San Mateo 26

1Cuhva cha ndɨhɨ̱ catyi̱ ra Jesús tuhun ihya, ta quichaha̱ catyi ra chi ra cachicá noo chihin ra tyehe caa: 2―Nyoho chitó ndo vatyi uvi ca quɨvɨ ta sanducahnu yo vico pascua. Ta yuhu Rayɨɨ cha quichi̱ nya gloria cucuhva cuenda ñu chii vatyi tyaa ñu chii nu cruzi ―catyí ra. 3Quɨvɨ cuan ra cacuví nuu chi tata sutu, ta ra casacuahá ley vehe ñuhu, ta ra cacuví mandoñi ñu Israel, candu ɨɨ̱n ri ra nuquehe vehe tyiño ra Caifás, ra cuví nuu chi tata sutu. 4Yucuan casandaa̱ ra tyiño yoso caa ta sandavi ñaha ra chi ra Jesús ta catɨɨn ra chi ra ta cacahñi ra chi ra. 5Soco cacatyí ra: ―Ma cahñi yo chi ra cha nɨ ri ca cha chichi vico, tacuhva cha ma naquɨquɨ xaan ñáyɨvɨ ―catyí ra. 6Ra Jesús ñohó ra ñuu Betania, vehe ra Simón, cha catyí ñu Ra Tyahyu Coño chi, sɨvɨ saca ra cuví cuan. 7Ta tuhva̱ noo ñaha nu nyaá ra Jesús, nyisó ña noo yutyi tyitú yɨhɨ́ ndutya vixi chahan. Ta yahvi xaan nyaá ndutya cuan. Ta ra Jesús nyaá ra yuhu mesa ta choso̱ ña ndutya cuan xiñi ra. 8Cuhva cha cananyehe̱ ra chicá noo chihin ra cacuxaa̱n ra ta quichaha̱ catyi ra: ―¿Ñáá tuhun cha satɨvɨ̱ ña ndutya vixi chahan cuan? 9Vaha ca tyehe ta xico̱ ña, ta ñihi ña cuaha xuhun chihin ta tyinyee ña chi ñu ndahvi chihin xuhun cuan ―catyí ra. 10Tyicuan ta chiñi̱ ra Jesús, ta catyí ra chi ra: ―¿Ñáá tuhun cha sayangá ndo chi ñaha ihya? Vatyi cha sacuvi̱ ña chihin, noo cha vaha cuví. 11Vatyi ñu ndahvi tyicuan ri cunyaa ñu chihin ndo, soco yuhu, ñima tyicuan ri cua cunyai chihin ndo. 12Choso̱ ña ndutya vixi chahan sɨquɨ coño ñuhi, vatyi sanduvaha̱ ña cuenda cha cohin chichi ñuhú. 13Cha ndicha catyí chi ndo, vatyi tandɨhɨ ri nu cahan ñu tuhun Nyoo nicahnu ñayɨvɨ̱, cunacatyi tucu ñu cha sacuvi̱ ñaha ihya, tacuhva nɨcohon iñi ñáyɨvɨ chi ña ―catyí ra Jesús. 14Tyicuan ta noo ra chicá noo chihin ra Jesús, ra cha nañí Judas Iscariote, chaha̱n ra chicahan ra chihin ra cacuví nuu chi tata sutu. 15Ta catyí ra chi ra: ―¿Yoso cuhva ndo chii tatu cuhva cuende chi ra Jesús chi ndo? Tyicuan ta ra cacuví nuu cuan cacatyi ra vatyi oco uchi tahan xuhun cuichin. 16Ta nya cuhva cuan ta quichaha̱ nducu ra Judas ñáá noo cuhva cuvi nacuhva cuenda ra chi ra Jesús chi ra cacuví nuu chi tata sutu cuan. 17Quɨvɨ xihna ri cha quichaha̱ vico ta chachí ñu pan cha ñahri yuchan iya yɨhɨ́ chihin, ra cachicá noo chihin ra Jesús tuhva̱ ra chi ra ta quichaha̱ candaca tuhun ra chi ra: ―¿Nya cuñun cha sanduvaha ndi cha cuxiñun cuenda vico pascua ihya? 18Ta catyí ra Jesús chi ra: ―Cua̱han ndo chichi ñuu ta cha̱a ndo vehe noo ra cuan. Ta ca̱tyi ndo chi ra: “Ra Sacuaha catyí ra vatyi cha cuyatyin cua cúvi ra, ta vehun cusanducahnu ndi vico pascua”, ca̱tyi ndo chi ra ―catyí ra Jesús. 