San Marcos 8

1Quɨvɨ cuan nataca̱ tucu cuaha xaan ñáyɨvɨ. Ta ñahri maa cha cachi ñu iyó. Tyicuan ta cana̱ ra Jesús chi ra cachicá noo chihin ra, ta catyí ra: 2―Cundahvi cuñí nyehi chi ñáyɨvɨ ihya, vatyi cha uñi quɨvɨ nyicú ñu ihya chihin, ta ñahri maa cha cachi ñu iyó. 3Tatu natachi chi ñu nya vehe ñu cucachi ñu, coto coñaa ñu ityi, vatyi yɨhɨ́ ñu cañi quichi̱ coyo ñu ―catyí ra Jesús chi ra. 4Ta nacaha̱n ra cachicá noo chihin ra, ta catyí ra chi ra: ―¿Soco yoso caa cuhva yo cha cachi ñu ihya, ta yori maa ñáyɨvɨ iyó ta xico ñu chi yo? 5Ta ndaca̱ tuhun ra Jesús chi ra, ta catyí ra: ―¿Yoso tahan pan nyisó ndo? Ta cacatyí ra: ―Ucha tahan. 6Ta catyí ra na cunyicu ñáyɨvɨ cuan nu ñuhú. Ta quehe̱n ra ucha pan cuan, ta nacuhva̱ ra tyahvi nyoo chi Nyoo. Yaha̱ cuan ta tahvi̱ sava ra pan cuan, ta chaha̱ ra chi ra cachicá noo chihin ra, na casacha ra chi ñáyɨvɨ cuan. 7Ta canyisó tucu ra suhva tiyaca nyihi. Ta nacuhva̱ tucu ra Jesús tyahvi nyoo chi Nyoo, ta chaha̱ ra chi ra na casacha ra. 8Tandɨhɨ ñu cachachi̱ ñu, ta cachitu chichi ñu. Ta casacutu ra ucha tahan tica chihin yɨquɨn cha ndoo ca. 9Ta cha cumi mil tahan ñu cachachi̱. Yaha̱ cuan ta catyí ra Jesús chi ñu na cunuhu coyo ñu. 10Ta quɨhvɨ̱ ra chichi noo canoa chihin ra cachicá noo chihin ra. Ta cuahan coyo ra ityi Dalmanuta. 11Tyicuan ta cachaa̱ coyo ra fariseo, ta quichaha cuvi yuhu ra chihin ra Jesus. Ta cacatyí ra chi ra na sacuvi ra noo milagru tatu ndicha cha Nyoo tachi̱ chi ra. Tyicuan caa catyi̱ ra vatyi cuñí ra nducu nyehe ra chi ra. 12Ta ra Jesús uhvi uhvi naxita̱ ra tatyi ra, ta catyí ra: ―¿Ñáá tuhun cha chicán ñáyɨvɨ iyó vityin milagru? Cha ndicha catyí chi ndo vatyi ma sacuvi ni noo milagru nyehe ndo ―catyí ra chi ra. 13Tyicuan ta sandoo̱ ra chi ra, ta nandɨhvɨ̱ ra chichi canoa ta cuahan ra inga chiyo miñi. 14Naa iñi ra cachicá noo chihin ra Jesús cacuiso ra cha cacachi ra. Ta noo pan ri ñohó chihin ra chichi canoa cuan. 15Tyicuan ta catyí ra Jesús chi ra: ―Sa̱ha ndo cuenda chi ndo chihin yuchan iya ra fariseo ta ra Herodes ―catyí ra chi ra. 16Ta ra cachicá noo chihin ra quichaha cacatyi ra chi ra tahan ra: ―Cha cuenda vatyi ñahri pan nyisó yo, yucuan cuenda caha̱n ra tuhun cuan ―catyí ra chi ra tahan ra. 17Tuví iñi ra Jesús cha ndatuhún ra, ta catyí ra chi ra: ―¿Ñáá tuhun cha catyí ndo tyi ñahri pan nyisó ndo? ¿Atu ta cutuñi ca iñi nyoho? ¿Atu ta coto ca ndo? ¿Atu ni ndava xaan añima ndo? 18Nyaá chɨtɨ nuu ndo, ¿atu ña nyehé ndo? Nyaá soho ndo. ¿Atu ña chiñí ndo? ¿Atu ña nɨcohon iñi ndo 19quɨvɨ cha sache̱ ohon tahan pan cuan chi ndɨ ohon mil rayɨɨ? ¿Yoso tahan tica yɨquɨn naquehe̱n ndo? ―catyí ra Jesús, ndacá tuhun ra chi ra cachicá noo chihin ra. Ta maa ra cacatyí ra: ―Uchi uvi. 20Ta catyí tucu ra Jesús chi ra: ―Ta quɨvɨ sache̱ ucha tahan pan chi cumi mil ñu, ¿yoso tahan tica tyitu nacoñehe̱ ndo? Ta cacatyí ra: ―Ucha tahan. 21Tyicuan ta catyí ra Jesús chi ra: ―¿Atu ta cutuñi ca iñi ndo? ―catyí ra chi ra cachicá noo chihin ra. 22Yaha̱ cuan ta chaa̱ ra Jesús chihin ra cachicá noo chihin ra nya ñuu Betsaida. Ta quichi̱ nyaca ñu chi noo ra cuaa. Ta cachacu̱ ndahvi ñu nuu ra na tɨɨn ra chi ra. 23Tyicuan ta tɨɨ̱n ra ndaha ra cuaa cuan, ta cuahan ra chihin ra ityi chata ñuu. Ta tyaa̱ sɨɨ ra chɨtɨ nuu ra, ta tyiso̱ ra ndaha ra sɨquɨ ra, ta ndaca̱ tuhun ra chi ra tatu cuví nyehe ra chiin. 