San Mateo 10

1Tyicuan ta cana̱ ra Jesús chi ndɨ uchi uvi ra chicá noo chihin ra ta chaha̱ ra ityi chi ra vatyi tava ñehe ra chi tatyi ña vaha cha yɨhɨ́ añima ñáyɨvɨ, ta sanduvaha ra ndɨhɨ nuu cuehe ta cha uhvi ñandɨhɨ. 2Ican ihya cuví sɨvɨ ndɨ uchi uvi ra chicá tyiño ra: xihna ca, ra Simón, cha nañí tucu Pedro, ta yañi ra, ra Andrés, ra Jacobo ta yañi ra, ra Juan, sehe ra Zebedeo cacuví chi ra; 3ta ra Felipe, ra Bartolomé, ra Tomás, ta ra Mateo ra tava̱ xuhun cuenda gobiernu ñuu Roma, ra Jacobo sehe ra Alfeo, ra Lebeo cha nañí tucu Tadeo, 4ta ra Simón cha yɨhɨ́ cuenda ityi ra cacuñí cuhun cuatyi sɨquɨ gobiernu ñuu Roma cha nyacá ñaha chi ñu, ta ra Judas Iscariote, ra cha naxico̱ tuhun chi ra Jesús. 5Ta tyehe caa tachi̱ ra Jesús chi uchi uvi tahan ra cuan, ta catyí ra: ―Ma cuhun ndo nu iyó ñu cha ñima ñu Israel cuví, ta ni ma quɨhvɨ ndo ñuu cha nyicú Samaria. 6Cua̱han ndo, soco nu nyicú mbee cha cuanaa cha cuví ñu ñuu Israel. 7Cua̱han ndo cuacahan ndo tuhun vatyi cha chaa̱ cha cunyaca ñaha Nyoo añima ñáyɨvɨ. 8Sa̱nduvaha ndo chi ñu cuhví ñu tyahyú coño, ta ñu yɨhɨ́ inga cuehe chii. Sa̱nandoto ndo ndɨyɨ, ta̱va ñehe ndo chi tatyi ña vaha cha yɨhɨ́ chi ñu. Nyoho, naquehén cuenda ndo tunyee iñi ihya chihin cha ñahri yahvi, ta co̱tyiño ndo soco ma quehen ndo yahvi. 9’Ma cuiso ndo ni noo xuhun, ni xuhun cuaan ni xuhun cuichin, ni xuhun cuaha. 10Ma cuiso ndo ni yono cha cuenda cha caca ityi ndo. Noo ri camisa cha ñihnó ndo cuhun chihin ndo. Ta ma cuiso ndo inga ityi ndichan, ni yutun ma tuvi ndo, vatyi ra sahá tyiño, iyó ityi chi ra cha coo yahvi ra. 11’Cuhva cha chaa ndo noo ñuu, ndu̱cu ndo noo ñáyɨvɨ cachi iyó, ta ndo̱o ndo vehe ñu nyacua nya quita ndo ñuu cuan. 12Cuhva cha cua quɨhvɨ ndo noo vehe, cu̱hva ndo nocumi chi ñáyɨvɨ iyó vehe cuan. Ta ca̱tyi ndo chi ñu: Na coo cha taxi Nyoo añima ndo, ca̱tyi ndo chi ñu. 13Ta tatu ñu ñuu cuan ta nacotó ñu tyi chiñuhú cha taxi ri cuan chi ñu, cundoo cuan chihin ñu. Soco tatu ña nacotó ñu vatyi chiñuhú cuan chi ñu, ma ndoo cuan chihin ñu. 14Ta tatu ña cuñí ñu quehen cuenda ñu chi ndo, ta ni ña cuñí ñu cuɨñɨ ñu tuhun cahán ndo, tyicuan ta qui̱ta ndo vehe yucuan, o ñuu yucuan, ta naquɨsɨ ndo ñiyaca chaha ndo. 15Cha ndicha catyí chi ndo vatyi quɨvɨ cutuñi chi ñáyɨvɨ, ñihi ca cutachi tuñi Nyoo chi ñu cuan, ta ñima ca ñáyɨvɨ ñuu Sodoma ta ñuu Gomorra. 16’¡Nye̱he ndo! Yuhu tachí chi ndo, tari mbee mahñu lobo. Quɨyɨ sa̱ha ndo chi ndo, tari coo, soco masu sa̱ha ndo chi ndo tari paloma. 17Sa̱ha ndo cuenda chi ndo vatyi ñáyɨvɨ cucuhva cuenda ñu chi ndo chi ra cuví tyiño, ta chichi vehe ñuhu cucañi ñu chi ndo. 18Ta cha cuenda yuhu, nyacua cunyaca ñu chi ndo nuu gobiernu ta nuu rey. Ta tyicuan caa ta cuví cahan ndo tuhin nuu ra ta nuu ñu cha ñima ñu Israel cuví. 19Soco tatu nacuhva cuenda ñu chi ndo chi ra cuví tyiño, ma caca xiñi ndo yoso caa cucahan ndo, vatyi tatu chaa cuhva cha cahan ndo, Nyoo cucuhva ra tuhun cha cucahan ndo. 20Vatyi ñima maa ndo cucahan, soco maa Tatyi Ii Sutu yo Nyoo cusacahan chi ndo. 21’Rayɨɨ cunaxico tuhun ra suri chi yañi ra tacuhva na cacahñi ra chi ra. Ta yɨhɨ́ ra cunaxico tuhun ra chi sehe ra. Ta yɨhɨ ñáyɨvɨ cunanuhu ñu sɨquɨ sutu ñu ta sɨhɨ ñu, ta cusacuvi ñu, na cúvi ñu. 22Tandɨhɨ ñáyɨvɨ, cucutasɨ cuñi nyehe ñu chi ndo cha catyi yuhu. Soco tatu ña ndu uvi iñi ndo chino iñi ndo chii, tyicuan ta cucacu añima ndo. 23Tatu chica nyicon ñu chi ndo noo ñuu, cono ri ndo inga ñuu. Vatyi cha ndicha catyi chi ndo ni cha ta ndɨhɨ ca cahan ndo tuhun Nyoo tandɨhɨ ñuu nu nyicu ñáyɨvɨ Israel ta yuhu Rayɨɨ cha quichi nya gloria cuquichi inga chaha. 