San Mateo 17

1Iñu quɨvɨ cha yaha̱, ta quehe̱n ra Jesús chi ra Pedro ta ra Jacobo, ta ra Juan yañi ra Jacobo. Ta cuahan coyo ra noo yucu sucun xaan chihin ra. 2Ta yucuan nasama̱ cuhva caa ra Jesús nuu ra ndɨhɨ chihin ra. Ta xiño vavaha nanduvi̱ nuu ra tari ñanyii. Ta sahma ra cuichin xaan nanduvi̱ tari maa ñuhú cuichin. 3Tyicuan ta cananyehe̱ ra chi ra Moisés ta ra Elías, candatuhún ra chihin ra. 4Ta quichaha̱ catyí ra Pedro chi ra Jesús: ―Sutu Mañi yuhu, vaha xaan cha nyicú ndi ihya. Tatu cuñún na savaha ndi uñi tahan vehe. Noo chuun, noo chi ra Moisés, ta nonga chi ra Elías ―catyí ra Pedro chi ra Jesús. 5Cha nɨ ri ca cha cahán ra Pedro, quichi̱ ri noo vico cha xiño vavaha sɨquɨ ra. Ta sahvi cuan chi ra. Ta chichi vico cuan quita̱ noo ndusu cha catyí chi tyehe caa: ―Ican ra ihya cuví Sehi, ta cuñí xain chi ra. Ta sɨɨ xaan cuñí chihin ra. Tya̱soho ndo tuhun cahán ra ―catyí ndusu cuan. 6Cha cachiñi̱ ra cachicá noo chihin ra Jesús tuhun cuan, cachicava̱ ra nya ñuhu, ta cayuhvi̱ xaan ra. 7Tyicuan ta tuhva̱ ra Jesús nu cayucú ra, ta tɨɨ̱n ra chi ra, ta catyí ra: ―Ndɨ̱cuita ndo. Ma yuhvi ndo. 8Ta cuhva cha cananyehe̱ ra, noo tuhun ri ca ra Jesús nanyaá, ta uvi ca ra cuan, yori ca ra. 9Ta cuhva cha vachi noo coyo ra yucu cuan, catyí ra Jesús chi ra: ―Yori chihin ca̱han ndo tuhun cha nyehe̱ ndo ihya. Ca̱han ndo tuhun soco nya yaha cúvi ta nandoto yuhu Rayɨɨ cha quichi̱ nya gloria ―catyí ra. 10Tyicuan ta candaca̱ tuhun ra cachicá noo chihin ra chi ra, ―¿Ñáá tuhun cha catyí ra casacuahá ley vehe ñuhu vatyi xihna ca ra Elías tahán chi quichi? 11Ta nacaha̱n ra Jesús ta catyí ra: ―Cha ndicha vatyi xihna ca ra Elías quichi ta cusanduvaha ra tandɨhɨ. 12Soco yuhu catyí chi ndo vatyi cha yaha̱ quichi̱ ra Elías, soco ña nɨcoho̱n nuu ñáyɨvɨ chi ra, ta casacuvi̱ ñu chihin ra tandɨhɨ cuhva cuñi̱ maa ñu. Ta tyicuan caa tucu yuhu Rayɨɨ cha quichi̱ nya gloria, cusanyehe ñu tɨndoho chii ―catyí ra. 13Tyicuan ta cacutuñi̱ iñi ra vatyi tuhun ra Juan ra sacondutya cahán ra Jesús. 14Cuhva cha cachaa̱ coyo ra nu nyicú ñáyɨvɨ, tuhva noo ra ta chicuiñi chɨtɨ ra nuu ra Jesús, ta catyí ra chi ra: 15―Tata, cu̱ndahvi cuñi nyehun chi sehi, vatyi yɨhɨ́ noo cuehe chihi tañi chi ra, ta cuaha xaan tɨndoho nyehé ra chihin cuehe cuan. Ta cuaha xaan chaha nduva̱ ra nu ñuhu̱ ta cayu̱ ra, ta nduva̱ ra nu ndutya ñandɨhɨ. 