San Mateo 16

1Tyicuan ta ra fariseo ta ra saduceo chaha̱n coyo ra nu nyaá ra Jesús. Vatyi cacuñí ra nducu nyehe ra chi ra yucuan chaha chicán ra na sacuvi ra noo milagru chihin tunyee iñi Nyoo. 2Soco nacaha̱n ra Jesús ta catyí ra chi ra: ―Cha cha iñi cuhva cha cuaa quee ñanyii, tuhvá ndo catyí ndo: “Vaha xaan cucuvi quɨvɨ tyaan, vatyi tyaquɨ xaan cuaha andɨvɨ.” 3Ta cha ñaha ri catyí ndo: “Vityin ña tyaquɨ maa cucuvi quɨvɨ vatyi cuaha ta iñi ñaa xaan andɨvɨ”, catyi ndo. Nyoho vaha xaan chitó ndo ¿yoso caa nacotó ndo tuhun vico andɨvɨ soco ña cuví nacoto ndo yoso caa cuahan tuhun cha sañahá Nyoo chi ndo vityin? 4Ñáyɨvɨ iyó vityin, quiñi iyó ñu ta ña chinó iñi ñu chi Nyoo. Cuñí ñu nyehe ñu noo cha iyo. Soco ma cuhve nyehe ñu vatyi cha yaha̱ sañaha̱ Nyoo cha iyó cha sacuvi̱ ra chihin ra Jonás ―catyí ra Jesús chi ra, ta sandoo̱ ra chi ra, ta cuahan ra. 5Cuhva cha cayaha̱ ra cachicá noo chihin ra Jesús inga chiyo miñi cuan, canaa̱ iñi ra cacuiso ra pan. 6Tyicuan ta catyí ra Jesús chi ra: ―Sa̱ha ndo cuenda chi ndo chihin yuchan iya ra fariseo ta ra saduceo ―catyí ra Jesús chi ra. 7Tyicuan ta quichaha̱ candatuhun ra chihin ra tahan ra ta catyí ra: ―Cha cuenda vatyi ñahri pan nyisó yo vachi, yucuan chaha catyí ra tyicuan caa chi yo ―catyí ra. 8Ta tuvi̱ iñi ra Jesús tuhun candatuhún ra, ta catyí ra chi ra: ―Nyoho, chiin xaan chinó iñi ndo chii. ¿Ñáá tuhun cha catyí ndo vatyi ñahri pan nyisó ndo? 9¿Atu ta cutuñi ca iñi ndo? ¿Atu ña nɨcohón iñi ndo quɨvɨ sacachi chi ndɨ ohon mil rayɨɨ chihin ohon tahan ri pan? Ta ¿yoso tahan tica sacutu̱ ndo chihin yɨquɨn cuan? 10¿Atu ña nɨcohón iñi ndo quɨvɨ sacachi̱ chi cumi mil ca ra chihin ucha tahan pan? Ta ¿yoso tahan tica sacutu̱ ndo chihin yɨquɨn cuan? 11¿Yoso caa cha ña tuví iñi nyoho vatyi ñima tuhun pan cahín, cuhva cha catyi̱ vatyi na saha ndo cuenda chi ndo chihin yuchan iya ra fariseo ta ra saduceo? ―catyí ra Jesús chi ra. 12Tyicuan ta cacutuñí iñi ra vatyi ñima tuhun yuchan iya pan cuan cahán ra, soco na casaha ra cuenda chi ra chihin tuhun cha casañahá ra fariseo ta ra saduceo. 13Cuhva cha chaa̱ ra Jesús ityi ñuu Cesarea Filipo, ndaca̱ tuhun ra chi ra cachicá noo chihin ra ta catyí ra: ―¿Ñáá catyí ñáyɨvɨ? ¿Yóó ra cuvi Rayɨɨ cha quichi nya gloria? ―catyí ra. 14Ta canacaha̱n ra ta catyí ra: ―Yɨhɨ́ ñu catyí ñu tyi ra Juan ra sacondutya chi ñáyɨvɨ cuvún. Ta inga ñu catyí ñu tyi ra Elías, ta yɨhɨ́ tucu ñu catyí ñu tyi ra Jeremías, o inga ra cuví profeta Nyoo ta cha naha. 15Tyicuan ta catyí ra chi ra: ―Ta cha cuenda chi nyoho, ¿Yóó ra cuví yuhu? 16Tyicuan ta nacaha̱n ra Simón Pedro: ―Yoho cuvún ra Cristo, Sehe Nyoo nyitó ―catyí ra. 17Ta nacaha̱n ra Jesús ta catyí ra: ―Sɨɨ xaan cuví chi yoho, Simón sehe ra Jonás, vatyi ni noo rayɨɨ ña sañaha̱ ra chuun tuhun ihya, soco maa Suti ra nyaá andɨvɨ sañaha̱ chuun. 