San Mateo 27

1Cuhva cha cundichin, tandɨhɨ ra cacuví nuu chi tata sutu ta ra cacuví mandoñi ñuu cuan, catyihi̱ tahan ra tuhun vatyi cacahñi ra chi ra Jesús. 2Ta nuhñí ra. Ta chaha̱n coyo ra chicuhva cuenda ra chi ra chi ra Poncio Pilato, ra cuví gobiernu cuenda ñuu Roma cha nyacá ñaha ñuu Israel cuan. 3Cha nyehe̱ ra Judas, ra cha naxico̱ tuhun chi ra Jesús, vatyi cuacúvi ra, ta ndu uvi̱ iñi ra cha sacuvi̱ ra, ta nacuhva ra ndɨ oco uchi xuhun cuichin cuan chi ra cacuví nuu chi tata sutu cuan, ta chi ra cacuví mandoñi ñuu cuan. 4Ta catyí ra: ―Chicoo̱ cuatyi yuhu, vatyi chaha̱ cuende chi noo ra ñahri cuatyi na cúvi ra. Soco maa ra canacaha̱n ra ta cacatyí ra: ―Ta yucuan ¿ñáá cuenda nyuhu? ¡Nye̱he maa yoho! 5Tyicuan ta tuchi̱ ra Judas xuhun cuan chichi vehe ñuhu cahnu, ta chaha̱n ra ta chicuhñi̱ ra yoho sucun ra ta suri maa ra chitacaa̱ ra chi ra. Ta chihi̱ ra. 6Ra cacuví nuu chi tata sutu cuan canaquehe̱n ra xuhun cuan ta cacatyí ra: ―Ma cuvi tyihi yo xuhun ihya chichi caja ofrenda vatyi yahvi cha chahñi̱ ñu noo ñáyɨvɨ cuví. 7Tyicuan ta catyihi̱ tahan ra tuhun, ta chihin xuhun cuan casata̱ ra noo ñuhú cha nañí Ñuhú Ra Savahá Quɨsɨ. Vatyi coo nu cuchi ra chi ñu inga ñuu tu chihi ñu. 8Yucuan chaha nañí ñuhú cuan nyacua nya vityin Ñuhú Sata Ñu Chihin Xuhun Yahvi Cha Chihi̱ Ñáyɨvɨ. 9Ta tyicuan caa chino̱ cava cha tyaa̱ ra Jeremías profeta Nyoo ta cha naha. Catyí chi tyehe caa: “Quehe̱n ra ndɨ oco uchi xuhun cuichin, yahvi cha tyaa̱ ñu Israel chi ra. 10Ta chihin cuan, casata̱ ra Ñuhú Ra Savahá Quɨsɨ, tari cuhva catyí Sutu Mañi yo chii”, catyí chi. 11Cachinyaca̱ ra chi ra Jesús nuu gobiernu, ta ra cuan ndaca̱ tuhun ra chi ra, ta catyí ra: ―¿Atu ican yoho cuví rey cuenda ñu Israel? Ta ra Jesús catyí ra chi ra: ―Ican, yuhu cuví. Ndicha cha cahún. 12Ta cuhva cha catyaa̱ ra cacuví nuu chi tata sutu cuan ta mandoñi cuatyi sɨquɨ ra, ra Jesús ña nacahan maa ra. 13Tyicuan ta quichaha̱ catyí ra Pilato chi ra: ―¿Atu ña chiñún tandɨhɨ cha cacahán ra sɨcun? 14Soco ra Jesús ña nacahan ra. Ta nyacua iyo cuñí gobiernu cuan vatyi ña nacaha̱n ra. Ta ña chitó ra ñáá cunyacuvi ra. 15Soco cha vico pascua cuan, iyó noo tuhun chi ñu vatyi tuhva ra gobiernu saña ra noo ra ñohó vehe caa, nya ra cachi maa ñáyɨvɨ. 