16Ta quichi̱ nyaque chi ra chi ra cachicá noo chuhun, soco ña cuvi̱ sanduvaha̱ ra chi ra ―catyí ra. 17Ta nacaha̱n ra Jesús ta catyí ra: ―¡Nyoho, ñu ña chinó iñi cuví ndo! ¡Ta nɨcaa ni quiñi iyó ndo! ¿Yoso tahan ca quɨvɨ cunyai chihin ndo ta cunyei tɨsɨhɨ ndo nyacua nya cutuhva ndo ta chino iñi ndo chii? Nya̱ca ndo chi ra tyivaa chiña tyehe ―catyí ra. 18Tyicuan ta tava̱ ñehe ra Jesús chi tatyi ña vaha cuan, ta quita̱ cuan chi ra tyivaa cuan. Ta caa cuhva ri cuan ta nduvaha̱ ra. 19Cha yaha̱ cuan ta ndaca̱ tuhun sɨɨn ra chicá noo chihin ra Jesús chi ra ta catyí ra: ―¿Ñáá tuhun cha ña cuvi̱ tava nyuhu chi tatyi ña vaha cuan? 20Ta ra Jesús nacaha̱n ra ta catyí ra: ―Cha cuenda cha chiin xaan chinó iñi ndo chii. Cha ndicha catyí chi ndo vatyi tyehe ta chinó iñi ndo chii, tari cuhva cha cahnu noo chɨtɨ mostaza, cuví catyi ndo chi yucu ihya na canyaha chi ta cuhun chi inga ityi, ta yucu ihya cuhun chi inga ityi. Ta ñahri cha ma cuvi sacuvi ndo tatu ndicha cha chinó iñi ndo chii. 21Soco tahan tatyi ña vaha cuan, quita chi chihin cha ma cachi yo ta cacan tahvi yo ―catyí ra Jesús chi ra. 22Cha nɨ ri ca cha ɨɨn ri cachicá noo ra ityi Galilea cuan, ra Jesús catyí ra chi ra cachicá noo chihin ra: ―Yuhu Rayɨɨ cha quichi̱ nya gloria, cucuhva cuenda ñu chii chichi ndaha ra xaan iñi chii. Ta cucahñi ra chii. 23Soco nu cu uñi quɨvɨ ta cunandote ―catyí ra. Ta canducuihya xaan iñi ra cachicá noo chihin ra cha cachiñi̱ ra tuhun cuan. 24Cuhva cha chaa̱ ra Jesús ta ra cachicá noo chihin ra ñuu Capernaum, ra catavá xuhun cuenda vehe ñuhu cuan, chaha̱n coyo ra chinyehe ra nu nyaá ra Pedro ta candaca̱ tuhun ra chi ra: ―¿Atu ña tyiyahví ra sacuaha chi nyoho xuhun cha tahán chi cuenda vehe ñuhu cahnu? ―cacatyí ra chi ra Pedro. 25Ta nacaha̱n ra Pedro ta catyí ra: ―Tyiyahví ra. Cuhva cha quɨhvɨ̱ ra Pedro chichi vehe nu ca iyó ra, xihna ca ra Jesús nacaha̱n ra ta catyí ra: ―¿Yoso caa catyi tucu yoho vityin Simón? Ra cuví tyiño sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya, ¿yóó chi caquehen ra yahvi? ¿Atu chi ñu ñuu maa ra o chi ñu inga ñuu? 26Nacaha̱n ra Pedro ta catyí ra: ―Chi ñu inga ñuu. Ta catyí ra Jesús chi ra: ―Tu tyicuan caa, ñu ñuu maa ra ña tahán chi tyiyahvi ñu. 27Soco tacuhva vatyi ma cuhva yo tɨsɨhɨ chi ni noo ra, cua̱han miñi cuan, ta tyi̱hun anzuelo, ta tiyaca cha tavon cha xihna ri, chichi yuhu tɨ cunañihun noo xuhun. Ta ñihi tyiyahvun cha cuende ta cha cuenda maun. Que̱hun ta cu̱tyiyahvun ―catyí ra Jesús chi ra Pedro.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\