San Mateo 28

1Cha yaha̱ quɨvɨ cha nyitatu ñu, cuhva cha vachi cundichin, nu quichaha vitya cuví. Ta cu María ñaha Magdala cuan, ta inga cu María chaha̱n coyo ñu nu ñaña. 2Ta quichi minoo cha taa̱n vatyi quichi̱ ángel Sutu Mañi yo noo̱ ra nya ityi andɨvɨ, ta chaa̱ ra nu ñaña cuan. Ta sacanyaha̱ ra yuu cha nyasɨ̱ yuhu cuan, ta chicunyaa ra sɨquɨ. 3Ta xiño vavaha ra, tari cha quɨhvɨ tacha. Ta sahma ra cuichin vavaha. 4Cuhva cha cananyehe̱ sɨndaro cuan chi ra, canayuhví vavaha ra nyacua nɨhɨ́ ra, ta nyacua coñaa ra chihin cha yuhví ra. 5Tyicuan ta quichaha̱ catyí ángel cuan chi ñusɨhɨ cuan: ―Ma yuhvi ndo. Yuhu chité vatyi chi ra Jesús cha chihi̱ nu cruzi nanducú ndo. 6Yori ca ra ñohó ihya, vatyi cha nandoto̱ ra, tari catyi̱ ra. Ña̱ha ndo ta nye̱he ndo nu catuvi̱ ra. 7Ta cu̱hun ndo numi ri, ta ca̱tyi ndo chi ra cachica̱ noo chihin ra vatyi cha nandoto̱ ra, ta cha cuahan ra Galilea, nyatú ra chi ra yucuan. Ican ihya cuví cha nyaa catyi chi ndo ―catyí ángel cuan chi ñu. 8Tyicuan ta numi ri quita̱ coyo ñu nu ñaña cuan. Suhva ri yuhví ñu, ta suhva ri sɨɨ vavaha cuñí ñu. Ta chino̱ vavaha ñu cua catyi ñu chi ra cachica̱ noo chihin ra Jesús. 9Ta cuhva cuan tuvi̱ ra Jesús nuu ñu ta chaha̱ ra nocumi chi ñu. Tyicuan ta catuhva ñu chi ra ta chicuiñi chɨtɨ ñu nuu ra ta casacahnu ñu chi ra, ta suri numi̱ ñu chaha ra. 10Ta catyí ra chi ñu: ―Ma yuhvi ndo. Cua̱han ndo cua sacoto ndo chi yañi vatyi na cuhun coyo ra Galilea, ta nyicuan cuñihi tahan ndi ―catyí ra chi ñu. 11Cha nɨ ri ca cha cuahan coyo ñu cuan, suhva sɨndaro cha casaha̱ cumi yucuan, cuahan coyo ra nya ñuu, cua nacatyi ra cha cuvi̱ cuan chi ra cacuví nuu chi sutu. 12Tyicuan ta ra cacuví nuu cuan chaha̱n coyo ra chicahan ra chihin ra mandoñi ñuu vatyi catyihi tahan ra tuhun yoso caa casacuvi ra. Tyicuan ta cuaha xuhun cachaha̱ ra chi sɨndaro cuan. 13Ta cacatyí ra chi ra: ―Nyoho, ca̱tyi ndo vatyi cha cha cuaa cha nɨ ri ca cha quixí ndo, chaha̱n coyo ra cachica̱ noo chihin ra Jesús ta chicasuhu̱ ra coño ñuhu ra. 14Ta tatu chito̱ gobiernu tuhun ihya, cua nyehe maa ndi yoso caa catyi ndi chi ra, ta nyoho ma caca iñi ndo. Ñahri cucuvi chi ndo. 15Tyicuan ta caquehe̱n sɨndaro cuan xuhun, ta cuahan coyo ra cua casacuvi ra cha cacatyi̱ ra chi ra. Ta nya vityin ta tyicuan caa catyí ñáyɨvɨ ñuu Israel. 16Ta tyicuan caa, ndɨ uchi ɨɨn ra cachica̱ noo chihin ra, cuahan coyo ra nya Galilea nya yucu nu catyi̱ maa ra Jesús chi ra vatyi cuhun coyo ra. 17Ta cuhva cha cananyehe̱ ra chi ra Jesús, casacahnu̱ ra chi ra soco suhva ra chica uvi iñi ra. 18Tyicuan ta tuhva̱ ra Jesús chi ra ta catyí ra chi ra: ―Nyoo chaha̱ ra cha cunyaca ñaha yuhu tandɨhɨ andɨvɨ ta sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. 19Yucuan chaha, cua̱han ndo tandɨhɨ nu nyicú ñáyɨvɨ, tandɨhɨ ri ñuu, ta ca̱tyi ndo chi ñu na nanyicon ñu chii. Ta sa̱condutya ndo chi ñu chihin sɨvɨ Sutu yo Nyoo ta chihin sɨvɨ yuhu Sehe Nyoo, ta chihin sɨvɨ Tatyi Ii Nyoo. 20Ta sa̱ñaha ndo chi ñu na naquichaha ñu tandɨhɨ cha catyi̱ yuhu tyi sacuvi ñu. Ta co̱to ndo vatyi yuhu cunyai chihin ndo tandɨhɨ quɨvɨ nyacua nya naa ñayɨvɨ̱ ―catyí ra Jesucristo chi ra cachicá tyiño ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\