San Mateo 20

1’Cha nyacá ñaha Nyoo añima ñáyɨvɨ, cuví chi tari noo chitoho chacu yoho tɨchaha ndɨvɨ. Ta chitoho chacu cuan ñaha cuiri quita̱ ra cuanducu ra cuaha ri musu cusaha tyiño nu tyiño saha ra. 2Ta sandaa̱ ra tyiño chihin musu cuan vatyi cutyiyahvi ra yahvi cha tahán chi chi ra cha noo quɨvɨ, ta tachi̱ ra chi ra cusaha tyiño ra nu iyó tyiño sahá ra. 3Yaha̱ cuan ta quita̱ tucu ra cuhva cha caa ɨɨn cha ñaha ri. Ta nanyehe̱ ra chi suhva ca ra canyicú ri maa nuyahvi cuan. 4Ta catyí ra chi ra: “Cua̱han tucu nyoho cua saha tyiño ndo nu iyó tyiño sahí, ta tyiyahvi mai yahvi cha tahán chi chi ndo.” Tyicuan ta cuahan coyo tucu ra cuan. 5Tyicuan ta chitoho chacu cuan quita̱ tucu ra inga chaha cuhva cha ora. Yucuan ta quita̱ tucu ra cuhva cha caa uñi cha cha iñi. 6Ta yaha̱ cuan ta quita̱ tucu ra cuhva cha caa ohon cha cha iñi ta nanyehe̱ ra canyicú ri maa suhva ca ra nuyahvi cuan. Ta catyí ra chi ra: “¿Ñáá tuhun cha canyicú ri maa nyoho ndiyaca ihya, ta ña sahá tyiño ndo?” 7Ta canacaha̱n ra cuan ta catyí ra: “Yori maa caha̱n chihin ndi cha cusaha tyiño ndi.” Tyicuan ta catyí ra chi ra: “Cua̱han tucu nyoho cua saha tyiño ndo nu iyó tyiño sahí. Ta tyiyahvi mai chi ndo yoso cuhva cha tahán chi chi ndo”, catyí ra. 8Ta cuhva cha cuaa cuan, chitoho tyiño cuan catyí ra chi ra cuví nuu chi musu cuan: “Na canon chi musu, ta tyi̱yahvun chi ra. Qui̱chaha tyiyahvun chi ra cha caquɨhvɨ̱ nu ndɨhɨ, ta nu ndɨhɨ ta tyi̱yahvun chi ra cha caquɨhvɨ̱ cha xihna ri”, catyí ra. 9Tyicuan ta chaa̱ coyo ra cha caquɨhvɨ̱ cuhva cha caa ohon cha cha iñi cuan. Ta tahan tahan ra quehe̱n ra yahvi nanɨɨ noo quɨvɨ. 10Yaha̱ cuan, ta cuhva cha tahán chi chi ra cha caquɨhvɨ̱ coyo cha xihna ri cuan, cacuñí maa ra vatyi cuaha ca cutyiyahvi ra chi ra. Soco suri ɨɨn ri yahvi noo quɨvɨ caquehe̱n ra. 11Ta cuhva cha caquehe̱n ra, quichaha̱ cacahan ra chi chitoho tyiño cuan. 12Ta catyí ra: “Ra cha cachaa̱ coyo nu ndɨhɨ ihya, noo tuhun hora casaha̱ tyiño ra. Ta ɨɨn ri cuhva tyiyahvu̱n chi ra chihin nyuhu cha saha̱ tyiño ndi nu cahñi ndiyaca”, cacatyí ra. 13Soco nacaha̱n chitoho tyiño cuan, ta catyí ra chi noo ra cuan: “Amigo, ñahri cha ña vaha sacuví chuhun. ¿Atu ñima yahvi cha noo quɨvɨ catyi̱ vatyi tyiyahvi chuun? 14Que̱hen yahvun, ta cua̱nuhu. ¿Atu ñahri ityi iyó chii cha tyiyahvi chi ra cha quɨhvɨ̱ nu ndɨhɨ ɨɨn ri cuhva cha tyiyahvi̱ chi yoho? 15¿Atu ñahri ityi iyó chii cha sacuvi cha cuñí mai chihin xuhin? ¿Atu quiñi cuñún tyi vaha ñáyɨvɨ cuví chihin inga ra cuan?” catyí ra. 16Ta tyicuan caa ñu quɨhvɨ̱ nu ndɨhɨ, cuhun ñu ityi nuu. Ta ñu cuahan ityi nuu, nya nu ndɨhɨ cuhun ñu. Vatyi cuaha xaan ñu nacaná Nyoo chi. Soco chiin xaan ri ñu nacachí ra. 17Cuhva cha cuñí cuhun ra Jesús nya Jerusalén, cana̱ sɨɨn ra chi ndɨ uchi uvi ra cachicá noo chihin ra ta catyí ra chi ra: 18―Ta cha nyehe̱ maa ndo vatyi cuahan yo Jerusalén vityin. Ta