24’Ni noo ra cutuhvá, ña cahnu ca ra cuví ra ican saha ra sacuaha chi ra. Ta ni noo musu, ña cahnu ca cuví ra ican saha chitoho ra. 25Ra cutuhva, cuñí chi ndoo ra vaha cha chaa ra cuvi ra tari ra sacuaha chi ra, ta musu tari chitoho ra. Tatu yuhu ra cuví chitoho vehe, catyí ñu chii vatyi Beelzebú, cuihna ra cuví nuu, cuví, suri tyicuan caa cucatyi tucu ñu chi ñáyɨvɨ cuende. 26’Yucuan chaha ma yuhvi ndo chi ñáyɨvɨ, vatyi ni noo tuhun xehe ta cuñun, tyi ma natuvi. Ta ni ñahri cha ñohó xehe, ta cuñún tyi ma coto tandɨhɨ ñáyɨvɨ. 27Tandɨhɨ cha catyí chi ndo nu ñaa iñi, ca̱tyi nyoho nu ndichin. Ta tandɨhɨ cha catyi chi ndo nu xehe, ca̱na chaa ndo nya xiñi vehe, na coto tandɨhɨ ñáyɨvɨ. 28Ma yuhvi ndo chi ñu chahñí coño ñuhu yo, vatyi ma cuvi cahñi ñu añima yo. Soco yu̱hvi ndo chi ra cuví sanaa coño ñuhu yo ta añima yo chichi anyaya ñandɨhɨ. 29’¿Atu ñima chihin noo xuhun luhlu ri, sata yo uvi tahan saa? Ican. Soco ni noo tɨ ña canacava tɨ nu ñuhú tatu ña catyí maa Nyoo Sutu yo. 30Vatyi nyacua nya ixi xiñi nyoho ta chitó Nyoo yoso tahan nyaá. 31Ma yuhvi ndo. Nyoho, yahvi ca nyaá ndo ta ñima ca tɨcuɨtɨ saa. 32’Tandɨhɨ ñu cha cahán vaha tuhin nuu ñáyɨvɨ, yuhu tucu cucahan vahi cuenda ñu nuu Suti ra nyaá andɨvɨ. 33Soco ñu cahán nuu cahan tuhin, yuhu tucu ma cahin tuhun ñu nuu Suti ra nyaá andɨvɨ. 34’Ma cuñi ndo vatyi yuhu vachi cuhve cha taxi ri coo ndo sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya. Ña vachi cuhve cha taxi ri, soco cha cañi tahan ñáyɨvɨ. 35Vatyi sasɨín chi ndo. Vatyi noo ra cuhun ra sɨquɨ sutu ra. Ta noo ña cuhun ña sɨquɨ sɨhɨ ña. Ta ñu cuví chono cucañi tahan ñu chihin tyiso ñu. 36Ta tyicuan caa suri ñáyɨvɨ chi ndo cucuvi ñu ñu xaan iñi chi ndo. 37’Ñu cha cuñí ca chi sutu o chi sɨhɨ ican saha chi yuhu, ña tahán chi cuví ñu ñu cuende. Ta ñu cuñí ca chi sehe, ican saha chi yuhu, ña tahán chi cuví ñu ñu cuende. 38Ta ñu cha ña cuñí nyehe tɨndoho ta cunyicon ñu chii, ña tahán chi cuvi ñu ñu cuende. 39Vatyi ñu ña cuñí nyehe tɨndoho cha cuenda yuhu, cunyehe ñu tɨndoho anyaya, soco ñu nyehé tɨndoho ta chahá ñayɨvɨ̱ cha catyi yuhu, cucacu añima ñu. 40’Ñu quehén cuenda chi ndo, chi yuhu quehén cuenda ñu, ta ñu quehén cuenda chi yuhu, quehén cuenda ñu chi ra cha tachi̱ chii. 41Ñu quehén cuenda noo ra profeta Nyoo cha cuenda vatyi cuenda Nyoo cahán ra, cuñihi ñu suri tahan yahvi cha cuñihi profeta cuan. Ta ñu quehén cuenda chi noo ra vaha cha cuenda tyi ra vaha cuví ra, suri tahán yahvi cha cuñihi ra vaha cuan cuñihi ñu. 42Ta savahri ñu cha cuhva vasɨ noo vasu ndutya vichin coho ñu nyihi ihya cha cuenda cha nyicón ñu chii, cuñihi ñu cha cucuhva Nyoo chi ñu ―catyí ra Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\