San Marcos 9

1’Cha ndicha catyí chi ndo, vatyi yɨhɨ́ ndo cha nyicú ndo ihya, ma cúvi ñaha ndo nyacua nya nyehe ndo yoso caa nyacá ñaha Nyoo. Vatyi cuquichi chihin tunyee iñi ra ―catyí ra Jesús. 2Iñu quɨvɨ yaha ta cuahan ra Jesús noo yucu sucun. Ta ra Pedro, ra Jacobo, ta ra Juan ri cuahan coyo chihin ra. Ta yucuan nasama̱ cuhva caa nuu ra Jesús. 3Nduxiño xaan sahma ra ta cuichin xaan nanduvi̱. Yori maa sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya cuví nacatya ta nducuichin tyicuan caa. 4Ta cananyehe̱ ra tyi nanyaá ra Elías ta ra Moisés, candatuhún ra chihin ra Jesús. 5Tyicuan ta ra Pedro catyí ra chi ra Jesús: ―Maestro, ¡vaha xaan cha nyicú ndi ihya! Na savaha ndi uñi tahan tiyahva: noo cha cuenda maun, ta noo cha cuenda ra Moisés, ta nonga cha cuenda ra Elías ―catyí ra Pedro, 6vatyi ña chitó ra ñáá tuhun cahán ra. Vatyi maa ra ta inga ra cayuhví ra. 7Tyicuan ta noo̱ xica noo vico sɨquɨ ra ta sahvi̱ chi ra. Ta chichi vico cuan tyacu noo ndusu cha catyí: ―Ican ihya cuví Sehi, ta cuñí xain chi ra. Tya̱soho ndo tuhun cahan ra ―catyí ndusu cuan. 8Ta cuhva cha cananyehe̱ ra, yori ca ra tayucú chihin ra, noo ri ca maa ra Jesús. 9Cuhva cha cuanoo coyo ra yucu cuan, catyí ra Jesús chi ra tyi ma cacahan ra tuhun cha canyehe̱ ra yucuan, soco nya yaha cha nandoto Rayɨɨ cha quichi nya gloria, tyicuan ta cuvi cahan ra tuhun. 10Yucuan chaha ña cacaha̱n maa ra tuhun, vasɨ cacatyí ra chi tahan ra ñana vaha tuhun cuví cha cunandoto ra. 11Tyicuan ta quichaha̱ candaca tuhun ra chi ra Jesús: ―¿Ñáá tuhun cha catyí ra casacuahá cuenda ley vehe ñuhu vatyi cuquichi xihna ca ra Elías? 12Ta nacaha̱n ra, ta catyí ra: ―Cha ndicha vatyi xihna ca ra Elías nyaá quichi ta sanduvaha ra tandɨhɨ. ¿Ta yoso caa catyí tuhun Nyoo cuenda Rayɨɨ cha quichi nya gloria? Catyí chi tyi cunyehe ra tɨndoho, ta ma cuñi nyehe ñáyɨvɨ chi ra. 13Soco yuhu catyí chi ndo tyi cha yaha̱ quichi̱ ra Elías. Ta sacuvi̱ maa ñáyɨvɨ cha cuñi̱ ñu chihin ra, tari cuhva catyí nu tutu Nyoo cha cucuvi chi ra ―catyí ra Jesús chi ra. 14Yaha̱ cuan ta nachaa̱ coyo ra nu nyicú inga ra cachicá noo chihin ra Jesús. Ta canyehe̱ ra tyi cuaha ñáyɨvɨ tayucú nicachico. Ta nyicú tucu ra sacuahá cuenda ley yucuan, ta cacuví yuhu ra chihin ra. 15Tyicuan ta cha nanyehe̱ ñu chi ra Jesús, tandɨhɨ ñu iyo cuñí ñu, ta cachino ñu chicuhva ñu nocumi chi ra. 16Tyicuan ta ndaca̱ tuhun ra Jesús chi ra cacuvi yuhu cuan ta catyí ra: ―¿Ñáá cuenda cuví yuhu xaan ndo? ―catyí ra chi ra. 17Ta noo ra nanyaá chichi cha cuaha ñáyɨvɨ yucuan, nacaha̱n ra ta catyí ra: ―Maestro, ihya vachi nyaque chi sehi. Yɨhɨ́ noo tatyi ña vaha chi cue ta sacuñɨhɨ chi cue. 18Vatyi tandɨhɨ ri nu tɨɨn tatyi cuan chi cue, sanduva chi cue nu ñuhú, ta yucuan quita tɨñɨ yuhu cue ta cahñi noho cue. Ta ndundava cue. Cha catyi̱ chi ra cachicá noo chuhun na tava ra tatyi ña vaha cuan, soco ña cacuvi̱ chi ra ―catyí ra cuan chi ra Jesús. 