San Mateo 18

1Quɨvɨ cuan catuhva̱ ra cachicá noo chihin ra Jesús chi ra, ta candaca̱ tuhun ra chi ra: ―¿Nya ndi cahnu ca cuví nu nyacá ñaha Nyoo? 2Tyicuan ta ra Jesús cana̱ ra chi noo ra cuehe luhlu, ta chinanyaa̱ ra chi cue mahñu ra. 3Ta catyí ra: ―Cha ndicha catyí chi ndo, vatyi tatu nyoho ta ma nasama ndo cuhva iyó ndo, ta tatu ma cuvi ndo tari ra cuatyaa, ma cuvi quɨhvɨ ndo nu nyacá ñaha Nyoo. Vatyi ra cuatyaa chahá ndotyin cunyaca ñaha sutu ndotyin chi ndotyin, ta tyicuan caa cu̱hva ndo chi ndo cunyaca ñaha Nyoo chi ndo. 4Ta tyicuan caa ra cahnu ca cuví nuu Nyoo, ican cuví ñu ña cahnu sahá chi, ta cuví ñu tari ra cuehe luhlu ihya. 5Ta ñáyɨvɨ cha natɨɨ́n cuenda chihin sɨvi chi noo ra ña cahnu sahá chi, tari ra cuehe luhlu ihya, chi yuhu natɨɨ́n cuenda ñu. 6’Tatu yóó ñu sanacavá nu cuatyi chi noo ra nachinó iñi chii ta cuví ra tari minoo ra luhlu, vaha taxin ca, cuhñi ñu noo yuu vee sucun ñu ta tuchi ñu chi ñu nu cono tyañuhu. 7¡Ñana cha ña vaha cha cuenda ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ, vatyi iyó tuhun cha sacoo ñu cuatyi tahan ñu! Ta tyicuan ri coo tuhun cuan, soco ¡ndahvi ñu ndahvi cha sanacava nu cuatyi chi inga ñu! 8’Yucuan chaha tatu ndahun o tatu chahun sanacava chuun nu cuatyi, vaha taxin ca ca̱hnya ta sa̱cuiton cañi. Vatyi vaha ca quɨhvun nu coun chihin Nyoo chihin cha luu ndahun o luu chahun, ta ñima ca cha nanɨun ta tuchi Nyoo chuun nu cayú ñuhu̱ cha ma ndahva ca maa. 9Ta tatu noo chɨtɨ nuun sanacavá chuun nu cuatyi, vaha taxin ca ta̱va ta sa̱cuiton cañi. Vatyi vaha ca quɨhvun nu coun chihin Nyoo chihin noo chɨtɨ nuun, ta ñima ca chihin cha nɨnduvi chɨtɨ nuun ta tuchi Nyoo chuun nu cayú ñuhu̱ chichi anyaya. 10’Ma tava xiin ndo chi ni noo ra cha cuví tari noo ra luhlu, vatyi catyí chi ndo tyi ángel cha sahá cuenda chi ra, tyicuan ri sacuví ra tyiño nuu Suti, ra nyaá andɨvɨ. 11Vatyi yuhu Rayɨɨ cha quichi̱ nya gloria, vachi sacaqui chi ñáyɨvɨ cha cuanaa chihin cuatyi ñu. 12¿Yoso caa catyi nyoho? Tatu noo ra cumí ra noo cientu mbee, ta cuanaa noo tɨ, ¿atu ma sandoo ra ndɨ cumi xico chahun cumi tahan ca tɨ cuan yucu cuan, ta cuhun ra cunanducu ra chi quɨtɨ cha cuanaa cuan? Yuhu catyí tyi sandoo ra ta cuhun ra. 13Ta tatu nañihi ra chi tɨ, cha ndicha vatyi cusɨɨ ca cuñí ra chihin quɨtɨ cuan, ta ñima ca chihin cumi xico chahun cumi ca quɨtɨ cha ña chinaa̱ cuan. 14Ta tyicuan caa tucu, Sutu ndo ra nyaá andɨvɨ ña cuñí ra cha cunaa ni noo ñu cuví tari noo ra luhlu. 15’Tatu ra yañun ta sacuvi̱ ra cha ña vaha chuhun, ca̱han chihin noo tuhun ri maa ra ta ca̱tyun chi ra tyi ña vaha cuhva sacuvi̱ ra. Ta tatu quichaha ra tuhun cahún, cha saha̱ ganaun chi ra cuví cuan. 16Soco tatu ña quichahá ra chuun, tyicuan ta ca̱non chi uvi o uñi ra, tacuhva tandɨhɨ cha cahun cucuvi ra testigu. 17Tatu ña quichaha̱ ra ni chi ra cha chaha̱n coyo chuhun cuan, tyicuan ta ca̱han chihin ra chihin nuu ñáyɨvɨ nyicú vehe ñuhu. Ta tatu ña quichaha ra chi ñu vehe ñuhu, tyicuan ta cuví saha ndo tuhun tyi tari noo ra ña chinó iñi chi Nyoo cuví ra, o tari ra catavá xuhun cuenda gobiernu ñuu Roma. 18’Cha ndicha catyí chi ndo, vatyi tandɨhɨ cha cuhñi ndo ihya sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱, ta cha nuhñi saha̱ maa Nyoo nya andɨvɨ. Ta tandɨhɨ cha ndachi ndo ihya sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱, cha ndachi maa Nyoo nya andɨvɨ. 