19Tyicuan ta casacuvi̱ ra tari cuhva catyi̱ ra Jesús chi ra. Yaha̱ cuan ta casanduvaha̱ ra cha cacuxiñi ra cha vico pascua cuan. 20Cuhva cha cuaa, chicunyaa̱ ra Jesús nu mesa chihin ndɨ uchi uvi ra chicá noo chihin ra. 21Ta cha nɨ ri ca cha cachachí ra, catyí ra Jesús chi ra: ―Cha ndicha catyí chi ndo vatyi noo nyoho cucuhva cuenda ndo chii chi ra xaan iñi chii. 22Ta canducuihya̱ xaan iñi ra, ta quichaha̱ candaca tuhun ɨɨn ɨɨn ra chi ra ta cacatyí ra: ―Sutu Mañi yuhu, ¿atu yuhu cuví? 23Ta nacaha̱n ra Jesús ta catyí ra: ―Ra cha chachí ɨɨn ri coho chihin, ican ra cuan cua na cuhva cuenda chii. 24Yuhu Rayɨɨ cha quichi̱ nya gloria, cuahin ityi cha catyí nu tutu tuhun Nyoo. Soco ndahvi ra ndahvi cha cunacuhva cuenda chii. Quitá vihi ca cuenda chi ra, tyehe ta ña cacu taxin ra ―catyí ra Jesús. 25Tyicuan ta nacaha̱n ra Judas, ra cha cua cuhva cuenda chi ra, ta catyí ra: ―Maestro, ¿atu yuhu cuví? Ta nacaha̱n ra Jesús, ta catyí ra: ―Ican yoho cuvún. 26Cha nɨ ri ca cha cachachí ra, ra Jesús quehe̱n ra pan ta nacuhva̱ ra tyahvi nyoo chi Nyoo, ta cha yaha̱ tahvi sava ra, ta chaha̱ ra chi ra cachicá noo chihin ra, ta catyí ra: ―Ca̱chi ndo. Ican ihya cuví coñe. 27Yaha̱ cuan ta quehe̱n tucu ra copa, ta nacuhva̱ ra tyahvi nyoo chi Nyoo, ta sayaha̱ ra chi tandɨhɨ ra ta catyí ra: ―Co̱ho tandɨhɨ ndo ihya. 28Vatyi ican ihya cuví nɨñi. Ta chihin nɨñi natyihí tahan Nyoo tuhun chaa chihin ndo, vatyi cucatɨ nɨñi cha catyi cha vaha chi cuaha ñu, vatyi chihin nɨñi coo tɨcahnu iñi cuatyi ñu. 29Soco catyí chi ndo, vatyi ma coho que tahan vinu tɨchaha ndɨvɨ ihya, nyacua nya cha cohi vinu chaa chihin ndo nya nu nyacá ñaha Suti andɨvɨ ―catyí ra. 30Cha yaha̱ cha cachita̱ ra yaa chi Nyoo, ta cuahan coyo ra yucu yutun Olivo cuan. 31Tyicuan ta quichaha̱ catyi ra Jesús chi ra: ―Tandɨhɨ nyoho ta cucaca uvi iñi ndo cha nyicón ndo chii vityin cha cuaa. Vatyi nu tutu Nyoo catyí chi tyehe caa: “Cucahñi chi ra sahá cumi mbee, ta mbee cuquɨtɨ cuatyi tɨ”, catyí chi. 32Soco cha yaha̱ nandote, xihna que cuhin Galilea, ican saha nyoho. 