San Mateo 14

1Quɨvɨ cuan ra Herodes, ra cuví gobiernu nɨcahnu nu cuví Galilea, ñihi̱ ra tuhun ra Jesús. 2Ta catyí ra chi ra nyicú chihin ra: ―Ican ra cuan cuví ra Juan ra sacondutya̱ chi ñáyɨvɨ, ra cha chihi̱ ta vityin nandoto̱ ra. Yucuan chaha iyó tunyee iñi chi ra cha sacuví ra milagru. 3Tyicuan caa catyi̱ ra vatyi suri maa ra tyihi̱ tyiño ta catɨɨ̱n ra chi ra Juan. Ta chahñi̱ ra chi ra chihin cadena, ta tyihi ra chi ra vehe caa. Tyicuan caa sacuvi̱ ra tyi xaan cuñí ra tyi catyi̱ ra Juan tyi ña vaha cha nyaá ra chihin cu Herodías cha cuví ña ñasɨhɨ yañi ra ra Felipe. 5Ta yucuan chaha, ra Herodes, cuñi̱ ra cahñi ra chi ra Juan, soco yuhvi̱ ra chi ñáyɨvɨ, vatyi tandɨhɨ ñu chinó iñi ñu tyi ra Juan cuenda Nyoo cahán ra. 6Soco noo quɨvɨ cha vico ra Herodes, ta quichahá chita chaha sehe cu Herodías nu nyicú ñu vico cuan. Ta taha̱n xaan iñi ra Herodes. 7Ta tyaa̱ ra cuhva vatyi cuhva ra ñáá ri cha cacan ñaha tyivaa cuan, ta ma nacahnu ra tuhun cahan ra. 8Tyicuan ta tyiyuhu̱ sɨhɨ ña chi ña, na catyi ña chi ra Herodes tyehe caa: ―Cu̱hva xiñi ra Juan ra sacondutya ñáyɨvɨ chii nu noo coho ―catyi̱ ña. 9Cha chiñi̱ rey Herodes tuhun caha̱n ña, nducuihya̱ cuñi ra. Soco cha cuenda cha tyaa̱ ra cuhva vatyi cuhva ra ñáá ri cha cacan ña nuu ñu canyicú vico cuan ta ma cuvi nacahnu ra, yucuan chaha tachi̱ ra nacuhva ra xiñi ra Juan chi ña. 10Ta tachi̱ ra tyiño na cutahnya sucun ra Juan nu ñohó ra vehe caa. 11Tyicuan ta caquichi̱ nyaca ra xiñi ra, yɨhɨ́ noo nu coho. Ta cachaha̱ ra chi ñaha tyivaa cuan. Ta maa ña nacuhva̱ cuenda ña chi sɨhɨ ña. 12Tyicuan ta chaa̱ coyo ra canyico̱n chi ra Juan ta canaquehe̱n ra coño ñuhu ra, ta catyihi̱ ra chichi ñuhu. Ta yaha̱ cuan ta chaha̱n coyo ra chisacoto ra chi ra Jesús. 13Cha chito̱ ra Jesús tuhun ihya, quehe̱n ra noo canoa, ta cuahan noo tuhun ri maa ra noo nu taxi ri iyó. Soco chito̱ ri ñáyɨvɨ, ta quita̱ coyo ñu ñuu ñu, ta cuahan coyo ñu chata ra ityi nu ñuhú. 14Cha quita̱ ra Jesús chichi canoa cuan, nanyehe̱ ra cuaha xaan ñáyɨvɨ. Ta cundahvi̱ xaan cuñi̱ ra nyehé ra chi ñu. Ta sanduvaha̱ ra chi ñu cuhví cha chaa̱ chihin ñu. 15Ta vatyi cha cua cuaa̱, ra cachicá noo chihin ra Jesús chaa coyo ra, ta catyí ra chi ra: ―Cha iñi xaan, ta yori ñáyɨvɨ iyó yatyin ri ihya. Yucuan cuenda na̱tachi chi ñáyɨvɨ ihya na cunuhu coyo ñu nya ñuu cusata ñu cha cachi ñu ―cacatyí ra chi ra Jesús. 