San Mateo 15

1Tyicuan ta suhva ra cacuví fariseo ta ra casacuaha ley vehe ñuhu quita̱ coyo ra Jerusalén. Ta chaa̱ coyo ra nu nyaá ra Jesús ta candaca̱ tuhun ra chi ra, ta catyí ra: 2―¿Ñáá tuhun cha ña sacuví ra cachicá noo chuhun costumbre cha sañahá ra cacuví mandoñi ñuu yo? Vatyi ña canacatyá ra ndaha ra tari cuhva cha tahán chi, tatu cuacachi ra xita ―cacatyí ra. 3Soco ndaca̱ tuhun ra Jesús chi ra, ta catyí ra: ―¿Ñáá tuhun cha ña quichahá tucu nyoho tuhun cahán Nyoo ta ñihi xaan ca quichaha ndo costumbre maa ndo? 4Vatyi Nyoo catyí ra: “Sa̱ha ndo ñáyɨvɨ chi sutu ndo ta chi sɨhɨ ndo. Ta tandɨhɨ ñu cha cahán ña vaha chi sutu o chi sɨhɨ, na cúvi ñu”, catyí Nyoo. 5Soco nyoho catyí ndo tyi noo ñáyɨvɨ cuví catyí ñu chi sutu ñu o chi sɨhɨ ñu tyehe caa: “Ma cuvi tyinyei chuun vatyi tandɨhɨ cha iyó chii cha yaha̱ chaha̱ cuende chi Nyoo.” 6Ta tatu cha catyi̱ ndo tyicuan caa, ña cuñí ca chi cha tyinyee ca ndo chi sutu ndo o chi sɨhɨ ndo, catyí ndo. Ta tyicuan caa sacuachiyó xiin ndo tuhun cha catyi̱ Nyoo tyi sacuvi ndo, vatyi cuñí ndo sacuvi maa ndo cuhva costumbre maa ndo. 7¡Nyoho cha sahá ndo tyi vaha ndo! Ndicha vaha tuhun cha tyaa̱ ra Isaías, ra profeta Nyoo ta cha naha nu catyí Nyoo tuhun ndo tyehe caa: 8Ñáyɨvɨ ihya, chihin yuhu ri ñu catyí ñu tyi cuñí ñu chii. Soco ñima chihin tandɨhɨ añima ñu, tyi sɨɨn nu nyaá xiñi ñu. 9Ta ñahri maa tuhun cha sacahnú ñu chii. Vatyi cha sañahá ñu maa maa ri cuhva sañahá ñáyɨvɨ ri cuví, tyehe caa tyaa̱ ra Isaías tuhun ndo, catyí ra Jesús. 10Tyicuan ta cana̱ ra chi ñáyɨvɨ ta catyí ra chi ñu: ―Tya̱soho ndo, ta cu̱tuñi iñi ndo tuhun cahín. 11Vatyi cha quɨhvɨ́ yuhu ñáyɨvɨ, ñima cuan satɨvɨ́ chi ñu nuu Nyoo. Soco cha quitá yuhu ñu, ican cuan satɨvɨ́ chi ñu. 12Tyicuan ta catuhva̱ ra cachicá noo chihin ra Jesús ta candaca̱ tuhun ra chi ra, ta catyí ra: ―¿Atu chitón vatyi ra fariseo quiñi xaan cuñí ra cha cachiñi̱ ra tuhun cahún? 13Soco maa ra Jesús nacaha̱n ra: ―Tandɨhɨ yutun cha ña tachi̱ Suti, ra nyaá andɨvɨ, cucoyo tun nya yoho tun. 14Sa̱ña ndo chi ra vatyi ra cuaa cacuví ra, ta casañahá ra ityi chi inga ra cuaa. Ta tatu noo ra cuaa ta sañahá ra ityi chi inga ra cuaa, nɨ nduvi ra cucanacoyo ra chichi noo yavi. 15Tyicuan ta quichaha catyí ra Pedro chi ra Jesús: ―Na̱catyi chi ndi ñáá cha cuñí chi catyí cuhva cha cahu̱n cuan. 16Tyicuan ta ra Jesús catyí ra chi ra: ―¿Atu ni nyoho ta ña cutuñi iñi ndo? 17¿Atu ña cutuñí iñi ndo vatyi cha quɨhvɨ ityi yuhu yo, chichi yo cuahan? Yaha̱ cuan ta quita tucu. 18Soco tuhun cha quitá yuhu yo, chichi añima yo quitá, ta ican cuan cuví cha satɨvɨ́ chi ñáyɨvɨ nuu Nyoo. 19Vatyi nya chichi añima ñu quitá cha quiñi caá chicá xiñi ñu. Ta cuñun, cha chahñi ñu chi ñáyɨvɨ, cha quichi cuvi iñi ñu coo ñu chihin inga ñu cha ñima ñasɨhɨ ñu cuví. Ta tandɨhɨ ca cha quiñi caa cha sacuvi ñu chihin coño ñuhu ñu. O yɨhɨ́ ñu cha suhu ñu cha chii ñáyɨvɨ. O sandaví ñaha ñu. O cahán ndasɨ ñu. 20Ican cuan cuví cha satɨvɨ́ chi ñáyɨvɨ. Soco cha ma sacuvi ñu costumbre cha nacatyá xaan ñu ndaha ñu cha ni cumañi ca cachi ñu, ña satɨvɨ́ cuan chi ñu ―catyí ra Jesús. 