehe ñuhu. Nañí ra Jairo. Ta cuhva cha nanyehe̱ ra chi ra Jesús, chicuiñi chɨtɨ ra nuu ra. 23Ta chacu̱ ndahvi ra nuu ra ta catyí ra: ―Cha cuñí cúvi sehi. Co̱ho chihin ta tyi̱son ndahun sɨquɨ ña na nduvaha ña ta ma cúvi ña. 24Tyicuan ta cuahan ra Jesús chihin ra, soco cuaha ñáyɨvɨ nyicón chi ra, ta nyacua nañi tahan ri ca maa ñu. 25Ta mahñu ñáyɨvɨ cuan ñohó noo ñaha cha cuhví. Cha quita uchi uvi cuiya ndoho ña cuehe cha chatɨ́ nɨñɨ ña. 26Ta cuaha tɨndoho nyehe ña cha cuaha xaan doctor nyehe̱ chi ña. Ta cha sanaa̱ ña tandɨhɨ maa cha iyó chi ña, soco ñahri maa tyinyee̱ chi chi ña. Soco ñihi ndɨhɨ ca nanduvi. 27Cuhva cha chitó ña tuhun milagru cha sacuví ra Jesús, tuhva̱ ña ityi chata ra ta tɨɨ̱n ña sahma ra. 28Vatyi chicá xiñi ña: “Ma chihin cha tɨɨn ri sahma ra, ta nduvahi”, chicá xiñi ña. 29Ta caa cuhva ri cha tɨɨ̱n ña sahma ra ta cha chatɨ́ nɨñɨ ña cutaxi̱n. Ta tuvi̱ iñi coño ñuhu ña tyi cha nduvaha̱ ña chihin cuehe cuan. 30Tyicuan ta tuvi̱ iñi ra Jesús vatyi nduvaha̱ noo ñáyɨvɨ chihin suhva tunyee iñi cha quita̱ chi ra. Tyicuan ta nanyehe̱ ra ityi chata ra ta quichaha ndaca̱ tuhun ra: ―¿Yóó cha tɨɨ̱n sahme? ―catyí ra. 31Tyicuan ta ra cachicá noo chihin ra quichaha̱ catyi ra chi ra: ―Cha nyehu̱n vatyi ñáyɨvɨ tyandahá chuun tyi tɨhɨn xaan. ¿Yoso caa cha ndaca tuhun: “Yóó cha tɨɨn chii”? ―cacatyí ra chi ra. 32Soco ra Jesús nyehe̱ ra ityi cuan ityi ihya, vatyi cuñí ra nyehe ra yóó cha tɨɨ̱n chi ra. 33Tyicuan ta ñaha cuan nɨhɨ́ ña chihin cha yuhví ña vatyi chitó ña ñáá cha cuvi̱ chi ña. Ta chaha̱n ña chicuiñi̱ chɨtɨ ña nuu ra. Ta nacatyi̱ ña tandɨhɨ cha ndicha chi ra. 34Ta catyí ra Jesús chi ña: ―Cha nduvahu̱n, Sɨhi, vatyi chinó iñun. Cua̱han, ta ma caca xiñun, vatyi cha nduvahu̱n chihin cuehe cha ndohu̱n ―catyí ra Jesús chi ña. 35Ni cahán ca ra Jesús ta chaa̱ coyo ñu vehe ra cuví nuu cuan, ta catyí ñu chi ra cha cuví sutu cha luhlu cuan: ―Sehun, cha chihi̱ ña. Ñáá ri ca tuhun cha sayangon chi Ra Sacuaha chiña ―catyí ñu. 36Soco ra Jesús ña quichaha̱ ra cha caha̱n ñu, ta catyí ra chi ra cuví nuu vehe ñuhu cuan: ―Ma yuhvun. Chi̱no iñun ―catyí ra chi ra. 37Ta ña chaha̱ ra yóó ca cha cuhun chihin ra, notuhun ri ra Pedro ta ra Jacobo ta ra Juan, yañi ra Jacobo. 38Ta cuhva cha cachaa̱ coyo ra vehe ra cuví nuu vehe ñuhu, nyehe̱ ra cha chacú chaa ñáyɨvɨ ta caná chaa ñu. 39Quɨhvɨ̱ ra ta catyí ra chi ñu: ―¿Ñáá tuhun cha iyo xaan cuví ndo, ta chacú ndo tyiña caa? Cuehe luhlu ihya, ña chihi̱ cue, quixí cue ―catyí ra chi ñu. 40Soco chacu̱ cuehe ri ñu nyehe ñu chi ra. Tyicuan ta ra Jesús tava̱ ra chi tandɨhɨ ñu, ta quehe̱n ra chi sutu cue ta sɨhɨ cue ta chi ra cha chaa̱ coyo chihin ra, ta quɨhvɨ̱ coyo ra nu catuví cue. 41Ta tɨɨ̱n ra ndaha cue, ta catyí ra chi cue: ―Talita cumi ―ta cuñí chi catyí cuan: Catyí chuun, yoho cuehe luhlu, ¡ndɨ̱cuita! 42Ta caa cuhva ri cua ndɨcuita̱ cuehe luhlu cuan. Iyó uchi uvi cuiya cue. Ta cuví nacaca cue. Ta ñáyɨvɨ iyó xaan cuñí ñu. 43Soco ra Jesús ñihi chaha̱ ra tuhun chi ñu, tyi ma cahan maa ñu tuhun, ta catyi̱ ra chi ñu na cuhva ñu cha cachi cue.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\