19’Ta suri catyí tiqui chi ndo, vatyi tatu uvi nyoho ihya sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱, ndu ɨɨn ri ndo ta cacan tahvi ndo cuenda ñáá noo cha cuñí ndo cacan ndo, Suti, ra nyaá andɨvɨ cuhva ra chi ndo. 20Vatyi nu nyicú uvi o uñi ñu sacahnú chii, yucuan cunyai mahñu ñu ―catyí ra Jesús. 21Tyicuan ta chaha̱n ra Pedro chindaca̱ tuhun ra chi ra Jesús ta catyí ra: ―Sutu Mañi yuhu, tatu ra tahin ta sacuvi ra ñáá noo cha ña vaha chihin, ¿yoso tahan chaha tahán chi sahi tɨcahnu iñi chi ra? ¿Atu ucha tahan chaha? 22Ta nacaha̱n ra Jesús ta catyí ra: ―Catyí chuun vatyi ñima ucha tahan ri chaha, soco tandɨhɨ ri chaha. 23’Yucuan chaha cha nyacá ñaha Nyoo añima ñáyɨvɨ cuví chi tari noo rey cha nacana̱ chi tandɨhɨ musu vatyi cuanyehe ra yoso yosó yɨca ñu chi ra. 24Ta cuhva cha quichaha̱ natava ra cuenda, ta quichi̱ nyaca ñu chi noo musu cha cuaha millón pesu yosó yɨca chi ra. 25Ta musu cuan ñahri maa chihin tyiyahvi ra chi chitoho ra, ta chitoho ra catyí ra: “Cuaxico ndo chi ra ɨɨn cuenda ri chihin ñasɨhɨ ra, ta chihin sehe ra ta tandɨhɨ cha iyó chi ra tacuhva vatyi chihin xuhun cuan cunatyiyahvi ra cha yosó yɨca ra chii.” 26Tyicuan ta musu cuan chicuiñi̱ chɨtɨ ra nuu chitoho ra, ta chacu̱ ndahvi ra nuu ra, ta catyí ra: “Tata, cua̱tu noo chiin chii, ta tyiyahvi mai tandɨhɨ chuun”, catyí ra. 27Ta cundahvi̱ cuñi chitoho ra chi ra, ta saha̱ ra tɨcahnu iñi chi ra, ta sanaa̱ ra tandɨhɨ cha yoso yɨca ra, ta saña̱ ra chi ra. 28Soco cuhva cha quita̱ musu cuan, nañihi̱ ra chi noo ra tahan ra cha cuví musu tari maa ra. Ta ra cuan yosó yɨca ra chiin ri chi ra. Ta tɨɨ̱n ra chi ra cuan, ta quichaha̱ quitu ra sucun ra, ta catyí ra chi ra: “Tyi̱yahvi cha yosó yɨcon chii.” 29Tyicuan ta chicuiñi̱ chɨtɨ ra cuan nuu ra, ta chacu̱ ndahvi ra nuu ra ta catyí ra: “Cua̱tu noo chiin chii, ta tyiyahvi mai tandɨhɨ chuun”, catyí ra. 30Soco maa ra ña cuñi̱ ra, ta chaha̱n ra ta tyihi̱ ra chi ra vehe caa nyacua nya cha tyiyahvi̱ ra cha yoso̱ yɨca ra chi ra. 31Cha canyehe̱ inga ca musu cha sacuvi̱ ra, uhvi xaan cacuví chi ra, ta chaha̱n coyo ra chinacatyi̱ ra chi chitoho ra cha sacuvi̱ ra cuan. 32Tyicuan ta chitoho ra cuan tachi̱ ra tyiño na quichi ra ta catyí ra chi ra: “Musu ña vaha cuvún. Yuhu sahi̱ tɨcahnu iñi tandɨhɨ cha yosó yɨcon chii, vatyi chacu̱ ndahvun nui. 33Tyicuan caa tucu cuñí chi cundahvi cuñun chi ra tahun cuan tari cundahvi̱ cuñi̱ nyehi chuun”, catyí ra chi ra. 34Ta cuxaa̱n xaan chitoho ra, ta tachi̱ ra tyiño na tachi tuñi ñu chi ra, nyacua nya cha tyiyahvi ra tandɨhɨ cha yosó yɨca ra. 35Ta nu ndɨhɨ caha̱n ra Jesús, ta catyí ra tyehe caa: ―Tyicuan caa tucu cusacuvi Suti, ra nyaá andɨvɨ, chihin ndo tatu ma saha ndo tɨcahnu iñi chihin cha tandɨhɨ añima ndo chi tahan ndo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\