33Tyicuan ta nacaha̱n ra Pedro ta catyí ra: ―Vasɨ tandɨhɨ ra ndu uvi iñi ra cha nyicón ra chuun, soco yuhu ma ndu uvi iñi. 34Tyicuan ta quichaha̱ catyi ra Jesús chi ra: ―Cha ndicha catyí chuun vatyi suri maa cha cuaa ihya, cha ni cumañi ca cuacu loho, yoho cucatyun uñi chaha vatyi ña ñohó nuun chii ―catyí ra. 35Ta ra Pedro catyí ra: ―Vasɨ cúvi chuhun, soco ma catyi cha ña ñohó nui chuun ―catyí ra. Ta suri tyicuan caa catyí tandɨhɨ ra chicá noo chihin ra. 36Tyicuan ta chaa̱ ra Jesús chihin ra cachicá noo chihin ra noo nu nañí Getsemaní, ta catyí ra chi ra: ―Cu̱nyicu ndo ihya, cha nɨri ca cha cuahin yucuan, cua cacan tahvi. 37Ta quehe̱n ra chi ra Pedro ta chi nɨ nduvi sehe ra Zebedeo, cuahan coyo chihin ra. Ta quichaha̱ nducuihya cuñi ra, ta tyoño xaan cuñi ra. 38Tyicuan ta catyí ra chi ra: ―Cahnu xaan tucuihya iñi nyaá añime. Nyacua cuñi chi cahñi chi chii. Ndo̱o ndo ihya ri ta co̱nyito ndo chihin ―catyí ra. 39Tyicuan ta cuahan ra Jesús chiin ca ityi nuu ca ta chicuiñi̱ chɨtɨ ra ta chacu̱n ra nuu ra nu ñuhú, ta chican tahvi ra chi Nyoo ta catyí ra: ―Sutu Mañi yuhu, tu yoho ta cuñun, cu̱hva cha ma nyehi tɨndoho ihya. Soco ma cuvi tari cuhva cha cuñí mai, soco tari cuhva cuñí maun na cuvi ―catyí ra. 40Tyicuan ta nachaa̱ ra nu nyicú ra cachica̱ noo chihin ra, ta nyehe̱ ra vatyi caquixí ra. Ta catyí ra chi ra Pedro tyehe caa: ―¿Atu ni minoo hora ña cuví conyito ndo chihin? 41Co̱nyito ndo, ta ca̱can tahvi ndo tacuhva cha ma cuvi chasaha cuihna chi ndo. Cha ndicha vatyi añima ndo, cuñí xaan chi nanducu chi Nyoo, soco coño ñuhu ndo vita cuñí chi ―catyí ra Jesús chi ra. 42Nu cu uvi chaha chaha̱n ra, ta chica̱n tahvi ra tyehe caa: ―Sutu Mañi yuhu, tatu ma cuvi cha ma nyehi tɨndoho ihya, tu tyicuan caa, na cuvi maa cuhva cuñún ―catyí ra. 43Tyicuan ta nachaa̱ ra inga chaha ta caquixí tucu ra cachicá noo chihin ra, vatyi nɨcunyasɨ maa chɨtɨ nuu ra chihin cha cacuñí ra cusu ra. 44Tyicuan ta sandoo̱ ra chi ra, ta cuahan ra cha cu uñi chaha cua cacan tahvi ra. Ta catyí ra suri maa tuhun cha yaha̱ caha̱n ra cha chica̱n tahvi ra chi Nyoo. 45Tyicuan ta nachaa̱ ra nu canyicu ra cachicá noo chihin ra, ta catyí ra chi ra: ―Vityin ndicha, cu̱su ndo ta nyi̱tatu ndo. Vatyi cha chaa̱ cuhva cha cua nacuhva cuenda ra chii chi ra quiñi iyó, ta Rayɨɨ cha quichi̱ nya gloria cuví. 46Ndɨ̱cuita ndo, ta co̱ho ndo. Vatyi cha vachi ra cha cunacuhva cuenda chii ―catyí ra Jesús. 