San Mateo 2

1Cacu̱ ra Jesús noo ñuu cha nañí Belén. Ta ñuu cuan nyaá chi nu cuví Judea. Ta rey Judea cuan nañí ra Herodes. Tyicuan ta chaa̱ coyo suhva ra nya ñuu Jerusalén. Quichi̱ coyo ra ityi nu caña ñanyii. Ta ra cachiñi tuñi xaan cacuví ra. 2Ta candaca̱ tuhun ra chi ñáyɨvɨ tyehe caa: ―¿Nya nyaá ra cuvi rey cuenda ñu Israel? Vatyi ityi nu caña ñanyii nyehe̱ ndi tiñoo cha chaha̱ cuenda tyi cacu̱ ra ityi ihya. Ta vachi ndi vachi sacahnu ndi chi ra ―cacatyí ra. 3Ta quɨvɨ cha chito̱ rey Herodes tuhun cuan cutyoño cuñí ra. Ta tyicuan caa tucu tandɨhɨ ñáyɨvɨ ñuu Jerusalén cuan. 4Tyicuan ta cana̱ ra Herodes chi tandɨhɨ ra cacuví nuu chi tata sutu ta ra casacuahá ley vehe ñuhu. Ta ndaca̱ tuhun ra chi ra, nya maa maa tahán chi cacu ra Cristo. 5Ta canacaha̱n ra cuan ta cacatyí ra tyehe caa: ―Ñuu Belén ityi Judea, yucuan tahán chi cacu ra vatyi tyehe caa catyaa̱ ra profeta Nyoo nu tutu ta cha naha: 6Ta yoho ñuu Belén ityi Judá, vasɨ ñuu luhlu ri cuvún cha nuu ñuu nahnu ca iyó ityi Judá nu nyaún. Soco cahnu ca cucuvun vatyi Belén chiña cucacu minoo ra cunyaca ñaha. Ta cusaha cumi ra chi ñu Israel ñáyɨvɨ cuende. Tyicuan caa catyí nu tutu Nyoo, ―cacatyí ra cuan chi ra Herodes. 7Tyicuan ta cana̱ xehe ra Herodes chi ra chiñi tuñi cuan, ta ndaca̱ tuhun ra chi ra ñáá cuhva ta ñáá quɨvɨ caña̱ tiñoo cuan. 8Tyicuan ta tachi̱ ra chi ra nya ñuu Belén, ta catyí ra chi ra: ―Cua̱han ndo, ta ndu̱cu tuhun vaha ndo tuhun cha lee cuan. Ta tatu nañihi ndo chi cue, ta qui̱chi catyi ndo chii, tacuhva vatyi cuhun tucu yuhu cusacahni chi cue ―catyí ra Herodes chi ra. 9Cha yaha̱ cachiñi ra chiñi tuñi cuan cha catyi̱ ra Herodes, caquehen ra ityi ta cuahan coyo ra. Ta tiñoo cha canyehe̱ ra ityi nu cañá ñanyii cuan, cuahan tɨ ityi nuu ra. Ta chicuɨñɨ̱ tɨ maa maa sɨquɨ nu catuví cha lee cuan. 10Ta cuhva cha canyehe̱ ra chiñi tuñi cuan tyi chicuɨñɨ̱ tiñoo cuan, sɨɨ xaan cacuñi̱ ra. 11Ta caquɨhvɨ̱ ra chichi vehe nu catuví cha lee cuan. Ta cananyehe̱ ra chi cue chihin cu María sɨhɨ cue. Ta chicuɨñɨ chɨtɨ ra vatyi sacahnu ra chi cue. Tyicuan ta canuña̱ ra yuhu caja cha canyisó ra. Ta catava̱ ra regalo cha cuví xuhun cuaan, ta cutu vixi chahán, ta ndutya vixi chahán cha nañí mirra. Ta cachaha̱ ra chi cue. 12Yaha̱ cuan ta cataha̱n ra ñumahna ta cutuñi iñi ra vatyi ña tahán chi canayaha ra ityi nu nyaá ra Herodes, yucuan chaha sɨɨn