19Nacaha̱n ra Jesús ta catyí ra: ―¡Nyoho ñu ña chinó iñi cuví ndo! ¿Yoso tahan ca quɨvɨ cunyai chihin ndo ta cunyei tɨsɨhɨ ndo nyacua nya cha cutuhva ndo ta chino iñi ndo chii? Ta catyí ra chi ra cuan: ―Nya̱ca chi ra luhlu chiña tyehe ―catyí ra. 20Quichi̱ nyaca ra chi ra luhlu cuan. Ta cuhva cha nanyehe̱ tatyi cuan chi ra Jesús, quehe̱n tatyi cuan chi cue. Ta nduva̱ cue nu ñuhú, sacañuhú cue chi cue, ta quita̱ tɨñɨ yuhu cue. 21Tyicuan ta ndaca̱ tuhun ra Jesús chi sutu cue: ―¿Ama quichaha cuvi chi ra tyehe caa? ―catyí ra chi ra. Ta nacaha̱n sutu cue, ta catyí ra: ―Nyata luhlu ra. 22Ta cuaha chaha tyihi̱ tatyi ña vaha ihya chi cue nu cayú ñuhu̱, o nu ndutya. Cuñí chi cahñi chi chi cue. Soco tatu cuví chuun, cu̱ndahvi cuñi nyehun chi ndi, ta tyi̱nyeun chi ndi ―catyí sutu cue chi ra Jesús. 23Ta catyí ra Jesús chi ra: ―Tatu chinó iñun, tandɨhɨ ta cuví cha cuenda ñu chino iñi ―catyí ra Jesús. 24Tyicuan ta sutu cue canachaa̱ ra ta catyí ra: ―¡Chinó iñi! ¡Tyi̱nyee chii na chino ca iñi! ―catyí ra chi ra Jesús. 25Cuhva cha nyehe̱ ra Jesús tyi cuaha ñáyɨvɨ candu ɨɨ̱n ri, ta tava̱ ñehe ra chi tatyi ña vaha cuan, ta catyí ra: ―Yoho tatyi ña vaha cha sañɨhɨ́ ta sasohó chi cue ihya, catyí chuun, na quiton. Sa̱ña chi ra luhlu ihya, ta ma ndɨhvɨ con chi ra ―catyí ra Jesús chi tatyi ña vaha cuan. 26Ta tatyi cuan quiñi xaan canachaa̱ ta na quɨsɨ chi chi cue inga chaha ta quita̱. Ta sandoo̱ tatyi cuan chi cue tari noo ndɨyɨ. Ta cuaha ñu catyí vatyi cha chihi̱ cue. 27Soco tɨɨ̱n ra Jesús ndaha cue, ta nacoñehe̱ ra chi cue, ta nicuinanyaa̱ cue. 28Tyicuan ta quɨhvɨ̱ ra Jesús noo vehe, ta ra cachicá noo chihin ra candaca̱ tuhun ra chi ra ta catyí ra: ―¿Ñáá tuhun ña cuvi̱ tava ndi chi tatyi ña vaha cuan? 29Ta catyí ra Jesús: ―Cha cuenda vatyi tahan tatyi ña vaha ihya, quitá, soco chihin cha ma cachi yo ta cacan tahvi yo chi Nyoo ―catyí ra chi ra. 30Quɨvɨ cha quita̱ coyo ra yucuan, yahá coyo ra ityi Galilea. Ta ña cuñí ra Jesús cha coto ñáyɨvɨ. 31Vatyi sañahá ra chi ra cachicá noo chihin ra. Ta catyí ra chi ra vatyi Rayɨɨ cha quichi nya gloria cunacuhva cuenda ñu chi ra ndaha ñáyɨvɨ. Ta cucahñi ñu chi ra, soco cha cu uñi quɨvɨ cunandoto ra. 32Soco ña cacutuñí iñi ra tuhun cahán ra chihin ra. Ta cayuhví ra candaca tuhun ra chi ra. 33Tyicuan ta cachaa̱ coyo ra ñuu Capernaum. Ta cuhva cha nyicú ra nya vehe, ra Jesús ndaca̱ tuhun ra chi ra ta catyí ra: ―¿Ñáá tuhun cuvi̱ xaan yuhu nyoho ityi vachi yo? ―catyí ra ndaca tuhun ra. 34Taxi taxi cacuvi̱ ra, vatyi ityi vachi coyo ra, ta cacuví yuhu ra