San Mateo 24

1Quita̱ ra Jesús chichi vehe ñuhu cahnu cuan, ta cha cuñí cuhun ra, ta catuhva̱ ra cachicá noo chihin ra chi ra, ta quichaha̱ casañaha ra vehe ñuhu cuan chi ra. 2Soco nacaha̱n ra Jesús ta catyí ra: ―¿Atu nyehé ndo tandɨhɨ ihya? Cha ndicha catyí chi ndo, vatyi ihya ni noo yuu ta ma ndoo coso nyitahan. Tandɨhɨ ta cutanɨ ―catyí ra. 3Tyicuan ta cuahan coyo ra yucu yutun Olivo. Ta cuhva cha nyaá ra Jesús yucuan, ra cachicá noo chihin ra quichi̱ coyo ra ta catyí xehe ra chi ra tyehe caa: ―Cuñí ndi cha ca̱tyun chi ndi, ama cucuvi tuhun cuan. ¿Ñáá seña cucuvi cha cuquichun inga chaha ta cha cunaa ñayɨvɨ̱? 4Tyicuan ta nacaha̱n ra Jesús: ―Sa̱ha ndo cuenda chi ndo coto yóó cha sandahvi ñaha chi ndo. 5Vatyi cuaha xaan ra cuquichi, ta cotyiño ra sɨvi, ta cucatyi ra tyehe caa: “Yuhu cuví Cristo ra cha saquichi Nyoo.” Ta cuaha ñu cusandavi ñaha ra. 6Nyoho cuñihi ndo tuhun tyi iyó cuatyi ta cañí tahan ñáyɨvɨ ityi cuan ityi ihya. Soco ma nayuhvi ndo, vatyi tyicuan caa tahán maa chi cuvi. Soco ta chaa ca quɨvɨ cunaa ñayɨvɨ̱. 7Vatyi ñáyɨvɨ noo ñuu cahnu, cucañi tahan ñu chihin ñáyɨvɨ inga ñuu cahnu. Ta cucoo cuatyi noo ñuu chihin inga ñuu. Ta cucoo soco, ta cucoo cuehe, ta cha taan nahnu cuaha ri ityi. 8Tandɨhɨ ihya ta nu cua quichaha ñáyɨvɨ nyehe ñu tɨndoho cuví. 9’Tyicuan ta cucuhva cuenda ñu chi nyoho vatyi sanyehe ra tɨndoho chi ndo. Ta cacahñi ra chi ndo. Ta tandɨhɨ ñu iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ cutasɨ cuñi nyehe ñu chi ndo cha cuenda yuhu. 10Quɨvɨ cuan cuaha xaan ñu cusandɨhɨ ñu cha chino iñi ñu chii, ta cutasɨ cuñi ñu nyehe ñu chi tahan ñu. Ta cunaxico tuhun ñu chi tahan ñu. 11Cuaha xaan ra cuendu cunatuvi, ta cucatyi ra vatyi cuenda Nyoo cacahan ra. Ta cuaha xaan ñáyɨvɨ cucasandavi ñaha ra. 12Ta cuaha xaan cha quiñi caa cucoo. Yucuan chaha cuaha xaan ñu cusandɨhɨ ñu cha cuñi ñu chi tahan ñu. 13Soco ñu cha ña ndu uvi iñi chino iñi chii nyacua nya nu ndɨhɨ, cucacu añima ñu. 14Ta cucutya nɨcahnu ñayɨvɨ̱ tuhun vaha cha nyacá ñaha Nyoo añima ndo, tacuhva coto tandɨhɨ ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ, tyicuan ta cunaa ñayɨvɨ̱. 