18Ta yuhu catyí chuun tyi yoho cuvún ra Pedro. Ta sɨquɨ cava ihya, savahí vehe ñuhi. Ta ma cuvi chasaha tuhun chihi chi chi. 19Yuhu cuhve ndaha tɨcu andɨvɨ nu nyacá ñaha Nyoo chuun. Ta cha cuhñun ihya sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱, cha nuhñi̱ saha̱ maa Nyoo nya andɨvɨ. Ta tandɨhɨ cha ndachun ihya sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱, cha ndachi maa Nyoo nya andɨvɨ. 20Tyicuan ta catyi̱ ra Jesús chi ra cachicá noo chihin ra tyi yori chihin cacahan ra tuhun vatyi ican ra cuví Cristo cha quita̱ nu nyaá Nyoo. 21Nya ndaha quɨvɨ cuan quichaha̱ catyí ra Jesús chi ra cachicá noo chihin ra, vatyi cuñí chi cha cuhun ra ñuu Jerusalén. Ta ra cacuví mandoñi, ta ra cacuví nuu chi tata sutu, ta ra sacuaha ley vehe ñuhu, cucasanyehe xaan ra tɨndoho chi ra. Ta catyí tucu ra vatyi cucahñi ra chi ra soco nu cu uñi quɨvɨ ta cunandoto ra. 22Tyicuan ta quehe̱n ra Pedro chi ra ta quita̱ sɨɨn ra chihin ra ta quichaha̱ catyí ra chi ra Jesús vatyi ña vaha cha cahán ra ta catyí ra: ―Ña cuñí Nyoo ta cuvi chuun tyehe caa, Sutu Mañi yuhu. 23Soco nanyocava̱ ra Jesús, ta quichaha̱ catyí ra chi ra Pedro: ―¡Ca̱nyaha chuun nui, cuihna! Vatyi cha cahún tyiña caa nducú sanacavon chii. Vatyi ña chicá xiñun cuhva chicá xiñi Nyoo. Soco cuhva chicá xiñi ñáyɨvɨ chicá xiñun ―catyí ra. 24Tyicuan ta ra Jesús catyi̱ ra chi ra cachicá noo chihin ra: ―Tatu nya nyoho cuñí ndo cunyicon ndo chii, cuñí chi sa̱naa ndo iñi ndo tuhun maa ndo. Ta ma ndu uvi iñi ndo cha nyicón ndo chii, vasɨ nyehe ndo tɨndoho cha cuende vatyi yucuan cuví cruzi cha tahán chi cuiso ndo. 25Vatyi nya nyoho ña cuñí ndo nyehe ndo tɨndoho cha cuenda yuhu, cucúvi ndo ta cuhun ndo anyaya. Soco nya ndo cuhva ndo ñayɨvɨ̱ ndo cha cuende, cucacu añima ndo. 26Vatyi ñáá ri tuhun cha saha ganaa ndo tandɨhɨ cha tyayɨɨ cha iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ tatu cunaa añima ndo. Vatyi ñahri chihin cutyiyahvi ndo ta cacu añima ndo. 27Vatyi yuhu Rayɨɨ cha quichi̱ nya gloria, cuquichi tiqui soco chihin cha cahnu cuví Suti, ta cuquichi coyo ángel chihin. Tyicuan ta cutyiyahvi chi noo noo ndo yoso cuhva sacuvi̱ ndo. 28Cha ndicha catyí chi ndo, vatyi yɨhɨ́ nyoho cha nyicú ndo ihya cha ma cúvi ñaha ndo nyacua nya nyehe ndo chi yuhu Rayɨɨ cha quichi̱ nya gloria, cunyehe ndo yoso caa vachi cunyaca ñahi chi ndo ―catyí ra Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\