San Mateo 19

1Cha yaha̱ cha catyi̱ ra Jesús tuhun ihya, ta quita̱ ra Galilea cuan, ta cuahan ra ityi Judea cha nyaá inga chiyo yuvi cahnu Jordán, ityi nu caña ñanyii. 2Cuaha ñáyɨvɨ chinyico̱n chi ra, ta yucuan sanduvaha̱ ra chi ñu cuhvi̱. 3Tyicuan ta suhva ra fariseo catuhva̱ ra chi ra Jesús, vatyi cacuñí ra nducu ra cuhva tyaa ra cuatyi sɨquɨ ra. Ta candaca̱ tuhun ra chi ra ta catyí ra: ―¿Atu vaha cha sandoo rayɨɨ chi ñasɨhɨ ra cha cuenda ñáá ri tɨsɨhɨ luhlu chaha̱ ña chi ra? 4Ta nacaha̱n ra ta catyí ra: ―¿Atu ta sacuaha ca nyoho nu tutu Nyoo nu catyí chi vatyi ra cha savaha̱ chi ndo nya quɨvɨ xihna ri, savaha̱ ra rayɨɨ ta ñaha sɨhɨ? 5Ta catyí tucu chi tyehe caa: “Tahán chi sandoo rayɨɨ chi sutu ra ta chi sɨhɨ ra, ta ndu ɨɨn ri ra chihin ñasɨhɨ ra. Ta chichi cha nɨnduvi ñu, cucuvi ñu tari cha noo ri ñáyɨvɨ.” 6Yucuan chaha, ñima ca uvi tahan cuví ñu, soco cha nanduvi̱ ñu noo ri ñáyɨvɨ. Yucuan chaha, cha sandu ɨɨ̱n ri Nyoo ña tahán chi cha sasɨɨn ñáyɨvɨ ―catyí ra. 7Tyicuan ta candaca̱ tuhun ra chi ra Jesús ta cacatyí ra: ―¿Ñáá tuhun cha tyaa̱ ra Moisés vatyi cuví cahnya noo rayɨɨ tutu chihin ñasɨhɨ ra ta sandoo ra chi ña? 8Ta ra Jesús catyí ra chi ra: ―Cha cuenda cha ndavá añima ndo, yucuan chaha, chaha̱ ra Moisés cha sandoo ra ñasɨhɨ ra. Soco quɨvɨ xihna ri ñima tyicuan caa cuvi̱. 9Yuhu catyí chi ndo tyehe caa: Ra cha sandoo̱ ñasɨhɨ, ta ñima cha cuenda cha natuvi̱ ña chihin inga ra, ta tandaha̱ ra chihin inga ñu, chicoo̱ cuatyi ra nuu Nyoo. Ta ra cha tandaha chihin noo ñaha sɨhɨ cha sandoo̱ yɨɨ chi, suri chicoo̱ tucu cuatyi ra cuan ―catyí ra. 10Tyicuan ta ra cachicá noo chihin ra, cacatyí ra chi ra: ―Tatu tyicuan caa tahán chi coo rayɨɨ chihin ñasɨhɨ ra, vaha taxin ca ma tandaha yo. 11Ta ra Jesús catyí ra chi ra: ―Soco ña tandɨhɨ ñáyɨvɨ cuví cutuñi iñi ñu tuhun ihya. Soco ñu cha chaha̱ Nyoo cha cutuñi iñi, ican ñu cua cutuñi iñi. 12Cha ña tandaha ñáyɨvɨ, cuaha ri cuenda cuví. Yɨhɨ́ ñu ña quichi cuví iñi ñu tandaha ñu vatyi ɨɨn caa maa ñu cacu ñu. Ta inga ñu ña quichi cuvi iñi ñu tandaha ñu vatyi cha yaha tava ñáyɨvɨ ñɨɨ ñu. Ta yɨhɨ́ ñu ña tandaha̱ ñu cha cuenda cha cuñí ñu sacuvi ñu tyiño nuu Nyoo, na nducuaha añima cha nyacá ñaha Nyoo. Tandɨhɨ ñu cuví sacuvi tyehe caa, na sacuvi ñu ―catyí ra Jesús. 13Tyicuan ta quichi̱ nyaca ñu suhva ra cuatyaa chi ra Jesús tacuhva na tyiso ra ndaha ra sɨquɨ ndotyin, ta cacan tahvi ra chaha ndotyin. Soco ra cachicá noo chihin ra quichaha̱ cacahan ra chi ñu quichi̱ nyaca chi ndotyin. 