21Quita̱ ra Jesús ñuu cuan ta cuahan ra ityi ñuu Tiro ta ñuu Sidón. 22Ta noo ñaha ñuu Canaan iyó ña ityi cuan, suri caná chaa ña vachi ña nu vachi ra Jesús, ta catyí ña: ―Sutu Mañi yuhu, ra vachi tata rey David cuvún. Cu̱ndahvi cuñi nyehun chii, vatyi sehi yɨhɨ́ noo tatyi ña vaha chi ña, ta nyehé xaan ña tɨndoho ―catyí ña. 23Soco ra Jesús ña nacaha̱n ra nu cahán ña. Tyicuan ta tuhva ra cachicá noo chihin ra chi ra ta cachacu̱ ndahvi ra nuu ra ta catyí ra chi ra: ―Ca̱tyi chi ña na cunuhu ña vatyi caná chaa xaan ña vachi ña chata yo. 24Tyicuan ta catyí ra Jesús chi ra: ―Nyoo noo ri nu tachi̱ ra chii, cuenda mbee cha cuanaa. Ta mbee cuan ican cuví ñu ñuu Israel. 25Soco ñaha cuan tuhva̱ ña ta chicuiñi̱ chɨtɨ ña nuu ra ta catyí ña chi ra: ―Sutu Mañi yuhu, ¡tyi̱nyee chii! 26Ta ra Jesús catyí ra chi ña: ―Ña vaha cha tinyaa yo pan yuhu sehe yo ta cuhva yo cachi ina ―catyí ra chi ña. 27Soco maa ña ña quichaha̱ ña ta catyí ña chi ra: ―Ndicha, Sutu Mañi yuhu. Soco nyacua nya ina ta chachí tɨ yɨquɨn cha canacoyo nu mesa chitoho tɨ ―catyí ña. 28Tyicuan ta catyí ra Jesús chi ña: ―Sɨhi ¡ñana cha chinó xaan iñun chii! Cua sacuvi tari cuhva cuñún. Ta caa cuhva ri cuan ta nduvaha̱ sehe ña. 29Quita̱ ra Jesús yucuan ta yaha̱ ra yuhu miñi Galilea, ta ndaa̱ ra noo yucu ta chicunyaa̱ ra yucuan. 30Ta cuaha ñáyɨvɨ chaa̱ coyo nu nyaá ra ta quichi nyaca ñu cuaha ñu cuhví: ñu coxo, ñu cuaa, ñu luu, ñu ñɨhɨ. Ta cuaha ca ñu cuhví quichi nyaca ñu nu nyaá ra. Ta chacu̱n ñu chi ñu nuu ra, ta maa ra sanduvaha̱ ra chi ñu. 31Ta iyo cuñí ñáyɨvɨ nyehé ñu yoso caa nacaha̱n ñu ñɨhɨ ta yoso caa nduvaha̱ ñu luu, ta yoso caa nacacá ñu coxo, ta yoso caa nanyehé ñu cuaa. Ta quichaha casacahnu ñu chi ra cuví Nyoo cuenda ñu, ñu Israel. 32Tyicuan ta cana̱ ra Jesús chi ra cachicá noo chihin ra, ta catyí ra chi ra: ―Ndahvi xaan cuñí nyehi chi ñáyɨvɨ ihya, vatyi cha uñi quɨvɨ nyicú ñu ihya chihin, ta ñahri maa cha cachi ñu nyisó ñu. Ta ña cuñí natachi chi ñu nya vehe ñu vatyi ta cachi ca ñu, coto coñaa ñu ityi cunuhu ñu ―catyí ra Jesús. 33Tyicuan ta ra cachicá noo chihin ra cacatyí ra chi ra: ―Soco ¿nya cuquehen yo cha cachi ñáyɨvɨ cuaha ihya, nu yori maa ñáyɨvɨ iyó ihya? 34Tyicuan ta ra Jesús ndaca̱ tuhun ra chi ra: ―¿Yoso tahan pan cumí ndo? Ta maa ra catyí ra: ―Ucha tahan pan, ta uvi tahan tiyaca nyihi ri. 35Tyicuan ta tachi̱ ra na cunyicu ñáyɨvɨ cuan nu ñuhú. 36Tyicuan ta quehe̱n ra ndɨ ucha pan cuan ta tiyaca cuan, ta nacuhva̱ ra tyahvi nyoo chi Nyoo. Tyicuan ta tahvi̱ ra ta chaha̱ ra chi ra cachicá noo chihin ra, ta maa ra cachicá noo chihin ra canasacha̱ ra chi ñáyɨvɨ. 37Tandɨhɨ ñu chachi ñu, ta chitu̱ chichi ñu. Ta yaha̱ cuan casacutu̱ ra ucha tica chihin yɨquɨn cha ndoo cuan. 38Cumi mil rayɨɨ cachachi̱, ta ña quɨhvɨ̱ cuenda ñusɨhɨ nɨ ri ra cuatyaa. 39Yaha̱ cuan ta sacunuhu ra chi ñáyɨvɨ, ta quɨhvɨ̱ ra nu canoa, ta cuahan ra ityi nu cuví Magdala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\