San Mateo 11

1Ndɨhɨ̱ chaha̱ ra Jesús tuhun chi uchi uvi ra chicá noo chihin ra, tyicuan ta quita̱ ra yucuan, vatyi cucahan ra tuhun Nyoo chihin ñáyɨvɨ cha iyó ñuu cha nyicú ityi cuan. 2Ta ra Juan nu ñohó ra vehe caa, ñihi̱ ra tuhun cha sacuví ra Cristo. Tyicuan ta tachi̱ ra chi uvi ra nyicón chi ra, cundaca tuhun ra noo tuhun chi ra Jesús. Ta cachaa̱ coyo ra nu nyaá ra 3ta cacatyí ra chi ra: ―¿Atu yoho cuvún ra Cristo cha tahán chi quichi sacacu chi ndi, o cuñí chi cha cuatu ndi chi inga ra? ―cacatyí ra chi ra. 4Nacaha̱n ra Jesús ta catyí ra: ―Cua̱han ndo ta ca̱tyi ndo chi ra Juan cha nyehé ndo, ta cha chiñí ndo. 5Na̱catyi ndo chi ra yoso caa nanyehé ñu cuaa, yoso caa nacacá ñu coxo, ta ñu tyahyu coño yoso caa nduvahá ñu, ta yoso caa nacuɨñɨ ñu soho, ta ñu ndɨyɨ nandoto ñu, ta chihin ñu ndahvi cahán ndi tuhun Nyoo yoso caa sacacu ra añima ñu. 6’Sɨɨ xaan cuñí ñu ña chicá uvi iñi nyicón chii. 7Cuhva cha cuahan coyo ra, ra Jesús quichaha cahan ra tuhun ra Juan chihin ñáyɨvɨ, ta catyí ra: ―¿Ñáá cha chaha̱n nyoho chinyehe ndo chiqui ndɨɨ cuan? ¿Atu chinyehe̱ ndo noo ndoo cha naquɨsɨ́ tatyi? ¿Ñáá cha nyehe̱ ndo? 8¿Atu nyehe̱ ndo noo ra vaha ñihnó? Ñima. Nyoho chitó ndo vatyi ra ñihnó vaha, nyaá ra vehe rey. 9Tu tyicuan caa, ¿ñáá cha chaha̱n ndo chi nyehe ndo? ¿Atu noo ra cuví profeta? Ican. Soco noo ra cha cahnu ca cuví ican saha noo profeta cuenda Nyoo. 10Vatyi ican ra Juan ihya, cuví cha cahán tuhun nu tutu Nyoo tyehe caa: Yuhu cuví Nyoo ta tachí chi noo ra cahan tuhin ityi nuu nu cuhun. Vatyi cucahan ra tuhun chihin ñáyɨvɨ nanasama ñu cuhva iyo ñu ta cuatu tuhva ñu quɨvɨ quichun. 11’Cha ndicha catyí chi ndo, vatyi chichi cha tandɨhɨ ñáyɨvɨ, ni noo chaha ta coo ca noo ra cahnu ca cuví ican saha ra Juan ra sacondutyá chi ñáyɨvɨ. Soco ra cha nyacá ñaha Nyoo añima, vasɨ cuví ra noo ra luhlu ca, soco cahnu ca ra ta ñima ca ra Juan. 12Nyacua nya quɨvɨ cha chaa̱ ra Juan ta nya vityin, cuaha ñu ndachan sahá chii nducú satɨvɨ ñu tuhun Nyoo, ña cuñí ñu cha cunyacá ñaha Nyoo añima ñáyɨvɨ. 13Ra Moisés caha̱n ra tuhun yoso caa nyacá ñaha Nyoo añima ñáyɨvɨ, ta tyicuan caa tucu tandɨhɨ ra profeta nyacua nya quɨvɨ quichi̱ ra Juan. 14Ta tatu cuñí nyoho chino iñi ndo tuhun cahín, catyí chi ndo vatyi profeta Elías cha taha̱n chi quichi, ra Juan cuví ra. 15Yóó ñu cha cutuñi iñi, na tyasoho ñu tuhun cahín. 