ca ityi cuanuhu coyo ra. 13Cha yaha̱ cuahan coyo ra chiñi tuñi cuan, tyicuan ta noo ángel Sutu Mañi yo tuvi̱ nuu ra José chichi ñumahna. Ta catyí ra chi ra: ―Ndɨ̱cuita, que̱hen chi ra lee ihya, ta chi sɨhɨ ra, ta cuhun ndo nya Egipto. Ta yucuan cu̱nyaa ndo nyacua nya sacote chi ndo. Vatyi ra Herodes cunanducu ra chi cha lee ihya vatyi cahñi ra chi cue. 14Tyicuan ta ndɨcuita̱ ra José cha cuaa cuan. Ta quehe̱n ra chi cha lee cuan ta chi sɨhɨ cue. Ta cuahan ñu nya Egipto. 15Ta yucuan chinyaa̱ ñu nyacua nya cha chihi̱ ra Herodes. Tyehe caa cuvi̱ tacuhva na chino cava tuhun cahán Nyoo cha tyaa̱ ra profeta ta cha naha. Tyehe caa catyí ra: “Nya ñuu Egipto cane̱ chi Sehi”, catyí ra. 16Cha tuvi̱ iñi ra Herodes vatyi ra cachiñí tuñi cuan sandavi̱ ñaha ra chi ra, nduxaa̱n vavaha ra. Ta tachi̱ ra tyiño na cacahñi ra chi ra cuatyaa cha iyó ñuu Belén cuan ta ndaha ñuu ñandɨhɨ, ra cuatyaa cha nɨ cacu nyacua nya cha uvi cuiya. Tyicuan caa sacuvi̱ ra vatyi nandichi̱ xiñi ra vatyi tyicuan tahan cuiya ra Jesús tari cuhva catyi̱ ra chiñi tuñi cuan chi ra. 17Tyicuan caa chino̱ cava tuhun cahán Nyoo cha tyaa̱ ra Jeremías profeta Nyoo ta cha naha, ta catyi̱ ra tyehe caa: 18Tyacú noo ndusu ñuu Ramá, cha chacú chaa ñáyɨvɨ, ta iyo tahan ñu. Ta ican cuví ñáyɨvɨ tata cu Raquel, ñáyɨvɨ Israel, chacú chaa ñu cha cuenda sehe ñu. Soco ña cuñí ñu cha naquehen ndahvi ñu chi ñu cha cuenda cha cachihi̱ sehe ñu, catyí chi nuu tutu Nyoo. 19Soco cha yaha̱ cha chihi̱ ra Herodes, tyicuan ta tuvi̱ tucu noo ángel cha tachi̱ Sutu Mañi yo nuu ra José nu quixí ra ñuu Egipto. Ta catyí ra chi ra: 20―Ndɨ̱cuita ta que̱hen chi cha lee chiña, ta chi sɨhɨ cue. Ta cua̱nuhu ndo nya ñuu Israel, vatyi cha chihi̱ ra nducu̱ cahñi chi cue. 21Tyicuan ta ndɨcuita̱ ra José, ta quehe̱n ra chi cha lee cuan ta chi sɨhɨ cue. Ta cuanuhu̱ coyo ñu nya Israel. 22Soco quɨvɨ chito̱ ra José vatyi ra Arquelao cuví ra rey tyiño nuu sutu ra, ra Herodes, nya Judea, nayuhvi̱ ra ta ña cuñí ra cuhun ra yucuan. Ta vatyi sacoto̱ Nyoo chi ra chichi ñumahna, yucuan chaha cuanuhu ñu nya Galilea. 23Cha chaa̱ ñu yucuan, cuahan ñu nya ñuu Nazaret, cua coo ñu. Ta yucuan chiyo̱ ñu. Tyehe caa cuvi̱ tacuhva chino cava tuhun cha cahán Nyoo, cha catyaa̱ ra profeta ta cha naha. Vatyi catyi̱ ra tyi ra Jesús ra ñuu Nazaret cucunañi ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\