16Ta ra Jesús catyí ra: ―Ña tahán chi cuhun ñu. Cu̱hva maa ndo cha cachi ñu. 17Ta nacaha̱n ra ta cacatyí ra: ―Noo tuhun ohon tahan sɨɨn pan ta uvi tahan sɨɨn tiyaca cumí ndi. 18Ta catyí ra Jesús: ―Nya̱ca ndo chii. 19Tyicuan ta tachi̱ ra tyiño na cunyicu ñáyɨvɨ nu cuhu cuan. Yaha̱ cuan ta quehe̱n ra ohon tahan pan cuan, ta ni nduvi tiyaca cuan. Ta nanyehe̱ ndaa ra andɨvɨ, ta nacuhva̱ ra tyahvi nyoo chi Nyoo ta tahvi̱ ra pan cuan. Ta chaha̱ ra chi ra cachicá noo chihin ra, na casacha ra chi ñáyɨvɨ cuan. 20Ta tandɨhɨ ñu cachachi̱ ñu ta ndaha iñi ñu. Yaha̱ cuan ta canasataca̱ ra yɨquɨn cha ndoo̱. Ta quita̱ uchi uvi tahan tica. 21Ta cha tandɨhɨ ñu cachachi̱ cuan, quita̱ ta cha ohon mil cha maa ri maa rayɨɨ. Ta ña quɨhvɨ̱ cuenda ñusɨhɨ ni ra cuatyaa. 22Ta cha yaha tuhun cuan ta catyí ra Jesús chi ra cachicá noo chihin ra, na quɨhvɨ coyo ra chichi canoa, vatyi cayaha sava ra miñi cuan ta cuhun coyo ra inga chiyo. Ta nɨri ca cha cuahan coyo ra cuan, ra Jesús ndoo ra natachi ra chi ñáyɨvɨ na cuhun coyo ñu. 23Cha yaha̱ cha natachi̱ ra chi ñu cuan, ta ndaa̱ ra yucu cuan cua cacan tahvi noo tuhun ri maa ra chi Nyoo. Ta yucuan ñohó ra ta cuaa ndɨhɨ. 24Ta cha nɨ ri ca cha chicán tahvi ra cha cuahan vavaha canoa cuan nya mahñu miñi. Ta ndutya miñi cuan cañí chi chi canoa cuan cha cuenda vatyi ñihi xaan caá tatyi nu cuahan coyo ra. 25Ta cuhva cha ñaa ca cuan cua tuhva ra Jesús nu cuahan coyo ra chihin canoa cuan suri chicá ra nu ndutya. 26Ta cuhva cha cananyehe̱ ra chi ra, chicá ra nu ndutya cuan, canayuhvi̱ xaan ra. Ta cacana chaa vavaha ra, ta catyí ra: ―¡Noo cha sayuhvi cuví! 27Soco nacahan ra Jesús chihin ra, ta catyí ra: ―¡Sa̱nɨɨ ndo iñi ndo, yuhu cuví, ma yuhvi ndo! ―catyí ra. 28Tyicuan ta nacaha̱n ra Pedro ta catyí ra: ―Sutu Mañi yuhu, tatu icon cuvún, ca̱tyi na quichi yuhu nu ndutya chiña nyacua nya nu vachun. 29Ta ra Jesús catyí ra chi ra: ―Ña̱ha. Tyicuan ta noo̱ ra Pedro nu canoa cuan, ta quichaha̱ chica ra nu ndutya vatyi cuhun ra nu vachi ra Jesús. 30Soco cuhva cha tuvi̱ iñi ra tyi ñihi xaan fuerza tatyi cuan, nayuhvi̱ ra ta quichaha nducu nyee ra, ta quichaha cana chaa ra ta catyí ra: ―¡Sa̱cacu chii, Sutu Mañi yuhu! 31Ta caa cuhva ri cuan, ta tɨɨ̱n ra Jesús ndaha ra, ta catyí ra chi ra: ―¡Chiin xaan chinó iñun chii! ¿Ñáá tuhun cha nacaca uvi iñun? ―catyí ra Jesús chi ra. 32Ta cuhva cha ndaa̱ coyo ra nu canoa cuan, cutaxin ri tatyi cuan. 33Tyicuan ta ra cañohó chichi canoa cuan cachicuiñi̱ chɨtɨ ra nuu ra Jesús, ta cacatyí ra chi ra: ―Ndicha ndicha cuii vatyi Sehe Nyoo cuví chuun ―cacatyí ra. 34Cha cayaha̱ sava ra miñi cuan, cachaa̱ coyo ra nu cuví Genesaret. 35Ta cuhva cha canɨcoho̱n nuu ñáyɨvɨ iyó yucuan chi ra Jesús, sacoto ñu chi tandɨhɨ ñáyɨvɨ ityi cuan. Ta quichi̱ nyaca ñu tandɨhɨ ñu cuhví nu nyaá ra. 36Ta chacú ndahvi ñu nuu ra, na cuhva ra tɨɨn ñu vasɨ chiin sahma ra. Ta tandɨhɨ ñu tɨɨ̱n sahma ra, nduvaha̱ ñu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\