47Ni cahán ca ra Jesús tuhun ihya, ta chaa̱ ra Judas, ta ra Judas cuví noo ra chicá noo chihin ra Jesús. Ta cuaha ra vachi coyo chihin ra, canyisó ra mityi ta yutun. Ra cuví nuu chi tata sutu, ta ra cacuví mandoñi ñu Israel, ican tachi̱ chi ra. 48Ra Judas, ra cha chahá cuenda chi ra Jesús, cha yaha̱ chaha̱ ra noo seña chi ra cuan, tacuhva coto ra yóó chi tɨɨn ra. Ta catyi̱ ra: ―Ra cha cutyayuhi chi, ican ra cuan cuví. Tɨ̱ɨn ndo chi ra. 49Tyicuan ta tuhva̱ ra chi ra Jesús ta catyí ra: ―Nocumi chuun, Maestro. Ta tyayuhu̱ ra chi ra. 50Tyicuan ta nacaha̱n ra Jesús ta catyí ra chi ra: ―Amigo, sa̱cuvi ñáá tyiño vachun. Tyicuan ta catuhva̱ ra ta catɨɨ̱n ra chi ra Jesús. 51Tyicuan ta noo ra ndɨhɨ chihin ra Jesús, tava̱ ra mityi ra ta chahnya̱ ra soho noo musu ra cuví nuu chi tata sutu cuan. 52Ta catyí ra Jesús chi ra: ―Na̱tyihi mityun chichi vena. Vatyi tandɨhɨ ñu cacañi tahan chihin mityi, suri chihin mityi cúvi ñu. 53¿Atu ña chitón vatyi tatu yuhu ta cuñí, cuví caquen chi Suti, ta maa ra cutachi ra vityin vityin yaha ca uñi xico uchi mil ángel, ta sacacu ra chii? 54Soco tatu tyicuan caa, ¿yoso caa chino cava cuhva nyaá nu tutu Nyoo? Vatyi catyí chi tyi tahán maa chi cuvi chi yuhu tyehe caa ―catyí ra. 55Ta catyí tucu ra Jesús chi ñáyɨvɨ: ―¿Atu vachi coyo nyoho vachi tɨɨn ndo chii chihin cha xaan ta chihin yutun? Tari cha noo ra suhu cuví yuhu sahá ndo. Ndɨquɨvɨ chinyai̱ sañahi nu nyicú ndo chichi vehe ñuhu cahnu, soco ña tɨɨ̱n ndo chii cha cuhin vehe caa. 56Vatyi tandɨhɨ cha cuví chii vityin, ta chicunyaa̱ nu tutu Nyoo, cha catyaa̱ ra profeta Nyoo ta cha naha. Tyicuan ta ndɨɨ ra cachicá noo chihin ra, cachino̱ ra. Noo tuhun ca maa ra Jesús casandoo̱ ra. 57Ta ra cha catɨɨ̱n chi ra Jesús cuan, chinyaca̱ ra chi ra nuu ra Caifás, ra cuví nuu chi tata sutu. Suri yucuan canyicú ɨɨn ri ra sacuaha ley vehe ñuhu ta ra cacuví mandoñi. 58Soco ra Pedro cuahan ra chata ra, nya sava ri nya nuquehe vehe ra cuví nuu chi tata sutu cuan. Ta quɨhvɨ̱ ra ta ndoo̱ ra nyaá ra chihin policía cuan, vatyi nyehe ra yoso caa quita tuhun cuan. 59Ra cacuví nuu chi tata sutu, ta ra cacuví mandoñi, ta tandɨhɨ ra cuví tyiño, canducu ra noo cuatyi catyaa ra sɨquɨ ra Jesús, vasɨ ña ndicha, tacuhva vatyi chihin cuatyi cuan ta cuví cahñi ra chi ra. 60Soco ña cañihi̱ maa ra cuatyi ra, vasɨ cuaha ñáyɨvɨ chaha̱n ñu chicatyi ñu cuendu sɨquɨ ra. Soco nu ndɨhɨ tuhun, chaa̱ coyo uvi ca testigu cuendu. 61Ta cacatyí ra: ―Ra ihya, catyi̱ ra vatyi cuví satanɨ ra vehe ñuhu cahnu Nyoo, ta chichi cha uñi quɨvɨ cunacananyaa ra inga chaha, na ―cacatyí ra. 62Tyicuan ta ra cuví nuu chi tata sutu cuan, ndɨcuita̱ ra, ta catyí ra chi ra Jesús: ―¿Atu ña nacahun nu cahan ra ihya? ¿Ñáá cha cuvi cha cacatyi ra ihya sɨcun? 