nya ra cuví ra ra cahnu ca. 35Tyicuan ta chicunyaa̱ ra Jesús ta cana̱ ra chi ndɨ uchi uvi ra chicá noo chihin ra, ta catyí ra chi ra: ―¿Nya ndo cuñí ndo cuvi ndo nuu, cuñí chi cha cuví ndo ra nu ndɨhɨ cha nuu tandɨhɨ ra, ta sacuvi ndo tyiño nuu tandɨhɨ ra? ―catyí ra Jesús chi ra. 36Tyicuan ta quehe̱n ra chi noo ra cuehe luhlu ta chinanyaa̱ ra chi cue mahñu ra. Ta tyihi̱ sucun ndaha ra chi cue, ta catyí ra: 37―Ñáyɨvɨ cha natɨɨ́n cuenda chi noo ra cuehe luhlu chihin sɨvi, chi yuhu natɨɨ́n cuenda ñu. Ta ñu natɨɨ́n cuenda chii, ñima chi yuhu ri natɨɨ́n cuenda ñu, soco chi ra cha tachi̱ chii ñandɨhɨ. 38Tyicuan ta catyí ra Juan chi ra Jesús: ―Maestro, nyehe̱ ndi chi noo ra cuan ta chihin sɨvun tavá ñehe ra chi tatyi ña vaha. Soco vatyi ñima chihin yo chicá noo ra, catyi̱ ndi chi ra tyi ma sacuvi ca ra ―catyí ra Juan chi ra Jesús. 39Soco catyí ra Jesús chi ra: ―Ma casɨ ndo. Vatyi ni noo ra cha casacuvi milagru chihin sɨvi ta yaha cuan ta caña iñi ra cahan ña vaha ra sɨqui. 40Vatyi ñu cha ña cuahan sɨquɨ yo, tumañi iñi chi yo cuahan ñu. 41Tatu cuhva noo ñu, vasɨ noo vasu ndutya coho ndo chihin sɨvi, cha cuenda vatyi ñu cuenda yuhu ra Cristo cuví ndo, cha ndicha vatyi cuñihi ñu cha cuacuhva Nyoo chi ñu. 42’Tatu yóó ñu sanacava nu cuatyi chi noo ñu chinó iñi chii, vaha taxin ca cuhñi ñáyɨvɨ noo yuu sucun ñu ta tuchi ñu chi ñu cuan nu tyañuhu. 43Tatu ndahun sanacavá chuun nu cuatyi, vaha taxin ca ca̱hnya. Vatyi vaha ca cha quɨhvun nu coun chihin Nyoo chihin cha luu ndahun ta ñima ca chihin cha nɨnduvi ndahun ta cuhun anyaya nu cayú ñuhu̱ cha ma ndahva ca maa. 44Ta yucuan ña chihí tɨndacu chachí chi ñu, ta ñuhu̱ ña ndahva maa ni noo chaha. 45Ta tatu chahun ta sanacavá chuun nu cuatyi, vaha taxin ca ca̱hnya. Vatyi vaha ca cuhun nu coun chihin Nyoo chihin cha luu chahun ta ñima ca chihin cha nɨnduvi chahun ta tuchi Nyoo chuun anyaya. Vatyi yucuan ma ndahva ca maa ñuhu̱. 46Ta ña chihí tɨndacu chachí chi ñu, ta ñuhu̱ ni noo chaha ña ndahva. 47Ta tatu noo chɨtɨ nuu sanacavá chuun nu cuatyi, vaha taxin ca ta̱va. Vatyi vaha ca cha quɨhvun nu nyacá ñaha Nyoo chihin noo chɨtɨ nuu ta ñima ca chihin nɨnduvi chɨtɨ nuun ta tuchi Nyoo chuun anyaya. 48Vatyi yucuan ña chihí tɨndacu chachí chi ñu, ta ni noo chaha ña ndahva ñuhu̱. 49’Soco tandɨhɨ ñu nyicon chii, tari cha cayú ñu chihin ñuhu̱ tatu nyehe ñu tɨndoho cha cuende, vatyi chihin cuan cua sanduvaha Nyoo chi ñu, tari nduvaha nyayu chihin ñɨɨ. 50Ñɨɨ vaha xaan. Soco tatu ndɨhɨ cha uhva, ¿yoso caa cuví cotyiño yo inga chaha? Tyicuan caa tucu nyoho, ma sandɨhɨ ndo cha coo tuhun Nyoo añima ndo cha cuví tari ñɨɨ vaha. Tyicuan caa ta coo taxi ri ndo chihin tahan ndo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\