16Ta quɨvɨ cuan ñohó noo ra cha nañi Barrabás vehe caa. Ta chitó tandɨhɨ ñáyɨvɨ tuhun ra. 17Ta cuhva cha canyicú ɨɨn ri ñu, ra Pilato ndaca̱ tuhun ra chi ñu, ta catyí ra: ―¿Yóó chi cuñí nyoho cha sañe? ¿Atu chi ra Barrabás o chi ra Jesús, ra nañí Cristo? ―catyí ra. 18Vatyi chitó ra vatyi cha cuenda cha tasɨ cuñí nyehe ñu chi ra Jesús, yucuan cuenda chaha̱ cuenda ñu chi ra. 19Cha nɨ ri ca cha nyaá ra Pilato nu tyayu ra, nu cuví ra tyiño, tachi̱ ñasɨhɨ ra noo tyiño chi ra ta catyí ña: “Ma tyihun chuun chihin ra vaha chiña. Vatyi cuñi tahi̱n noo ñumahna cha cuenda ra. Ta quiñi xaan tahi̱n chihin”, catyí ña. 20Soco ra cacuví nuu chi sutu ta mandoñi ñuu cuan, cacuñihi ra catyiyuhu ra chi ñáyɨvɨ na cacan ñu cha saña ra Pilato chi ra Barrabás, ta na cúvi ra Jesús. 21Ta gobiernu cuan caha̱n ra chihin ñu inga chaha, ta catyí ra: ―Chichi cha nɨnduvi ra, ¿nya ra cuñí ndo cha sañe? Ta maa ñu nacaha̱n ñu, ta catyí ñu: ―Chi ra Barrabás. 22Ta ra Pilato ndaca̱ tuhun ra chi ñu, ta catyí ra: ―¿Ta ñáá cha cusacuvi chihin ra Jesús cha nañí Cristo ihya? Tandɨhɨ ñu nacaha̱n ñu ta catyí ñu: ―¡Na cúvi ra nu cruzi! 23Tyicuan ta quichaha̱ catyí ra Pilato chi ñu: ―Soco ¿ñáá cha ña vaha sacuvi̱ ra? Soco maa ñu nacana̱ chaa tucu ñu inga chaha ta catyí ñu: ―¡Ca̱hñi chi ra nu cruzi! 24Cuhva cha nyehe̱ ra Pilato vatyi ñahri maa cha cuví sacuvi ra, vatyi quiñi xaan cacuví ñu, chica̱n ra ndutya, ta nacatya̱ ra ndaha ra chihin nuu ñáyɨvɨ cuan, ta catyí ra: ―Yuhu ñahri cuatyi cha cua cúvi ra ñahri cuatyi ihya. Na ndoo sɨquɨ maa ndo. 25Ta tandɨhɨ ñáyɨvɨ canacaha̱n ñu, ta catyí ñu: ―Na ndoo chi sɨquɨ maa ndi ta sɨquɨ sehe ndi. 26Tyicuan ta ra Pilato saña̱ ra chi ra Barrabás, ta tachi̱ ra na ndoho ra Jesús, ta nacuhva̱ cuenda ra chi ra na cúvi ra nu cruzi. 27Tyicuan ta sɨndaro cuenda gobiernu cuan chinyaca̱ ra chi ra Jesús nya vehe tyiño, ta casandu ɨɨ̱n ri ra chi tandɨhɨ sɨndaro cuan nɨcachico. 28Tyicuan ta catava̱ ra sahma ra ta casacuihno̱ ra noo sahma cuaha chi ra. 29Ta catyihi̱ ra noo corona cha chino̱ chihin iñu xiñi ra. Ta chaha̱ ra noo yutun na quɨndaha ra chihin chiyo vaha ra. Tyicuan ta cachicuiñi̱ chɨtɨ ra nuu ra, ta cachacu̱ nyaa ra chi ra ta catyí ra: ―¡Nocumi chuun, yoho Rey cuenda ñu Israel! 30Ta catyicu̱ sɨɨ ra chi ra ñandɨhɨ. Ta quehe̱n ra yutun cuan ta cañi̱ ra xiñi ra. 31Cha yaha̱ cha cachacu̱ nyaa ra chi ra ta catava̱ ra sahma cuaha cuan chi ra ta sandɨhvɨ̱ noo tucu ra sahma maa ra chi ra. Tyicuan ta quehe̱n ra chi ra cua cahñi ra chi ra nu cruzi. 32Cuhva cha caquita̱ coyo ra yucuan, cataha̱n ra chi noo ra ñuu Cirene, nañí ra Simón. Ta casanɨñɨ̱ ra chi ra na cuiso ra cruzi ra Jesús. 