24Ra cuaa cuan nanyehe̱ ra ta catyí ra: ―Nyehí ɨn cahnu ri maa chi ñáyɨvɨ. Cuhva caa yutun caa ñu cahvi iñi, soco chicá ñu ―catyí ra. 25Tyicuan ta tɨɨ̱n tucu ra Jesús chɨtɨ nuu ra inga chaha, ta maa ra nanyehe̱ vaha ra ta nduvaha̱ ra. Nanyehe cachi vaha ra tandɨhɨ. 26Tyicuan ta natachi ra Jesús chi ra ta catyí ra chi ra: ―Ma quɨ̱hvun chichi ñuu ta ni yori chihin cahun tuhun. 27Yaha̱ cuan ta chaha̱n ra Jesús chihin ra cachicá noo chihin ra ñuu cha ca iyó Cesarea Filipo. Ta ityi cuahan ra, ta ndaca̱ tuhun ra chi ra cachicá noo chihin ra, ta catyí ra: ―¿Ñáá catyí ñáyɨvɨ? ¿Yóó ra cuví yuhu? ―catyí ra chi ra. 28Ta canacaha̱n ra ta catyí ra: ―Yɨhɨ́ ñu catyí ñu tyi ra Juan ra sacondutyá chi ñáyɨvɨ cuvún. Inga ñu catyí ñu tyi ra Elías cuvún. Ta inga ñu catyí ñu tyi inga ra profeta Nyoo cuvún ―cacatyí ra chi ra. 29Tyicuan ta ndaca̱ tuhun ra chi ra, ta catyí ra: ―¿Ta nyoho, yóó ra cuví yuhu, cuñí tucu nyoho? Ra Pedro catyí ra chi ra: ―Yoho cuví Cristo. 30Soco catyi ra Jesús chi tandɨhɨ ra tyi yori chihin cacahan ra tuhun cuan. 31Tyicuan ta quichaha̱ sañaha ra vatyi Rayɨɨ cha quichi̱ nya gloria cunyehe ra cuaha xaan tɨndoho. Ta ra mandoñi ta ra cacuví nuu chi tata sutu ta ra casacuahá cuenda ley vehe ñuhu ma cuñi ra natɨɨn cuenda ra chi ra. Catyi̱ ra Jesús chi ra vatyi cucahñi ñu chi ra soco chichi cha cu uñi quɨvɨ cunandoto ra. 32Catyi̱ cachi ra chi ra tuhun ihya. Tyicuan ta tava̱ sɨɨn ra Pedro chi ra ta quichaha catyi ra tyi ña vaha cha cahan ra cha tyicuan caa. 33Soco ra Jesús nanyocava̱ ra, ta nanyehe̱ ra chi inga ra cachicá noo chihin ra. Ta quichaha cahan ra chi ra Pedro ta catyí ra: ―¡Cua̱chiyo chuun nui, cuihna! Vatyi yoho ña chicá xiñun tari cuhva chicá xiñi Nyoo, soco tari chicá xiñi ñáyɨvɨ, chicá xiñun ―catyí ra Jesús chi ra Pedro. 34Tyicuan ta cana̱ ra Jesús chi ñáyɨvɨ ta chi ra cachicá noo chihin ra ta catyí ra chi ñu: ―Tatu nya ndo cuñí ndo cunyicon ndo chii, cuñí chi cahnya ndo iñi ndo tuhun maa ndo. Ta ma ndu uvi iñi ndo cha yɨhɨ́ ndo cuende vasɨ nyehe ndo tɨndoho cha cuende. Vatyi yucuan cuví cruzi cha tahán chi cuiso ndo. 35Vatyi nya ndo ña cuñí ndo cúvi ndo cha cuende, suri cha cúvi maa ndo cuvi, ta cuhun ndɨhɨ ndo anyaya. Soco nya ndo cuhva ndo ñayɨvɨ̱ ndo cha cuende ta cha cuenda tuhun Nyoo, cucacu añima ndo. 36Tatu sacunaa ndo añima ndo anyaya, ¿ñáá ri tuhun cha saha ganaa ndo tandɨhɨ cha tyayɨɨ cha iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱? 37Vatyi tatu sacunaa ndo añima ndo, ñahri maa cha iyó cha cuví cuhva ndo ta sacacu ndo añima ndo. 38Tatu nya noo ndo cucahan nuu ndo nyehe ndo chii, ta cucahan nuu ndo tuhun cahín nuu ñáyɨvɨ cha iyó cuatyi ta ña quichahá tuhun Nyoo, yuhu Rayɨɨ cha quichi̱ nya gloria cucahan tucu nuu mai nyehi chi ndo quɨvɨ quichi tiqui chihin ángel cuenda Nyoo. Vatyi cuquichi chihin cha tyaquɨ maa Suti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\