15’Tandɨhɨ nyoho cha sacuahá ndo ihya, na cutuñi iñi ndo tuhun ihya: Ra Daniel, ra profeta Nyoo ta cha naha, tyaa̱ ra tuhun noo cha sacuquiñí caa, noo cha satɨvɨ́. Ta quɨvɨ nyehe ndo vatyi chaa ihya Nu Ii, 16tyicuan ta ñu ñohó Judea, cuñí chi cono ñu ityi yucu. 17Ta ñu yosó xiñi vehe, noo ñu, soco ma quɨhvɨ ñu chichi vehe ñu tava ñu cha iyó chichi vehe cuan. 18Ta ñu ñohó nu chiqui, ni ma cunuhu ca ñu cunaquehen ñu ni sahma ñu. 19¡Ndahvi ñusɨhɨ cha cañohó sehe quɨvɨ cuan! O tatu iyó sehe ñu cha chaxín, ¡ndahvi ñu cuan! 20Ca̱can ndo chi Nyoo tacuhva cha ma tahan chi caca cono ndo quɨvɨ vichin, ni quɨvɨ nyitatú yo. 21Vatyi cuaha xaan tɨndoho cucoo quɨvɨ cuan, noo tɨndoho cha ta coo ca maa nyata chino̱ ñuhu ñayɨvɨ̱, ta ni ma coo ca cha yaha tuhun cuan. 22Soco tatu Nyoo, ta ma sanducuɨtɨ ra quɨvɨ cuan, yori maa cacu. Soco cusanducuɨtɨ ra cha cuenda cha cuñí ra chi ñu nacachi̱ maa ra. 23’Ta tatu yóó cha catyí chi nyoho: “Nye̱he ndo, ma ra Cristo ihya” o “Nye̱he ndo ma ra nyaá yucuan”, ma chino iñi ndo. 24Vatyi cuquichi coyo ra casandavi ñaha ta cucatyi ra vatyi ra Cristo cacuví ra. Ta cucatyi ra vatyi ra profeta Nyoo cacuví ra. Ta cusavaha ra seña ta milagru nahnu tacuhva casandavi ñaha ra. Nyacua nya ñu cha nacachi̱ maa Nyoo ta cusandavi ñaha ra tatu cuví chi ra. 25Sa̱ha ndo cuenda vatyi cha yaha̱ catyi chi nyoho cha ni cumañi ca cuvi. 26Yucuan chaha tatu catyí ñu chi ndo tyehe caa: “Nye̱he ndo, ma ra Cristo nyaá nu chiqui ndɨɨ cuan”, catyí ñu chi ndo, ma cuhun ndo. O tatu catyí ñu chi ndo: “Nye̱he ndo, ma ra nyaá chichi cuartu ihya”, ma chino iñi ndo. 27Vatyi tari noo cha quɨhvɨ tacha cha nyehé yo cuxiño nya nu caña ñanyii ta nya nu quee ñanyii, tyicuan caa cucuvi quɨvɨ quichi yuhu Rayɨɨ cha quichi nya gloria. 28Nu caá coño chihi̱, yucuan cuchaa coyo chii. 29’Ta cha yahá ri cha nyehé ñu tɨndoho, ta cunduñaa ñanyii, ta yoo ma sacundichin ca chi. Ta tiñoo cucanacoyo tɨ andɨvɨ, ta nyacua nya cha iyó andɨvɨ cunacanda. 30Tyicuan ta cuquetuvi noo seña ityi andɨvɨ nu vachi yuhu Rayɨɨ cha quichi̱ nya gloria. Cuquichi nu vico ityi andɨvɨ chihin tunyee iñi cahnu ta chihin cha cahnu cuví Nyoo. Ta tandɨhɨ ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱, cucuacu chaa xaan ñu cha nanyehe ñu chii. 31Ta cutachi ángel cuende tacuhva vatyi chihin cha ñihi tɨvɨ ra cutu ra ta cusandu ɨɨn ri ra chi ñu nacachi̱ maa Nyoo chi, cuquita ñu nɨcacahnu nu ñuhu ñayɨvɨ̱, nyacua nya nu ndɨhɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ta nyacua nya nu ndɨhɨ andɨvɨ. 