63Soco ra Jesús taxi ri nanyaá ra. Tyicuan ta quichaha̱ catyi ra cuví nuu chi tata sutu cuan chi ra: ―Chihin sɨvɨ Nyoo nyitó, catyí chuun vatyi ca̱tyun cha ndicha vaha. ¿Atu ra Cristo Sehe Nyoo nyitó cuví chuun? ―catyí ra. 64Ta catyí ra Jesús chi ra: ―Ican cuví, tari cuhva catyí maun. Ta suri catyí chi ndo, vatyi cunyehe ndo chi yuhu Rayɨɨ cha quichi̱ nya gloria, cunyai chiyo vaha Nyoo ra iyó tandɨhɨ tunyee iñi chii, ta cunyehe ndo nu quichi tiqui nu vico ityi andɨvɨ ―catyí ra. 65Tyicuan ta ra cuví nuu chi tata sutu cuan chahnya̱ ra sahma ra tari noo seña tyi cuñí maa ra tyi ña vaha cha caha̱n ra Jesús, ta catyí ra: ―Ra ihya chicoo̱ cuatyi ra nuu Nyoo chihin tuhun cahán ra. ¡Nye̱he ndo vityin! Ña nɨñɨ cha tava yo cha ndaa. Nyoho cha chiñi̱ ndo tuhun ña vaha caha̱n ra. 66¿Ñáá catyí ndo vityin? Ta canacaha̱n ra ta cacatyí ra: ―Iyó cuatyi ra, ta cuñí chi cha cúvi ra. 67Tyicuan ta catyicusɨɨ̱ ra nuu ra ta cacañi̱ ra chi ra. Inga ra cacatu ra nuu ra chihin chiqui ra. 68Ta cacatyí ra chi ra: ―Yoho, cha sahún Cristo chuun. ¡Na̱coto yóó cha cañi̱ chuun! 69Cha nɨri ca cha nyaá ca ra Pedro nuquehe ityi chata cuan, ta noo ñaha cha cuví musu tata sutu cuan, tuhva̱ ña nu nyaá ra ta catyí ña chi ra: ―Yoho tucu chica̱ noun chihin ra Jesús, ra Galilea cuan. 70Ta ra Pedro catyí ra vatyi ña ñohó nuu ra chi ra nuu tandɨhɨ ñu nyicú cuan, ta catyí ra: ―Ña chité ñáá tuhun cahún. 71Tyicuan ta cuahan ra Pedro ityi yuvehe, ta nyehe̱ inga ña chi ra, ta catyí ña chi ra nyicú cuan: ―Suri chica̱ noo tucu ra ihya chihin ra Jesús, ra ñuu Nazaret cuan ―catyí ña. 72Ta inga chaha tucu tixehe̱ ra Pedro cha ñohó nuu ra chi ra ta catyí ra: ―Cha ndicha vaha tyi ña ñohó nui chi ra cuan. 73Suhva ri ca cuhva cuan, ta ra canyicú cuan catuhva̱ ra nu nyaá ra Pedro ta cacatyí ra chi ra: ―Ra tahan ra cuan cuví chi yoho, ndicha. Vatyi quetuvi nyacua nya cuhva cahún. 74Tyicuan ta iyo xaan tyanaha ra ta catyí ra: ―Chitó vaha Nyoo tyi ña ñohó nui chi ra cuan, ta nacahñi Nyoo chii tatu ña ndicha cha cahín ―catyí ra. Ta suri cuhva cuan nacuacu chaa noo loho. 75Tyicuan ta nɨcoho̱n iñi ra Pedro tuhun cha catyi̱ ra Jesús chi ra: “Cha ni cumañi ca cuacu loho, yoho cha yaha catyun uñi chaha vatyi ña ñohó nuun chii.” Tyicuan ta quita̱ ra Pedro yucuan, ta chacu̱ vavaha ra cha cuihya iñi ra cha sacuvi̱ ra tyicuan caa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\