16’¿Yóó chihin sandu ɨnuu ri chi ñáyɨvɨ cha iyó tyembu ihya? Tari ra cuatyaa cuví ñu, vatyi chicunyaa ndotyin nuyahvi nyasɨquɨ ndotyin, ta canachaa ndotyin chi ra tahan ndotyin, ta catyí ndotyin tyehe caa: 17“Tɨvɨ̱ ndi flauta, soco ña chita̱ chaha ndo. Chita̱ ndi yaa cuihya soco ña chacu̱ ndo.” Tyicuan caa tucu nyoho, ni noo cuhva ña tahán iñi ndo. 18Vatyi quichi̱ ra Juan, cha ña chachi̱ ra ta ña chihi̱ ra, ta nyoho catyí ndo vatyi noo tatyi ña vaha yɨhɨ́ chi ra. 19Yaha̱ cuan ta quichi̱ tucu yuhu Rayɨɨ cha quichi nya gloria. Ta yuhu chachí ta chihí tandɨhɨ, ta catyí ndo tyi ra cuahyɨ ra tuhvá chihi cuví. Ta ña tahán iñi ndo cha cutahín chihin ra iyó cuatyi ta ra tavá xuhun. Soco vasɨ ni noo ndi ña naquehén cuenda ndo tuhun cahán ndi, soco Nyoo chahá ra cha chiñi tuñi ra chi ñu naquehén tuhun cahin ta tuhun caha̱n ra Juan, ta maa ñu cusañaha chi ndo vatyi vaha cha chiñi tuñi Nyoo ―catyí ra Jesús. 20Tyicuan ta quichaha̱ cahan ra Jesús chi ñu ñuu nu sacuvi̱ ra cuaha milagru, vatyi ñáyɨvɨ cuan ña canasama̱ maa ñu cuhva iyó ñu, ta catyí ra: 21―¡Ndahvi nyoho, ñu ñuu Corazin! ¡Ndahvi nyoho ñu ñuu Betsaida! Vatyi nyehé ndo nyatu cahnu ta ña nasama̱ ndo cuhva iyó ndo. Soco ñáyɨvɨ ñuu Tiro ta ñuu Sidón cha sanaa̱ Nyoo ta cha naha cha cuenda cuatyi ñu ñahri nyatu cahnu nyehe̱ ñu. Soco tyehe ta nyehe̱ ñu nyatu cahnu quɨvɨ cuan tari cha nyehé nyoho vityin, tañi tyehe ri ndɨhvɨ noo ñu sahma tucuihya iñi ta cunyaa ñu nu ñiyaa. Tari cuhva costumbre iyó maa ñu, noo seña vatyi ndu uvi iñi ñu cuatyi ñu cuví cuan. 22Soco catyí chi ndo vatyi quɨvɨ cutuñi chi nyoho nuu Nyoo, cahnu ca cha uhvi cunyehe ndo ta ñima ca ñáyɨvɨ Tiro ta Sidón. 23Ta nyoho ñu ñuu Capernaum, cuñí maa ndo tyi cundaa ndo nya andɨvɨ, soco cunoo ndo nya nu nyicú ñu ndɨyɨ. Vatyi tyehe ta cuvi̱ milagru ñuu Sodoma cuan, tahán cha cuvi̱ ñuu ndo, ñuu cuan coo ca nyacua nya vityin. 24Soco catyí chi ndo vatyi quɨvɨ cutuñi chi nyoho, yaha ca cunyehe ndo tɨndoho, ta ñima ca ñu ityi ñuu Sodoma cuan. 25Tyembu cuan catyi ra Jesús chi Nyoo tyehe caa: ―Sutu Mañi yuhu, Nyoo, ra nyacá ñaha andɨvɨ ta ñuhu ñayɨvɨ̱. Sacahní chuun vatyi sañahu̱n tuhun maun chi ñu ñahri maa chitó. Ta tixehu̱n tuhun maun chi ñu cha sahá tuhun tyi chitó xaan ta ñu chiñi tuñi ñandɨhɨ. 26Ndicha Sutu Mañi yuhu, vatyi tyicuan caa cuñí maun. 27Tyicuan ta catyí tucu ra: ―Suti nacuhva̱ cuenda ra tandɨhɨ chii. Yori maa ñohó nuu noo cha ndicha chii, soco noo tuhun ri maa Suti ñohó nuu ra chii. Ta yori ñohó nuu noo cha ndicha chi Suti, soco noo tuhun ri mai, cha cuví Sehe ra chii, ñohó nui chi ra. Ta ñáyɨvɨ cha cuñí mai cha cohon nuu chi ra, ican ñu cuan cua cohon nuu chi ra. 28Tandɨhɨ nyoho cha chitatu ndo cha sahá tyiño ndo, ta chihin carga cha nyisó ndo, qui̱chi ndo nu nyaí, ta yuhu cuhve cha nyitatu ndo. 29Cu̱hva ndo cha cunyaca ñahi chi ndo ta cu̱tuhva ndo cuhva iyó yuhu. Vatyi yuhu masu iñi ta cama iñi. Tyicuan caa ta ñihi ndo nu nyitatu añima ndo. 30Ña yɨɨ cha cuhva ndo chi ndo cha cunyaca ñahi. Ta carga cha chahí chi ndo, ñahma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\