32’Cu̱tuñi iñi ndo noo cuhva yutun cha nañí higo: Tatu cha yutya soco tun, ta caña ndaha tun, nyoho cha chitó ndo vatyi cha vachi vico savi. 33Ta suri tyicuan caa, tatu cha nyehé ndo tandɨhɨ maa cha cucuvi ihya, co̱to ndo vatyi cha cuyatyin quichi. Cha nyañaí yuvehe cuví chi cuan. 34Cha ndicha catyí chi ndo vatyi tandɨhɨ tuhun ihya, cucuvi cha nɨ ri ca cha iyó ñáyɨvɨ. 35Andɨvɨ ta ñuhu ñayɨvɨ̱ cundɨhɨ chi, soco tuhun cahán yuhu, ma ndɨhɨ chi. Ta cuchino cava tandɨhɨ tuhun cahin chihin ndo ihya. 36’Soco quɨvɨ ta cuhva cha cucuvi cuan, yori chitó, ni ángel andɨvɨ ta ña chitó ra. Ni yuhu Rayɨɨ cha quichi̱ nya gloria ta ña chité. Noo tuhun ri maa Nyoo Suti chitó ra. 37’Tari cuvi̱ quɨvɨ chiyo̱ ra Noé, tyicuan caa cucuvi quɨvɨ quichi tucu yuhu Rayɨɨ cha quichi nya gloria. 38Quɨvɨ ta ni cumañi ca coon savi xaan, ñáyɨvɨ cuan, chachí ñu, ta chihí ñu, tandahá ñu, ta chahá ñu chi sehe ñu tandaha nyacua nya quɨvɨ quɨhvɨ̱ ra Noé chichi barcu cuan. 39Ta sana iñi ñu ta chaa̱ savi ta tyañi̱ tandɨhɨ ñu. Ta tyicuan caa cucuvi tucu quɨvɨ quichi tucu yuhu Rayɨɨ cha quichi̱ nya gloria. 40Quɨvɨ cuan, tu uvi ra ñohó ra nu chiqui. Noo ra cunaquehin, ta noo ra ndoo ra. 41Tu uvi ñusɨhɨ nyicó ñu molinu. Noo ña cunaquehin, ta noo ña ndoo ña. 42Cua̱tu tuhva vaha ndo vatyi ña chitó ndo ñáá cuhva cuquichi ra nyacá ñaha chi ndo. 43Soco co̱to ndo tuhun ihya vatyi tatu noo chitoho vehe ta chitó ra ñáá cuhva cuquɨhvɨ ra suhu chichi vehe ra, cuatu tuhva vaha ra ta ma cuhva ra cha quɨhvɨ ra suhu cuan. 44Yucuan chaha nyoho, cua̱tu tuhva ndo. Vatyi sana ri iñi ndo, ta cuquichi yuhu Rayɨɨ cha quichi nya gloria. 45’Noo musu cha tyasohó tuhun cahán chitoho, ta tyicuan ri sacuví ra tyiño tyaa̱ ra chi ra, yucuan cuví noo musu vaha. Ta sahá cuenda ra vehe chitoho ra. Ta chahá ra cha cachi inga musu cha vahri cuhva. 46Ta sɨɨ xaan cuví chi musu cuan tatu cuhva cha sahá tyiño ra ta nachaa chitoho ra. Vatyi quichahá ra tandɨhɨ cha tahán chi sacuvi ra. 47Ta cha ndicha catyí chi ndo, vatyi chitoho ra cunatyaa ra tandɨhɨ cha cumí ra ndaha ra, vatyi vaha quichahá ra chihin tyiño sahá ra. 48Soco tatu noo musu quiñi iyó ta chicá xiñi ra vatyi naha cuahan chitoho ra, 49ta quichaha nyacuvi ra cha ña vaha chihin inga musu cuan, ta quichaha chachi ra ta chihi ra ndixi chihin ra chiñi, 50tyicuan ta sana iñi ra ta ndichi chitoho ra quɨvɨ cha ña nyatú ra chi ra. 51Tyicuan ta chitoho ra ñihi xaan cutachi tuñi ra chi ra chihin ñáyɨvɨ quiñi iyó cha savaha chii soco ña ndicha. Tyicuan ta cucuacu ra ta cusacahñi ra noho ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\