33Ta cachaa̱ coyo ra noo nu nañí Gólgota, ta cuñí chi catyí Nu Cuví Yɨquɨ Xiñi Ndɨyɨ. 34Ta yucuan cachaha̱ ra vinu nasaca̱ chihin cava uva coho ra Jesús. Soco cha yaha̱ cha chihi̱ ra chiin, ña cuñí ca ra coho. 35Ta cha yaha̱ cha catyaa̱ ra chi ra nu cruzi, tyicuan ta sɨndaro cuan caquehe̱n ra sahma ra ta chaha̱n ra noo sɨhva chihin. Ta nya ra saha ganaa, ñihi̱ ra sahma cuan. Ta tyicuan caa chino̱ cava tuhun cha tyaa̱ noo profeta Nyoo ta cha naha nu catyí chi tyehe caa: “Casacha̱ ra sahme chihin cha chaha̱n ra sɨhva”, catyí chi. 36Tyicuan ta cachicunyicu̱ ra yucuan vatyi saha cuenda ra chi ra. 37Ta ityi xiñi ra catyaa̱ ra noo letra cha catyí ñáá tuhun cua cahñi ra chi ra. Ta catyí chi tyehe caa: “Ican ra ihya cuví ra Jesús, rey cuenda ñu ñuu Israel.” 38Tacoyó tucu uvi ra suhu chihin ra nu uvi ca cruzi cuan. Noo ra chiyo vaha ra, ta inga ra chiyo satyin ra. 39Ta ñu yahá coyo cuan, cacahán ñu chi ra, ta quɨsɨ xiñi ñu, 40ta catyí ñu chi ra: ―¡Yoho cha catyu̱n tyi cusanduvon vehe ñuhu cahnu, ta chichi cha uñi quɨvɨ ta nacananyaa tucun! ¡Sa̱cacu chuun vityin! ¡Tatu Sehe Nyoo cuví chuun, no̱o nu cruzi chiña! ―catyí ñu chi ra. 41Ta suri tyicuan caa cachacú nyaa tucu ra cacuví nuu chi tata sutu chi ra, ta ra sacuahá ley vehe ñuhu, ta mandoñi ñuu ñandɨhɨ. Ta cacatyí ra chi tahan ra tyehe caa: 42―Sacacu̱ ra chi inga ñu, soco ña cuví sacacu ra chi maa ra. Tatu Rey cuenda ñu Israel cuví ra, na noo ra nu cruzi cuan, tacuhva chino iñi yo chi ra. 43Itá iñi ra chi Nyoo, vityin na sacacu Nyoo chi ra, tatu ndicha cuñí ra chi ra. Vatyi catyi̱ ra chi yo vatyi Sehe Nyoo cuví chi ra. 44Ta nyacua nya ra suhu cha tacaá nu cruzi xiin ra ta cacaha̱n ra chi ra ñandɨhɨ. 45Tyicuan ta tandɨhɨ sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ nduñaa̱ iñi, nyacua nya ora ta nyacua nya ca uñi cha cha iñi. 46Ta suri cuhva cuan, cana̱ chaa ra Jesús chihin cha chaa ndusu ra. Ta catyí ra tyehe caa: ―Elí, Elí, ¿lama sabactani? ―ta cuñí chi catyí: Nyoo Suti, Nyoo Suti, ¿ñáá tuhun cha sandoó ñihnon noo tuhun mai? 47Suhva ra canyicú cuan, cachiñi̱ ra cha caha̱n ra, ta cacatyí ra: ―Chi ra Elías, ra profeta Nyoo ta cha naha, ican cana̱ chaa ra. 48Ta caa cuhva ri cuan, cuahan vavaha noo ra cua quehen ra noo xixan, ta satyii̱ ra chihin vinu iya, ta tyaa̱ ra noo nu yutun, ta satuhva̱ ra yuhu ra Jesús tacuhva na coho ra. 49Soco inga ra cacatyí ra: ―Sa̱ña chi ra. Na nyehe yo tatu quichi sacacu ra Elías chi ra. 50Inga tucu chaha cana̱ chaa ñihi ra Jesús, tyicuan ta chihi̱ ra. 51Ta caa cuhva ri cuan ndata̱ sava sahma cha tacaá chichi vehe ñuhu cahnu cuan, nyacua nya sɨquɨ ta nyacua nya yuvi ndata̱. Ta taa̱n. Ta ndata̱ yuu. 52Ta nuña̱ yuhu ñaña. Ta nyacua canandoto̱ cuaha ñu chinó iñi chi Nyoo, ñu cachihi̱. 