yucuan cucuhva cuenda ñu chi yuhu Rayɨɨ cha quichi̱ nya gloria chi ra cacuví nuu chi tata sutu, ta chi ra casacuaha ley vehe ñuhu, ta cucatyi ra tyi tahán chi cúvi. 19Ta cucuhva cuenda ra chii chi ra ñuu Roma, ta cucuacu nyaa ra chii, ta cucañi ra chii, ta cucahñi ra chii nu cruzi. Soco nu cu uñi quɨvɨ cunandote ―catyí ra Jesús chi ra. 20Tyicuan ta sɨhɨ ra Jacobo ta ra Juan sehe ra Zebedeo tuhva̱ ña nu nyaá ra Jesús chihin nɨnduvi sehe ña. Ta chicuiñi̱ chɨtɨ ña nuu ra vatyi cacan ña noo tumañi iñi chi ra. 21Ta quichaha̱ ndaca tuhun ra Jesús chi ña: ―¿Ñáá cha cuñún? Ta catyí ña: ―Quɨvɨ cha cunyaun nu nyacá ñahun nya andɨvɨ, cu̱hva cha cunyaa nɨnduvi sehi xiun. Na cunyaa noo ra chiyo vahun, ta inga ra cunyaa ra chiyo satyun. 22Soco nacaha̱n ra Jesús ta catyí ra: ―Nyoho ña chitó ndo cha chicán ndo. ¿Atu cuví nyehe nyoho tɨndoho cha cunyehe yuhu? ¿Atu cuví cuhun ndo tuhun chihi tari cuhva cuhun yuhu? ―catyí ra. Ta canacaha̱n ra ta catyí ra: ―Cuví chi ndi. 23Ta catyí ra Jesús chi ra: ―Cha ndicha vatyi cunyehe ndo tɨndoho, ta cuhun ndo tuhun chihi tari cuhun yuhu tuhun chihi. Soco tuhun cha cunyaa ndo chiyo vahi ta chiyo satyin, ñima yuhu tahán chi cuhve chi ndo, soco maa Suti cucatyi ra yóó cha cuñihi nyatu cuan ―catyí ra Jesús chi ra. 24Ta cha cachiñi̱ uchi ca ra cachicá noo chihin ra Jesús tuhun cuan cacuxaa̱n ra chihin nɨnduvi ra cuan. 25Soco cana̱ ra Jesús chi ra ta catyí ra chi ra: ―Cha chitó maa ndo, vatyi ra nyacá ñaha chi ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya, ñihi xaan nyacá ñaha ra chi ñu tari nyaca ñaha ra musu ra. 26Soco ñima tyicuan caa tahán chi sacuvi nyoho. Vatyi ra cha cuñí cucahnu ca nu Nyoo, cuñí chi cuví ra musu tandɨhɨ ca ndo. 27Ta nya nyoho cha cuñí ndo cuví ndo nuu, cuñí chi cuví ndo musu tandɨhɨ ca ñu. 28Tari yuhu Rayɨɨ cha quichi nya gloria, ña vachi vatyi sacuvi ndo tyiño nui, soco vachi sacuvi tyiño nuu ndo, ta cuhve ñayɨvi̱. Vatyi chihin cuan ta cuvi sacaqui cuaha ñáyɨvɨ. 29Cuhva cha cua quitá coyo ra ñuu Jericó, cuaha xaan ñáyɨvɨ cuahan chihin ra Jesús. 30Ta yuhu ityi cuan canyicú uvi tahan ra cuaa. Ta cuhva cha cachiñi̱ ra vatyi cua yaha ra Jesús, quichaha̱ canachaa ra. Ta catyí ra: ―Sutu Mañi yuhu, ra vachi tata ra David cuvún. ¡Cu̱ndahvi cuñi nyehun chi ndi! ―cacatyí ra. 31Ta ñáyɨvɨ quichaha cahan ñu chi ra na cacasɨ ra yuhu ra. Soco maa ra ñihi ca cacana̱ chaa ra: ―Sutu Mañi yuhu, ra vachi tata ra David cuvún. ¡Cu̱ndahvi cuñi nyehun chi ndi! 32Tyicuan ta chicuɨñɨ̱ ra Jesús ta cana̱ ra chi nɨnduvi tahan ra cuaa cuan, ta ndaca̱ tuhun ra chi ra: ―¿Ñáá cha cuñí ndo cha sacuvi chihin ndo? 33Ta canacaha̱n ra ta catyí ra: ―Sutu Mañi yuhu, cuñí ndi nyehe ndi. 34Tyicuan ta cundahvi cuñí ra Jesús nyehe ra chi ra, ta tɨɨ̱n ra chɨtɨ nuu ra. Ta caa cuhva ri cuan cananyehe̱ ra, ta cananyico̱n ra chi ra Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\