14Soco ra Jesús catyí ra: ―Sa̱ña ndo chi ra cuatyaa, na quichi maa ndotyin nu nyaí. Ta ma casɨ ndo. Vatyi ñu nyacá ñaha Nyoo añima, cuví ñu tari ra cuatyaa ihya ―catyí ra. 15Tyicuan ta tyiso̱ ra ndaha ra sɨquɨ ndotyin. Yaha̱ cuan ta cuahan ra. 16Noo ra tyivaa chaha̱n ra chindaca̱ tuhun ra chi ra Jesús ta catyí ra: ―Maestro vaha xaun. ¿Ñáá cha vaha tahán chi sacuvi ta ñihi ñayɨvɨ̱ cha ma naa ca maa coi? 17Ta ra Jesús catyí ra chi ra: ―¿Ñáá tuhun cha catyun tyi vaha yuhu? Noo ri ra vaha iyó ta ican ra cuan cuví Nyoo. [Ta cha catyun tyi vahi, nacotón tyi Nyoo cuvi.] Soco tatu cuñún quɨhvun ñayɨvɨ̱ cha ma naa ca maa, sa̱cuvun tandɨhɨ tuhun cha tachi̱ Nyoo tyi sacuvi yo ―catyí ra chi ra. 18Ta ra tyivaa cuan catyí ra: ―¿Nya cha cuví cuan? Ta ra Jesús catyí ra chi ra: ―Ma cahñun chi ñáyɨvɨ. Ma coo inga ñusɨhɨ chuun. Ma suhun cha chii ñáyɨvɨ. Ma cahun cuendu sɨquɨ ñu. 19Sa̱ha ñáyɨvɨ chi sutun ta chi sɨhun. Ta cu̱ñun chi ñáyɨvɨ, tari cha cuñún chi maun. 20Ta ra tyivaa cuan, catyí ra chi ra: ―Tandɨhɨ tuhun ihya ta quichahí nyata luhli ta nya vityin. ¿Ñáá ca cha cumañí chii? 21Ta ra Jesús catyí ra chi ra: ―Tatu cuñún cuvun noo ra cuɨtɨ nuu Nyoo, cua̱han ta xi̱con cha iyó chuun, ta cu̱hvon chi ñu ndahvi, ta cu̱nyicon chii. Tyicuan ta coo cha tyayɨɨ chuun nya gloria ―catyí ra. 22Soco cuhva cha chiñi̱ ra tyivaa cuan cha caha̱n ra Jesús tyehe caa, cuihya xaan cuanuhu ra vatyi tyayɨɨ xaan ra. 23Tyicuan ta ra Jesús catyí chi ra cachicá noo chihin ra: ―Cha ndicha catyí chi ndo vatyi yɨɨ xaan cuhva ra tyayɨɨ cha cunyaca ñaha Nyoo añima ra. 24Catyí chi ndo inga chaha, vatyi numi ca yaha noo camellu xiyu noo yɨquɨ tɨcu, ta ñima ca noo ra tyayɨɨ ta cuhva ra chi ra cha cunyaca ñaha Nyoo ―catyí ra Jesús. 25Cha cachiñi̱ ra cachicá noo chihin ra tuhun ihya, iyo xaan cacuñi̱ ra, ta quichaha̱ candaca tuhun ra chi ra tahan ra, ta cacatyí ra: ―Tu tyicuan caa, ¿yóó cha cuví cacu vii? 26Tyicuan ta nanyehe̱ ra Jesús nu nyicú ra ta catyí ra: ―Ñáyɨvɨ ma cuvi sacuvi ñu tyehe caa, soco Nyoo cuví sacuvi ra tandɨhɨ. 27Tyicuan ta quichaha̱ catyí ra Pedro chi ra: ―Sutu Mañi yuhu, nyuhu tandɨhɨ maa cha iyó chi ndi sandoo̱ ndi ta nyicón ndi chuun. ¿Ñáá cha cuñihi ndi? ―catyí ra chi ra. 28Ta nacaha̱n ra Jesús ta catyí ra: ―Cha ndicha catyí chi ndo, vatyi quɨvɨ cha cunduchaa tandɨhɨ, yucuan quɨvɨ yuhu Rayɨɨ cha quichi̱ nya gloria cucunyai ta cunyaca ñahi, ta nyoho cha nyicón ndo chii, cunyaa tucu nyoho nu uchi uvi tahan tyayu tyaquɨ. Ta cunyaca ñaha ndo chi ndɨ uchi uvi tahan ityi ñáyɨvɨ Israel. 29Ta tandɨhɨ ndo cha sandoo̱ ndo vehe ndo, o yañi ndo, o cuhva ndo, o sutu ndo, o sɨhɨ ndo, o ñasɨhɨ ndo o sehe ndo, o ñuhú ndo cha catyí yuhu, cunañihi ndo noo cientu ca chaha sɨquɨ cuan, ta cunañihi tucu ndo ñayɨvɨ̱ cha ma naa ca maa coo ndo. 30Cuaha xaan ñu cuahan ityi nuu vityin, ican ñu cuan, cuhun nya nu ndɨhɨ. Ta cuaha xaan ñu cuahan nu ndɨhɨ vityin, ican ñu cuhun ñu ityi nuu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\