53Ta cha yaha̱ nandoto ra Jesús caquita̱ coyo ñu nu ñaña ta quɨhvɨ̱ coyo ñu chichi ñuu Jerusalén, ta cuaha ñáyɨvɨ nyehe chi ñu. 54Tyicuan ta capitán ta sɨndaro cha casahá cumi chi ra Jesús, cayuhvi xaan ra cuhva cha taa̱n. Ta cha canyehe̱ ra inga ca cha cuvi̱, ta cacatyí ra: ―Ndicha ndicha cuii, vatyi Sehe Nyoo cuví chi ra ihya. 55Cuaha ñusɨhɨ cha chinyico̱n chi ra Jesús nya Galilea ta tyinyee̱ ñu chi ra, nyicú ñu canyehé ñu nya sava ri yucuan. 56Ta ican suhva ñu ihya cuví cu María ñaha Magdala, ta cu María sɨhɨ ra Jacobo ta ra José, ta sɨhɨ sehe ra Zebedeo. 57Cuhva cha cua cuaa, quichi noo ra tyayɨɨ cha nañí José. Ra ñuu Arimatea. Ta suri chinó iñi ra chi ra Jesús. 58Ta chaha̱n ra chinyehe̱ ra nu nyaá ra Pilato, ta chica̱n ra coño ñuhu ra Jesús. Tyicuan ta tyihi̱ ra Pilato tyiño na cuhva ra coño ñuhu ra chi ra. 59Tyicuan ta quehe̱n ra José coño ñuhu ra, tyihi̱ ra chichi noo sɨnduhu ndɨɨ. 60Ta tyihi̱ ra chi ra chichi noo ñaña nicaa chaa cha cuví noo yavi yuu cha tyihi̱ ra tyiño cachatya ra. Ta cha yaha̱ cha nacasɨ ra yuhu ñaña cuan chihin noo yuu cahnu, ta cuahan ra. 61Soco cu María ñaha Magdala, ta inga cu María, ndoo ñu nyicú ñu yuhu ñaña cuan. 62Ta cha inga quɨvɨ, quɨvɨ nyitatú ñu cuví, ta ra cacuví nuu chi tata sutu, ta ra fariseo chaha̱n coyo ra chinyehe̱ ra nu nyaá ra Pilato. 63Ta catyí ra chi ra: ―Tata, nɨcohón iñi ndi vatyi ra cuendu cuan, catyí ra ta nyitó ca ra vatyi cha yaha cha uñi quɨvɨ cunandoto ra. 64Yucuan chaha tyi̱hi tyiño na casaha cumi vaha ra ñaña cuan, nya yaha cha uñi quɨvɨ, coto quichi coyo ra cachica̱ noo chihin ra cha cha cuaa, ta casuhu ra coño ñuhu ra. Yaha cuan ta cucatyi ra chi ñáyɨvɨ vatyi cha nandoto ra. Ta cha tyicuan caa nu ndɨhɨ tuhun ihya, yaha ca cuhva cucuvi ―catyí ra. 65Ta ra Pilato catyí ra chi ra: ―Ma suhva sɨndaro chiña. Cua̱han ndo, ta sa̱ha cumi vaha ndo ñaña cuan, yoso cuhva cha vaha cuví saha cumi ndo ―catyí ra. 66Tyicuan ta cuahan coyo ra, ta casaha̱ cumi vaha ra ñaña cuan, ta catyaa̱ ra noo sellu chata yuu cha chasɨ́ cuan. Ta casandoo̱ ra chi sɨndaro sahá cumi yucuan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\