San Mateo 3

1Quɨvɨ cuan ra Juan ra sacondutyá chi ñáyɨvɨ cuahan ra noo chiqui ndɨɨ ityi Judea. Ta quichaha̱ cahan ra tuhun Nyoo chihin ñu. 2Ta catyí ra: ―Ndu̱ uvi iñi ndo cuatyi ndo vatyi cha yatyin nyaá Nyoo ra cua cunyaca ñaha añima yo. 3Ican tuhun ra Juan ihya cuví cha tyaa̱ ra Isaías ra cuvi̱ profeta Nyoo ta cha naha. Tyehe caa tyaa̱ ra: Chiñí yo cha caná chaa noo ra noo nu chiqui ndɨɨ ta catyí ra: “Tari sanduvahá ndo noo ityi, tyicuan caa sa̱nduvaha ndo añima ndo, vatyi cua quichi Sutu Mañi yo. Nu̱ña ndo noo ityi ndoo chi ra naquɨhvɨ ra añima ndo.” 4Ta ra Juan ñihnó ra sahma chino̱ chihin ixi camellu. Ta sincho ra, ñɨɨ cuví. Ta maa maa ri pinchi chachí ra ta tyañuñu cuhu chihí ra. 5Ñáyɨvɨ ñuu Jerusalén ta tandɨhɨ ñu ñuu cha nyicú Judea, ta ñu ca iyó yatyin ri ityi yuvi cahnu Jordán cuan, quichi coyo ñu, quichi̱ tyasoho ñu tuhun cahán ra. 6Ta cha yaha̱ nahma ñu cuatyi ñu, ra Juan sacondutya̱ ra chi ñu yuvi cahnu Jordán cuan. 7Soco ra Juan nyehe̱ ra vatyi cuaha xaan ra fariseo, ra quichahá xaan ley vehe ñuhu, ta cuaha xaan ra saduceo, caquichi̱ coyo ra vatyi condutya ra. Ta catyí ra chi ra: ―¡Nyoho, tari noo tata coo xaan cuví ndo! ¿Yóó cha sacoto̱ chi ndo vatyi chihin cha condutya ri ndo ta ma tachi tuñi ca Nyoo chi ndo? Ña ndicha. 8Co̱o ndo noo cha quetuví vaha tyi ndicha cha ndu uvi iñi ndo cuatyi ndo. 9Ta ma cuyaa ndo catyí ndo vatyi tata ra Abraham vachi ndo. Vatyi nyacua nya chihin yuu ihya ta cuví savaha Nyoo ñáyɨvɨ tata ra Abraham. 10Tari yutun cha ña chahá chɨtɨ, tyicuan caa cuví ndo. Vatyi ña sacuví ndo tari cuhva cuñí Nyoo. Ta yutun cha ña chahá chɨtɨ, cahnya ñáyɨvɨ chi tun. Ta cahmi ñu chi tun. Tyicuan caa tucu nyoho, cuhun ndo nu cayú ñuhu. 11Cha ndicha vatyi yuhu sacondutyé chi ñáyɨvɨ chihin ndutya, tari noo seña vatyi cha ndu̱ uvi iñi ñu cuatyi ñu. Soco cha yaha sacondutya yuhu chihin ndutya, vachi inga ra cusacondutya chi ñáyɨvɨ chihin Tatyi Ii Nyoo ta chihin ñuhu̱ ihñi. Iyó ca tunyee iñi chi maa ra ta ñima ca yuhu. Ta ni cha cuise ndichan ra ta ña nañe, vatyi cahnu xaan ca ra cuví ra. 12Tari noo ra cha cua naquehen vaha trigo ta natyihi vaha ra chichi yaca ta mihin cahmi ra, tyicuan caa cuví maa Sutu Mañi yo chihin yo. Tatu chinó iñi yo chi ra cunaquehen vaha ra chi yo. Ta cunyicu yo chihin ra. Soco tatu ña chinó iñi yo chi ra cutyihi ra chi yo anyaya nu cayu ñuhu̱ cha ma ndahva ca maa ―catyí ra Juan. 13Tyicuan ta quita̱ ra Jesús Galilea ta chaa̱ ra yuvi cahnu Jordán nu ñohó ra Juan, vatyi cuñí ra cha sacondutya ra Juan chi ra. 14Cha xihna ri ña cuñi̱ ra Juan sacondutya ra chi ra, ta quichaha̱ catyi ra chi ra Jesús tyehe caa: ―Yoho cuñún cha sacondutye chuun, soco ña tahán chi cha sacondutya yuhu chuun. Maun tahán chi sacondutyon chii ―catyí ra. 15Soco ra Jesús catyí ra chi ra: ―Cha vityin, na cuvi chi cuhva catyi̱ yuhu chuun. Vatyi cuñí chi cha sacuvi yo tandɨhɨ cha cuñí Nyoo ―catyí ra chi ra Juan. Tyicuan ta ndoo̱ ra Juan vaha. 16Cha yaha̱ ri condutya̱ ra Jesús ta quita̱ ra chichi ndutya. Ta nuña ri andɨvɨ, ta ra Jesús nyehe̱ ra yoso caa vachi noó Tatyi Ii Nyoo, tari noo paloma, ta chaa̱ chi sɨquɨ ra. 17Tyicuan ta tyacu noo ndusu ityi andɨvɨ, ta catyí chi tyehe caa: ―Ican ra ihya cuví Sehi, ra cuñí xain chi. Ta sɨɨ xaan cuñí chihin ra ―catyí ndusu cuan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\